Báo hỏng link

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 20-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Truyện Hay không cần giới thiệu
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 187 20-10-2019 21:01:18 Tải xuống
Chapter 186 16-10-2019 19:32:16 Tải xuống
Chapter 185 13-10-2019 20:12:45 Tải xuống
Chapter 184 09-10-2019 20:42:12 Tải xuống
Chapter 183 05-10-2019 19:48:42 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-11-2018 14:36:22 Tải xuống
Chapter 2 28-11-2018 14:36:32 Tải xuống
Chapter 3 28-11-2018 14:36:42 Tải xuống
Chapter 4 28-11-2018 14:36:52 Tải xuống
Chapter 5 28-11-2018 14:37:02 Tải xuống
Chapter 6 28-11-2018 14:37:06 Tải xuống
Chapter 7 28-11-2018 14:37:09 Tải xuống
Chapter 8 28-11-2018 14:37:33 Tải xuống
Chapter 9 28-11-2018 14:37:43 Tải xuống
Chapter 10 28-11-2018 14:37:52 Tải xuống
Chapter 11 28-11-2018 14:38:02 Tải xuống
Chapter 12 28-11-2018 14:38:06 Tải xuống
Chapter 13 28-11-2018 14:38:08 Tải xuống
Chapter 14 28-11-2018 14:38:11 Tải xuống
Chapter 14.5 28-11-2018 14:38:14 Tải xuống
Chapter 15 28-11-2018 14:38:17 Tải xuống
Chapter 16 28-11-2018 14:39:02 Tải xuống
Chapter 17 28-11-2018 14:39:13 Tải xuống
Chapter 18 28-11-2018 14:39:15 Tải xuống
Chapter 19 28-11-2018 14:39:18 Tải xuống
Chapter 20 28-11-2018 14:39:21 Tải xuống
Chapter 21 28-11-2018 14:39:24 Tải xuống
Chapter 22 28-11-2018 14:39:27 Tải xuống
Chapter 23 28-11-2018 14:40:23 Tải xuống
Chapter 24 28-11-2018 14:40:26 Tải xuống
Chapter 25 28-11-2018 14:40:29 Tải xuống
Chapter 26 28-11-2018 14:40:32 Tải xuống
Chapter 27 28-11-2018 14:40:35 Tải xuống
Chapter 28 28-11-2018 14:40:38 Tải xuống
Chapter 29 28-11-2018 14:41:33 Tải xuống
Chapter 30 28-11-2018 14:41:36 Tải xuống
Chapter 31 28-11-2018 14:41:38 Tải xuống
Chapter 32 28-11-2018 14:41:42 Tải xuống
Chapter 33 28-11-2018 14:41:45 Tải xuống
Chapter 34 28-11-2018 14:41:47 Tải xuống
Chapter 35 28-11-2018 14:42:33 Tải xuống
Chapter 36 28-11-2018 14:42:36 Tải xuống
Chapter 37 28-11-2018 14:42:39 Tải xuống
Chapter 38 28-11-2018 14:42:42 Tải xuống
Chapter 39 28-11-2018 14:42:45 Tải xuống
Chapter 40 28-11-2018 14:42:48 Tải xuống
Chapter 41 28-11-2018 14:43:34 Tải xuống
Chapter 42 28-11-2018 14:43:36 Tải xuống
Chapter 43 28-11-2018 14:43:38 Tải xuống
Chapter 44 28-11-2018 14:43:42 Tải xuống
Chapter 45 28-11-2018 14:43:44 Tải xuống
Chapter 46 28-11-2018 14:43:47 Tải xuống
Chapter 47 28-11-2018 14:44:05 Tải xuống
Chapter 48 28-11-2018 14:44:36 Tải xuống
Chapter 49 28-11-2018 14:44:39 Tải xuống
Chapter 50 28-11-2018 14:44:42 Tải xuống
Chapter 51 28-11-2018 14:44:45 Tải xuống
Chapter 52 28-11-2018 14:44:47 Tải xuống
Chapter 53 28-11-2018 14:45:06 Tải xuống
Chapter 54 28-11-2018 14:45:36 Tải xuống
Chapter 55 28-11-2018 14:45:39 Tải xuống
Chapter 56 28-11-2018 14:45:43 Tải xuống
Chapter 57 28-11-2018 14:45:45 Tải xuống
Chapter 58 28-11-2018 14:45:48 Tải xuống
Chapter 59 28-11-2018 14:46:05 Tải xuống
Chapter 60 28-11-2018 14:46:36 Tải xuống
Chapter 61 28-11-2018 14:46:39 Tải xuống
Chapter 62 28-11-2018 14:46:42 Tải xuống
Chapter 63 28-11-2018 14:46:44 Tải xuống
Chapter 64 28-11-2018 14:46:47 Tải xuống
Chapter 65 28-11-2018 14:47:06 Tải xuống
Chapter 66 28-11-2018 14:47:09 Tải xuống
Chapter 67 28-11-2018 14:47:12 Tải xuống
Chapter 68 28-11-2018 14:47:15 Tải xuống
Chapter 69 28-11-2018 14:47:18 Tải xuống
Chapter 70 28-11-2018 14:47:21 Tải xuống
Chapter 71 28-11-2018 14:47:24 Tải xuống
Chapter 72 28-11-2018 14:47:27 Tải xuống
Chapter 73 28-11-2018 14:47:30 Tải xuống
Chapter 74 28-11-2018 14:47:34 Tải xuống
Chapter 75 28-11-2018 14:47:36 Tải xuống
Chapter 76 28-11-2018 14:47:39 Tải xuống
Chapter 77 28-11-2018 14:47:42 Tải xuống
Chapter 78 28-11-2018 14:47:45 Tải xuống
Chapter 79 28-11-2018 14:47:48 Tải xuống
Chapter 80 28-11-2018 14:47:51 Tải xuống
Chapter 81 28-11-2018 14:47:54 Tải xuống
Chapter 82 28-11-2018 14:47:55 Tải xuống
Chapter 82.5 28-11-2018 14:47:58 Tải xuống
Chapter 83 28-11-2018 14:48:01 Tải xuống
Chapter 84 28-11-2018 14:48:06 Tải xuống
Chapter 85 28-11-2018 14:48:10 Tải xuống
Chapter 86 28-11-2018 14:48:12 Tải xuống
Chapter 87 28-11-2018 14:48:15 Tải xuống
Chapter 88 28-11-2018 14:48:18 Tải xuống
Chapter 89 28-11-2018 14:48:21 Tải xuống
Chapter 90 28-11-2018 14:48:24 Tải xuống
Chapter 91 28-11-2018 14:48:27 Tải xuống
Chapter 92 28-11-2018 14:48:30 Tải xuống
Chapter 93 28-11-2018 14:48:33 Tải xuống
Chapter 94 28-11-2018 14:48:36 Tải xuống
Chapter 95 28-11-2018 14:48:39 Tải xuống
Chapter 96 28-11-2018 14:48:42 Tải xuống
Chapter 97 03-12-2018 23:56:52 Tải xuống
Chapter 98 06-12-2018 02:30:22 Tải xuống
Chapter 99 08-12-2018 11:00:38 Tải xuống
Chapter 100 11-12-2018 10:00:42 Tải xuống
Chapter 101 15-12-2018 07:46:32 Tải xuống
Chapter 102 19-12-2018 17:00:38 Tải xuống
Chapter 103 22-12-2018 09:00:32 Tải xuống
Chapter 104 27-12-2018 00:01:32 Tải xuống
Chapter 105 03-01-2019 09:22:32 Tải xuống
Chapter 106 03-01-2019 08:00:32 Tải xuống
Chapter 107 05-01-2019 11:58:08 Tải xuống
Chapter 1 29-05-2019 11:09:11 Tải xuống
Chapter 2 05-01-2019 13:46:21 Tải xuống
Chapter 3 05-01-2019 13:46:24 Tải xuống
Chapter 4 05-01-2019 13:46:27 Tải xuống
Chapter 5 05-01-2019 13:46:30 Tải xuống
Chapter 6 05-01-2019 13:46:33 Tải xuống
Chapter 7 05-01-2019 13:46:36 Tải xuống
Chapter 8 05-01-2019 13:46:39 Tải xuống
Chapter 9 05-01-2019 13:46:41 Tải xuống
Chapter 10 05-01-2019 13:46:44 Tải xuống
Chapter 11 05-01-2019 13:46:48 Tải xuống
Chapter 12 05-01-2019 13:46:50 Tải xuống
Chapter 13 05-01-2019 13:46:56 Tải xuống
Chapter 14 05-01-2019 13:46:56 Tải xuống
Chapter 14.5 05-01-2019 13:46:59 Tải xuống
Chapter 15 05-01-2019 13:47:03 Tải xuống
Chapter 16 05-01-2019 13:47:05 Tải xuống
Chapter 17 05-01-2019 13:47:09 Tải xuống
Chapter 18 05-01-2019 13:47:11 Tải xuống
Chapter 19 05-01-2019 13:47:15 Tải xuống
Chapter 20 05-01-2019 13:47:17 Tải xuống
Chapter 21 05-01-2019 13:47:20 Tải xuống
Chapter 22 05-01-2019 13:47:23 Tải xuống
Chapter 23 05-01-2019 13:47:26 Tải xuống
Chapter 24 05-01-2019 13:47:29 Tải xuống
Chapter 25 05-01-2019 13:47:32 Tải xuống
Chapter 26 05-01-2019 13:47:35 Tải xuống
Chapter 27 05-01-2019 13:47:38 Tải xuống
Chapter 28 05-01-2019 13:47:41 Tải xuống
Chapter 29 05-01-2019 13:47:44 Tải xuống
Chapter 30 05-01-2019 13:47:48 Tải xuống
Chapter 31 05-01-2019 13:47:50 Tải xuống
Chapter 32 05-01-2019 13:47:53 Tải xuống
Chapter 33 05-01-2019 13:47:56 Tải xuống
Chapter 34 05-01-2019 13:47:59 Tải xuống
Chapter 35 05-01-2019 13:48:02 Tải xuống
Chapter 36 05-01-2019 13:48:05 Tải xuống
Chapter 37 05-01-2019 13:48:08 Tải xuống
Chapter 38 05-01-2019 13:48:11 Tải xuống
Chapter 39 05-01-2019 13:48:14 Tải xuống
Chapter 40 05-01-2019 13:48:17 Tải xuống
Chapter 41 05-01-2019 13:48:20 Tải xuống
Chapter 42 05-01-2019 13:48:23 Tải xuống
Chapter 43 05-01-2019 13:48:26 Tải xuống
Chapter 44 05-01-2019 13:48:29 Tải xuống
Chapter 45 05-01-2019 13:48:32 Tải xuống
Chapter 46 05-01-2019 13:48:35 Tải xuống
Chapter 47 05-01-2019 13:48:38 Tải xuống
Chapter 48 05-01-2019 13:48:41 Tải xuống
Chapter 49 05-01-2019 13:48:44 Tải xuống
Chapter 50 05-01-2019 13:48:48 Tải xuống
Chapter 51 05-01-2019 13:48:50 Tải xuống
Chapter 52 05-01-2019 13:48:53 Tải xuống
Chapter 53 05-01-2019 13:48:56 Tải xuống
Chapter 54 05-01-2019 13:48:59 Tải xuống
Chapter 55 05-01-2019 13:49:02 Tải xuống
Chapter 56 05-01-2019 13:49:06 Tải xuống
Chapter 57 05-01-2019 13:49:09 Tải xuống
Chapter 58 05-01-2019 13:49:12 Tải xuống
Chapter 59 05-01-2019 13:49:15 Tải xuống
Chapter 60 05-01-2019 13:49:18 Tải xuống
Chapter 61 05-01-2019 13:49:21 Tải xuống
Chapter 62 05-01-2019 13:49:24 Tải xuống
Chapter 63 05-01-2019 13:49:27 Tải xuống
Chapter 64 05-01-2019 13:49:30 Tải xuống
Chapter 65 05-01-2019 13:49:33 Tải xuống
Chapter 66 05-01-2019 13:49:36 Tải xuống
Chapter 67 05-01-2019 13:49:39 Tải xuống
Chapter 68 05-01-2019 13:49:42 Tải xuống
Chapter 69 05-01-2019 13:49:45 Tải xuống
Chapter 70 05-01-2019 13:49:48 Tải xuống
Chapter 71 05-01-2019 13:49:51 Tải xuống
Chapter 72 05-01-2019 13:49:54 Tải xuống
Chapter 73 05-01-2019 13:49:57 Tải xuống
Chapter 74 05-01-2019 13:50:00 Tải xuống
Chapter 75 05-01-2019 13:50:03 Tải xuống
Chapter 76 05-01-2019 13:50:06 Tải xuống
Chapter 77 05-01-2019 13:50:09 Tải xuống
Chapter 78 05-01-2019 13:50:12 Tải xuống
Chapter 79 05-01-2019 13:50:15 Tải xuống
Chapter 80 05-01-2019 13:50:18 Tải xuống
Chapter 81 05-01-2019 13:50:21 Tải xuống
Chapter 82 05-01-2019 13:50:24 Tải xuống
Chapter 82.5 05-01-2019 13:50:27 Tải xuống
Chapter 83 05-01-2019 13:50:30 Tải xuống
Chapter 84 05-01-2019 13:50:33 Tải xuống
Chapter 85 05-01-2019 13:50:36 Tải xuống
Chapter 86 05-01-2019 13:50:39 Tải xuống
Chapter 87 05-01-2019 13:50:42 Tải xuống
Chapter 88 05-01-2019 13:50:45 Tải xuống
Chapter 89 05-01-2019 13:50:48 Tải xuống
Chapter 90 05-01-2019 13:50:51 Tải xuống
Chapter 91 05-01-2019 13:50:54 Tải xuống
Chapter 92 05-01-2019 13:50:57 Tải xuống
Chapter 93 05-01-2019 13:51:00 Tải xuống
Chapter 94 05-01-2019 13:51:03 Tải xuống
Chapter 95 05-01-2019 13:51:06 Tải xuống
Chapter 96 05-01-2019 13:51:09 Tải xuống
Chapter 97 05-01-2019 13:51:12 Tải xuống
Chapter 98 05-01-2019 13:51:15 Tải xuống
Chapter 99 05-01-2019 13:51:18 Tải xuống
Chapter 100 05-01-2019 13:51:21 Tải xuống
Chapter 101 05-01-2019 13:51:24 Tải xuống
Chapter 102 05-01-2019 13:51:27 Tải xuống
Chapter 103 05-01-2019 13:51:30 Tải xuống
Chapter 104 05-01-2019 13:51:33 Tải xuống
Chapter 105 05-01-2019 13:51:35 Tải xuống
Chapter 106 05-01-2019 13:51:39 Tải xuống
Chapter 107 05-01-2019 13:51:42 Tải xuống
Chapter 108 09-01-2019 14:12:09 Tải xuống
Chapter 108 09-01-2019 14:14:05 Tải xuống
Chapter 109 12-01-2019 15:02:18 Tải xuống
Chapter 109 12-01-2019 15:01:45 Tải xuống
Chapter 110 16-01-2019 13:00:27 Tải xuống
Chapter 110 16-01-2019 13:00:24 Tải xuống
Chapter 111 19-01-2019 12:00:03 Tải xuống
Chapter 111 08-08-2019 14:11:16 Tải xuống
Chapter 112 23-01-2019 16:00:36 Tải xuống
Chapter 112 08-08-2019 14:15:16 Tải xuống
Chapter 113 26-01-2019 16:00:06 Tải xuống
Chapter 113 08-08-2019 14:17:19 Tải xuống
Chapter 114 30-01-2019 07:00:17 Tải xuống
Chapter 115 02-02-2019 14:00:11 Tải xuống
Chapter 114 08-08-2019 14:19:46 Tải xuống
Chapter 115 08-08-2019 14:25:49 Tải xuống
Chapter 116 06-02-2019 15:32:06 Tải xuống
Chapter 116 06-02-2019 21:59:06 Tải xuống
Chapter 117 12-02-2019 05:53:45 Tải xuống
Chapter 118 15-02-2019 02:44:19 Tải xuống
Chapter 119 16-02-2019 10:06:11 Tải xuống
Chapter 120 20-02-2019 06:00:15 Tải xuống
Chapter 121 23-02-2019 22:00:08 Tải xuống
Chapter 122 27-02-2019 20:12:52 Tải xuống
Chapter 123 02-03-2019 14:24:11 Tải xuống
Chapter 124 06-03-2019 14:00:08 Tải xuống
Chapter 125 09-03-2019 14:00:08 Tải xuống
Chapter 126 13-03-2019 12:24:05 Tải xuống
Chapter 117 08-08-2019 14:30:41 Tải xuống
Chapter 118 08-08-2019 14:33:58 Tải xuống
Chapter 119 08-08-2019 14:37:13 Tải xuống
Chapter 120 08-08-2019 14:41:01 Tải xuống
Chapter 121 08-08-2019 14:43:43 Tải xuống
Chapter 122 08-08-2019 14:46:57 Tải xuống
Chapter 123 08-08-2019 14:52:28 Tải xuống
Chapter 124 08-08-2019 14:55:45 Tải xuống
Chapter 125 08-08-2019 15:00:11 Tải xuống
Chapter 126 15-03-2019 07:03:11 Tải xuống
Chapter 127 16-03-2019 13:00:08 Tải xuống
Chapter 128 20-03-2019 13:00:05 Tải xuống
Chapter 127 08-08-2019 15:13:43 Tải xuống
Chapter 128 08-08-2019 15:17:34 Tải xuống
Chapter 129 23-03-2019 13:02:15 Tải xuống
Chapter 130 27-03-2019 20:00:38 Tải xuống
Chapter 130.5 31-03-2019 01:00:08 Tải xuống
Chapter 129 08-08-2019 15:19:04 Tải xuống
Chapter 130 31-03-2019 07:54:12 Tải xuống
Chapter 130.5 08-08-2019 15:23:00 Tải xuống
Chapter 131 05-04-2019 19:11:04 Tải xuống
Chapter 132 08-04-2019 22:49:33 Tải xuống
Chapter 131 08-04-2019 23:14:45 Tải xuống
Chapter 132 08-04-2019 23:14:48 Tải xuống
Chapter 133 25-04-2019 01:47:55 Tải xuống
Chapter 134 21-04-2019 22:21:06 Tải xuống
Chapter 135 23-04-2019 08:14:09 Tải xuống
Chapter 136 23-04-2019 09:05:06 Tải xuống
Chapter 137 26-04-2019 20:39:26 Tải xuống
Chapter 138 27-04-2019 21:12:05 Tải xuống
Chapter 139 01-05-2019 19:00:05 Tải xuống
Chapter 140 05-05-2019 12:54:35 Tải xuống
Chapter 133 05-05-2019 14:55:22 Tải xuống
Chapter 134 05-05-2019 15:00:09 Tải xuống
Chapter 135 05-05-2019 15:00:13 Tải xuống
Chapter 136 05-05-2019 14:55:29 Tải xuống
Chapter 137 05-05-2019 15:00:16 Tải xuống
Chapter 138 05-05-2019 15:00:17 Tải xuống
Chapter 139 05-05-2019 15:00:22 Tải xuống
Chapter 140 05-05-2019 14:55:42 Tải xuống
Chapter 141 07-05-2019 12:12:04 Tải xuống
Chapter 142 11-05-2019 19:30:28 Tải xuống
Chapter 141 11-05-2019 22:36:28 Tải xuống
Chapter 142 11-05-2019 22:36:31 Tải xuống
Chapter 142.5 13-05-2019 18:24:11 Tải xuống
Chapter 143 16-05-2019 20:42:12 Tải xuống
Chapter 144 18-05-2019 20:18:05 Tải xuống
Chapter 145 28-05-2019 16:58:30 Tải xuống
Chapter 146 28-05-2019 09:03:23 Tải xuống
Chapter 147 29-05-2019 20:45:30 Tải xuống
Chapter 1 08-08-2019 13:09:01 Tải xuống
Chapter 142.5 30-05-2019 17:02:56 Tải xuống
Chapter 143 30-05-2019 17:02:59 Tải xuống
Chapter 144 30-05-2019 17:03:02 Tải xuống
Chapter 145 29-05-2019 22:38:26 Tải xuống
Chapter 146 30-05-2019 01:27:12 Tải xuống
Chapter 147 30-05-2019 01:27:14 Tải xuống
Chapter 145 31-05-2019 04:25:10 Tải xuống
Chapter 146 31-05-2019 09:26:37 Tải xuống
Chapter 147 30-05-2019 10:36:38 Tải xuống
Chapter 147 01-06-2019 06:32:43 Tải xuống
Chapter 148 05-06-2019 19:12:39 Tải xuống
Chapter 149 08-06-2019 18:18:06 Tải xuống
Chapter 150 11-06-2019 19:12:12 Tải xuống
Chapter 151 07-08-2019 21:37:46 Tải xuống
Chapter 152 07-08-2019 21:36:16 Tải xuống
Chapter 153 07-08-2019 21:36:19 Tải xuống
Chapter 154 07-08-2019 21:37:57 Tải xuống
Chapter 155 07-08-2019 21:37:58 Tải xuống
Chapter 156 07-08-2019 21:36:28 Tải xuống
Chapter 157 07-08-2019 21:36:31 Tải xuống
Chapter 158 07-08-2019 21:36:34 Tải xuống
Chapter 159 07-08-2019 21:36:37 Tải xuống
Chapter 160 09-08-2019 18:18:09 Tải xuống
Chapter 161 07-08-2019 21:36:43 Tải xuống
Chapter 162 07-08-2019 21:36:46 Tải xuống
Chapter 163 10-08-2019 17:24:10 Tải xuống
Chapter 164 10-08-2019 17:24:06 Tải xuống
Chapter 165 10-08-2019 17:24:13 Tải xuống
Chapter 166 07-08-2019 21:36:58 Tải xuống
Chapter 167 07-08-2019 21:37:01 Tải xuống
Chapter 168 07-08-2019 21:37:04 Tải xuống
Chapter 169 07-08-2019 21:38:47 Tải xuống
Chapter 170 14-08-2019 14:00:47 Tải xuống
Chapter 171 17-08-2019 14:24:36 Tải xuống
Chapter 172 19-08-2019 21:00:54 Tải xuống
Chapter 173 22-08-2019 22:00:34 Tải xuống
Chapter 174 24-08-2019 21:00:41 Tải xuống
Chapter 175 29-08-2019 22:00:09 Tải xuống
Chapter 176 05-09-2019 15:36:12 Tải xuống
Chapter 177 05-09-2019 16:00:13 Tải xuống
Chapter 178 09-09-2019 20:02:31 Tải xuống
Chapter 179 16-09-2019 19:54:13 Tải xuống
Chapter 180 21-09-2019 19:30:13 Tải xuống
Chapter 181 25-09-2019 21:00:12 Tải xuống
Chapter 182 04-10-2019 00:04:45 Tải xuống
Chapter 183 05-10-2019 19:48:42 Tải xuống
Chapter 184 09-10-2019 20:42:12 Tải xuống
Chapter 185 13-10-2019 20:12:45 Tải xuống
Chapter 186 16-10-2019 19:32:16 Tải xuống
Chapter 187 20-10-2019 21:01:18 Tải xuống


NHẬN XÉT