Báo hỏng link

Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 08-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Phần tiếp theo của Đại Chúa Tể. Thiếu niên Khương dịch niên tiến vào linh lộ rèn luyện, kết giao với hậu nhân của Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần.Trên đường lịch luyện, hắn phát hiện dường như mình có mối liên hệ với vị diện giam cầm Tà Linh tộc từng bị phong ấn. Một câu chuyện mới bắt đầu từ đây
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 60 08-06-2019 15:54:13 Tải xuống
Chapter 59 06-06-2019 16:00:13 Tải xuống
Chapter 58 04-06-2019 16:06:13 Tải xuống
Chapter 57 02-06-2019 16:42:09 Tải xuống
Chapter 56 31-05-2019 15:36:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 16-12-2018 04:34:32 Tải xuống
Chapter 1 16-12-2018 04:34:35 Tải xuống
Chapter 2 16-12-2018 04:34:38 Tải xuống
Chapter 3 16-12-2018 04:34:41 Tải xuống
Chapter 4 16-12-2018 04:34:44 Tải xuống
Chapter 5 16-12-2018 04:34:47 Tải xuống
Chapter 6 16-12-2018 04:35:32 Tải xuống
Chapter 7 16-12-2018 04:35:35 Tải xuống
Chapter 8 16-12-2018 04:35:38 Tải xuống
Chapter 9 16-12-2018 04:35:41 Tải xuống
Chapter 10 16-12-2018 04:35:44 Tải xuống
Chapter 11 16-12-2018 04:35:47 Tải xuống
Chapter 12 16-12-2018 04:36:32 Tải xuống
Chapter 13 16-12-2018 04:36:35 Tải xuống
Chapter 14 16-12-2018 04:36:38 Tải xuống
Chapter 15 16-12-2018 04:36:41 Tải xuống
Chapter 16 16-12-2018 04:36:44 Tải xuống
Chapter 17 16-12-2018 04:36:47 Tải xuống
Chapter 18 16-12-2018 04:37:32 Tải xuống
Chapter 19 16-12-2018 04:37:35 Tải xuống
Chapter 20: video 17-12-2018 04:34:32 Tải xuống
Chapter 21: video 18-12-2018 04:34:36 Tải xuống
Chapter 20 19-12-2018 10:34:32 Tải xuống
Chapter 21 19-12-2018 10:34:35 Tải xuống
Chapter 31: video 19-12-2018 10:34:38 Tải xuống
Chapter 22 26-12-2018 04:38:39 Tải xuống
Chapter 23 26-12-2018 04:38:41 Tải xuống
Chapter 24 26-12-2018 04:38:44 Tải xuống
Chapter 25 26-12-2018 04:38:47 Tải xuống
Chapter 26 03-01-2019 09:30:32 Tải xuống
Chapter 27 03-01-2019 09:30:35 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2019 09:30:39 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2019 09:30:41 Tải xuống
Chapter 30 03-01-2019 11:03:45 Tải xuống
Chapter 31 03-01-2019 11:03:48 Tải xuống
Chapter 0 08-04-2019 12:14:09 Tải xuống
Chapter 1 05-05-2019 17:09:48 Tải xuống
Chapter 2 08-01-2019 12:10:12 Tải xuống
Chapter 3 05-05-2019 17:14:04 Tải xuống
Chapter 4 05-05-2019 17:15:43 Tải xuống
Chapter 5 05-05-2019 17:16:42 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 17:17:40 Tải xuống
Chapter 7 05-05-2019 17:19:20 Tải xuống
Chapter 8 08-01-2019 12:10:30 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 17:21:22 Tải xuống
Chapter 10 05-05-2019 17:22:16 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 17:23:00 Tải xuống
Chapter 12 05-05-2019 17:24:25 Tải xuống
Chapter 13 05-05-2019 17:25:39 Tải xuống
Chapter 14 05-05-2019 17:27:00 Tải xuống
Chapter 15 05-05-2019 17:28:42 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 17:29:52 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 17:30:38 Tải xuống
Chapter 18 05-05-2019 17:31:24 Tải xuống
Chapter 19 08-01-2019 12:11:04 Tải xuống
Chapter 20 08-01-2019 12:11:06 Tải xuống
Chapter 21 08-01-2019 12:11:09 Tải xuống
Chapter 22 08-01-2019 12:11:12 Tải xuống
Chapter 23 08-01-2019 12:11:15 Tải xuống
Chapter 24 08-01-2019 12:11:18 Tải xuống
Chapter 25 08-01-2019 12:11:21 Tải xuống
Chapter 26 08-01-2019 12:11:24 Tải xuống
Chapter 27 08-01-2019 12:11:27 Tải xuống
Chapter 28 08-01-2019 12:11:30 Tải xuống
Chapter 29 08-01-2019 12:11:33 Tải xuống
Chapter 30 08-01-2019 12:11:36 Tải xuống
Chapter 31 08-01-2019 12:11:39 Tải xuống
Chapter 32 08-01-2019 12:11:42 Tải xuống
Chapter 32 08-01-2019 12:17:35 Tải xuống
Chapter 33 09-01-2019 12:16:59 Tải xuống
Chapter 33 09-01-2019 15:21:57 Tải xuống
Chapter 34 10-01-2019 12:12:14 Tải xuống
Chapter 35 11-01-2019 12:08:20 Tải xuống
Chapter 36 17-01-2019 11:12:08 Tải xuống
Chapter 37 22-01-2019 14:12:06 Tải xuống
Chapter 34 22-01-2019 22:46:09 Tải xuống
Chapter 35 22-01-2019 22:46:13 Tải xuống
Chapter 36 22-01-2019 22:46:15 Tải xuống
Chapter 37 22-01-2019 22:46:19 Tải xuống
Chapter 38 23-01-2019 14:04:06 Tải xuống
Chapter 39 24-01-2019 14:06:12 Tải xuống
Chapter 38 25-01-2019 08:02:41 Tải xuống
Chapter 39 25-01-2019 08:02:48 Tải xuống
Chapter 40 25-01-2019 14:04:06 Tải xuống
Chapter 40 25-01-2019 15:20:35 Tải xuống
Chapter 41 26-01-2019 14:04:12 Tải xuống
Chapter 42 27-01-2019 14:02:05 Tải xuống
Chapter 41 27-01-2019 21:06:24 Tải xuống
Chapter 42 27-01-2019 21:06:30 Tải xuống
Chapter 43 03-05-2019 15:06:06 Tải xuống
Chapter 44 05-05-2019 15:48:07 Tải xuống
Chapter 0 05-05-2019 17:18:24 Tải xuống
Chapter 1 05-05-2019 17:18:27 Tải xuống
Chapter 3 05-05-2019 17:18:29 Tải xuống
Chapter 4 05-05-2019 17:18:33 Tải xuống
Chapter 5 05-05-2019 17:18:36 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 17:18:39 Tải xuống
Chapter 43 05-05-2019 17:18:43 Tải xuống
Chapter 44 05-05-2019 17:18:46 Tải xuống
Chapter 7 05-05-2019 17:43:24 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 17:43:27 Tải xuống
Chapter 10 05-05-2019 17:43:30 Tải xuống
Chapter 11 05-05-2019 17:43:32 Tải xuống
Chapter 12 05-05-2019 17:43:34 Tải xuống
Chapter 13 05-05-2019 17:43:40 Tải xuống
Chapter 14 05-05-2019 17:43:41 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 17:43:44 Tải xuống
Chapter 18 05-05-2019 17:43:48 Tải xuống
Chapter 45 07-05-2019 15:18:08 Tải xuống
Chapter 45 08-05-2019 00:07:14 Tải xuống
Chapter 46 09-05-2019 15:36:14 Tải xuống
Chapter 46 10-05-2019 15:03:14 Tải xuống
Chapter 47 12-05-2019 00:18:16 Tải xuống
Chapter 47 12-05-2019 00:42:11 Tải xuống
Chapter 48 13-05-2019 22:12:09 Tải xuống
Chapter 49 15-05-2019 22:06:23 Tải xuống
Chapter 50 21-05-2019 01:15:59 Tải xuống
Chapter 51 19-05-2019 15:30:08 Tải xuống
Chapter 52 21-05-2019 15:18:08 Tải xuống
Chapter 53 28-05-2019 14:37:05 Tải xuống
Chapter 54 28-05-2019 14:37:11 Tải xuống
Chapter 48 30-05-2019 09:05:48 Tải xuống
Chapter 49 30-05-2019 09:04:35 Tải xuống
Chapter 50 30-05-2019 09:05:50 Tải xuống
Chapter 51 30-05-2019 09:05:53 Tải xuống
Chapter 52 29-05-2019 20:35:12 Tải xuống
Chapter 53 30-05-2019 09:05:56 Tải xuống
Chapter 54 30-05-2019 09:06:00 Tải xuống
Chapter 55 30-05-2019 09:06:03 Tải xuống
Chapter 55 29-05-2019 15:44:18 Tải xuống
Chapter 52 30-05-2019 16:03:11 Tải xuống
Chapter 56 31-05-2019 15:36:09 Tải xuống
Chapter 57 02-06-2019 16:42:09 Tải xuống
Chapter 58 04-06-2019 16:06:13 Tải xuống
Chapter 59 06-06-2019 16:00:13 Tải xuống
Chapter 60 08-06-2019 15:54:13 Tải xuống


NHẬN XÉT