Báo hỏng link

Nguyên Mục

Tác giả: Triệu Dật Nhân
Thể loại: Horror , Manhua , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 20-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một cậu bé bỏ nhà ra đi bị tiêm thuốc mê bắt cóc bởi nhóm người lạ mặt, khi tỉnh dậy, trước mắt cậu là một phòng thí nghiệm thử nghiệm mạng sống con người. Cậu sẽ làm thế nào để dành giật lại mạng sống của mình và khám phá ra âm mưu đằng sau những thí nghiệm rùng rợn ấy? Liệu cậu có như hai vật thí nghiệm khác bị lưỡi cưa máy cưa đôi?Truyện thuộc thể loại kinh dị bao trùm bởi màn đen của những âm mưu rùng rợn, ghê người...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 236 20-10-2019 20:25:49 Tải xuống
Chapter 231 20-10-2019 18:54:46 Tải xuống
Chapter 230 17-10-2019 09:06:13 Tải xuống
Chapter 229 15-10-2019 09:09:13 Tải xuống
Chapter 228 13-10-2019 09:09:16 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 04:04:52 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 04:04:52 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 04:04:53 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 04:04:54 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 04:04:55 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 04:04:56 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 04:04:57 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 04:04:58 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 04:04:59 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 04:05:00 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 04:05:01 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 04:05:04 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 04:05:04 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 04:05:05 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 04:05:06 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 04:05:07 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 04:05:08 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 04:05:09 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 04:05:10 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 04:05:11 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 04:05:12 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 04:05:13 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 04:05:14 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 04:05:15 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 04:05:16 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 04:05:17 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 04:05:18 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 04:05:19 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 04:05:20 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 04:05:21 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 04:05:22 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 04:05:23 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 04:05:24 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 04:05:25 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 04:05:25 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 04:05:27 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 04:05:28 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 04:05:28 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 04:05:30 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 04:05:31 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 04:05:32 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 04:05:32 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 04:05:34 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 04:05:35 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 04:05:36 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 04:05:37 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 04:05:37 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 04:05:39 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 04:05:40 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 04:05:40 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 04:05:42 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 04:05:43 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 04:05:44 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 04:05:44 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 04:05:46 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 04:05:47 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 04:05:48 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 04:05:49 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 04:05:49 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 04:05:50 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 04:05:52 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 04:05:53 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 04:05:54 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 04:05:55 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 04:05:56 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 04:05:57 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 04:05:58 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 04:05:59 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 04:06:00 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 04:06:01 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 04:06:02 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 04:06:03 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 04:06:04 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 04:06:05 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 04:06:06 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 04:06:07 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 04:06:08 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 04:06:09 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 04:06:10 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 04:06:11 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 04:06:12 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 04:06:13 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 04:06:14 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 04:06:15 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 04:06:16 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 04:06:17 Tải xuống
Chapter 87 30-11-2018 04:06:18 Tải xuống
Chapter 88 30-11-2018 04:06:18 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 04:06:20 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 04:06:21 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 04:06:22 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 04:06:23 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 04:06:24 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 04:06:25 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 04:06:26 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 04:06:27 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 04:06:28 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 04:06:28 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 04:06:30 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 04:06:31 Tải xuống
Chapter 101 30-11-2018 04:06:32 Tải xuống
Chapter 102 30-11-2018 04:06:33 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 04:06:34 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 04:06:35 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2018 04:06:36 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2018 04:06:37 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 04:06:38 Tải xuống
Chapter 108 30-11-2018 04:06:39 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2018 04:06:40 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 04:06:41 Tải xuống
Chapter 111 30-11-2018 04:06:42 Tải xuống
Chapter 112 30-11-2018 04:06:43 Tải xuống
Chapter 113 30-11-2018 04:06:44 Tải xuống
Chapter 114 30-11-2018 04:06:45 Tải xuống
Chapter 115 30-11-2018 04:06:46 Tải xuống
Chapter 116 30-11-2018 04:06:47 Tải xuống
Chapter 117 30-11-2018 04:06:48 Tải xuống
Chapter 118 30-11-2018 04:06:49 Tải xuống
Chapter 119 30-11-2018 04:06:50 Tải xuống
Chapter 120 30-11-2018 04:06:51 Tải xuống
Chapter 121 30-11-2018 04:06:52 Tải xuống
Chapter 122 30-11-2018 04:06:53 Tải xuống
Chapter 123 30-11-2018 04:06:54 Tải xuống
Chapter 124 30-11-2018 04:06:55 Tải xuống
Chapter 125 30-11-2018 04:06:56 Tải xuống
Chapter 126 30-11-2018 04:06:57 Tải xuống
Chapter 127 30-11-2018 04:06:58 Tải xuống
Chapter 128 30-11-2018 04:06:59 Tải xuống
Chapter 129 30-11-2018 04:07:00 Tải xuống
Chapter 130 30-11-2018 04:07:01 Tải xuống
Chapter 131 30-11-2018 04:07:03 Tải xuống
Chapter 132 30-11-2018 04:07:04 Tải xuống
Chapter 133 30-11-2018 04:07:05 Tải xuống
Chapter 134 30-11-2018 04:07:06 Tải xuống
Chapter 135 30-11-2018 04:07:07 Tải xuống
Chapter 136 30-11-2018 04:07:08 Tải xuống
Chapter 137 30-11-2018 04:07:09 Tải xuống
Chapter 138 30-11-2018 04:07:10 Tải xuống
Chapter 139 30-11-2018 04:07:11 Tải xuống
Chapter 140 30-11-2018 04:07:12 Tải xuống
Chapter 141 30-11-2018 04:07:13 Tải xuống
Chapter 142 30-11-2018 04:07:14 Tải xuống
Chapter 143 30-11-2018 04:07:15 Tải xuống
Chapter 144 30-11-2018 04:07:16 Tải xuống
Chapter 145 30-11-2018 04:07:17 Tải xuống
Chapter 146 30-11-2018 04:07:18 Tải xuống
Chapter 147 30-11-2018 04:07:19 Tải xuống
Chapter 148 30-11-2018 04:07:20 Tải xuống
Chapter 149 30-11-2018 04:07:21 Tải xuống
Chapter 150 30-11-2018 04:07:22 Tải xuống
Chapter 151 30-11-2018 04:07:23 Tải xuống
Chapter 152 30-11-2018 04:07:24 Tải xuống
Chapter 153 30-11-2018 04:07:25 Tải xuống
Chapter 154 30-11-2018 04:07:26 Tải xuống
Chapter 155 30-11-2018 04:07:27 Tải xuống
Chapter 156 30-11-2018 04:07:28 Tải xuống
Chapter 157 30-11-2018 04:07:29 Tải xuống
Chapter 158 30-11-2018 04:07:30 Tải xuống
Chapter 159 30-11-2018 04:07:31 Tải xuống
Chapter 160 30-11-2018 04:07:32 Tải xuống
Chapter 161 30-11-2018 04:07:33 Tải xuống
Chapter 162 30-11-2018 04:07:34 Tải xuống
Chapter 163 30-11-2018 04:07:35 Tải xuống
Chapter 164 30-11-2018 04:07:36 Tải xuống
Chapter 165 30-11-2018 04:07:37 Tải xuống
Chapter 166 30-11-2018 04:07:38 Tải xuống
Chapter 167 30-11-2018 04:07:39 Tải xuống
Chapter 168 30-11-2018 04:07:40 Tải xuống
Chapter 169 30-11-2018 04:07:41 Tải xuống
Chapter 170 30-11-2018 04:07:42 Tải xuống
Chapter 171 30-11-2018 04:07:43 Tải xuống
Chapter 172 30-11-2018 04:07:44 Tải xuống
Chapter 173 30-11-2018 04:07:45 Tải xuống
Chapter 174 30-11-2018 04:07:46 Tải xuống
Chapter 175 30-11-2018 04:07:47 Tải xuống
Chapter 176 30-11-2018 04:07:48 Tải xuống
Chapter 177 30-11-2018 04:07:49 Tải xuống
Chapter 178 30-11-2018 04:07:50 Tải xuống
Chapter 179 30-11-2018 04:07:51 Tải xuống
Chapter 180 30-11-2018 04:07:52 Tải xuống
Chapter 181 30-11-2018 04:07:54 Tải xuống
Chapter 182 30-11-2018 04:07:54 Tải xuống
Chapter 183 30-11-2018 04:07:55 Tải xuống
Chapter 184 30-11-2018 04:07:56 Tải xuống
Chapter 185 30-11-2018 04:07:57 Tải xuống
Chapter 186 30-11-2018 04:07:58 Tải xuống
Chapter 187 30-11-2018 04:07:59 Tải xuống
Chapter 188 30-11-2018 04:08:00 Tải xuống
Chapter 189 30-11-2018 04:08:01 Tải xuống
Chapter 190 30-11-2018 04:08:03 Tải xuống
Chapter 191 30-11-2018 04:08:05 Tải xuống
Chapter 192 30-11-2018 04:08:06 Tải xuống
Chapter 193 30-11-2018 04:08:07 Tải xuống
Chapter 194 19-12-2018 13:46:42 Tải xuống
Chapter 195 19-05-2019 22:06:13 Tải xuống
Chapter 196 28-05-2019 17:03:21 Tải xuống
Chapter 197 28-05-2019 13:06:35 Tải xuống
Chapter 198 28-05-2019 17:10:41 Tải xuống
Chapter 199 28-05-2019 17:10:44 Tải xuống
Chapter 200 28-05-2019 09:30:27 Tải xuống
Chapter 201 28-05-2019 13:02:03 Tải xuống
Chapter 202 29-05-2019 09:43:11 Tải xuống
Chapter 203 29-05-2019 09:43:15 Tải xuống
Chapter 1 29-05-2019 17:09:37 Tải xuống
Chapter 2 29-05-2019 17:09:38 Tải xuống
Chapter 3 29-05-2019 17:09:41 Tải xuống
Chapter 4 29-05-2019 17:09:45 Tải xuống
Chapter 5 29-05-2019 18:09:09 Tải xuống
Chapter 6 29-05-2019 18:09:13 Tải xuống
Chapter 7 29-05-2019 18:09:19 Tải xuống
Chapter 8 29-05-2019 18:09:19 Tải xuống
Chapter 9 29-05-2019 18:09:20 Tải xuống
Chapter 10 29-05-2019 18:09:27 Tải xuống
Chapter 11 29-05-2019 18:09:05 Tải xuống
Chapter 12 29-05-2019 18:09:30 Tải xuống
Chapter 13 29-05-2019 18:09:33 Tải xuống
Chapter 14 29-05-2019 18:09:39 Tải xuống
Chapter 15 29-05-2019 18:09:39 Tải xuống
Chapter 16 29-05-2019 18:09:42 Tải xuống
Chapter 17 29-05-2019 18:09:08 Tải xuống
Chapter 18 29-05-2019 18:09:45 Tải xuống
Chapter 19 29-05-2019 18:09:49 Tải xuống
Chapter 20 29-05-2019 18:09:51 Tải xuống
Chapter 21 29-05-2019 18:09:54 Tải xuống
Chapter 22 29-05-2019 18:09:57 Tải xuống
Chapter 23 29-05-2019 18:10:00 Tải xuống
Chapter 24 29-05-2019 18:10:05 Tải xuống
Chapter 25 29-05-2019 18:10:07 Tải xuống
Chapter 26 29-05-2019 18:10:09 Tải xuống
Chapter 27 29-05-2019 18:10:12 Tải xuống
Chapter 28 29-05-2019 18:08:59 Tải xuống
Chapter 29 29-05-2019 18:10:19 Tải xuống
Chapter 30 29-05-2019 18:10:24 Tải xuống
Chapter 31 29-05-2019 18:10:20 Tải xuống
Chapter 32 29-05-2019 18:10:28 Tải xuống
Chapter 33 29-05-2019 18:10:27 Tải xuống
Chapter 34 29-05-2019 18:09:01 Tải xuống
Chapter 35 29-05-2019 18:10:32 Tải xuống
Chapter 36 29-05-2019 18:10:33 Tải xuống
Chapter 37 29-05-2019 18:10:36 Tải xuống
Chapter 38 29-05-2019 18:10:44 Tải xuống
Chapter 39 29-05-2019 18:10:41 Tải xuống
Chapter 40 29-05-2019 18:10:50 Tải xuống
Chapter 41 29-05-2019 18:10:48 Tải xuống
Chapter 42 29-05-2019 18:08:53 Tải xuống
Chapter 43 29-05-2019 18:10:50 Tải xuống
Chapter 44 29-05-2019 18:10:54 Tải xuống
Chapter 45 29-05-2019 18:08:50 Tải xuống
Chapter 46 29-05-2019 18:11:02 Tải xuống
Chapter 47 29-05-2019 18:11:00 Tải xuống
Chapter 48 29-05-2019 18:11:03 Tải xuống
Chapter 49 29-05-2019 18:11:06 Tải xuống
Chapter 50 29-05-2019 18:11:09 Tải xuống
Chapter 51 29-05-2019 18:11:15 Tải xuống
Chapter 52 29-05-2019 18:08:49 Tải xuống
Chapter 53 29-05-2019 18:11:15 Tải xuống
Chapter 54 29-05-2019 18:11:19 Tải xuống
Chapter 55 29-05-2019 18:11:20 Tải xuống
Chapter 56 29-05-2019 18:11:24 Tải xuống
Chapter 57 29-05-2019 19:07:49 Tải xuống
Chapter 58 29-05-2019 19:07:50 Tải xuống
Chapter 59 29-05-2019 19:07:54 Tải xuống
Chapter 60 29-05-2019 19:07:58 Tải xuống
Chapter 61 29-05-2019 19:07:59 Tải xuống
Chapter 62 29-05-2019 19:08:04 Tải xuống
Chapter 63 29-05-2019 19:08:06 Tải xuống
Chapter 64 29-05-2019 19:08:09 Tải xuống
Chapter 65 29-05-2019 19:08:13 Tải xuống
Chapter 66 29-05-2019 19:08:16 Tải xuống
Chapter 67 29-05-2019 19:08:18 Tải xuống
Chapter 68 29-05-2019 19:08:20 Tải xuống
Chapter 69 29-05-2019 19:07:45 Tải xuống
Chapter 70 29-05-2019 19:08:25 Tải xuống
Chapter 71 29-05-2019 19:08:26 Tải xuống
Chapter 72 29-05-2019 19:08:30 Tải xuống
Chapter 73 29-05-2019 19:08:32 Tải xuống
Chapter 74 29-05-2019 19:07:42 Tải xuống
Chapter 75 29-05-2019 19:08:35 Tải xuống
Chapter 76 29-05-2019 19:08:39 Tải xuống
Chapter 77 29-05-2019 19:08:42 Tải xuống
Chapter 78 29-05-2019 19:08:44 Tải xuống
Chapter 79 29-05-2019 19:07:40 Tải xuống
Chapter 80 29-05-2019 19:08:49 Tải xuống
Chapter 81 29-05-2019 19:08:52 Tải xuống
Chapter 82 29-05-2019 19:08:54 Tải xuống
Chapter 83 29-05-2019 19:08:58 Tải xuống
Chapter 84 29-05-2019 19:09:00 Tải xuống
Chapter 85 29-05-2019 19:09:03 Tải xuống
Chapter 86 29-05-2019 19:09:05 Tải xuống
Chapter 87 29-05-2019 19:09:09 Tải xuống
Chapter 88 29-05-2019 19:09:12 Tải xuống
Chapter 89 29-05-2019 20:10:15 Tải xuống
Chapter 90 29-05-2019 20:10:13 Tải xuống
Chapter 91 29-05-2019 20:10:18 Tải xuống
Chapter 92 29-05-2019 20:10:20 Tải xuống
Chapter 93 29-05-2019 20:10:23 Tải xuống
Chapter 94 29-05-2019 20:10:27 Tải xuống
Chapter 95 29-05-2019 20:10:29 Tải xuống
Chapter 96 29-05-2019 20:10:09 Tải xuống
Chapter 97 29-05-2019 20:10:33 Tải xuống
Chapter 98 29-05-2019 20:10:35 Tải xuống
Chapter 99 29-05-2019 20:10:38 Tải xuống
Chapter 100 29-05-2019 20:10:46 Tải xuống
Chapter 101 29-05-2019 20:10:44 Tải xuống
Chapter 102 29-05-2019 20:10:47 Tải xuống
Chapter 103 29-05-2019 20:10:50 Tải xuống
Chapter 104 29-05-2019 20:10:06 Tải xuống
Chapter 105 29-05-2019 20:10:53 Tải xuống
Chapter 106 29-05-2019 20:10:56 Tải xuống
Chapter 107 29-05-2019 20:10:03 Tải xuống
Chapter 108 29-05-2019 20:11:00 Tải xuống
Chapter 109 29-05-2019 20:11:03 Tải xuống
Chapter 110 29-05-2019 20:11:06 Tải xuống
Chapter 111 29-05-2019 20:11:09 Tải xuống
Chapter 112 29-05-2019 20:11:12 Tải xuống
Chapter 113 29-05-2019 20:10:00 Tải xuống
Chapter 114 29-05-2019 20:11:15 Tải xuống
Chapter 115 29-05-2019 20:11:18 Tải xuống
Chapter 116 29-05-2019 20:11:21 Tải xuống
Chapter 117 29-05-2019 20:11:24 Tải xuống
Chapter 118 29-05-2019 20:11:27 Tải xuống
Chapter 119 29-05-2019 20:11:30 Tải xuống
Chapter 120 29-05-2019 20:11:34 Tải xuống
Chapter 121 29-05-2019 20:09:58 Tải xuống
Chapter 122 29-05-2019 21:09:41 Tải xuống
Chapter 123 29-05-2019 21:09:45 Tải xuống
Chapter 124 29-05-2019 21:09:39 Tải xuống
Chapter 125 29-05-2019 21:09:47 Tải xuống
Chapter 126 29-05-2019 21:09:50 Tải xuống
Chapter 127 29-05-2019 21:09:53 Tải xuống
Chapter 128 29-05-2019 21:09:57 Tải xuống
Chapter 129 29-05-2019 21:09:59 Tải xuống
Chapter 130 29-05-2019 21:09:36 Tải xuống
Chapter 131 29-05-2019 21:10:03 Tải xuống
Chapter 132 29-05-2019 21:10:07 Tải xuống
Chapter 133 29-05-2019 21:10:09 Tải xuống
Chapter 134 29-05-2019 21:10:13 Tải xuống
Chapter 135 29-05-2019 21:10:16 Tải xuống
Chapter 136 29-05-2019 21:09:33 Tải xuống
Chapter 137 29-05-2019 21:10:18 Tải xuống
Chapter 138 29-05-2019 21:10:21 Tải xuống
Chapter 139 29-05-2019 21:09:30 Tải xuống
Chapter 140 29-05-2019 21:10:25 Tải xuống
Chapter 141 29-05-2019 21:10:28 Tải xuống
Chapter 142 29-05-2019 21:10:30 Tải xuống
Chapter 143 29-05-2019 21:10:33 Tải xuống
Chapter 144 29-05-2019 21:10:37 Tải xuống
Chapter 145 29-05-2019 21:10:39 Tải xuống
Chapter 146 29-05-2019 21:09:26 Tải xuống
Chapter 147 29-05-2019 21:10:42 Tải xuống
Chapter 148 29-05-2019 21:10:46 Tải xuống
Chapter 149 29-05-2019 21:10:47 Tải xuống
Chapter 150 29-05-2019 21:10:51 Tải xuống
Chapter 151 29-05-2019 21:10:55 Tải xuống
Chapter 152 29-05-2019 21:09:24 Tải xuống
Chapter 153 29-05-2019 21:10:57 Tải xuống
Chapter 154 29-05-2019 21:11:00 Tải xuống
Chapter 155 29-05-2019 21:11:03 Tải xuống
Chapter 156 29-05-2019 21:11:06 Tải xuống
Chapter 157 29-05-2019 21:11:08 Tải xuống
Chapter 158 29-05-2019 21:11:11 Tải xuống
Chapter 159 29-05-2019 21:11:14 Tải xuống
Chapter 160 29-05-2019 21:11:17 Tải xuống
Chapter 161 29-05-2019 21:09:20 Tải xuống
Chapter 162 29-05-2019 21:11:20 Tải xuống
Chapter 163 29-05-2019 21:11:23 Tải xuống
Chapter 164 29-05-2019 21:11:26 Tải xuống
Chapter 165 29-05-2019 21:11:30 Tải xuống
Chapter 166 29-05-2019 21:11:33 Tải xuống
Chapter 167 29-05-2019 21:11:37 Tải xuống
Chapter 168 29-05-2019 21:09:17 Tải xuống
Chapter 169 29-05-2019 21:11:38 Tải xuống
Chapter 170 29-05-2019 21:11:41 Tải xuống
Chapter 171 29-05-2019 21:11:45 Tải xuống
Chapter 172 29-05-2019 21:11:48 Tải xuống
Chapter 173 29-05-2019 21:11:52 Tải xuống
Chapter 174 29-05-2019 21:11:55 Tải xuống
Chapter 175 29-05-2019 21:09:14 Tải xuống
Chapter 176 29-05-2019 21:11:56 Tải xuống
Chapter 177 29-05-2019 21:11:59 Tải xuống
Chapter 178 29-05-2019 21:12:03 Tải xuống
Chapter 179 29-05-2019 21:12:07 Tải xuống
Chapter 180 29-05-2019 21:12:09 Tải xuống
Chapter 181 29-05-2019 21:12:12 Tải xuống
Chapter 182 29-05-2019 21:12:15 Tải xuống
Chapter 183 29-05-2019 21:09:12 Tải xuống
Chapter 184 29-05-2019 21:12:18 Tải xuống
Chapter 185 29-05-2019 21:12:22 Tải xuống
Chapter 186 29-05-2019 21:12:25 Tải xuống
Chapter 187 29-05-2019 21:09:08 Tải xuống
Chapter 188 29-05-2019 21:51:12 Tải xuống
Chapter 189 29-05-2019 21:12:27 Tải xuống
Chapter 190 29-05-2019 21:12:31 Tải xuống
Chapter 191 29-05-2019 21:12:35 Tải xuống
Chapter 192 29-05-2019 21:12:36 Tải xuống
Chapter 193 29-05-2019 21:12:40 Tải xuống
Chapter 194 29-05-2019 21:09:06 Tải xuống
Chapter 195 29-05-2019 21:12:43 Tải xuống
Chapter 196 29-05-2019 21:09:03 Tải xuống
Chapter 197 29-05-2019 21:12:46 Tải xuống
Chapter 198 29-05-2019 21:12:48 Tải xuống
Chapter 199 29-05-2019 21:12:51 Tải xuống
Chapter 200 29-05-2019 21:12:54 Tải xuống
Chapter 201 29-05-2019 21:09:02 Tải xuống
Chapter 202 29-05-2019 21:13:00 Tải xuống
Chapter 203 29-05-2019 21:13:05 Tải xuống
Chapter 204 01-06-2019 06:33:01 Tải xuống
Chapter 205 01-06-2019 06:32:57 Tải xuống
Chapter 204 30-05-2019 09:44:54 Tải xuống
Chapter 205 30-05-2019 09:44:57 Tải xuống
Chapter 206 31-05-2019 09:12:21 Tải xuống
Chapter 207 31-05-2019 09:12:25 Tải xuống
Chapter 208 01-06-2019 09:18:29 Tải xuống
Chapter 209 01-06-2019 09:18:25 Tải xuống
Chapter 210 02-06-2019 09:12:15 Tải xuống
Chapter 211 02-06-2019 09:12:18 Tải xuống
Chapter 212 03-06-2019 09:12:18 Tải xuống
Chapter 213 03-06-2019 09:12:22 Tải xuống
Chapter 214 04-06-2019 09:12:20 Tải xuống
Chapter 215 04-06-2019 09:12:23 Tải xuống
Chapter 216 05-06-2019 09:12:16 Tải xuống
Chapter 217 05-06-2019 09:12:22 Tải xuống
Chapter 218 06-06-2019 09:12:08 Tải xuống
Chapter 219 06-06-2019 09:12:11 Tải xuống
Chapter 220 07-06-2019 09:06:05 Tải xuống
Chapter 221 07-06-2019 09:06:08 Tải xuống
Chapter 222 04-10-2019 03:18:42 Tải xuống
Chapter 223 03-10-2019 23:28:44 Tải xuống
Chapter 224 05-10-2019 09:09:52 Tải xuống
Chapter 225 07-10-2019 15:00:12 Tải xuống
Chapter 226 09-10-2019 09:06:14 Tải xuống
Chapter 227 11-10-2019 09:08:11 Tải xuống
Chapter 228 13-10-2019 09:09:16 Tải xuống
Chapter 229 15-10-2019 09:09:13 Tải xuống
Chapter 230 17-10-2019 09:06:13 Tải xuống
Chapter 231 20-10-2019 18:54:46 Tải xuống
Chapter 236 20-10-2019 20:25:49 Tải xuống


NHẬN XÉT