Báo hỏng link

Anh Hùng ? Ta Không Làm Lâu Rồi

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 142 15-10-2019 21:03:22 Tải xuống
Chapter 141 13-10-2019 22:41:19 Tải xuống
Chapter 140 11-10-2019 21:18:27 Tải xuống
Chapter 139 09-09-2019 19:16:45 Tải xuống
Chapter 138 07-09-2019 19:12:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-11-2018 18:52:11 Tải xuống
Chapter 2 28-11-2018 18:52:12 Tải xuống
Chapter 3 28-11-2018 18:52:13 Tải xuống
Chapter 4 28-11-2018 18:52:15 Tải xuống
Chapter 5 28-11-2018 18:52:17 Tải xuống
Chapter 6 28-11-2018 18:52:19 Tải xuống
Chapter 7 28-11-2018 18:52:21 Tải xuống
Chapter 8 28-11-2018 18:52:23 Tải xuống
Chapter 9 28-11-2018 18:52:25 Tải xuống
Chapter 10 28-11-2018 18:52:27 Tải xuống
Chapter 11 28-11-2018 18:52:29 Tải xuống
Chapter 12 28-11-2018 18:52:31 Tải xuống
Chapter 13 28-11-2018 18:52:33 Tải xuống
Chapter 14 28-11-2018 18:52:35 Tải xuống
Chapter 15 28-11-2018 18:52:37 Tải xuống
Chapter 16 28-11-2018 18:52:39 Tải xuống
Chapter 17 28-11-2018 18:52:41 Tải xuống
Chapter 18 28-11-2018 18:52:43 Tải xuống
Chapter 19 28-11-2018 18:52:45 Tải xuống
Chapter 20 28-11-2018 18:52:48 Tải xuống
Chapter 21 28-11-2018 18:52:50 Tải xuống
Chapter 22 28-11-2018 18:52:51 Tải xuống
Chapter 23 28-11-2018 18:52:53 Tải xuống
Chapter 24 28-11-2018 18:52:56 Tải xuống
Chapter 25 28-11-2018 18:52:59 Tải xuống
Chapter 26 28-11-2018 18:53:00 Tải xuống
Chapter 27 28-11-2018 18:53:03 Tải xuống
Chapter 28 28-11-2018 18:53:06 Tải xuống
Chapter 29 28-11-2018 18:53:07 Tải xuống
Chapter 30 28-11-2018 18:53:10 Tải xuống
Chapter 31 28-11-2018 18:53:12 Tải xuống
Chapter 32 28-11-2018 18:53:13 Tải xuống
Chapter 33 28-11-2018 18:53:15 Tải xuống
Chapter 34 28-11-2018 18:53:18 Tải xuống
Chapter 35 28-11-2018 18:53:19 Tải xuống
Chapter 36 28-11-2018 18:53:22 Tải xuống
Chapter 37 28-11-2018 18:53:23 Tải xuống
Chapter 38 28-11-2018 18:53:26 Tải xuống
Chapter 39 28-11-2018 18:53:27 Tải xuống
Chapter 40 28-11-2018 18:53:28 Tải xuống
Chapter 41 28-11-2018 18:53:30 Tải xuống
Chapter 42 28-11-2018 18:53:32 Tải xuống
Chapter 43 28-11-2018 18:53:34 Tải xuống
Chapter 44 28-11-2018 18:53:36 Tải xuống
Chapter 45 28-11-2018 18:53:38 Tải xuống
Chapter 46 28-11-2018 18:53:40 Tải xuống
Chapter 47 28-11-2018 18:53:42 Tải xuống
Chapter 48 28-11-2018 18:53:44 Tải xuống
Chapter 49 28-11-2018 18:53:46 Tải xuống
Chapter 50 28-11-2018 18:53:48 Tải xuống
Chapter 51 28-11-2018 18:53:50 Tải xuống
Chapter 52 28-11-2018 18:53:52 Tải xuống
Chapter 53 28-11-2018 18:53:54 Tải xuống
Chapter 54: video 28-11-2018 18:53:56 Tải xuống
Chapter 54 03-12-2018 21:18:32 Tải xuống
Chapter 55 03-12-2018 21:18:33 Tải xuống
Chapter 56 03-12-2018 23:32:33 Tải xuống
Chapter 57 03-12-2018 23:32:36 Tải xuống
Chapter 58 04-12-2018 00:47:58 Tải xuống
Chapter 59 04-12-2018 00:48:05 Tải xuống
Chapter 60 04-12-2018 15:04:13 Tải xuống
Chapter 61 04-12-2018 15:04:23 Tải xuống
Chapter 62 06-12-2018 15:04:23 Tải xuống
Chapter 63 06-12-2018 15:04:33 Tải xuống
Chapter 64 08-12-2018 15:02:36 Tải xuống
Chapter 65 08-12-2018 15:02:39 Tải xuống
Chapter 66 08-12-2018 15:02:42 Tải xuống
Chapter 67 10-12-2018 15:05:36 Tải xuống
Chapter 68 10-12-2018 15:05:38 Tải xuống
Chapter 69 12-12-2018 15:04:41 Tải xuống
Chapter 70 12-12-2018 15:04:44 Tải xuống
Chapter 71 14-12-2018 15:10:45 Tải xuống
Chapter 72 14-12-2018 15:10:48 Tải xuống
Chapter 73 16-12-2018 15:10:33 Tải xuống
Chapter 74 16-12-2018 15:10:36 Tải xuống
Chapter 75 18-12-2018 15:10:38 Tải xuống
Chapter 76 18-12-2018 15:10:41 Tải xuống
Chapter 77 20-12-2018 15:02:32 Tải xuống
Chapter 78 20-12-2018 15:02:35 Tải xuống
Chapter 79 22-12-2018 15:12:38 Tải xuống
Chapter 80 22-12-2018 15:12:41 Tải xuống
Chapter 81 24-12-2018 15:12:33 Tải xuống
Chapter 82 24-12-2018 15:12:35 Tải xuống
Chapter 83 26-12-2018 15:02:36 Tải xuống
Chapter 84: video 26-12-2018 15:02:38 Tải xuống
Chapter 84 02-01-2019 14:32:38 Tải xuống
Chapter 85 02-01-2019 14:32:41 Tải xuống
Chapter 86 02-01-2019 14:32:44 Tải xuống
Chapter 87 03-01-2019 08:49:35 Tải xuống
Chapter 88 03-01-2019 08:49:38 Tải xuống
Chapter 89 03-01-2019 08:49:41 Tải xuống
Chapter 90 03-01-2019 11:29:33 Tải xuống
Chapter 91 03-01-2019 11:29:36 Tải xuống
Chapter 92 03-01-2019 15:09:40 Tải xuống
Chapter 1 04-07-2019 21:20:04 Tải xuống
Chapter 2 04-07-2019 21:14:27 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 02:03:31 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 02:03:33 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2019 02:03:36 Tải xuống
Chapter 6 04-01-2019 02:03:39 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 02:03:42 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 02:03:45 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 02:03:48 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 02:03:52 Tải xuống
Chapter 11 30-04-2019 09:30:27 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2019 02:03:57 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 02:04:00 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 02:04:03 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 02:04:07 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 02:04:09 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 02:04:13 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 02:04:15 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 02:04:19 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 02:04:22 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 02:04:25 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 02:04:28 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 02:04:30 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 02:04:34 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 02:04:38 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 02:04:41 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2019 02:04:43 Tải xuống
Chapter 28 04-01-2019 02:04:47 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2019 02:04:49 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2019 02:04:53 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 02:04:56 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 02:04:58 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 02:05:01 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2019 02:05:04 Tải xuống
Chapter 35 04-01-2019 02:05:07 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2019 02:05:11 Tải xuống
Chapter 37 04-01-2019 02:05:13 Tải xuống
Chapter 38 04-01-2019 02:05:16 Tải xuống
Chapter 39 04-01-2019 02:05:19 Tải xuống
Chapter 40 04-01-2019 02:05:21 Tải xuống
Chapter 41 04-01-2019 02:05:24 Tải xuống
Chapter 42 04-01-2019 02:05:27 Tải xuống
Chapter 43 14-08-2019 20:34:46 Tải xuống
Chapter 44 04-01-2019 02:05:33 Tải xuống
Chapter 45 06-04-2019 15:55:58 Tải xuống
Chapter 46 04-01-2019 02:05:39 Tải xuống
Chapter 47 04-01-2019 02:05:45 Tải xuống
Chapter 48 04-01-2019 02:05:46 Tải xuống
Chapter 49 04-01-2019 02:05:48 Tải xuống
Chapter 50 04-01-2019 02:05:51 Tải xuống
Chapter 51 04-01-2019 02:05:54 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2019 02:05:57 Tải xuống
Chapter 53 04-01-2019 02:06:00 Tải xuống
Chapter 54 04-01-2019 02:06:03 Tải xuống
Chapter 55 04-01-2019 02:06:07 Tải xuống
Chapter 56 04-01-2019 02:06:09 Tải xuống
Chapter 57 04-01-2019 02:06:12 Tải xuống
Chapter 58 04-01-2019 02:06:15 Tải xuống
Chapter 59 04-01-2019 02:06:18 Tải xuống
Chapter 60 04-01-2019 02:06:21 Tải xuống
Chapter 61 04-01-2019 02:06:24 Tải xuống
Chapter 62 04-01-2019 02:06:27 Tải xuống
Chapter 63 04-01-2019 02:06:31 Tải xuống
Chapter 64 04-01-2019 02:06:33 Tải xuống
Chapter 65 04-01-2019 02:06:36 Tải xuống
Chapter 66 04-01-2019 02:06:39 Tải xuống
Chapter 67 07-07-2019 23:07:05 Tải xuống
Chapter 68 04-01-2019 02:06:45 Tải xuống
Chapter 69 04-01-2019 02:06:48 Tải xuống
Chapter 70 04-01-2019 02:06:51 Tải xuống
Chapter 71 04-01-2019 02:06:55 Tải xuống
Chapter 72 04-01-2019 02:06:57 Tải xuống
Chapter 73 04-01-2019 02:07:00 Tải xuống
Chapter 74 04-01-2019 02:07:04 Tải xuống
Chapter 75 04-01-2019 02:07:06 Tải xuống
Chapter 76 04-01-2019 02:07:09 Tải xuống
Chapter 77 04-01-2019 02:07:12 Tải xuống
Chapter 78 04-01-2019 02:07:16 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 02:07:19 Tải xuống
Chapter 80 04-01-2019 02:07:22 Tải xuống
Chapter 81 04-01-2019 02:07:25 Tải xuống
Chapter 82 04-01-2019 02:07:28 Tải xuống
Chapter 83 04-01-2019 02:07:30 Tải xuống
Chapter 84 04-01-2019 02:07:34 Tải xuống
Chapter 85 04-01-2019 02:07:36 Tải xuống
Chapter 86 04-01-2019 02:07:40 Tải xuống
Chapter 87 04-01-2019 02:07:43 Tải xuống
Chapter 88 04-01-2019 02:07:45 Tải xuống
Chapter 89 04-01-2019 02:07:49 Tải xuống
Chapter 90 04-01-2019 02:07:52 Tải xuống
Chapter 91 04-01-2019 02:07:54 Tải xuống
Chapter 92 07-07-2019 23:57:01 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 15:08:15 Tải xuống
Chapter 93 04-01-2019 16:20:09 Tải xuống
Chapter 94 05-01-2019 15:10:06 Tải xuống
Chapter 94 05-01-2019 15:36:51 Tải xuống
Chapter 95 06-01-2019 15:10:29 Tải xuống
Chapter 95 06-01-2019 20:17:48 Tải xuống
Chapter 96 07-01-2019 15:10:09 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 15:02:03 Tải xuống
Chapter 96 08-01-2019 22:02:24 Tải xuống
Chapter 97 08-01-2019 22:02:27 Tải xuống
Chapter 98 09-01-2019 15:22:03 Tải xuống
Chapter 98 09-01-2019 17:02:04 Tải xuống
Chapter 99 10-01-2019 15:04:07 Tải xuống
Chapter 100 11-01-2019 15:08:08 Tải xuống
Chapter 101 12-01-2019 15:08:14 Tải xuống
Chapter 99 13-01-2019 01:58:12 Tải xuống
Chapter 100 13-01-2019 01:58:15 Tải xuống
Chapter 101 13-01-2019 01:58:17 Tải xuống
Chapter 102 15-01-2019 15:30:48 Tải xuống
Chapter 103 17-01-2019 15:02:06 Tải xuống
Chapter 102 19-01-2019 06:22:09 Tải xuống
Chapter 103 19-01-2019 06:22:12 Tải xuống
Chapter 104 19-01-2019 15:02:30 Tải xuống
Chapter 105 21-01-2019 15:02:06 Tải xuống
Chapter 104 21-01-2019 16:40:09 Tải xuống
Chapter 105 21-01-2019 16:40:12 Tải xuống
Chapter 106 23-01-2019 02:00:41 Tải xuống
Chapter 107 23-01-2019 02:00:41 Tải xuống
Chapter 106 15-02-2019 02:11:43 Tải xuống
Chapter 107 15-02-2019 00:13:14 Tải xuống
Chapter 108 24-02-2019 09:12:10 Tải xuống
Chapter 109 27-02-2019 22:06:14 Tải xuống
Chapter 110 04-03-2019 05:01:22 Tải xuống
Chapter 111 12-03-2019 18:16:59 Tải xuống
Chapter 112 19-03-2019 19:06:28 Tải xuống
Chapter 106 26-03-2019 20:00:16 Tải xuống
Chapter 107 26-03-2019 20:00:20 Tải xuống
Chapter 108 26-03-2019 20:00:23 Tải xuống
Chapter 109 26-03-2019 20:00:25 Tải xuống
Chapter 110 26-03-2019 20:00:29 Tải xuống
Chapter 111 26-03-2019 20:00:33 Tải xuống
Chapter 112 04-07-2019 16:57:38 Tải xuống
Chapter 113 26-03-2019 20:00:39 Tải xuống
Chapter 113 26-03-2019 20:12:32 Tải xuống
Chapter 114 31-03-2019 18:24:23 Tải xuống
Chapter 114 03-04-2019 08:15:11 Tải xuống
Chapter 115 23-04-2019 05:20:16 Tải xuống
Chapter 116 26-04-2019 19:03:07 Tải xuống
Chapter 117 28-04-2019 21:06:06 Tải xuống
Chapter 118 07-05-2019 21:16:10 Tải xuống
Chapter 11 08-05-2019 01:18:09 Tải xuống
Chapter 45 04-07-2019 13:38:07 Tải xuống
Chapter 115 09-05-2019 00:05:19 Tải xuống
Chapter 116 09-05-2019 00:05:58 Tải xuống
Chapter 117 08-05-2019 19:09:51 Tải xuống
Chapter 118 08-05-2019 19:04:42 Tải xuống
Chapter 119 09-05-2019 19:06:28 Tải xuống
Chapter 119 10-05-2019 08:00:26 Tải xuống
Chapter 120 08-07-2019 23:18:22 Tải xuống
Chapter 121 02-07-2019 18:00:50 Tải xuống
Chapter 122 13-07-2019 12:06:23 Tải xuống
Chapter 123 23-08-2019 21:22:32 Tải xuống
Chapter 124 25-08-2019 17:13:57 Tải xuống
Chapter 125 25-08-2019 17:13:58 Tải xuống
Chapter 126 25-08-2019 17:14:02 Tải xuống
Chapter 127 25-08-2019 17:14:04 Tải xuống
Chapter 128 25-08-2019 17:14:08 Tải xuống
Chapter 129 25-08-2019 17:14:10 Tải xuống
Chapter 130 25-08-2019 17:14:12 Tải xuống
Chapter 131 25-08-2019 17:14:16 Tải xuống
Chapter 132 25-08-2019 17:14:19 Tải xuống
Chapter 133 25-08-2019 17:14:22 Tải xuống
Chapter 134 25-08-2019 17:14:25 Tải xuống
Chapter 135 25-08-2019 17:14:27 Tải xuống
Chapter 136 25-08-2019 17:14:31 Tải xuống
Chapter 137 25-08-2019 17:14:33 Tải xuống
Chapter 138 07-09-2019 19:12:16 Tải xuống
Chapter 139 09-09-2019 19:16:45 Tải xuống
Chapter 140 11-10-2019 21:18:27 Tải xuống
Chapter 141 13-10-2019 22:41:19 Tải xuống
Chapter 142 15-10-2019 21:03:22 Tải xuống


NHẬN XÉT