Báo hỏng link

Đại Chúa Tể

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Thể loại: Adventure , Manhua , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đại thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, quần hùng tập trung, một vị từ tương lai Hạ vị diện đích Thiên chi Chí tôn, tại đây Vô Tận Thế Giới, diễn lại làm cho người hướng tới Truyền Kỳ, truy cầu lấy cái kia chúa tể chi lộ.Vô tận hỏa vực, Viêm Đế chấp chưởng, Vạn Hỏa đốt Thương Khung.Võ Cảnh ở trong, Vũ tổ chi uy, chấn nhiếp Càn Khôn.Tây Thiên chi điện, bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.Bắc Hoang chi khâu, Vạn Mộ chi địa, Bất Tử chi chủ trấn Thiên địa.
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 135 15-08-2019 15:36:17 Tải xuống
Chapter 134 07-08-2019 12:12:17 Tải xuống
Chapter 133 24-07-2019 17:16:28 Tải xuống
Chapter 132 20-07-2019 22:40:48 Tải xuống
Chapter 131 13-07-2019 12:06:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 29-11-2018 02:11:45 Tải xuống
Chapter 1 29-11-2018 02:11:47 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 02:11:49 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 02:11:51 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 02:11:53 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 02:11:55 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 02:11:57 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 02:11:59 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 02:12:03 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 02:12:05 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 02:12:07 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 02:12:08 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 02:12:11 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 02:12:13 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 02:12:15 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 02:12:16 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 02:12:19 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 02:12:21 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 02:12:22 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 02:12:25 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 02:12:27 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 02:12:29 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 02:12:31 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 02:12:33 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 02:12:34 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 02:12:37 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 02:12:39 Tải xuống
Chapter 26.2 29-11-2018 02:12:41 Tải xuống
Chapter 26.5 29-11-2018 02:12:43 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 02:12:45 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 02:12:47 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 02:12:49 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 02:12:51 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 02:12:53 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 02:12:55 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 02:12:57 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 02:12:58 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 02:13:02 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 02:13:05 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 02:13:07 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 02:13:09 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 02:13:11 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 02:13:14 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 02:13:15 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 02:13:17 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 02:13:19 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 02:13:21 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 02:13:23 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 02:13:25 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 02:13:27 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 02:13:29 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 02:13:31 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 02:13:34 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 02:13:35 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 02:13:37 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 02:13:39 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 02:13:41 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 02:13:43 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 02:13:45 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 02:13:47 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 02:13:50 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 02:13:51 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 02:13:53 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 02:13:55 Tải xuống
Chapter 62 14-05-2019 18:16:03 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 02:13:59 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 02:14:03 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 02:14:05 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 02:14:07 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 02:14:09 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 02:14:11 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 02:14:13 Tải xuống
Chapter 70 18-05-2019 19:45:27 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 02:14:17 Tải xuống
Chapter 71.5 29-11-2018 02:14:19 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 02:14:21 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 02:14:23 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 02:14:25 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 02:14:27 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 02:14:29 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 02:14:31 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 02:14:33 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 02:14:35 Tải xuống
Chapter 80 29-11-2018 02:14:37 Tải xuống
Chapter 81 29-11-2018 02:14:39 Tải xuống
Chapter 82 29-11-2018 02:14:41 Tải xuống
Chapter 83 29-11-2018 02:14:43 Tải xuống
Chapter 84 29-11-2018 02:14:47 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2018 02:14:49 Tải xuống
Chapter 86 29-11-2018 02:14:49 Tải xuống
Chapter 86.5 29-11-2018 02:14:51 Tải xuống
Chapter 87 29-11-2018 02:14:55 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 02:14:57 Tải xuống
Chapter 89 29-11-2018 02:14:59 Tải xuống
Chapter 90 29-11-2018 02:15:01 Tải xuống
Chapter 91 29-11-2018 02:15:04 Tải xuống
Chapter 91.5 29-11-2018 02:15:05 Tải xuống
Chapter 92 29-11-2018 02:15:07 Tải xuống
Chapter 93 29-11-2018 02:15:09 Tải xuống
Chapter 94 29-11-2018 02:15:11 Tải xuống
Chapter 95 29-11-2018 02:15:13 Tải xuống
Chapter 96 29-11-2018 02:15:15 Tải xuống
Chapter 97 29-11-2018 02:15:17 Tải xuống
Chapter 98 29-11-2018 02:15:19 Tải xuống
Chapter 99 29-11-2018 02:15:22 Tải xuống
Chapter 100 29-11-2018 02:15:23 Tải xuống
Chapter 101 29-11-2018 02:15:25 Tải xuống
Chapter 102 29-11-2018 02:15:26 Tải xuống
Chapter 103 29-11-2018 02:15:28 Tải xuống
Chapter 104 11-12-2018 07:26:38 Tải xuống
Chapter 105 27-12-2018 10:14:32 Tải xuống
Chapter 106 28-01-2019 05:06:24 Tải xuống
Chapter 0 15-04-2019 03:50:43 Tải xuống
Chapter 1 28-01-2019 06:54:12 Tải xuống
Chapter 2 28-01-2019 06:54:19 Tải xuống
Chapter 3 28-01-2019 06:54:24 Tải xuống
Chapter 4 28-01-2019 06:54:30 Tải xuống
Chapter 5 28-01-2019 06:54:36 Tải xuống
Chapter 6 28-01-2019 06:54:42 Tải xuống
Chapter 7 28-01-2019 06:54:48 Tải xuống
Chapter 8 28-01-2019 06:54:54 Tải xuống
Chapter 9 28-01-2019 06:55:00 Tải xuống
Chapter 10 28-01-2019 06:55:06 Tải xuống
Chapter 11 28-01-2019 06:55:12 Tải xuống
Chapter 12 28-01-2019 06:55:18 Tải xuống
Chapter 13 28-01-2019 06:55:24 Tải xuống
Chapter 14 18-04-2019 01:13:40 Tải xuống
Chapter 15 28-01-2019 06:55:36 Tải xuống
Chapter 16 28-01-2019 06:55:42 Tải xuống
Chapter 17 28-01-2019 06:55:48 Tải xuống
Chapter 18 26-05-2019 14:25:49 Tải xuống
Chapter 19 28-01-2019 06:56:00 Tải xuống
Chapter 20 28-01-2019 06:56:06 Tải xuống
Chapter 21 26-05-2019 14:33:12 Tải xuống
Chapter 22 19-05-2019 09:51:15 Tải xuống
Chapter 23 19-05-2019 09:59:54 Tải xuống
Chapter 24 19-05-2019 10:07:32 Tải xuống
Chapter 25 28-01-2019 06:56:42 Tải xuống
Chapter 26 28-01-2019 06:56:48 Tải xuống
Chapter 26.2 19-05-2019 10:20:38 Tải xuống
Chapter 26.5 18-04-2019 02:20:15 Tải xuống
Chapter 27 28-01-2019 06:57:12 Tải xuống
Chapter 28 18-04-2019 02:33:58 Tải xuống
Chapter 29 19-05-2019 10:38:26 Tải xuống
Chapter 30 27-03-2019 19:38:38 Tải xuống
Chapter 31 18-04-2019 02:42:27 Tải xuống
Chapter 32 18-04-2019 02:54:34 Tải xuống
Chapter 33 18-04-2019 02:54:54 Tải xuống
Chapter 34 18-04-2019 03:08:16 Tải xuống
Chapter 35 18-04-2019 03:08:31 Tải xuống
Chapter 36 18-04-2019 03:08:52 Tải xuống
Chapter 37 18-04-2019 03:26:40 Tải xuống
Chapter 38 18-04-2019 03:37:48 Tải xuống
Chapter 39 18-04-2019 03:27:22 Tải xuống
Chapter 40 18-04-2019 03:27:43 Tải xuống
Chapter 41 18-04-2019 06:26:11 Tải xuống
Chapter 42 18-04-2019 06:26:31 Tải xuống
Chapter 43 18-04-2019 06:26:49 Tải xuống
Chapter 44 18-04-2019 06:27:04 Tải xuống
Chapter 45 19-05-2019 13:14:44 Tải xuống
Chapter 46 14-05-2019 11:27:57 Tải xuống
Chapter 47 14-05-2019 11:36:14 Tải xuống
Chapter 48 28-01-2019 06:59:24 Tải xuống
Chapter 49 25-07-2019 12:48:52 Tải xuống
Chapter 50 19-05-2019 13:47:37 Tải xuống
Chapter 51 14-05-2019 12:04:57 Tải xuống
Chapter 52 14-05-2019 12:10:56 Tải xuống
Chapter 53 19-05-2019 14:03:00 Tải xuống
Chapter 54 14-05-2019 12:24:27 Tải xuống
Chapter 55 14-05-2019 13:08:24 Tải xuống
Chapter 56 14-05-2019 13:13:27 Tải xuống
Chapter 57 14-05-2019 13:18:53 Tải xuống
Chapter 58 14-05-2019 13:23:51 Tải xuống
Chapter 59 14-05-2019 13:28:23 Tải xuống
Chapter 60 14-05-2019 13:33:57 Tải xuống
Chapter 61 30-03-2019 23:08:50 Tải xuống
Chapter 62 14-05-2019 18:21:28 Tải xuống
Chapter 63 28-01-2019 07:01:03 Tải xuống
Chapter 64 14-05-2019 18:40:54 Tải xuống
Chapter 65 19-05-2019 17:46:44 Tải xuống
Chapter 66 19-05-2019 17:51:54 Tải xuống
Chapter 67 19-05-2019 17:55:48 Tải xuống
Chapter 68 28-01-2019 07:02:00 Tải xuống
Chapter 69 28-01-2019 07:02:06 Tải xuống
Chapter 70 28-01-2019 07:02:12 Tải xuống
Chapter 71 14-05-2019 22:27:15 Tải xuống
Chapter 71.5 14-05-2019 22:31:39 Tải xuống
Chapter 72 14-05-2019 22:33:21 Tải xuống
Chapter 73 14-05-2019 22:35:40 Tải xuống
Chapter 74 14-05-2019 22:36:40 Tải xuống
Chapter 75 28-01-2019 07:02:54 Tải xuống
Chapter 76 19-05-2019 19:01:22 Tải xuống
Chapter 77 28-01-2019 07:03:06 Tải xuống
Chapter 78 19-05-2019 19:18:53 Tải xuống
Chapter 79 19-05-2019 19:36:44 Tải xuống
Chapter 80 28-01-2019 07:03:24 Tải xuống
Chapter 81 19-05-2019 19:48:36 Tải xuống
Chapter 82 19-05-2019 19:52:30 Tải xuống
Chapter 83 19-05-2019 19:55:08 Tải xuống
Chapter 84 28-01-2019 07:03:50 Tải xuống
Chapter 85 19-05-2019 20:00:57 Tải xuống
Chapter 86 19-05-2019 20:01:41 Tải xuống
Chapter 86.5 19-05-2019 20:03:36 Tải xuống
Chapter 87 15-03-2019 20:55:12 Tải xuống
Chapter 88 19-05-2019 20:07:10 Tải xuống
Chapter 89 28-01-2019 07:04:26 Tải xuống
Chapter 90 28-01-2019 07:04:32 Tải xuống
Chapter 91 19-05-2019 20:28:37 Tải xuống
Chapter 91.5 19-05-2019 20:32:39 Tải xuống
Chapter 92 28-01-2019 07:04:49 Tải xuống
Chapter 93 28-01-2019 07:04:55 Tải xuống
Chapter 94 19-05-2019 20:42:45 Tải xuống
Chapter 95 18-04-2019 12:20:12 Tải xuống
Chapter 96 28-01-2019 07:05:13 Tải xuống
Chapter 97 19-05-2019 20:51:11 Tải xuống
Chapter 98 19-05-2019 20:52:07 Tải xuống
Chapter 99 28-01-2019 07:05:31 Tải xuống
Chapter 100 28-01-2019 07:05:36 Tải xuống
Chapter 101 28-01-2019 07:05:51 Tải xuống
Chapter 102 28-01-2019 07:05:54 Tải xuống
Chapter 103 28-01-2019 07:06:00 Tải xuống
Chapter 104 28-01-2019 07:06:06 Tải xuống
Chapter 105 28-01-2019 07:06:12 Tải xuống
Chapter 106 28-01-2019 07:06:18 Tải xuống
Chapter 107 31-01-2019 08:16:23 Tải xuống
Chapter 108 02-02-2019 05:10:05 Tải xuống
Chapter 107 02-02-2019 20:42:12 Tải xuống
Chapter 108 02-02-2019 20:42:17 Tải xuống
Chapter 109 04-02-2019 06:06:17 Tải xuống
Chapter 109 04-02-2019 07:32:06 Tải xuống
Chapter 110 17-02-2019 05:12:05 Tải xuống
Chapter 110 19-02-2019 20:07:54 Tải xuống
Chapter 111 14-03-2019 20:12:32 Tải xuống
Chapter 70.5 23-03-2019 11:36:13 Tải xuống
Chapter 112 23-03-2019 11:36:17 Tải xuống
Chapter 113 25-03-2019 20:02:03 Tải xuống
Chapter 70.5 27-03-2019 11:36:05 Tải xuống
Chapter 114 27-03-2019 11:36:08 Tải xuống
Chapter 115 29-03-2019 15:00:20 Tải xuống
Chapter 116 31-03-2019 11:36:08 Tải xuống
Chapter 117 04-04-2019 15:16:03 Tải xuống
Chapter 118 05-04-2019 17:34:36 Tải xuống
Chapter 119 08-04-2019 21:12:00 Tải xuống
Chapter 30 18-04-2019 02:46:39 Tải xuống
Chapter 61 08-04-2019 23:12:04 Tải xuống
Chapter 70.5 08-04-2019 23:19:24 Tải xuống
Chapter 87 08-04-2019 23:19:29 Tải xuống
Chapter 111 08-04-2019 23:19:30 Tải xuống
Chapter 112 08-04-2019 23:19:34 Tải xuống
Chapter 113 08-04-2019 23:19:36 Tải xuống
Chapter 114 08-04-2019 23:19:39 Tải xuống
Chapter 115 08-04-2019 23:12:01 Tải xuống
Chapter 116 08-04-2019 23:19:43 Tải xuống
Chapter 117 08-04-2019 23:19:45 Tải xuống
Chapter 118 08-04-2019 23:19:48 Tải xuống
Chapter 119 08-04-2019 23:19:51 Tải xuống
Chapter 120 08-04-2019 17:00:43 Tải xuống
Chapter 121 12-04-2019 10:19:47 Tải xuống
Chapter 122 23-04-2019 07:04:12 Tải xuống
Chapter 123 23-04-2019 07:35:13 Tải xuống
Chapter 124 26-04-2019 20:10:32 Tải xuống
Chapter 125 28-04-2019 20:18:12 Tải xuống
Chapter 0 04-06-2019 11:25:54 Tải xuống
Chapter 14 26-05-2019 14:19:42 Tải xuống
Chapter 26.5 26-05-2019 14:51:06 Tải xuống
Chapter 28 19-05-2019 10:30:30 Tải xuống
Chapter 30 04-05-2019 19:54:35 Tải xuống
Chapter 31 04-05-2019 19:54:38 Tải xuống
Chapter 32 04-05-2019 19:54:44 Tải xuống
Chapter 33 04-05-2019 19:54:44 Tải xuống
Chapter 34 04-05-2019 19:54:49 Tải xuống
Chapter 35 04-05-2019 19:54:56 Tải xuống
Chapter 36 04-05-2019 19:55:11 Tải xuống
Chapter 37 04-05-2019 19:55:21 Tải xuống
Chapter 38 04-05-2019 19:55:25 Tải xuống
Chapter 39 04-05-2019 19:55:27 Tải xuống
Chapter 40 04-05-2019 19:55:30 Tải xuống
Chapter 41 04-05-2019 19:55:33 Tải xuống
Chapter 42 04-05-2019 19:55:34 Tải xuống
Chapter 43 04-05-2019 19:55:35 Tải xuống
Chapter 44 04-05-2019 19:55:39 Tải xuống
Chapter 95 04-05-2019 19:55:42 Tải xuống
Chapter 120 04-05-2019 19:55:45 Tải xuống
Chapter 121 04-05-2019 19:55:48 Tải xuống
Chapter 122 04-05-2019 19:55:52 Tải xuống
Chapter 123 04-06-2019 00:24:54 Tải xuống
Chapter 124 04-05-2019 19:55:57 Tải xuống
Chapter 125 04-05-2019 19:56:04 Tải xuống
Chapter 126 03-06-2019 20:36:14 Tải xuống
Chapter 127 08-06-2019 14:17:24 Tải xuống
Chapter 128 19-06-2019 16:48:15 Tải xuống
Chapter 129 21-06-2019 12:00:18 Tải xuống
Chapter 130 11-07-2019 15:30:16 Tải xuống
Chapter 131 13-07-2019 12:06:14 Tải xuống
Chapter 132 20-07-2019 22:40:48 Tải xuống
Chapter 133 24-07-2019 17:16:28 Tải xuống
Chapter 134 07-08-2019 12:12:17 Tải xuống
Chapter 135 15-08-2019 15:36:17 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM