Báo hỏng link

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một ngày, Tống Thư Hàng ngoài ý muốn gia nhập một nhóm chat nghiện tiên hiệp thâm niên, các thành viên trong nhóm đều lấy 'Đạo hữu' xưng hô, danh hiệu đều là Phủ chủ, Động chủ, Chân nhân, Thiên Sư.Ngay cả con chó cảnh lạc đường của chủ nhóm đều xưng là đại yêu khuyển rời nhà trốn đi. Cả ngày nói chuyện là luyện đan, xông bí cảnh, luyện công kinh nghiệm cái gì. Đột nhiên có một ngày, lặn xuống nước hồi lâu hắn đột nhiên phát hiện...Trong đám mỗi một cái quần viên, vậy mà toàn bộ là tu chân giả, có thể di sơn đảo hải, trường sinh ngàn năm cái chủng loại kia! A a a a, nhận thức về thế giới của hắn tại trong vòng một đêm hoàn toàn tan vỡ! --------------------------- Nằm trong top truyện chữ hot trên BXH văn học mạng Trung Quốc
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 144 15-09-2019 18:43:42 Tải xuống
Chapter 143 15-09-2019 18:43:37 Tải xuống
Chapter 142 15-09-2019 18:43:34 Tải xuống
Chapter 141 15-09-2019 18:43:33 Tải xuống
Chapter 140 15-09-2019 18:43:29 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 28-11-2018 19:03:22 Tải xuống
Chapter 2 28-11-2018 19:03:24 Tải xuống
Chapter 3 28-11-2018 19:03:26 Tải xuống
Chapter 4 28-11-2018 19:03:29 Tải xuống
Chapter 5 28-11-2018 19:03:30 Tải xuống
Chapter 6 28-11-2018 19:03:32 Tải xuống
Chapter 7 28-11-2018 19:03:35 Tải xuống
Chapter 8 28-11-2018 19:03:37 Tải xuống
Chapter 9 28-11-2018 19:03:38 Tải xuống
Chapter 10 28-11-2018 19:03:40 Tải xuống
Chapter 11 28-11-2018 19:03:42 Tải xuống
Chapter 12 28-11-2018 19:03:44 Tải xuống
Chapter 13 28-11-2018 19:03:46 Tải xuống
Chapter 14 28-11-2018 19:03:49 Tải xuống
Chapter 15 28-11-2018 19:03:51 Tải xuống
Chapter 16 28-11-2018 19:03:52 Tải xuống
Chapter 17 28-11-2018 19:03:55 Tải xuống
Chapter 18 28-11-2018 19:03:57 Tải xuống
Chapter 19 28-11-2018 19:03:59 Tải xuống
Chapter 20 28-11-2018 19:04:01 Tải xuống
Chapter 21 28-11-2018 19:04:04 Tải xuống
Chapter 22 28-11-2018 19:04:06 Tải xuống
Chapter 23 28-11-2018 19:04:09 Tải xuống
Chapter 24 28-11-2018 19:04:11 Tải xuống
Chapter 25 28-11-2018 19:04:13 Tải xuống
Chapter 26 28-11-2018 19:04:15 Tải xuống
Chapter 27 28-11-2018 19:04:17 Tải xuống
Chapter 28 28-11-2018 19:04:19 Tải xuống
Chapter 29 28-11-2018 19:04:21 Tải xuống
Chapter 30 28-11-2018 19:04:23 Tải xuống
Chapter 31 28-11-2018 19:04:25 Tải xuống
Chapter 32 28-11-2018 19:04:27 Tải xuống
Chapter 33 28-11-2018 19:04:29 Tải xuống
Chapter 34 28-11-2018 19:04:31 Tải xuống
Chapter 35 28-11-2018 19:04:34 Tải xuống
Chapter 36 28-11-2018 19:04:36 Tải xuống
Chapter 37 28-11-2018 19:04:37 Tải xuống
Chapter 38 28-11-2018 19:04:39 Tải xuống
Chapter 39 28-11-2018 19:04:41 Tải xuống
Chapter 40 28-11-2018 19:04:42 Tải xuống
Chapter 41 28-11-2018 19:04:44 Tải xuống
Chapter 42 28-11-2018 19:04:46 Tải xuống
Chapter 43 28-11-2018 19:04:49 Tải xuống
Chapter 44 28-11-2018 19:04:50 Tải xuống
Chapter 45 28-11-2018 19:04:53 Tải xuống
Chapter 46 28-11-2018 19:04:55 Tải xuống
Chapter 47 28-11-2018 19:04:57 Tải xuống
Chapter 48 28-11-2018 19:04:59 Tải xuống
Chapter 49 28-11-2018 19:05:02 Tải xuống
Chapter 50 28-11-2018 19:05:05 Tải xuống
Chapter 51 28-11-2018 19:05:07 Tải xuống
Chapter 52 28-11-2018 19:05:09 Tải xuống
Chapter 53 28-11-2018 19:05:11 Tải xuống
Chapter 54 28-11-2018 19:05:13 Tải xuống
Chapter 55 28-11-2018 19:05:15 Tải xuống
Chapter 56 28-11-2018 19:05:16 Tải xuống
Chapter 57 28-11-2018 19:05:18 Tải xuống
Chapter 58 28-11-2018 19:05:20 Tải xuống
Chapter 59 28-11-2018 19:05:22 Tải xuống
Chapter 60 28-11-2018 19:05:24 Tải xuống
Chapter 61 28-11-2018 19:05:27 Tải xuống
Chapter 62 28-11-2018 19:05:29 Tải xuống
Chapter 63 28-11-2018 19:05:31 Tải xuống
Chapter 64 28-11-2018 19:05:33 Tải xuống
Chapter 65 28-11-2018 19:05:36 Tải xuống
Chapter 66 28-11-2018 19:05:38 Tải xuống
Chapter 67 28-11-2018 19:05:37 Tải xuống
Chapter 68 28-11-2018 19:05:39 Tải xuống
Chapter 69 28-11-2018 19:05:41 Tải xuống
Chapter 70 28-11-2018 19:05:43 Tải xuống
Chapter 71 28-11-2018 19:05:45 Tải xuống
Chapter 72 28-11-2018 19:05:47 Tải xuống
Chapter 73 03-12-2018 23:32:49 Tải xuống
Chapter 74 11-12-2018 16:14:33 Tải xuống
Chapter 75 15-12-2018 10:58:33 Tải xuống
Chapter 76 21-12-2018 10:36:39 Tải xuống
Chapter 77 23-12-2018 15:12:33 Tải xuống
Chapter 78 03-01-2019 08:01:48 Tải xuống
Chapter 79 09-01-2019 12:17:16 Tải xuống
Chapter 1 27-04-2019 14:45:12 Tải xuống
Chapter 2 25-04-2019 10:03:02 Tải xuống
Chapter 3 25-04-2019 10:06:26 Tải xuống
Chapter 4 25-04-2019 10:09:05 Tải xuống
Chapter 5 25-04-2019 10:12:10 Tải xuống
Chapter 6 25-04-2019 10:14:28 Tải xuống
Chapter 7 25-04-2019 10:16:36 Tải xuống
Chapter 8 25-04-2019 10:19:15 Tải xuống
Chapter 9 25-04-2019 10:22:08 Tải xuống
Chapter 10 25-04-2019 10:42:56 Tải xuống
Chapter 11 25-04-2019 10:46:23 Tải xuống
Chapter 12 25-04-2019 10:49:28 Tải xuống
Chapter 13 25-04-2019 10:52:40 Tải xuống
Chapter 14 25-04-2019 10:54:56 Tải xuống
Chapter 15 25-04-2019 10:59:41 Tải xuống
Chapter 16 25-04-2019 11:03:16 Tải xuống
Chapter 17 25-04-2019 11:05:36 Tải xuống
Chapter 18 25-04-2019 11:10:47 Tải xuống
Chapter 19 25-04-2019 11:19:47 Tải xuống
Chapter 20 25-04-2019 11:22:32 Tải xuống
Chapter 21 25-04-2019 11:25:50 Tải xuống
Chapter 22 25-04-2019 11:29:11 Tải xuống
Chapter 23 25-04-2019 11:31:11 Tải xuống
Chapter 24 25-04-2019 12:37:00 Tải xuống
Chapter 25 25-04-2019 12:39:32 Tải xuống
Chapter 26 25-04-2019 12:42:32 Tải xuống
Chapter 27 25-04-2019 12:45:42 Tải xuống
Chapter 28 25-04-2019 12:48:03 Tải xuống
Chapter 29 25-04-2019 12:52:11 Tải xuống
Chapter 30 09-01-2019 14:25:37 Tải xuống
Chapter 31 25-04-2019 12:56:45 Tải xuống
Chapter 32 25-04-2019 12:59:32 Tải xuống
Chapter 33 09-01-2019 14:25:47 Tải xuống
Chapter 34 09-01-2019 14:25:50 Tải xuống
Chapter 35 25-04-2019 13:08:33 Tải xuống
Chapter 36 09-01-2019 14:25:56 Tải xuống
Chapter 37 09-01-2019 14:25:59 Tải xuống
Chapter 38 25-04-2019 13:16:48 Tải xuống
Chapter 39 09-01-2019 14:26:05 Tải xuống
Chapter 40 09-01-2019 14:26:07 Tải xuống
Chapter 41 25-04-2019 13:24:41 Tải xuống
Chapter 42 25-04-2019 13:27:14 Tải xuống
Chapter 43 25-04-2019 13:29:53 Tải xuống
Chapter 44 25-05-2019 13:38:44 Tải xuống
Chapter 45 02-05-2019 10:55:58 Tải xuống
Chapter 46 02-05-2019 16:01:44 Tải xuống
Chapter 47 02-05-2019 16:26:25 Tải xuống
Chapter 48 02-05-2019 16:41:55 Tải xuống
Chapter 49 02-05-2019 19:00:50 Tải xuống
Chapter 50 11-05-2019 21:30:51 Tải xuống
Chapter 51 09-01-2019 14:26:41 Tải xuống
Chapter 52 11-05-2019 21:41:21 Tải xuống
Chapter 53 09-01-2019 14:26:47 Tải xuống
Chapter 54 11-05-2019 21:49:23 Tải xuống
Chapter 55 11-05-2019 21:53:26 Tải xuống
Chapter 56 09-01-2019 14:26:56 Tải xuống
Chapter 57 11-05-2019 21:59:45 Tải xuống
Chapter 58 11-05-2019 22:02:26 Tải xuống
Chapter 59 11-05-2019 22:03:11 Tải xuống
Chapter 60 11-05-2019 22:05:55 Tải xuống
Chapter 61 11-05-2019 22:09:50 Tải xuống
Chapter 62 11-05-2019 22:13:07 Tải xuống
Chapter 63 11-05-2019 22:16:43 Tải xuống
Chapter 64 09-01-2019 14:27:21 Tải xuống
Chapter 65 09-01-2019 14:27:24 Tải xuống
Chapter 66 09-01-2019 14:27:28 Tải xuống
Chapter 67 09-01-2019 14:27:28 Tải xuống
Chapter 68 09-01-2019 14:27:32 Tải xuống
Chapter 69 09-01-2019 14:27:34 Tải xuống
Chapter 70 09-01-2019 14:27:37 Tải xuống
Chapter 71 09-01-2019 14:27:40 Tải xuống
Chapter 72 09-01-2019 14:27:43 Tải xuống
Chapter 73 09-01-2019 14:27:46 Tải xuống
Chapter 74 09-01-2019 14:27:49 Tải xuống
Chapter 75 09-01-2019 14:27:52 Tải xuống
Chapter 76 09-01-2019 14:27:55 Tải xuống
Chapter 77 09-01-2019 14:27:58 Tải xuống
Chapter 78 09-01-2019 14:28:01 Tải xuống
Chapter 79 09-01-2019 14:28:04 Tải xuống
Chapter 80 16-01-2019 06:00:01 Tải xuống
Chapter 81 19-01-2019 07:00:17 Tải xuống
Chapter 82 19-01-2019 07:00:20 Tải xuống
Chapter 81 19-01-2019 11:36:07 Tải xuống
Chapter 82 21-01-2019 11:38:07 Tải xuống
Chapter 83 01-02-2019 11:10:30 Tải xuống
Chapter 84 15-02-2019 01:06:42 Tải xuống
Chapter 85 26-04-2019 19:23:15 Tải xuống
Chapter 86 27-04-2019 08:12:09 Tải xuống
Chapter 87 29-04-2019 08:18:09 Tải xuống
Chapter 88 01-05-2019 08:30:12 Tải xuống
Chapter 89 03-05-2019 08:30:08 Tải xuống
Chapter 90 05-05-2019 08:18:13 Tải xuống
Chapter 1 05-05-2019 08:24:14 Tải xuống
Chapter 2 05-05-2019 08:24:17 Tải xuống
Chapter 3 05-05-2019 08:24:21 Tải xuống
Chapter 4 23-05-2019 11:44:12 Tải xuống
Chapter 5 05-05-2019 08:24:29 Tải xuống
Chapter 6 05-05-2019 08:24:32 Tải xuống
Chapter 7 05-05-2019 08:24:34 Tải xuống
Chapter 8 05-05-2019 08:24:38 Tải xuống
Chapter 9 05-05-2019 08:24:41 Tải xuống
Chapter 10 25-05-2019 10:34:23 Tải xuống
Chapter 11 25-05-2019 10:37:49 Tải xuống
Chapter 12 05-05-2019 08:24:47 Tải xuống
Chapter 13 05-05-2019 08:24:50 Tải xuống
Chapter 14 05-05-2019 08:24:54 Tải xuống
Chapter 15 05-05-2019 08:24:57 Tải xuống
Chapter 16 05-05-2019 08:24:59 Tải xuống
Chapter 17 05-05-2019 08:25:03 Tải xuống
Chapter 18 05-05-2019 08:25:05 Tải xuống
Chapter 19 25-05-2019 11:07:07 Tải xuống
Chapter 20 25-05-2019 11:08:56 Tải xuống
Chapter 21 25-05-2019 11:11:22 Tải xuống
Chapter 22 05-05-2019 08:25:17 Tải xuống
Chapter 23 05-05-2019 08:25:19 Tải xuống
Chapter 24 25-05-2019 11:16:57 Tải xuống
Chapter 25 05-05-2019 08:25:27 Tải xuống
Chapter 26 05-05-2019 08:25:28 Tải xuống
Chapter 27 05-05-2019 08:25:31 Tải xuống
Chapter 28 25-05-2019 11:26:47 Tải xuống
Chapter 29 25-05-2019 11:35:43 Tải xuống
Chapter 31 05-05-2019 08:25:40 Tải xuống
Chapter 32 25-05-2019 11:46:26 Tải xuống
Chapter 35 05-06-2019 06:46:16 Tải xuống
Chapter 38 05-05-2019 08:25:50 Tải xuống
Chapter 41 05-05-2019 08:25:52 Tải xuống
Chapter 42 25-05-2019 13:33:58 Tải xuống
Chapter 43 25-05-2019 13:36:38 Tải xuống
Chapter 45 25-05-2019 13:41:54 Tải xuống
Chapter 46 05-05-2019 08:26:17 Tải xuống
Chapter 47 05-05-2019 08:26:17 Tải xuống
Chapter 48 05-05-2019 08:26:21 Tải xuống
Chapter 49 05-05-2019 08:26:24 Tải xuống
Chapter 80 05-05-2019 08:26:21 Tải xuống
Chapter 81 05-05-2019 08:26:26 Tải xuống
Chapter 82 05-05-2019 08:26:28 Tải xuống
Chapter 83 05-05-2019 08:26:27 Tải xuống
Chapter 84 05-05-2019 08:26:30 Tải xuống
Chapter 85 05-05-2019 08:26:32 Tải xuống
Chapter 86 05-05-2019 08:26:35 Tải xuống
Chapter 87 05-05-2019 08:26:40 Tải xuống
Chapter 88 05-05-2019 08:26:44 Tải xuống
Chapter 89 05-05-2019 08:26:47 Tải xuống
Chapter 90 05-05-2019 08:26:50 Tải xuống
Chapter 91 07-05-2019 08:18:06 Tải xuống
Chapter 92 09-05-2019 08:18:06 Tải xuống
Chapter 93 11-05-2019 15:36:09 Tải xuống
Chapter 50 11-05-2019 23:00:32 Tải xuống
Chapter 52 11-05-2019 23:00:36 Tải xuống
Chapter 54 11-05-2019 23:00:41 Tải xuống
Chapter 55 11-05-2019 23:00:42 Tải xuống
Chapter 57 11-05-2019 23:00:44 Tải xuống
Chapter 58 11-05-2019 23:00:47 Tải xuống
Chapter 59 11-05-2019 23:00:50 Tải xuống
Chapter 61 11-05-2019 23:00:53 Tải xuống
Chapter 62 11-05-2019 23:00:56 Tải xuống
Chapter 91 11-05-2019 23:00:57 Tải xuống
Chapter 92 11-05-2019 23:01:03 Tải xuống
Chapter 93 11-05-2019 23:01:04 Tải xuống
Chapter 94 13-05-2019 15:18:11 Tải xuống
Chapter 95 19-05-2019 13:07:00 Tải xuống
Chapter 96 17-05-2019 08:06:08 Tải xuống
Chapter 97 19-05-2019 08:36:09 Tải xuống
Chapter 98 21-05-2019 08:36:09 Tải xuống
Chapter 99 23-05-2019 08:36:10 Tải xuống
Chapter 100 28-05-2019 09:06:14 Tải xuống
Chapter 101 28-05-2019 02:02:59 Tải xuống
Chapter 4 29-05-2019 14:05:37 Tải xuống
Chapter 10 29-05-2019 14:05:40 Tải xuống
Chapter 11 29-05-2019 14:04:15 Tải xuống
Chapter 19 29-05-2019 14:05:43 Tải xuống
Chapter 20 29-05-2019 14:05:46 Tải xuống
Chapter 21 29-05-2019 14:05:50 Tải xuống
Chapter 24 29-05-2019 14:05:52 Tải xuống
Chapter 28 29-05-2019 14:05:55 Tải xuống
Chapter 29 29-05-2019 14:05:58 Tải xuống
Chapter 32 29-05-2019 14:06:01 Tải xuống
Chapter 42 29-05-2019 14:06:05 Tải xuống
Chapter 43 29-05-2019 14:06:09 Tải xuống
Chapter 44 29-05-2019 14:06:11 Tải xuống
Chapter 45 29-05-2019 14:06:14 Tải xuống
Chapter 94 29-05-2019 14:06:16 Tải xuống
Chapter 95 29-05-2019 14:06:19 Tải xuống
Chapter 96 29-05-2019 14:04:13 Tải xuống
Chapter 97 29-05-2019 14:06:22 Tải xuống
Chapter 98 29-05-2019 14:06:25 Tải xuống
Chapter 99 29-05-2019 14:06:28 Tải xuống
Chapter 100 29-05-2019 14:06:31 Tải xuống
Chapter 101 29-05-2019 14:06:34 Tải xuống
Chapter 102 29-05-2019 14:06:37 Tải xuống
Chapter 102 29-05-2019 08:34:18 Tải xuống
Chapter 103 31-05-2019 08:28:11 Tải xuống
Chapter 104 02-06-2019 12:16:18 Tải xuống
Chapter 105 04-06-2019 08:18:09 Tải xuống
Chapter 106 06-06-2019 08:00:13 Tải xuống
Chapter 107 08-06-2019 08:12:07 Tải xuống
Chapter 108 10-06-2019 08:06:09 Tải xuống
Chapter 109 15-06-2019 09:10:45 Tải xuống
Chapter 110 14-06-2019 08:06:42 Tải xuống
Chapter 111 11-08-2019 21:00:19 Tải xuống
Chapter 112 13-08-2019 21:33:03 Tải xuống
Chapter 113 15-08-2019 12:12:14 Tải xuống
Chapter 114 17-08-2019 21:12:13 Tải xuống
Chapter 115 15-09-2019 18:42:14 Tải xuống
Chapter 116 15-09-2019 18:42:17 Tải xuống
Chapter 117 15-09-2019 18:42:21 Tải xuống
Chapter 118 15-09-2019 18:42:24 Tải xuống
Chapter 119 15-09-2019 18:42:25 Tải xuống
Chapter 120 15-09-2019 18:42:28 Tải xuống
Chapter 121 15-09-2019 18:42:32 Tải xuống
Chapter 122 15-09-2019 18:42:36 Tải xuống
Chapter 123 15-09-2019 18:42:38 Tải xuống
Chapter 124 15-09-2019 18:42:42 Tải xuống
Chapter 125 15-09-2019 18:42:43 Tải xuống
Chapter 126 15-09-2019 18:42:48 Tải xuống
Chapter 127 15-09-2019 18:42:51 Tải xuống
Chapter 128 15-09-2019 18:42:53 Tải xuống
Chapter 129 15-09-2019 18:42:57 Tải xuống
Chapter 130 15-09-2019 18:42:57 Tải xuống
Chapter 131 15-09-2019 18:43:04 Tải xuống
Chapter 132 15-09-2019 18:43:04 Tải xuống
Chapter 133 15-09-2019 18:43:08 Tải xuống
Chapter 134 15-09-2019 18:43:09 Tải xuống
Chapter 135 15-09-2019 18:43:13 Tải xuống
Chapter 136 15-09-2019 18:43:17 Tải xuống
Chapter 137 15-09-2019 18:43:19 Tải xuống
Chapter 138 15-09-2019 18:43:24 Tải xuống
Chapter 139 15-09-2019 18:43:24 Tải xuống
Chapter 140 15-09-2019 18:43:29 Tải xuống
Chapter 141 15-09-2019 18:43:33 Tải xuống
Chapter 142 15-09-2019 18:43:34 Tải xuống
Chapter 143 15-09-2019 18:43:37 Tải xuống
Chapter 144 15-09-2019 18:43:42 Tải xuống


NHẬN XÉT