Báo hỏng link

Huyễn Thú Vương

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 20-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!!
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 279 20-08-2019 12:07:14 Tải xuống
Chapter 278 18-08-2019 13:30:17 Tải xuống
Chapter 277 16-08-2019 12:30:15 Tải xuống
Chapter 276 14-08-2019 13:06:17 Tải xuống
Chapter 275 12-08-2019 12:18:14 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 16-06-2019 14:13:51 Tải xuống
Chapter 2 16-06-2019 14:15:24 Tải xuống
Chapter 3 11-06-2019 11:08:41 Tải xuống
Chapter 4 11-07-2019 13:02:40 Tải xuống
Chapter 5 11-07-2019 13:05:40 Tải xuống
Chapter 6 11-07-2019 13:08:04 Tải xuống
Chapter 7 11-07-2019 13:41:56 Tải xuống
Chapter 8 29-07-2019 18:19:09 Tải xuống
Chapter 9 29-07-2019 18:20:24 Tải xuống
Chapter 10 29-07-2019 18:22:05 Tải xuống
Chapter 11 29-07-2019 18:23:18 Tải xuống
Chapter 12 29-07-2019 18:25:31 Tải xuống
Chapter 13 29-07-2019 18:27:26 Tải xuống
Chapter 14 29-07-2019 18:28:50 Tải xuống
Chapter 15 29-07-2019 18:32:20 Tải xuống
Chapter 16 29-07-2019 18:33:15 Tải xuống
Chapter 17 29-07-2019 18:34:14 Tải xuống
Chapter 18 29-07-2019 19:13:53 Tải xuống
Chapter 19 29-07-2019 19:19:26 Tải xuống
Chapter 20 18-07-2019 22:58:54 Tải xuống
Chapter 21 29-07-2019 20:36:26 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 11:16:54 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 11:16:56 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 11:16:58 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 11:17:02 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 11:17:04 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 11:17:06 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 11:17:08 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 11:17:10 Tải xuống
Chapter 30 23-04-2019 06:48:54 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 11:17:14 Tải xuống
Chapter 32 22-04-2019 21:17:31 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 11:17:18 Tải xuống
Chapter 34 23-04-2019 06:42:32 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 11:17:22 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 11:17:24 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 11:17:26 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 11:17:28 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 11:17:30 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 11:17:32 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 11:17:34 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 11:17:36 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 11:17:38 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 11:17:40 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 11:17:42 Tải xuống
Chapter 46 21-07-2019 14:09:12 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 11:17:46 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 11:17:48 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 11:17:50 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 11:17:52 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 11:17:54 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 11:17:56 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 11:17:58 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 11:18:02 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 11:18:05 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 11:18:07 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 11:18:09 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 11:18:11 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 11:18:13 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 11:18:15 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 11:18:17 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 11:18:19 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 11:18:21 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 11:18:23 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 11:18:25 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 11:18:27 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 11:18:29 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 11:18:31 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 11:18:33 Tải xuống
Chapter 70 18-07-2019 22:58:45 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 11:18:37 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 11:18:39 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 11:18:41 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 11:18:43 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 11:18:45 Tải xuống
Chapter 76 18-07-2019 22:59:05 Tải xuống
Chapter 77 18-07-2019 22:58:50 Tải xuống
Chapter 78 03-08-2019 04:16:37 Tải xuống
Chapter 79 03-08-2019 04:18:41 Tải xuống
Chapter 80 03-08-2019 04:22:18 Tải xuống
Chapter 81 03-08-2019 11:43:22 Tải xuống
Chapter 82 03-08-2019 11:44:50 Tải xuống
Chapter 83 03-08-2019 11:46:49 Tải xuống
Chapter 84 03-08-2019 11:47:09 Tải xuống
Chapter 85 03-08-2019 11:48:43 Tải xuống
Chapter 86 03-08-2019 11:49:52 Tải xuống
Chapter 87 03-08-2019 13:09:14 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 11:19:13 Tải xuống
Chapter 89 03-08-2019 13:14:04 Tải xuống
Chapter 90 03-08-2019 13:14:30 Tải xuống
Chapter 91 03-08-2019 13:18:17 Tải xuống
Chapter 92 03-08-2019 13:19:30 Tải xuống
Chapter 93 03-08-2019 13:20:51 Tải xuống
Chapter 94 29-11-2018 11:19:25 Tải xuống
Chapter 95 29-11-2018 11:19:27 Tải xuống
Chapter 96 29-11-2018 11:19:29 Tải xuống
Chapter 97 29-11-2018 11:19:31 Tải xuống
Chapter 98 29-11-2018 11:19:33 Tải xuống
Chapter 99 03-08-2019 16:15:40 Tải xuống
Chapter 100 03-08-2019 22:49:43 Tải xuống
Chapter 101 03-08-2019 22:52:21 Tải xuống
Chapter 102 29-11-2018 11:19:41 Tải xuống
Chapter 103 04-08-2019 00:19:42 Tải xuống
Chapter 104 04-08-2019 00:21:21 Tải xuống
Chapter 105 04-08-2019 00:22:36 Tải xuống
Chapter 106 04-08-2019 00:24:18 Tải xuống
Chapter 107 04-08-2019 00:25:46 Tải xuống
Chapter 108 29-11-2018 11:19:53 Tải xuống
Chapter 109 29-11-2018 11:19:55 Tải xuống
Chapter 110 29-11-2018 11:19:57 Tải xuống
Chapter 111 29-11-2018 11:19:59 Tải xuống
Chapter 112 29-11-2018 11:20:02 Tải xuống
Chapter 113 29-11-2018 11:20:05 Tải xuống
Chapter 114 29-11-2018 11:20:06 Tải xuống
Chapter 115 29-11-2018 11:20:08 Tải xuống
Chapter 116 29-11-2018 11:20:10 Tải xuống
Chapter 117 04-08-2019 15:42:10 Tải xuống
Chapter 118 04-08-2019 15:42:46 Tải xuống
Chapter 119 29-11-2018 11:20:17 Tải xuống
Chapter 120 29-11-2018 11:20:18 Tải xuống
Chapter 121 29-11-2018 11:20:21 Tải xuống
Chapter 122 29-11-2018 11:20:23 Tải xuống
Chapter 123 29-11-2018 11:20:25 Tải xuống
Chapter 124 29-11-2018 11:20:27 Tải xuống
Chapter 125 29-11-2018 11:20:29 Tải xuống
Chapter 126 29-11-2018 11:20:30 Tải xuống
Chapter 127 29-11-2018 11:20:32 Tải xuống
Chapter 128 29-11-2018 11:20:34 Tải xuống
Chapter 129 29-11-2018 11:20:36 Tải xuống
Chapter 130 29-11-2018 11:20:38 Tải xuống
Chapter 131 29-11-2018 11:20:40 Tải xuống
Chapter 132 29-11-2018 11:20:42 Tải xuống
Chapter 133 29-11-2018 11:20:44 Tải xuống
Chapter 134 29-11-2018 11:20:46 Tải xuống
Chapter 135 29-11-2018 11:20:48 Tải xuống
Chapter 136 29-11-2018 11:20:59 Tải xuống
Chapter 137 18-05-2019 22:00:15 Tải xuống
Chapter 138 18-05-2019 22:00:10 Tải xuống
Chapter 139 29-11-2018 11:21:01 Tải xuống
Chapter 140 29-11-2018 11:21:02 Tải xuống
Chapter 141 29-11-2018 11:21:03 Tải xuống
Chapter 142 29-11-2018 11:21:05 Tải xuống
Chapter 143 29-11-2018 11:21:07 Tải xuống
Chapter 144 29-11-2018 11:21:09 Tải xuống
Chapter 145 29-11-2018 11:21:11 Tải xuống
Chapter 146 29-11-2018 11:21:13 Tải xuống
Chapter 147 29-11-2018 11:21:15 Tải xuống
Chapter 148 29-11-2018 11:21:17 Tải xuống
Chapter 149 29-11-2018 11:21:19 Tải xuống
Chapter 150 29-11-2018 11:21:21 Tải xuống
Chapter 151 29-11-2018 11:21:23 Tải xuống
Chapter 152 29-11-2018 11:21:25 Tải xuống
Chapter 153 29-11-2018 11:21:27 Tải xuống
Chapter 154 29-11-2018 11:21:29 Tải xuống
Chapter 155 29-11-2018 11:21:31 Tải xuống
Chapter 156 29-11-2018 11:21:33 Tải xuống
Chapter 157 29-11-2018 11:21:35 Tải xuống
Chapter 158 29-11-2018 11:21:37 Tải xuống
Chapter 159 29-11-2018 11:21:39 Tải xuống
Chapter 160 29-11-2018 11:21:41 Tải xuống
Chapter 161 29-11-2018 11:21:43 Tải xuống
Chapter 162 29-11-2018 11:21:45 Tải xuống
Chapter 163 29-11-2018 11:21:47 Tải xuống
Chapter 164 29-11-2018 11:21:49 Tải xuống
Chapter 165 29-11-2018 11:21:51 Tải xuống
Chapter 166 29-11-2018 11:21:53 Tải xuống
Chapter 167 29-11-2018 11:21:55 Tải xuống
Chapter 168 29-11-2018 11:21:57 Tải xuống
Chapter 169 29-11-2018 11:21:58 Tải xuống
Chapter 170 29-11-2018 11:22:02 Tải xuống
Chapter 171 29-11-2018 11:22:05 Tải xuống
Chapter 172 29-11-2018 11:22:07 Tải xuống
Chapter 173 29-11-2018 11:22:09 Tải xuống
Chapter 174 29-11-2018 11:22:11 Tải xuống
Chapter 175 29-11-2018 11:22:13 Tải xuống
Chapter 176 29-11-2018 11:22:15 Tải xuống
Chapter 177 29-11-2018 11:22:17 Tải xuống
Chapter 178 29-11-2018 11:22:19 Tải xuống
Chapter 179 29-11-2018 11:22:21 Tải xuống
Chapter 180 29-11-2018 11:22:23 Tải xuống
Chapter 181 29-11-2018 11:22:25 Tải xuống
Chapter 182 29-11-2018 11:22:27 Tải xuống
Chapter 183 29-11-2018 11:22:29 Tải xuống
Chapter 184 29-03-2019 08:31:47 Tải xuống
Chapter 185 29-11-2018 11:22:33 Tải xuống
Chapter 186 29-11-2018 11:22:35 Tải xuống
Chapter 187 29-11-2018 11:22:37 Tải xuống
Chapter 188 29-11-2018 11:22:39 Tải xuống
Chapter 189 29-11-2018 11:22:41 Tải xuống
Chapter 190 29-11-2018 11:22:43 Tải xuống
Chapter 191 29-11-2018 11:22:45 Tải xuống
Chapter 192 29-11-2018 11:22:47 Tải xuống
Chapter 193 29-11-2018 11:22:49 Tải xuống
Chapter 194 29-11-2018 11:22:51 Tải xuống
Chapter 195 29-11-2018 11:22:53 Tải xuống
Chapter 196 29-11-2018 11:22:55 Tải xuống
Chapter 197 29-11-2018 11:22:57 Tải xuống
Chapter 198 29-11-2018 11:22:58 Tải xuống
Chapter 199 29-11-2018 11:23:03 Tải xuống
Chapter 200 29-11-2018 11:23:05 Tải xuống
Chapter 201 29-11-2018 11:23:07 Tải xuống
Chapter 202 29-11-2018 11:23:09 Tải xuống
Chapter 203 29-11-2018 11:23:11 Tải xuống
Chapter 204 29-11-2018 11:23:13 Tải xuống
Chapter 205 29-11-2018 11:23:15 Tải xuống
Chapter 206 29-11-2018 11:23:17 Tải xuống
Chapter 207 29-11-2018 11:23:19 Tải xuống
Chapter 208 29-11-2018 11:23:21 Tải xuống
Chapter 209 29-11-2018 11:23:23 Tải xuống
Chapter 210 29-11-2018 11:23:26 Tải xuống
Chapter 211 29-11-2018 11:23:27 Tải xuống
Chapter 212 29-11-2018 11:23:29 Tải xuống
Chapter 213 29-11-2018 11:23:31 Tải xuống
Chapter 214 29-11-2018 11:23:33 Tải xuống
Chapter 215 29-11-2018 11:23:35 Tải xuống
Chapter 216 05-09-2019 08:06:48 Tải xuống
Chapter 217 29-11-2018 11:23:39 Tải xuống
Chapter 218 29-11-2018 11:23:41 Tải xuống
Chapter 219 29-11-2018 11:23:43 Tải xuống
Chapter 220 29-11-2018 11:23:45 Tải xuống
Chapter 221 29-11-2018 11:23:47 Tải xuống
Chapter 222 29-11-2018 11:23:49 Tải xuống
Chapter 223 29-11-2018 11:23:51 Tải xuống
Chapter 224 29-11-2018 11:23:53 Tải xuống
Chapter 225 29-11-2018 11:23:55 Tải xuống
Chapter 226 03-05-2019 13:47:29 Tải xuống
Chapter 227 29-11-2018 11:23:59 Tải xuống
Chapter 228 29-11-2018 11:24:02 Tải xuống
Chapter 229 29-11-2018 11:24:05 Tải xuống
Chapter 230 29-11-2018 11:24:07 Tải xuống
Chapter 231 29-11-2018 11:24:09 Tải xuống
Chapter 232 29-11-2018 11:24:11 Tải xuống
Chapter 233 29-11-2018 11:24:13 Tải xuống
Chapter 234 29-11-2018 11:24:15 Tải xuống
Chapter 235 29-11-2018 11:24:17 Tải xuống
Chapter 236 29-11-2018 11:24:19 Tải xuống
Chapter 237 29-11-2018 11:24:21 Tải xuống
Chapter 238 29-11-2018 11:24:23 Tải xuống
Chapter 239 29-11-2018 11:24:25 Tải xuống
Chapter 240 29-11-2018 11:24:27 Tải xuống
Chapter 241 29-11-2018 11:24:29 Tải xuống
Chapter 242 29-11-2018 11:24:31 Tải xuống
Chapter 243 29-11-2018 11:24:33 Tải xuống
Chapter 244 29-11-2018 11:24:35 Tải xuống
Chapter 245 29-11-2018 11:24:37 Tải xuống
Chapter 246 29-11-2018 11:24:39 Tải xuống
Chapter 247 29-11-2018 11:24:41 Tải xuống
Chapter 248 29-11-2018 11:24:43 Tải xuống
Chapter 249 29-11-2018 11:24:45 Tải xuống
Chapter 250 29-11-2018 11:24:47 Tải xuống
Chapter 251 29-11-2018 11:24:49 Tải xuống
Chapter 252 29-11-2018 11:24:51 Tải xuống
Chapter 253 29-11-2018 11:24:53 Tải xuống
Chapter 254 29-11-2018 11:24:55 Tải xuống
Chapter 255 29-11-2018 11:24:57 Tải xuống
Chapter 256 29-11-2018 11:24:59 Tải xuống
Chapter 257 29-11-2018 11:25:02 Tải xuống
Chapter 258 03-12-2018 23:32:51 Tải xuống
Chapter 259 05-12-2018 03:52:12 Tải xuống
Chapter 260 10-12-2018 03:11:41 Tải xuống
Chapter 261 03-01-2019 08:13:45 Tải xuống
Chapter 262 07-07-2019 13:00:16 Tải xuống
Chapter 263 09-07-2019 15:24:25 Tải xuống
Chapter 264 11-07-2019 12:06:18 Tải xuống
Chapter 265 13-07-2019 21:59:59 Tải xuống
Chapter 266 15-07-2019 22:00:35 Tải xuống
Chapter 267 26-07-2019 13:10:59 Tải xuống
Chapter 268 26-07-2019 14:00:51 Tải xuống
Chapter 269 29-07-2019 21:04:51 Tải xuống
Chapter 270 30-07-2019 02:09:57 Tải xuống
Chapter 271 04-08-2019 12:24:13 Tải xuống
Chapter 272 06-08-2019 12:06:22 Tải xuống
Chapter 273 09-08-2019 20:13:19 Tải xuống
Chapter 274 12-08-2019 12:18:08 Tải xuống
Chapter 275 12-08-2019 12:18:14 Tải xuống
Chapter 276 14-08-2019 13:06:17 Tải xuống
Chapter 277 16-08-2019 12:30:15 Tải xuống
Chapter 278 18-08-2019 13:30:17 Tải xuống
Chapter 279 20-08-2019 12:07:14 Tải xuống


NHẬN XÉT