Báo hỏng link

Vương Bài Giáo Thảo

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut , Ngôn Tình , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 16-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Hắn cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô liền trống mắt lên xem hắn đã làm những việc tốt gì,  hắn cố ý cản trở cô theo đuổi soái ca, cô liên liên tục  hãm hại hắn thành kẻ mê gái bất lịch sự. Đấu trí đấu dũng, thấy chiêu: hủy chiêu, người thắng làm vua, người thua? Làm ấm giường!...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 239 16-08-2019 17:18:19 Tải xuống
Chapter 139: Raw 16-08-2019 17:18:16 Tải xuống
Chapter 238 14-08-2019 01:42:12 Tải xuống
Chapter 237 14-08-2019 00:27:50 Tải xuống
Chapter 236 13-08-2019 02:06:10 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-11-2018 15:24:23 Tải xuống
Chapter 1 29-11-2018 15:24:26 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 15:24:27 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 15:24:29 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 15:24:31 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 15:24:34 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 15:24:35 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 15:24:38 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 15:24:40 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 15:24:41 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 15:24:44 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 15:24:46 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 15:24:47 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 15:24:50 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 15:24:52 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 15:24:54 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 15:24:55 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 15:24:58 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 15:25:00 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 15:25:03 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 15:25:05 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 15:25:07 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 15:25:10 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 15:25:11 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 15:25:13 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 15:25:15 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 15:25:17 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 15:25:19 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 15:25:21 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 15:25:23 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 15:25:25 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 15:25:27 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 15:25:29 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 15:25:31 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 15:25:34 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 15:25:35 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 15:25:37 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 15:25:39 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 15:25:41 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 15:25:43 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 15:25:45 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 15:25:47 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 15:25:49 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 15:25:51 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 15:25:53 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 15:25:55 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 15:25:58 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 15:25:59 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 15:26:04 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 15:26:05 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 15:26:07 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 15:26:09 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 15:26:11 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 15:26:13 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 15:26:16 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 15:26:17 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 15:26:19 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 15:26:21 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 15:26:23 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 15:26:25 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 15:26:27 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 15:26:29 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 15:26:31 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 15:26:33 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 15:26:35 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 15:26:37 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 15:26:39 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 15:26:41 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 15:26:43 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 15:26:45 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 15:26:47 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 15:26:49 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 15:26:51 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 15:26:53 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 15:26:55 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 15:26:57 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 15:26:59 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 15:27:04 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 15:27:05 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 15:27:07 Tải xuống
Chapter 80 29-11-2018 15:27:09 Tải xuống
Chapter 81 29-11-2018 15:27:11 Tải xuống
Chapter 82 29-11-2018 15:27:13 Tải xuống
Chapter 83 29-11-2018 15:27:15 Tải xuống
Chapter 84 29-11-2018 15:27:17 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2018 15:27:19 Tải xuống
Chapter 86 29-11-2018 15:27:21 Tải xuống
Chapter 87 29-11-2018 15:27:23 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 15:27:25 Tải xuống
Chapter 89 29-11-2018 15:27:27 Tải xuống
Chapter 90 29-11-2018 15:27:29 Tải xuống
Chapter 91 29-11-2018 15:27:31 Tải xuống
Chapter 92 29-11-2018 15:27:33 Tải xuống
Chapter 93 29-11-2018 15:27:35 Tải xuống
Chapter 94 29-11-2018 15:27:37 Tải xuống
Chapter 95 29-11-2018 15:27:39 Tải xuống
Chapter 96 29-11-2018 15:27:41 Tải xuống
Chapter 97 29-11-2018 15:27:43 Tải xuống
Chapter 98 29-11-2018 15:27:45 Tải xuống
Chapter 99 29-11-2018 15:27:47 Tải xuống
Chapter 100 29-11-2018 15:27:49 Tải xuống
Chapter 101 29-11-2018 15:27:51 Tải xuống
Chapter 102 29-11-2018 15:27:53 Tải xuống
Chapter 103 29-11-2018 15:27:55 Tải xuống
Chapter 104 29-11-2018 15:27:57 Tải xuống
Chapter 105 29-11-2018 15:27:59 Tải xuống
Chapter 106 29-11-2018 15:28:02 Tải xuống
Chapter 107: Reup 29-11-2018 15:28:06 Tải xuống
Chapter 108 29-11-2018 15:28:08 Tải xuống
Chapter 109 29-11-2018 15:28:10 Tải xuống
Chapter 110 29-11-2018 15:28:12 Tải xuống
Chapter 111 29-11-2018 15:28:14 Tải xuống
Chapter 112 29-11-2018 15:28:16 Tải xuống
Chapter 113 29-11-2018 15:28:18 Tải xuống
Chapter 114 29-11-2018 15:28:20 Tải xuống
Chapter 115 29-11-2018 15:28:22 Tải xuống
Chapter 116 29-11-2018 15:28:24 Tải xuống
Chapter 117 29-11-2018 15:28:26 Tải xuống
Chapter 118 29-11-2018 15:28:28 Tải xuống
Chapter 119 29-11-2018 15:28:30 Tải xuống
Chapter 120 29-11-2018 15:28:32 Tải xuống
Chapter 121 29-11-2018 15:28:34 Tải xuống
Chapter 122 29-11-2018 15:28:36 Tải xuống
Chapter 123 29-11-2018 15:28:38 Tải xuống
Chapter 124 29-11-2018 15:28:40 Tải xuống
Chapter 125 29-11-2018 15:28:42 Tải xuống
Chapter 126 29-11-2018 15:28:44 Tải xuống
Chapter 127 29-11-2018 15:28:46 Tải xuống
Chapter 128 29-11-2018 15:28:48 Tải xuống
Chapter 129 29-11-2018 15:28:50 Tải xuống
Chapter 130 29-11-2018 15:28:52 Tải xuống
Chapter 131 29-11-2018 15:28:54 Tải xuống
Chapter 132 29-11-2018 15:28:56 Tải xuống
Chapter 133 29-11-2018 15:28:58 Tải xuống
Chapter 134 29-11-2018 15:29:00 Tải xuống
Chapter 135 29-11-2018 15:29:04 Tải xuống
Chapter 136 29-11-2018 15:29:06 Tải xuống
Chapter 137 29-11-2018 15:29:08 Tải xuống
Chapter 138 29-11-2018 15:29:10 Tải xuống
Chapter 139 29-11-2018 15:29:12 Tải xuống
Chapter 140 29-11-2018 15:29:14 Tải xuống
Chapter 141 29-11-2018 15:29:16 Tải xuống
Chapter 142 29-11-2018 15:29:18 Tải xuống
Chapter 143 29-11-2018 15:29:20 Tải xuống
Chapter 144 29-11-2018 15:29:22 Tải xuống
Chapter 145 29-11-2018 15:29:24 Tải xuống
Chapter 146 29-11-2018 15:29:26 Tải xuống
Chapter 147 29-11-2018 15:29:28 Tải xuống
Chapter 148 29-11-2018 15:29:30 Tải xuống
Chapter 149 29-11-2018 15:29:32 Tải xuống
Chapter 150 29-11-2018 15:29:34 Tải xuống
Chapter 151 29-11-2018 15:29:36 Tải xuống
Chapter 152 29-11-2018 15:29:38 Tải xuống
Chapter 153 29-11-2018 15:29:40 Tải xuống
Chapter 154 29-11-2018 15:29:42 Tải xuống
Chapter 155 29-11-2018 15:29:44 Tải xuống
Chapter 156 29-11-2018 15:29:46 Tải xuống
Chapter 157 29-11-2018 15:29:48 Tải xuống
Chapter 158 29-11-2018 15:29:50 Tải xuống
Chapter 159 29-11-2018 15:29:52 Tải xuống
Chapter 160 29-11-2018 15:29:54 Tải xuống
Chapter 161 29-11-2018 15:29:56 Tải xuống
Chapter 162 29-11-2018 15:29:58 Tải xuống
Chapter 163 29-11-2018 15:30:00 Tải xuống
Chapter 164 29-11-2018 15:30:04 Tải xuống
Chapter 165 29-11-2018 15:30:06 Tải xuống
Chapter 165.1 29-11-2018 15:30:07 Tải xuống
Chapter 165.2 29-11-2018 15:30:09 Tải xuống
Chapter 165.3: Ngoại truyện 3 29-11-2018 15:30:11 Tải xuống
Chapter 166 29-11-2018 15:30:14 Tải xuống
Chapter 167 29-11-2018 15:30:16 Tải xuống
Chapter 168 29-11-2018 15:30:18 Tải xuống
Chapter 169 29-11-2018 15:30:19 Tải xuống
Chapter 170 29-11-2018 15:30:21 Tải xuống
Chapter 171 29-11-2018 15:30:24 Tải xuống
Chapter 172 29-11-2018 15:30:25 Tải xuống
Chapter 173 29-11-2018 15:30:27 Tải xuống
Chapter 174 29-11-2018 15:30:31 Tải xuống
Chapter 175 29-11-2018 15:30:32 Tải xuống
Chapter 176 29-11-2018 15:30:34 Tải xuống
Chapter 177 29-11-2018 15:30:36 Tải xuống
Chapter 178 29-11-2018 15:30:38 Tải xuống
Chapter 179 29-11-2018 15:30:40 Tải xuống
Chapter 180 29-11-2018 15:30:42 Tải xuống
Chapter 181 29-11-2018 15:30:43 Tải xuống
Chapter 182 29-11-2018 15:30:45 Tải xuống
Chapter 183 29-11-2018 15:30:47 Tải xuống
Chapter 184 29-11-2018 15:30:49 Tải xuống
Chapter 185 29-11-2018 15:30:51 Tải xuống
Chapter 186 29-11-2018 15:30:53 Tải xuống
Chapter 187: 187-188 29-11-2018 15:30:56 Tải xuống
Chapter 189 29-11-2018 15:30:57 Tải xuống
Chapter 190 29-11-2018 15:30:59 Tải xuống
Chapter 191 29-11-2018 15:31:03 Tải xuống
Chapter 192 29-11-2018 15:31:05 Tải xuống
Chapter 193 29-11-2018 15:31:07 Tải xuống
Chapter 194 29-11-2018 15:31:09 Tải xuống
Chapter 195 29-11-2018 15:31:11 Tải xuống
Chapter 196 29-11-2018 15:31:13 Tải xuống
Chapter 197 29-11-2018 15:31:17 Tải xuống
Chapter 198 29-11-2018 15:31:17 Tải xuống
Chapter 200 29-11-2018 15:31:19 Tải xuống
Chapter 201 29-11-2018 15:31:22 Tải xuống
Chapter 202 03-12-2018 23:29:53 Tải xuống
Chapter 203 04-12-2018 14:52:12 Tải xuống
Chapter 204 10-12-2018 02:26:32 Tải xuống
Chapter 205 16-12-2018 02:58:35 Tải xuống
Chapter 0 16-12-2018 03:48:35 Tải xuống
Chapter 1 16-12-2018 03:48:38 Tải xuống
Chapter 2 16-12-2018 03:48:41 Tải xuống
Chapter 3 16-12-2018 03:48:44 Tải xuống
Chapter 4 16-12-2018 03:48:47 Tải xuống
Chapter 5 16-12-2018 03:49:32 Tải xuống
Chapter 6 16-12-2018 03:49:35 Tải xuống
Chapter 7 16-12-2018 03:49:38 Tải xuống
Chapter 8 16-12-2018 03:49:41 Tải xuống
Chapter 9 16-12-2018 03:49:44 Tải xuống
Chapter 10 16-12-2018 03:49:47 Tải xuống
Chapter 11 16-12-2018 03:50:32 Tải xuống
Chapter 12 16-12-2018 03:50:35 Tải xuống
Chapter 13 16-12-2018 03:50:38 Tải xuống
Chapter 14 16-12-2018 03:50:41 Tải xuống
Chapter 15 16-12-2018 03:50:44 Tải xuống
Chapter 16 16-12-2018 03:50:47 Tải xuống
Chapter 17 16-12-2018 03:51:33 Tải xuống
Chapter 18 16-12-2018 03:51:35 Tải xuống
Chapter 19 16-12-2018 03:51:38 Tải xuống
Chapter 20 16-12-2018 03:51:41 Tải xuống
Chapter 21 16-12-2018 03:51:44 Tải xuống
Chapter 22 16-12-2018 03:51:47 Tải xuống
Chapter 23 16-12-2018 03:52:32 Tải xuống
Chapter 24 16-12-2018 03:52:35 Tải xuống
Chapter 25 16-12-2018 03:52:38 Tải xuống
Chapter 26 16-12-2018 03:52:41 Tải xuống
Chapter 27 16-12-2018 03:52:44 Tải xuống
Chapter 28 16-12-2018 03:52:47 Tải xuống
Chapter 29 16-12-2018 03:53:32 Tải xuống
Chapter 30 16-12-2018 03:53:35 Tải xuống
Chapter 31 16-12-2018 03:53:38 Tải xuống
Chapter 32 16-12-2018 03:53:41 Tải xuống
Chapter 33 16-12-2018 03:53:44 Tải xuống
Chapter 34 16-12-2018 03:53:47 Tải xuống
Chapter 35 16-12-2018 03:54:32 Tải xuống
Chapter 36 16-12-2018 03:54:35 Tải xuống
Chapter 37 16-12-2018 03:54:38 Tải xuống
Chapter 38 16-12-2018 03:54:41 Tải xuống
Chapter 39 16-12-2018 03:54:44 Tải xuống
Chapter 40 16-12-2018 03:54:47 Tải xuống
Chapter 41 16-12-2018 03:55:32 Tải xuống
Chapter 42 16-12-2018 03:55:35 Tải xuống
Chapter 43 16-12-2018 03:55:38 Tải xuống
Chapter 44 16-12-2018 03:55:41 Tải xuống
Chapter 45 16-12-2018 03:55:44 Tải xuống
Chapter 46 16-12-2018 03:55:47 Tải xuống
Chapter 47 16-12-2018 03:56:33 Tải xuống
Chapter 48 16-12-2018 03:56:36 Tải xuống
Chapter 49 16-12-2018 03:56:38 Tải xuống
Chapter 50 16-12-2018 03:56:42 Tải xuống
Chapter 51 16-12-2018 03:56:44 Tải xuống
Chapter 52 16-12-2018 03:56:48 Tải xuống
Chapter 53 16-12-2018 03:57:32 Tải xuống
Chapter 54 16-12-2018 03:57:35 Tải xuống
Chapter 55 16-12-2018 03:57:38 Tải xuống
Chapter 56 16-12-2018 03:57:41 Tải xuống
Chapter 57 16-12-2018 03:57:44 Tải xuống
Chapter 58 16-12-2018 03:57:47 Tải xuống
Chapter 59 16-12-2018 03:58:32 Tải xuống
Chapter 60 16-12-2018 03:58:35 Tải xuống
Chapter 61 16-12-2018 03:58:38 Tải xuống
Chapter 62 16-12-2018 03:58:41 Tải xuống
Chapter 63 16-12-2018 03:58:44 Tải xuống
Chapter 64 16-12-2018 03:58:47 Tải xuống
Chapter 65 16-12-2018 03:59:32 Tải xuống
Chapter 66 16-12-2018 03:59:35 Tải xuống
Chapter 67 16-12-2018 03:59:38 Tải xuống
Chapter 68 16-12-2018 03:59:41 Tải xuống
Chapter 69 16-12-2018 03:59:44 Tải xuống
Chapter 70 16-12-2018 03:59:47 Tải xuống
Chapter 71 16-12-2018 04:00:33 Tải xuống
Chapter 72 16-12-2018 04:00:36 Tải xuống
Chapter 73 16-12-2018 04:00:38 Tải xuống
Chapter 74 16-12-2018 04:00:41 Tải xuống
Chapter 75 16-12-2018 04:00:44 Tải xuống
Chapter 76 16-12-2018 04:00:47 Tải xuống
Chapter 77 16-12-2018 04:01:33 Tải xuống
Chapter 78 16-12-2018 04:01:36 Tải xuống
Chapter 79 16-12-2018 04:01:39 Tải xuống
Chapter 80 16-12-2018 04:01:41 Tải xuống
Chapter 81 16-12-2018 04:01:44 Tải xuống
Chapter 82 16-12-2018 04:01:47 Tải xuống
Chapter 83 16-12-2018 04:02:35 Tải xuống
Chapter 84 16-12-2018 04:02:39 Tải xuống
Chapter 85 16-12-2018 04:02:42 Tải xuống
Chapter 86 16-12-2018 04:02:45 Tải xuống
Chapter 87 16-12-2018 04:02:48 Tải xuống
Chapter 88 16-12-2018 04:03:32 Tải xuống
Chapter 89 16-12-2018 04:03:34 Tải xuống
Chapter 90 16-12-2018 04:03:38 Tải xuống
Chapter 91 16-12-2018 04:03:41 Tải xuống
Chapter 92 16-12-2018 04:03:44 Tải xuống
Chapter 93 16-12-2018 04:03:47 Tải xuống
Chapter 94 16-12-2018 04:04:32 Tải xuống
Chapter 95 16-12-2018 04:04:35 Tải xuống
Chapter 96 16-12-2018 04:04:38 Tải xuống
Chapter 97 16-12-2018 04:04:41 Tải xuống
Chapter 98 16-12-2018 04:04:44 Tải xuống
Chapter 99 16-12-2018 04:04:47 Tải xuống
Chapter 100 16-12-2018 04:05:35 Tải xuống
Chapter 101 16-12-2018 04:05:38 Tải xuống
Chapter 102 16-12-2018 04:05:41 Tải xuống
Chapter 103 16-12-2018 04:05:44 Tải xuống
Chapter 104 16-12-2018 04:05:47 Tải xuống
Chapter 105 16-12-2018 04:06:47 Tải xuống
Chapter 106 16-12-2018 04:07:38 Tải xuống
Chapter 107: Reup 16-12-2018 04:07:41 Tải xuống
Chapter 108 16-12-2018 04:07:44 Tải xuống
Chapter 109 16-12-2018 04:07:47 Tải xuống
Chapter 110 16-12-2018 04:08:35 Tải xuống
Chapter 111 16-12-2018 04:08:38 Tải xuống
Chapter 112 16-12-2018 04:08:41 Tải xuống
Chapter 113 16-12-2018 04:08:45 Tải xuống
Chapter 114 16-12-2018 04:08:47 Tải xuống
Chapter 115 16-12-2018 04:09:33 Tải xuống
Chapter 116 16-12-2018 04:09:35 Tải xuống
Chapter 117 16-12-2018 04:09:39 Tải xuống
Chapter 118 16-12-2018 04:09:42 Tải xuống
Chapter 119 16-12-2018 04:09:45 Tải xuống
Chapter 120 16-12-2018 04:09:48 Tải xuống
Chapter 121 16-12-2018 04:10:32 Tải xuống
Chapter 122 16-12-2018 04:10:35 Tải xuống
Chapter 123 16-12-2018 04:10:38 Tải xuống
Chapter 124 16-12-2018 04:10:41 Tải xuống
Chapter 125 16-12-2018 04:10:44 Tải xuống
Chapter 126 16-12-2018 04:10:47 Tải xuống
Chapter 127 16-12-2018 04:11:33 Tải xuống
Chapter 128 16-12-2018 04:11:35 Tải xuống
Chapter 129 16-12-2018 04:11:38 Tải xuống
Chapter 130 16-12-2018 04:11:41 Tải xuống
Chapter 131 16-12-2018 04:11:44 Tải xuống
Chapter 132 16-12-2018 04:11:47 Tải xuống
Chapter 133 16-12-2018 04:12:32 Tải xuống
Chapter 134 16-12-2018 04:12:35 Tải xuống
Chapter 135 16-12-2018 04:12:38 Tải xuống
Chapter 136 16-12-2018 04:12:41 Tải xuống
Chapter 137 16-12-2018 04:12:44 Tải xuống
Chapter 138 16-12-2018 04:12:47 Tải xuống
Chapter 139 16-12-2018 04:13:32 Tải xuống
Chapter 140 16-12-2018 04:13:35 Tải xuống
Chapter 141 16-12-2018 04:13:38 Tải xuống
Chapter 142 16-12-2018 04:13:41 Tải xuống
Chapter 143 16-12-2018 04:13:44 Tải xuống
Chapter 144 16-12-2018 04:13:47 Tải xuống
Chapter 145 16-12-2018 04:14:33 Tải xuống
Chapter 146 16-12-2018 04:14:36 Tải xuống
Chapter 147 16-12-2018 04:14:39 Tải xuống
Chapter 148 16-12-2018 04:14:41 Tải xuống
Chapter 149 16-12-2018 04:14:45 Tải xuống
Chapter 150 16-12-2018 04:14:47 Tải xuống
Chapter 151 16-12-2018 04:15:33 Tải xuống
Chapter 152 16-12-2018 04:15:36 Tải xuống
Chapter 153 16-12-2018 04:15:39 Tải xuống
Chapter 154 16-12-2018 04:15:42 Tải xuống
Chapter 155 16-12-2018 04:15:45 Tải xuống
Chapter 156 16-12-2018 04:15:48 Tải xuống
Chapter 157 16-12-2018 04:16:32 Tải xuống
Chapter 158 16-12-2018 04:16:35 Tải xuống
Chapter 159 16-12-2018 04:16:38 Tải xuống
Chapter 160 16-12-2018 04:16:41 Tải xuống
Chapter 161 16-12-2018 04:16:44 Tải xuống
Chapter 162 16-12-2018 04:16:47 Tải xuống
Chapter 163 16-12-2018 04:17:32 Tải xuống
Chapter 164 16-12-2018 04:17:35 Tải xuống
Chapter 165 16-12-2018 04:17:38 Tải xuống
Chapter 165.1 16-12-2018 04:17:41 Tải xuống
Chapter 165.2 16-12-2018 04:17:44 Tải xuống
Chapter 165.3: Ngoại truyện 3 16-12-2018 04:17:47 Tải xuống
Chapter 166 16-12-2018 04:18:32 Tải xuống
Chapter 167 16-12-2018 04:18:35 Tải xuống
Chapter 168 16-12-2018 04:18:38 Tải xuống
Chapter 169 16-12-2018 04:18:41 Tải xuống
Chapter 170 16-12-2018 04:18:44 Tải xuống
Chapter 171 16-12-2018 04:18:47 Tải xuống
Chapter 172 16-12-2018 04:19:32 Tải xuống
Chapter 173 16-12-2018 04:19:35 Tải xuống
Chapter 174 16-12-2018 04:19:38 Tải xuống
Chapter 175 16-12-2018 04:19:41 Tải xuống
Chapter 176 16-12-2018 04:19:44 Tải xuống
Chapter 177 16-12-2018 04:19:47 Tải xuống
Chapter 178 16-12-2018 04:20:33 Tải xuống
Chapter 179 16-12-2018 04:20:36 Tải xuống
Chapter 180 16-12-2018 04:20:39 Tải xuống
Chapter 181 16-12-2018 04:20:42 Tải xuống
Chapter 182 16-12-2018 04:20:45 Tải xuống
Chapter 183 16-12-2018 04:20:48 Tải xuống
Chapter 184 16-12-2018 04:21:32 Tải xuống
Chapter 185 16-12-2018 04:21:35 Tải xuống
Chapter 186 16-12-2018 04:21:38 Tải xuống
Chapter 187: 187-188 16-12-2018 04:21:41 Tải xuống
Chapter 189 16-12-2018 04:21:44 Tải xuống
Chapter 190 16-12-2018 04:21:47 Tải xuống
Chapter 191 16-12-2018 04:22:32 Tải xuống
Chapter 192 16-12-2018 04:22:35 Tải xuống
Chapter 193 16-12-2018 04:22:38 Tải xuống
Chapter 194 16-12-2018 04:22:41 Tải xuống
Chapter 195 16-12-2018 04:22:44 Tải xuống
Chapter 196 16-12-2018 04:22:47 Tải xuống
Chapter 197 16-12-2018 04:23:33 Tải xuống
Chapter 198 16-12-2018 04:23:36 Tải xuống
Chapter 199: 200 16-12-2018 04:23:38 Tải xuống
Chapter 200 16-12-2018 04:23:41 Tải xuống
Chapter 201 16-12-2018 04:23:44 Tải xuống
Chapter 202 16-12-2018 04:23:47 Tải xuống
Chapter 203 16-12-2018 04:24:33 Tải xuống
Chapter 204 16-12-2018 04:24:36 Tải xuống
Chapter 205 16-12-2018 04:24:38 Tải xuống
Chapter 199: 200 22-01-2019 02:38:06 Tải xuống
Chapter 206 22-01-2019 02:38:10 Tải xuống
Chapter 207 22-01-2019 02:38:12 Tải xuống
Chapter 208 22-01-2019 02:38:18 Tải xuống
Chapter 206 22-01-2019 04:26:09 Tải xuống
Chapter 207 22-01-2019 04:26:12 Tải xuống
Chapter 208 22-01-2019 04:26:15 Tải xuống
Chapter 209 24-01-2019 02:16:06 Tải xuống
Chapter 209 24-01-2019 09:44:12 Tải xuống
Chapter 210 26-01-2019 01:10:05 Tải xuống
Chapter 211 27-01-2019 01:10:11 Tải xuống
Chapter 212 29-01-2019 01:08:06 Tải xuống
Chapter 213 31-01-2019 01:16:23 Tải xuống
Chapter 214 26-02-2019 23:00:57 Tải xuống
Chapter 219 02-03-2019 14:24:05 Tải xuống
Chapter 220 02-03-2019 15:00:05 Tải xuống
Chapter 221 04-03-2019 08:08:19 Tải xuống
Chapter 222 02-03-2019 14:30:08 Tải xuống
Chapter 223 22-03-2019 17:47:41 Tải xuống
Chapter 224 22-03-2019 17:47:44 Tải xuống
Chapter 188 22-03-2019 20:18:05 Tải xuống
Chapter 225 01-04-2019 23:08:29 Tải xuống
Chapter 226 31-03-2019 10:18:08 Tải xuống
Chapter 188 03-04-2019 08:16:45 Tải xuống
Chapter 210 03-04-2019 08:16:48 Tải xuống
Chapter 211 03-04-2019 08:16:51 Tải xuống
Chapter 212 03-04-2019 08:16:54 Tải xuống
Chapter 213 03-04-2019 08:16:57 Tải xuống
Chapter 214 03-04-2019 08:16:42 Tải xuống
Chapter 219 03-04-2019 08:17:00 Tải xuống
Chapter 220 03-04-2019 08:17:03 Tải xuống
Chapter 221 03-04-2019 08:17:39 Tải xuống
Chapter 222 03-04-2019 08:17:39 Tải xuống
Chapter 223 03-04-2019 08:17:41 Tải xuống
Chapter 224 03-04-2019 08:17:45 Tải xuống
Chapter 225 03-04-2019 08:16:39 Tải xuống
Chapter 226 03-04-2019 08:17:48 Tải xuống
Chapter 227 08-04-2019 11:13:12 Tải xuống
Chapter 228 08-04-2019 12:13:06 Tải xuống
Chapter 230 17-04-2019 22:14:24 Tải xuống
Chapter 229 18-04-2019 11:04:39 Tải xuống
Chapter 231 22-04-2019 23:05:48 Tải xuống
Chapter 232 23-04-2019 09:05:03 Tải xuống
Chapter 198: -199 06-08-2019 14:18:23 Tải xuống
Chapter 233 07-08-2019 23:00:41 Tải xuống
Chapter 234 07-08-2019 22:18:24 Tải xuống
Chapter 235 07-08-2019 19:00:53 Tải xuống
Chapter 236 13-08-2019 02:06:10 Tải xuống
Chapter 237 14-08-2019 00:27:50 Tải xuống
Chapter 238 14-08-2019 01:42:12 Tải xuống
Chapter 139: Raw 16-08-2019 17:18:16 Tải xuống
Chapter 239 16-08-2019 17:18:19 Tải xuống


NHẬN XÉT