Báo hỏng link

Tôi không phải nữ phụ ác độc

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 04-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cô gái chuyên đóng vai Nữ phụ ác độc vì muốn được đi lên, "hiến thân" cho ảnh đế có sở thích xấu xa khác với vẻ bề ngoài, cùng xem "đồ đê tiện đẹp đẽ" dũng đấu như thế nào với trà xanh biểu bạch liên hoa
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 66 04-08-2019 08:12:08 Tải xuống
Chapter 65 02-08-2019 05:21:49 Tải xuống
Chapter 64 30-07-2019 02:09:39 Tải xuống
Chapter 63 26-07-2019 13:12:45 Tải xuống
Chapter 62 30-07-2019 07:55:21 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: Giới thiệu 29-11-2018 19:52:21 Tải xuống
Chapter 1 29-11-2018 19:52:23 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 19:52:25 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 19:52:27 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 19:52:29 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 19:52:32 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 19:52:34 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 19:52:36 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 19:52:38 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 19:52:40 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 19:52:42 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 19:52:44 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 19:52:46 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 19:52:47 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 19:52:50 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 19:52:52 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 19:52:53 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 19:52:56 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 19:52:58 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 19:52:59 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 19:53:03 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 19:53:07 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 19:53:08 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 19:53:10 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 19:53:13 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 19:53:14 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 19:53:17 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 19:53:18 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 19:53:20 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 19:53:23 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 19:53:25 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 19:53:27 Tải xuống
Chapter 32 04-12-2018 01:16:25 Tải xuống
Chapter 33 25-12-2018 08:36:36 Tải xuống
Chapter 34 20-01-2019 02:36:07 Tải xuống
Chapter 35 05-03-2019 10:54:09 Tải xuống
Chapter 0: Giới thiệu 06-03-2019 04:02:17 Tải xuống
Chapter 1 06-03-2019 09:02:02 Tải xuống
Chapter 2 06-03-2019 10:01:53 Tải xuống
Chapter 3 06-03-2019 11:01:59 Tải xuống
Chapter 4 06-03-2019 10:05:59 Tải xuống
Chapter 5 06-03-2019 11:05:42 Tải xuống
Chapter 6 05-03-2019 12:00:39 Tải xuống
Chapter 7 06-03-2019 08:06:15 Tải xuống
Chapter 8 06-03-2019 04:02:15 Tải xuống
Chapter 9 06-03-2019 08:06:18 Tải xuống
Chapter 10 06-03-2019 09:02:00 Tải xuống
Chapter 11 06-03-2019 10:01:51 Tải xuống
Chapter 12 06-03-2019 09:01:58 Tải xuống
Chapter 13 06-03-2019 11:01:56 Tải xuống
Chapter 14 06-03-2019 04:07:12 Tải xuống
Chapter 15 06-03-2019 11:05:45 Tải xuống
Chapter 16 06-03-2019 05:02:05 Tải xuống
Chapter 17 06-03-2019 07:01:57 Tải xuống
Chapter 18 06-03-2019 05:02:21 Tải xuống
Chapter 19 06-03-2019 11:05:48 Tải xuống
Chapter 20 06-03-2019 09:02:09 Tải xuống
Chapter 21 05-03-2019 12:01:25 Tải xuống
Chapter 22 06-03-2019 04:02:12 Tải xuống
Chapter 23 06-03-2019 09:01:54 Tải xuống
Chapter 24 06-03-2019 09:05:51 Tải xuống
Chapter 25 06-03-2019 06:01:54 Tải xuống
Chapter 26 06-03-2019 04:07:24 Tải xuống
Chapter 27 04-08-2019 13:02:56 Tải xuống
Chapter 28 06-03-2019 10:01:45 Tải xuống
Chapter 29 05-03-2019 12:01:48 Tải xuống
Chapter 30 06-03-2019 10:06:09 Tải xuống
Chapter 31 05-03-2019 12:01:54 Tải xuống
Chapter 32 06-03-2019 10:06:12 Tải xuống
Chapter 33 06-03-2019 08:01:48 Tải xuống
Chapter 34 12-10-2019 20:29:42 Tải xuống
Chapter 35 06-03-2019 10:06:15 Tải xuống
Chapter 36 12-03-2019 21:24:09 Tải xuống
Chapter 37 12-03-2019 21:24:11 Tải xuống
Chapter 38 12-03-2019 21:24:15 Tải xuống
Chapter 39 12-03-2019 21:24:18 Tải xuống
Chapter 36 04-08-2019 13:38:10 Tải xuống
Chapter 37 04-08-2019 13:38:41 Tải xuống
Chapter 38 04-08-2019 13:39:47 Tải xuống
Chapter 39 13-03-2019 02:20:48 Tải xuống
Chapter 40 18-03-2019 10:00:05 Tải xuống
Chapter 39.6 18-03-2019 12:12:12 Tải xuống
Chapter 39.7 18-03-2019 12:12:15 Tải xuống
Chapter 39.8 18-03-2019 12:12:18 Tải xuống
Chapter 39.9 18-03-2019 12:59:23 Tải xuống
Chapter 41 26-04-2019 20:00:33 Tải xuống
Chapter 42 26-04-2019 19:30:18 Tải xuống
Chapter 43 28-04-2019 17:12:08 Tải xuống
Chapter 44 28-04-2019 17:12:11 Tải xuống
Chapter 45 18-05-2019 21:30:11 Tải xuống
Chapter 1.2 18-05-2019 21:54:14 Tải xuống
Chapter 46 28-05-2019 17:06:47 Tải xuống
Chapter 47 28-05-2019 10:08:09 Tải xuống
Chapter 48 28-05-2019 12:06:35 Tải xuống
Chapter 49 28-05-2019 17:13:59 Tải xuống
Chapter 50 29-05-2019 08:34:02 Tải xuống
Chapter 1.2 09-10-2019 13:34:50 Tải xuống
Chapter 39.6 29-05-2019 14:06:48 Tải xuống
Chapter 39.7 29-05-2019 14:06:51 Tải xuống
Chapter 39.8 29-05-2019 14:06:54 Tải xuống
Chapter 39.9 29-05-2019 14:06:57 Tải xuống
Chapter 40 29-05-2019 14:07:00 Tải xuống
Chapter 41 29-05-2019 14:07:03 Tải xuống
Chapter 42 29-05-2019 14:04:06 Tải xuống
Chapter 43 29-05-2019 15:07:51 Tải xuống
Chapter 44 29-05-2019 15:07:55 Tải xuống
Chapter 45 29-05-2019 15:07:59 Tải xuống
Chapter 46 29-05-2019 15:08:00 Tải xuống
Chapter 47 29-05-2019 15:07:48 Tải xuống
Chapter 48 29-05-2019 15:08:03 Tải xuống
Chapter 49 29-05-2019 15:08:05 Tải xuống
Chapter 50 29-05-2019 15:08:08 Tải xuống
Chapter 51 30-05-2019 08:46:20 Tải xuống
Chapter 51 01-06-2019 06:33:48 Tải xuống
Chapter 52 31-05-2019 08:28:13 Tải xuống
Chapter 53 02-06-2019 08:18:09 Tải xuống
Chapter 54 03-06-2019 08:18:09 Tải xuống
Chapter 55 04-06-2019 08:06:10 Tải xuống
Chapter 56 05-06-2019 08:06:05 Tải xuống
Chapter 57 13-07-2019 16:56:23 Tải xuống
Chapter 58 15-07-2019 08:12:14 Tải xuống
Chapter 59 19-07-2019 08:06:27 Tải xuống
Chapter 60 19-07-2019 08:06:29 Tải xuống
Chapter 61 24-07-2019 15:04:15 Tải xuống
Chapter 62 30-07-2019 07:55:21 Tải xuống
Chapter 63 26-07-2019 13:12:45 Tải xuống
Chapter 64 30-07-2019 02:09:39 Tải xuống
Chapter 65 02-08-2019 05:21:49 Tải xuống
Chapter 66 04-08-2019 08:12:08 Tải xuống


NHẬN XÉT