Báo hỏng link

Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà Vương

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Xuyên Không , Cổ Đại , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 17-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đặc công số 1 của vương triều vừa xuyên không liền bị ép gả đi , nghe nói phu quân tương lai có số khắc thê. Trong phủ ngoài phủ còn có cả đám tiện nhân ! người đâu ! giải đám tiện nhân đó cho bổn cung hãy xem bổn cung trừng trị các người ra sao ....
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 98 17-10-2019 20:08:44 Tải xuống
Chapter 97 07-10-2019 04:11:50 Tải xuống
Chapter 96 29-09-2019 20:12:24 Tải xuống
Chapter 95 18-09-2019 21:48:06 Tải xuống
Chapter 94 04-09-2019 21:36:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 07:08:18 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 07:08:20 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 07:08:22 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 07:08:24 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 07:08:26 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 07:08:28 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 07:08:30 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 07:08:32 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 07:08:34 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 07:08:36 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 07:08:38 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 07:08:40 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 07:08:42 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 07:08:44 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 07:08:46 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 07:08:47 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 07:08:50 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 07:08:52 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 07:08:54 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 07:08:56 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 07:08:58 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 07:09:00 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 07:09:03 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 07:09:05 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 07:09:07 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 07:09:09 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 07:09:11 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 07:09:13 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 07:09:15 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 07:09:17 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 07:09:19 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 07:09:21 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 07:09:23 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 07:09:25 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 07:09:27 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 07:09:29 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 07:09:31 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 07:09:33 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 07:09:35 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 07:09:37 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 07:09:39 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 07:09:41 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 07:09:43 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 07:09:45 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 07:09:47 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 07:09:49 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 07:09:51 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 07:09:53 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 07:09:55 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 07:09:57 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 07:09:59 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 07:10:02 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 07:10:05 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 07:10:07 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 07:10:09 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 07:10:11 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 07:10:13 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 07:10:15 Tải xuống
Chapter 59 04-12-2018 00:19:15 Tải xuống
Chapter 60 11-12-2018 06:00:42 Tải xuống
Chapter 61 17-12-2018 14:10:33 Tải xuống
Chapter 62 02-01-2019 14:18:38 Tải xuống
Chapter 63 03-01-2019 15:32:42 Tải xuống
Chapter 1 05-08-2019 23:18:39 Tải xuống
Chapter 2 03-01-2019 23:26:41 Tải xuống
Chapter 3 03-01-2019 23:26:45 Tải xuống
Chapter 4 03-01-2019 23:26:48 Tải xuống
Chapter 5 03-01-2019 23:27:45 Tải xuống
Chapter 6 03-01-2019 23:27:45 Tải xuống
Chapter 7 03-01-2019 23:27:45 Tải xuống
Chapter 8 03-01-2019 23:27:46 Tải xuống
Chapter 9 03-01-2019 23:27:47 Tải xuống
Chapter 10 03-01-2019 23:27:48 Tải xuống
Chapter 11 03-01-2019 23:28:32 Tải xuống
Chapter 12 03-01-2019 23:28:35 Tải xuống
Chapter 13 03-01-2019 23:28:38 Tải xuống
Chapter 14 03-01-2019 23:28:41 Tải xuống
Chapter 15 03-01-2019 23:28:45 Tải xuống
Chapter 16 03-01-2019 23:28:47 Tải xuống
Chapter 17 03-01-2019 23:29:33 Tải xuống
Chapter 18 03-01-2019 23:29:36 Tải xuống
Chapter 19 03-01-2019 23:29:39 Tải xuống
Chapter 20 03-01-2019 23:29:42 Tải xuống
Chapter 21 03-01-2019 23:29:45 Tải xuống
Chapter 22 03-01-2019 23:29:48 Tải xuống
Chapter 23 03-01-2019 23:30:33 Tải xuống
Chapter 24 03-01-2019 23:30:36 Tải xuống
Chapter 25 03-01-2019 23:30:39 Tải xuống
Chapter 26 03-01-2019 23:30:42 Tải xuống
Chapter 27 03-01-2019 23:30:45 Tải xuống
Chapter 28 03-01-2019 23:30:48 Tải xuống
Chapter 29 03-01-2019 23:31:33 Tải xuống
Chapter 30 03-01-2019 23:31:37 Tải xuống
Chapter 31 03-01-2019 23:31:39 Tải xuống
Chapter 32 03-01-2019 23:31:42 Tải xuống
Chapter 33 03-01-2019 23:31:45 Tải xuống
Chapter 34 03-01-2019 23:31:48 Tải xuống
Chapter 35 03-01-2019 23:32:33 Tải xuống
Chapter 36 03-01-2019 23:32:36 Tải xuống
Chapter 37 03-01-2019 23:32:39 Tải xuống
Chapter 38 03-01-2019 23:32:41 Tải xuống
Chapter 39 03-01-2019 23:32:44 Tải xuống
Chapter 40 03-01-2019 23:32:48 Tải xuống
Chapter 41 03-01-2019 23:33:33 Tải xuống
Chapter 42 03-01-2019 23:33:36 Tải xuống
Chapter 43 03-01-2019 23:33:39 Tải xuống
Chapter 44 03-01-2019 23:33:42 Tải xuống
Chapter 45 03-01-2019 23:33:45 Tải xuống
Chapter 46 03-01-2019 23:33:48 Tải xuống
Chapter 47 03-01-2019 23:34:34 Tải xuống
Chapter 48 03-01-2019 23:34:37 Tải xuống
Chapter 49 03-01-2019 23:34:40 Tải xuống
Chapter 50 03-01-2019 23:34:43 Tải xuống
Chapter 51 03-01-2019 23:34:45 Tải xuống
Chapter 52 03-01-2019 23:34:48 Tải xuống
Chapter 53 03-01-2019 23:35:34 Tải xuống
Chapter 54 03-01-2019 23:35:36 Tải xuống
Chapter 55 03-01-2019 23:35:40 Tải xuống
Chapter 56 03-01-2019 23:35:43 Tải xuống
Chapter 57 03-01-2019 23:35:46 Tải xuống
Chapter 58 03-01-2019 23:35:48 Tải xuống
Chapter 59 03-01-2019 23:36:33 Tải xuống
Chapter 60 03-01-2019 23:36:36 Tải xuống
Chapter 61 03-01-2019 23:36:39 Tải xuống
Chapter 62 03-01-2019 23:36:42 Tải xuống
Chapter 63 03-01-2019 23:36:45 Tải xuống
Chapter 64 09-01-2019 10:01:39 Tải xuống
Chapter 65 18-01-2019 06:00:09 Tải xuống
Chapter 64 18-01-2019 23:58:19 Tải xuống
Chapter 65 18-01-2019 23:58:22 Tải xuống
Chapter 66 24-01-2019 04:06:37 Tải xuống
Chapter 67 03-02-2019 06:52:05 Tải xuống
Chapter 69 21-02-2019 03:15:39 Tải xuống
Chapter 66 21-02-2019 03:20:40 Tải xuống
Chapter 67 19-02-2019 20:03:21 Tải xuống
Chapter 69 19-02-2019 22:02:51 Tải xuống
Chapter 68 26-02-2019 21:42:09 Tải xuống
Chapter 70 26-02-2019 21:42:13 Tải xuống
Chapter 68 01-03-2019 10:06:17 Tải xuống
Chapter 70 01-03-2019 11:08:03 Tải xuống
Chapter 71 05-03-2019 19:36:09 Tải xuống
Chapter 71 06-03-2019 06:18:05 Tải xuống
Chapter 72 12-03-2019 22:36:30 Tải xuống
Chapter 72 14-03-2019 23:03:42 Tải xuống
Chapter 73 19-03-2019 11:54:05 Tải xuống
Chapter 74 27-03-2019 22:18:08 Tải xuống
Chapter 75 05-04-2019 15:05:34 Tải xuống
Chapter 76 12-04-2019 12:02:46 Tải xuống
Chapter 77 26-04-2019 19:11:54 Tải xuống
Chapter 78 07-05-2019 19:42:15 Tải xuống
Chapter 73 08-05-2019 00:27:51 Tải xuống
Chapter 74 08-05-2019 00:27:56 Tải xuống
Chapter 75 08-05-2019 00:27:56 Tải xuống
Chapter 76 08-05-2019 00:27:59 Tải xuống
Chapter 77 08-05-2019 00:28:03 Tải xuống
Chapter 78 08-05-2019 20:07:27 Tải xuống
Chapter 79 15-05-2019 21:12:17 Tải xuống
Chapter 80 28-05-2019 16:58:17 Tải xuống
Chapter 81 02-06-2019 12:54:13 Tải xuống
Chapter 82 09-06-2019 18:54:14 Tải xuống
Chapter 83 16-06-2019 18:36:08 Tải xuống
Chapter 84 23-06-2019 17:42:13 Tải xuống
Chapter 85 29-06-2019 19:30:22 Tải xuống
Chapter 86 05-07-2019 20:36:20 Tải xuống
Chapter 87 11-07-2019 20:12:17 Tải xuống
Chapter 88 16-07-2019 17:48:06 Tải xuống
Chapter 89 25-07-2019 03:02:16 Tải xuống
Chapter 90 02-08-2019 21:12:14 Tải xuống
Chapter 91 10-08-2019 19:12:20 Tải xuống
Chapter 92 19-08-2019 19:48:16 Tải xuống
Chapter 93 26-08-2019 20:24:06 Tải xuống
Chapter 205 05-09-2019 04:11:29 Tải xuống
Chapter 205 05-09-2019 05:09:05 Tải xuống
Chapter 94 04-09-2019 21:36:14 Tải xuống
Chapter 95 18-09-2019 21:48:06 Tải xuống
Chapter 96 29-09-2019 20:12:24 Tải xuống
Chapter 97 07-10-2019 04:11:50 Tải xuống
Chapter 98 17-10-2019 20:08:44 Tải xuống


NHẬN XÉT