Báo hỏng link

Tân Tác Long Hổ Môn

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang
Thể loại: Action , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 17-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đây là tác phẩm manhua lừng danh của hoàng ngọc lang được làm lại từ bộ manhua long hổ môn nổi đình đám suốt từ những năm 70 đã đưa tên tuổi Hoàng Ngọc Lang đứng vững đến ngày nay. bộ truyện xoay quanh cuộc đời của Vương Tiểu Long, Vương Tiểu Hổ, Thạch Hắc Long cùng long hổ võ quán.
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 00:30:35 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 00:30:37 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 00:30:39 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 00:30:41 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 00:30:43 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 00:30:45 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 00:30:47 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 00:30:49 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 00:30:51 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 00:30:53 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 00:30:55 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 00:30:57 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 00:30:59 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 00:31:03 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 00:31:05 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 00:31:07 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 00:31:09 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 00:31:11 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 00:31:13 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 00:31:15 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 00:31:17 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 00:31:19 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 00:31:21 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 00:31:23 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 00:31:25 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 00:31:27 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 00:31:29 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 00:31:31 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 00:31:33 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 00:31:35 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 00:31:37 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 00:31:39 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 00:31:41 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 00:31:43 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 00:31:45 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 00:31:47 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 00:31:49 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 00:31:51 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 00:31:53 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 00:31:55 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 00:31:57 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 00:31:59 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 00:32:02 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 00:32:06 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 00:32:08 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 00:32:10 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 00:32:12 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 00:32:14 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 00:32:15 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 00:32:18 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 00:32:22 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 00:32:22 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 00:32:24 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 00:32:25 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 00:32:28 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 00:32:29 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 00:32:31 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 00:32:34 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 00:32:36 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 00:32:38 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 00:32:40 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 00:32:42 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 00:32:43 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 00:32:46 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 00:32:48 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 00:32:50 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 00:32:52 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 00:32:54 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 00:32:56 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 00:32:57 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 00:33:00 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 00:33:03 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 00:33:06 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 00:33:08 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 00:33:10 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 00:33:12 Tải xuống
Chapter 77 29-11-2018 00:33:14 Tải xuống
Chapter 78 29-11-2018 00:33:16 Tải xuống
Chapter 79 29-11-2018 00:33:18 Tải xuống
Chapter 80 29-11-2018 00:33:20 Tải xuống
Chapter 81 29-11-2018 00:33:22 Tải xuống
Chapter 82 29-11-2018 00:33:24 Tải xuống
Chapter 83 29-11-2018 00:33:26 Tải xuống
Chapter 84 29-11-2018 00:33:28 Tải xuống
Chapter 85 29-11-2018 00:33:30 Tải xuống
Chapter 86 29-11-2018 00:33:32 Tải xuống
Chapter 87 29-11-2018 00:33:34 Tải xuống
Chapter 88 29-11-2018 00:33:36 Tải xuống
Chapter 89 29-11-2018 00:33:38 Tải xuống
Chapter 90 29-11-2018 00:33:40 Tải xuống
Chapter 91 29-11-2018 00:33:42 Tải xuống
Chapter 92 29-11-2018 00:33:45 Tải xuống
Chapter 93 29-11-2018 00:33:46 Tải xuống
Chapter 94 29-11-2018 00:33:48 Tải xuống
Chapter 95 29-11-2018 00:33:50 Tải xuống
Chapter 96 29-11-2018 00:33:52 Tải xuống
Chapter 97 29-11-2018 00:33:54 Tải xuống
Chapter 98 29-11-2018 00:33:56 Tải xuống
Chapter 99 29-11-2018 00:33:58 Tải xuống
Chapter 100 29-11-2018 00:34:00 Tải xuống
Chapter 101 29-11-2018 00:34:04 Tải xuống
Chapter 102 29-11-2018 00:34:06 Tải xuống
Chapter 103 29-11-2018 00:34:08 Tải xuống
Chapter 104 29-11-2018 00:34:10 Tải xuống
Chapter 105 29-11-2018 00:34:12 Tải xuống
Chapter 106 29-11-2018 00:34:13 Tải xuống
Chapter 107 29-11-2018 00:34:19 Tải xuống
Chapter 108 29-11-2018 00:34:20 Tải xuống
Chapter 109 29-11-2018 00:34:21 Tải xuống
Chapter 110 29-11-2018 00:34:22 Tải xuống
Chapter 111 29-11-2018 00:34:23 Tải xuống
Chapter 112 29-11-2018 00:34:26 Tải xuống
Chapter 113 29-11-2018 00:34:27 Tải xuống
Chapter 114 29-11-2018 00:34:30 Tải xuống
Chapter 115 29-11-2018 00:34:32 Tải xuống
Chapter 116 29-11-2018 00:34:34 Tải xuống
Chapter 117 29-11-2018 00:34:36 Tải xuống
Chapter 118 29-11-2018 00:34:38 Tải xuống
Chapter 119 29-11-2018 00:34:40 Tải xuống
Chapter 120 29-11-2018 00:34:42 Tải xuống
Chapter 121 29-11-2018 00:34:44 Tải xuống
Chapter 122 29-11-2018 00:34:46 Tải xuống
Chapter 123 29-11-2018 00:34:48 Tải xuống
Chapter 124 29-11-2018 00:34:50 Tải xuống
Chapter 125 29-11-2018 00:34:52 Tải xuống
Chapter 126 29-11-2018 00:34:54 Tải xuống
Chapter 127 29-11-2018 00:34:56 Tải xuống
Chapter 128 29-11-2018 00:34:58 Tải xuống
Chapter 129 29-11-2018 00:35:00 Tải xuống
Chapter 130 29-11-2018 00:35:03 Tải xuống
Chapter 131 29-11-2018 00:35:05 Tải xuống
Chapter 132 29-11-2018 00:35:07 Tải xuống
Chapter 133 29-11-2018 00:35:09 Tải xuống
Chapter 134 29-11-2018 00:35:11 Tải xuống
Chapter 135 29-11-2018 00:35:13 Tải xuống
Chapter 136 29-11-2018 00:35:15 Tải xuống
Chapter 137 29-11-2018 00:35:17 Tải xuống
Chapter 138 29-11-2018 00:35:19 Tải xuống
Chapter 139 29-11-2018 00:35:21 Tải xuống
Chapter 140 29-11-2018 00:35:23 Tải xuống
Chapter 141 29-11-2018 00:35:25 Tải xuống
Chapter 142 29-11-2018 00:35:27 Tải xuống
Chapter 143 29-11-2018 00:35:29 Tải xuống
Chapter 144 29-11-2018 00:35:31 Tải xuống
Chapter 145 29-11-2018 00:35:33 Tải xuống
Chapter 146 29-11-2018 00:35:35 Tải xuống
Chapter 147 29-11-2018 00:35:37 Tải xuống
Chapter 148 29-11-2018 00:35:39 Tải xuống
Chapter 149 29-11-2018 00:35:41 Tải xuống
Chapter 150 29-11-2018 00:35:43 Tải xuống
Chapter 151 29-11-2018 00:35:45 Tải xuống
Chapter 152 29-11-2018 00:35:47 Tải xuống
Chapter 153 29-11-2018 00:35:49 Tải xuống
Chapter 154 29-11-2018 00:35:51 Tải xuống
Chapter 155 29-11-2018 00:35:53 Tải xuống
Chapter 156 29-11-2018 00:35:55 Tải xuống
Chapter 157 29-11-2018 00:35:57 Tải xuống
Chapter 158 29-11-2018 00:35:59 Tải xuống
Chapter 159 29-11-2018 00:36:02 Tải xuống
Chapter 160 29-11-2018 00:36:05 Tải xuống
Chapter 161 29-11-2018 00:36:07 Tải xuống
Chapter 162 29-11-2018 00:36:09 Tải xuống
Chapter 163 29-11-2018 00:36:11 Tải xuống
Chapter 164 29-11-2018 00:36:13 Tải xuống
Chapter 165 29-11-2018 00:36:15 Tải xuống
Chapter 166 29-11-2018 00:36:17 Tải xuống
Chapter 167 29-11-2018 00:36:19 Tải xuống
Chapter 168 29-11-2018 00:36:21 Tải xuống
Chapter 169 29-11-2018 00:36:23 Tải xuống
Chapter 170 29-11-2018 00:36:25 Tải xuống
Chapter 171 29-11-2018 00:36:27 Tải xuống
Chapter 172 29-11-2018 00:36:29 Tải xuống
Chapter 173 29-11-2018 00:36:31 Tải xuống
Chapter 174 29-11-2018 00:36:33 Tải xuống
Chapter 175 29-11-2018 00:36:35 Tải xuống
Chapter 176 29-11-2018 00:36:37 Tải xuống
Chapter 177 29-11-2018 00:36:39 Tải xuống
Chapter 178 29-11-2018 00:36:41 Tải xuống
Chapter 179 29-11-2018 00:36:43 Tải xuống
Chapter 180 29-11-2018 00:36:45 Tải xuống
Chapter 181 29-11-2018 00:36:47 Tải xuống
Chapter 182 29-11-2018 00:36:49 Tải xuống
Chapter 183 29-11-2018 00:36:51 Tải xuống
Chapter 184 29-11-2018 00:36:53 Tải xuống
Chapter 185 29-11-2018 00:36:55 Tải xuống
Chapter 186 29-11-2018 00:36:57 Tải xuống
Chapter 187 29-11-2018 00:36:59 Tải xuống
Chapter 188 29-11-2018 00:37:02 Tải xuống
Chapter 189 29-11-2018 00:37:05 Tải xuống
Chapter 190 29-11-2018 00:37:07 Tải xuống
Chapter 191 29-11-2018 00:37:09 Tải xuống
Chapter 192 29-11-2018 00:37:11 Tải xuống
Chapter 193 29-11-2018 00:37:13 Tải xuống
Chapter 194 29-11-2018 00:37:15 Tải xuống
Chapter 195 29-11-2018 00:37:17 Tải xuống
Chapter 196 29-11-2018 00:37:19 Tải xuống
Chapter 197 29-11-2018 00:37:21 Tải xuống
Chapter 198 29-11-2018 00:37:23 Tải xuống
Chapter 199 29-11-2018 00:37:25 Tải xuống
Chapter 200 29-11-2018 00:37:27 Tải xuống
Chapter 201 29-11-2018 00:37:29 Tải xuống
Chapter 202 29-11-2018 00:37:31 Tải xuống
Chapter 203 29-11-2018 00:37:33 Tải xuống
Chapter 204 29-11-2018 00:37:35 Tải xuống
Chapter 205 29-11-2018 00:37:37 Tải xuống
Chapter 206 29-11-2018 00:37:39 Tải xuống
Chapter 207 29-11-2018 00:37:41 Tải xuống
Chapter 208 29-11-2018 00:37:43 Tải xuống
Chapter 209 29-11-2018 00:37:45 Tải xuống
Chapter 210 29-11-2018 00:37:47 Tải xuống
Chapter 211 29-11-2018 00:37:49 Tải xuống
Chapter 212 29-11-2018 00:37:51 Tải xuống
Chapter 213 29-11-2018 00:37:53 Tải xuống
Chapter 214 29-11-2018 00:37:55 Tải xuống
Chapter 215 29-11-2018 00:37:57 Tải xuống
Chapter 216 29-11-2018 00:37:59 Tải xuống
Chapter 217 29-11-2018 00:38:04 Tải xuống
Chapter 218 29-11-2018 00:38:05 Tải xuống
Chapter 219 29-11-2018 00:38:07 Tải xuống
Chapter 220 29-11-2018 00:38:10 Tải xuống
Chapter 221 29-11-2018 00:38:12 Tải xuống
Chapter 222 29-11-2018 00:38:13 Tải xuống
Chapter 223 29-11-2018 00:38:15 Tải xuống
Chapter 224 29-11-2018 00:38:17 Tải xuống
Chapter 225 29-11-2018 00:38:19 Tải xuống
Chapter 226 29-11-2018 00:38:21 Tải xuống
Chapter 227 29-11-2018 00:38:23 Tải xuống
Chapter 228 29-11-2018 00:38:25 Tải xuống
Chapter 229 29-11-2018 00:38:27 Tải xuống
Chapter 230 29-11-2018 00:38:29 Tải xuống
Chapter 231 29-11-2018 00:38:31 Tải xuống
Chapter 232 29-11-2018 00:38:33 Tải xuống
Chapter 233 29-11-2018 00:38:35 Tải xuống
Chapter 234 29-11-2018 00:38:37 Tải xuống
Chapter 235 29-11-2018 00:38:39 Tải xuống
Chapter 236 29-11-2018 00:38:41 Tải xuống
Chapter 237 29-11-2018 00:38:43 Tải xuống
Chapter 238 29-11-2018 00:38:45 Tải xuống
Chapter 239 29-11-2018 00:38:47 Tải xuống
Chapter 240 29-11-2018 00:38:49 Tải xuống
Chapter 241 29-11-2018 00:38:51 Tải xuống
Chapter 242 29-11-2018 00:38:53 Tải xuống
Chapter 243 29-11-2018 00:38:55 Tải xuống
Chapter 244 29-11-2018 00:38:57 Tải xuống
Chapter 245 29-11-2018 00:38:59 Tải xuống
Chapter 246 29-11-2018 00:39:02 Tải xuống
Chapter 247 29-11-2018 00:39:05 Tải xuống
Chapter 248 29-11-2018 00:39:07 Tải xuống
Chapter 249 29-11-2018 00:39:09 Tải xuống
Chapter 250 29-11-2018 00:39:11 Tải xuống
Chapter 251 29-11-2018 00:39:13 Tải xuống
Chapter 252 29-11-2018 00:39:15 Tải xuống
Chapter 253 29-11-2018 00:39:17 Tải xuống
Chapter 254 29-11-2018 00:39:19 Tải xuống
Chapter 255 29-11-2018 00:39:21 Tải xuống
Chapter 256 29-11-2018 00:39:23 Tải xuống
Chapter 257 29-11-2018 00:39:25 Tải xuống
Chapter 258 29-11-2018 00:39:27 Tải xuống
Chapter 259 29-11-2018 00:39:29 Tải xuống
Chapter 260 29-11-2018 00:39:31 Tải xuống
Chapter 261 29-11-2018 00:39:33 Tải xuống
Chapter 262 29-11-2018 00:39:35 Tải xuống
Chapter 263 29-11-2018 00:39:37 Tải xuống
Chapter 264 29-11-2018 00:39:39 Tải xuống
Chapter 265 29-11-2018 00:39:41 Tải xuống
Chapter 266 29-11-2018 00:39:43 Tải xuống
Chapter 267 29-11-2018 00:39:45 Tải xuống
Chapter 268 29-11-2018 00:39:47 Tải xuống
Chapter 269 29-11-2018 00:39:49 Tải xuống
Chapter 270 29-11-2018 00:39:51 Tải xuống
Chapter 271 29-11-2018 00:39:53 Tải xuống
Chapter 272 29-11-2018 00:39:55 Tải xuống
Chapter 273 29-11-2018 00:39:57 Tải xuống
Chapter 274 29-11-2018 00:39:59 Tải xuống
Chapter 275 29-11-2018 00:40:03 Tải xuống
Chapter 276 29-11-2018 00:40:05 Tải xuống
Chapter 277 29-11-2018 00:40:07 Tải xuống
Chapter 278 29-11-2018 00:40:08 Tải xuống
Chapter 279 29-11-2018 00:40:11 Tải xuống
Chapter 280 29-11-2018 00:40:13 Tải xuống
Chapter 281 29-11-2018 00:40:15 Tải xuống
Chapter 282 29-11-2018 00:40:17 Tải xuống
Chapter 283 29-11-2018 00:40:19 Tải xuống
Chapter 284 29-11-2018 00:40:21 Tải xuống
Chapter 285 29-11-2018 00:40:23 Tải xuống
Chapter 286 29-11-2018 00:40:25 Tải xuống
Chapter 287 29-11-2018 00:40:27 Tải xuống
Chapter 288 29-11-2018 00:40:29 Tải xuống
Chapter 289 29-11-2018 00:40:31 Tải xuống
Chapter 290 29-11-2018 00:40:33 Tải xuống
Chapter 291 29-11-2018 00:40:35 Tải xuống
Chapter 292 29-11-2018 00:40:37 Tải xuống
Chapter 293 29-11-2018 00:40:39 Tải xuống
Chapter 294 29-11-2018 00:40:41 Tải xuống
Chapter 295 29-11-2018 00:40:43 Tải xuống
Chapter 296 29-11-2018 00:40:45 Tải xuống
Chapter 297 29-11-2018 00:40:47 Tải xuống
Chapter 298 29-11-2018 00:40:49 Tải xuống
Chapter 299 29-11-2018 00:40:51 Tải xuống
Chapter 300 29-11-2018 00:40:53 Tải xuống
Chapter 301 29-11-2018 00:40:55 Tải xuống
Chapter 302 29-11-2018 00:40:57 Tải xuống
Chapter 303 29-11-2018 00:40:59 Tải xuống
Chapter 304 29-11-2018 00:41:02 Tải xuống
Chapter 305 29-11-2018 00:41:05 Tải xuống
Chapter 306 29-11-2018 00:41:07 Tải xuống
Chapter 307 29-11-2018 00:41:09 Tải xuống
Chapter 308 29-11-2018 00:41:11 Tải xuống
Chapter 309 29-11-2018 00:41:13 Tải xuống
Chapter 310 29-11-2018 00:41:15 Tải xuống
Chapter 311 29-11-2018 00:41:17 Tải xuống
Chapter 312 29-11-2018 00:41:19 Tải xuống
Chapter 313 29-11-2018 00:41:21 Tải xuống
Chapter 314 29-11-2018 00:41:23 Tải xuống
Chapter 315 29-11-2018 00:41:25 Tải xuống
Chapter 316 29-11-2018 00:41:27 Tải xuống
Chapter 317 29-11-2018 00:41:29 Tải xuống
Chapter 318 29-11-2018 00:41:31 Tải xuống
Chapter 319 29-11-2018 00:41:33 Tải xuống
Chapter 320 29-11-2018 00:41:35 Tải xuống
Chapter 321 29-11-2018 00:41:37 Tải xuống
Chapter 322 29-11-2018 00:41:39 Tải xuống
Chapter 323 29-11-2018 00:41:41 Tải xuống
Chapter 324 29-11-2018 00:41:43 Tải xuống
Chapter 325 29-11-2018 00:41:45 Tải xuống
Chapter 326 29-11-2018 00:41:47 Tải xuống
Chapter 327 29-11-2018 00:41:49 Tải xuống
Chapter 328 29-11-2018 00:41:51 Tải xuống
Chapter 329 29-11-2018 00:41:53 Tải xuống
Chapter 330 29-11-2018 00:41:55 Tải xuống
Chapter 331 29-11-2018 00:41:57 Tải xuống
Chapter 332 29-11-2018 00:41:59 Tải xuống
Chapter 333 29-11-2018 00:42:03 Tải xuống
Chapter 334 29-11-2018 00:42:05 Tải xuống
Chapter 335 29-11-2018 00:42:07 Tải xuống
Chapter 336 29-11-2018 00:42:09 Tải xuống
Chapter 337 29-11-2018 00:42:11 Tải xuống
Chapter 338 29-11-2018 00:42:13 Tải xuống
Chapter 339 29-11-2018 00:42:15 Tải xuống
Chapter 340 29-11-2018 00:42:17 Tải xuống
Chapter 341 29-11-2018 00:42:19 Tải xuống
Chapter 342 29-11-2018 00:42:21 Tải xuống
Chapter 343 29-11-2018 00:42:23 Tải xuống
Chapter 344 29-11-2018 00:42:25 Tải xuống
Chapter 345 29-11-2018 00:42:27 Tải xuống
Chapter 346 29-11-2018 00:42:29 Tải xuống
Chapter 347 29-11-2018 00:42:31 Tải xuống
Chapter 348 29-11-2018 00:42:34 Tải xuống
Chapter 349 29-11-2018 00:42:35 Tải xuống
Chapter 350 29-11-2018 00:42:37 Tải xuống
Chapter 351 29-11-2018 00:42:39 Tải xuống
Chapter 352 29-11-2018 00:42:41 Tải xuống
Chapter 353 29-11-2018 00:42:43 Tải xuống
Chapter 354 29-11-2018 00:42:45 Tải xuống
Chapter 355 29-11-2018 00:42:47 Tải xuống
Chapter 356 29-11-2018 00:42:49 Tải xuống
Chapter 357 29-11-2018 00:42:51 Tải xuống
Chapter 358 29-11-2018 00:42:53 Tải xuống
Chapter 359 29-11-2018 00:42:55 Tải xuống
Chapter 360 29-11-2018 00:42:57 Tải xuống
Chapter 361 29-11-2018 00:42:59 Tải xuống
Chapter 362 29-11-2018 00:43:03 Tải xuống
Chapter 363 29-11-2018 00:43:05 Tải xuống
Chapter 364 29-11-2018 00:43:07 Tải xuống
Chapter 365 29-11-2018 00:43:09 Tải xuống
Chapter 366 29-11-2018 00:43:12 Tải xuống
Chapter 367 29-11-2018 00:43:14 Tải xuống
Chapter 368 29-11-2018 00:43:15 Tải xuống
Chapter 369 29-11-2018 00:43:17 Tải xuống
Chapter 370 29-11-2018 00:43:19 Tải xuống
Chapter 371 29-11-2018 00:43:21 Tải xuống
Chapter 372 29-11-2018 00:43:23 Tải xuống
Chapter 373 29-11-2018 00:43:25 Tải xuống
Chapter 374 29-11-2018 00:43:27 Tải xuống
Chapter 375 29-11-2018 00:43:29 Tải xuống
Chapter 376 29-11-2018 00:43:31 Tải xuống
Chapter 377 29-11-2018 00:43:33 Tải xuống
Chapter 378 29-11-2018 00:43:35 Tải xuống
Chapter 379 29-11-2018 00:43:37 Tải xuống
Chapter 380 29-11-2018 00:43:39 Tải xuống
Chapter 381 29-11-2018 00:43:41 Tải xuống
Chapter 382 29-11-2018 00:43:43 Tải xuống
Chapter 383 29-11-2018 00:43:45 Tải xuống
Chapter 384 29-11-2018 00:43:47 Tải xuống
Chapter 385 29-11-2018 00:43:49 Tải xuống
Chapter 386 29-11-2018 00:43:51 Tải xuống
Chapter 387 29-11-2018 00:43:53 Tải xuống
Chapter 388 29-11-2018 00:43:55 Tải xuống
Chapter 389 29-11-2018 00:43:57 Tải xuống
Chapter 390 29-11-2018 00:43:59 Tải xuống
Chapter 391 29-11-2018 00:44:03 Tải xuống
Chapter 392 29-11-2018 00:44:05 Tải xuống
Chapter 393 29-11-2018 00:44:07 Tải xuống
Chapter 394 29-11-2018 00:44:09 Tải xuống
Chapter 395 29-11-2018 00:44:11 Tải xuống
Chapter 396 29-11-2018 00:44:13 Tải xuống
Chapter 397 29-11-2018 00:44:15 Tải xuống
Chapter 398 29-11-2018 00:44:17 Tải xuống
Chapter 399 29-11-2018 00:44:19 Tải xuống
Chapter 400 29-11-2018 00:44:21 Tải xuống
Chapter 401: -402 29-11-2018 00:44:24 Tải xuống
Chapter 403 29-11-2018 00:44:25 Tải xuống
Chapter 404 29-11-2018 00:44:27 Tải xuống
Chapter 405 29-11-2018 00:44:29 Tải xuống
Chapter 406 29-11-2018 00:44:31 Tải xuống
Chapter 407 29-11-2018 00:44:33 Tải xuống
Chapter 408 29-11-2018 00:44:35 Tải xuống
Chapter 409 29-11-2018 00:44:37 Tải xuống
Chapter 410 29-11-2018 00:44:39 Tải xuống
Chapter 411 29-11-2018 00:44:41 Tải xuống
Chapter 412 29-11-2018 00:44:43 Tải xuống
Chapter 413 29-11-2018 00:44:45 Tải xuống
Chapter 414 29-11-2018 00:44:47 Tải xuống
Chapter 415 29-11-2018 00:44:49 Tải xuống
Chapter 416 29-11-2018 00:44:51 Tải xuống
Chapter 417 29-11-2018 00:44:53 Tải xuống
Chapter 418 29-11-2018 00:44:55 Tải xuống
Chapter 419 29-11-2018 00:44:57 Tải xuống
Chapter 420 29-11-2018 00:44:59 Tải xuống
Chapter 421 29-11-2018 00:45:02 Tải xuống
Chapter 422 29-11-2018 00:45:05 Tải xuống
Chapter 423 29-11-2018 00:45:06 Tải xuống
Chapter 424 29-11-2018 00:45:09 Tải xuống
Chapter 425 29-11-2018 00:45:11 Tải xuống
Chapter 426 29-11-2018 00:45:13 Tải xuống
Chapter 427 29-11-2018 00:45:15 Tải xuống
Chapter 428 29-11-2018 00:45:17 Tải xuống
Chapter 429 29-11-2018 00:45:19 Tải xuống
Chapter 430 29-11-2018 00:45:21 Tải xuống
Chapter 431 29-11-2018 00:45:23 Tải xuống
Chapter 432 29-11-2018 00:45:25 Tải xuống
Chapter 433 29-11-2018 00:45:27 Tải xuống
Chapter 434 29-11-2018 00:45:29 Tải xuống
Chapter 435 29-11-2018 00:45:31 Tải xuống
Chapter 436 29-11-2018 00:45:33 Tải xuống
Chapter 437 29-11-2018 00:45:35 Tải xuống
Chapter 438 29-11-2018 00:45:37 Tải xuống
Chapter 439 29-11-2018 00:45:39 Tải xuống
Chapter 440 29-11-2018 00:45:41 Tải xuống
Chapter 441 29-11-2018 00:45:43 Tải xuống
Chapter 442 29-11-2018 00:45:45 Tải xuống
Chapter 443 29-11-2018 00:45:47 Tải xuống
Chapter 444 29-11-2018 00:45:49 Tải xuống
Chapter 445 29-11-2018 00:45:51 Tải xuống
Chapter 446 29-11-2018 00:45:53 Tải xuống
Chapter 447 29-11-2018 00:45:55 Tải xuống
Chapter 448 29-11-2018 00:45:57 Tải xuống
Chapter 449 29-11-2018 00:45:59 Tải xuống
Chapter 450 29-11-2018 00:46:02 Tải xuống
Chapter 451 29-11-2018 00:46:06 Tải xuống
Chapter 452 29-11-2018 00:46:07 Tải xuống
Chapter 453 29-11-2018 00:46:09 Tải xuống
Chapter 454 29-11-2018 00:46:12 Tải xuống
Chapter 455 29-11-2018 00:46:13 Tải xuống
Chapter 456 29-11-2018 00:46:15 Tải xuống
Chapter 457 29-11-2018 00:46:17 Tải xuống
Chapter 458 29-11-2018 00:46:20 Tải xuống
Chapter 459 29-11-2018 00:46:21 Tải xuống
Chapter 460 29-11-2018 00:46:23 Tải xuống
Chapter 461 29-11-2018 00:46:25 Tải xuống
Chapter 462 29-11-2018 00:46:27 Tải xuống
Chapter 463 29-11-2018 00:46:29 Tải xuống
Chapter 464 29-11-2018 00:46:31 Tải xuống
Chapter 465 29-11-2018 00:46:33 Tải xuống
Chapter 466 29-11-2018 00:46:35 Tải xuống
Chapter 467 29-11-2018 00:46:37 Tải xuống
Chapter 468 29-11-2018 00:46:40 Tải xuống
Chapter 469 29-11-2018 00:46:41 Tải xuống
Chapter 470 29-11-2018 00:46:43 Tải xuống
Chapter 471 29-11-2018 00:46:45 Tải xuống
Chapter 472 29-11-2018 00:46:47 Tải xuống
Chapter 473 29-11-2018 00:46:49 Tải xuống
Chapter 474 29-11-2018 00:46:52 Tải xuống
Chapter 475 29-11-2018 00:46:53 Tải xuống
Chapter 476 29-11-2018 00:46:55 Tải xuống
Chapter 477 29-11-2018 00:46:57 Tải xuống
Chapter 478 29-11-2018 00:46:59 Tải xuống
Chapter 479 29-11-2018 00:47:03 Tải xuống
Chapter 480 29-11-2018 00:47:05 Tải xuống
Chapter 481 29-11-2018 00:47:07 Tải xuống
Chapter 482 29-11-2018 00:47:09 Tải xuống
Chapter 483 29-11-2018 00:47:11 Tải xuống
Chapter 484 29-11-2018 00:47:13 Tải xuống
Chapter 485 29-11-2018 00:47:15 Tải xuống
Chapter 486 29-11-2018 00:47:17 Tải xuống
Chapter 487 29-11-2018 00:47:19 Tải xuống
Chapter 488 29-11-2018 00:47:21 Tải xuống
Chapter 489 29-11-2018 00:47:23 Tải xuống
Chapter 490 29-11-2018 00:47:25 Tải xuống
Chapter 491 29-11-2018 00:47:27 Tải xuống
Chapter 492 29-11-2018 00:47:29 Tải xuống
Chapter 493 29-11-2018 00:47:31 Tải xuống
Chapter 494 29-11-2018 00:47:33 Tải xuống
Chapter 495 29-11-2018 00:47:35 Tải xuống
Chapter 496 29-11-2018 00:47:37 Tải xuống
Chapter 497 29-11-2018 00:47:39 Tải xuống
Chapter 498 29-11-2018 00:47:41 Tải xuống
Chapter 499 29-11-2018 00:47:43 Tải xuống
Chapter 500 29-11-2018 00:47:45 Tải xuống
Chapter 501 29-11-2018 00:47:47 Tải xuống
Chapter 502 29-11-2018 00:47:49 Tải xuống
Chapter 503 29-11-2018 00:47:51 Tải xuống
Chapter 504 29-11-2018 00:47:53 Tải xuống
Chapter 505 29-11-2018 00:47:55 Tải xuống
Chapter 506 29-11-2018 00:47:57 Tải xuống
Chapter 507 29-11-2018 00:47:59 Tải xuống
Chapter 508 29-11-2018 00:48:03 Tải xuống
Chapter 509 29-11-2018 00:48:06 Tải xuống
Chapter 510 29-11-2018 00:48:08 Tải xuống
Chapter 511 29-11-2018 00:48:10 Tải xuống
Chapter 512 29-11-2018 00:48:11 Tải xuống
Chapter 513 29-11-2018 00:48:13 Tải xuống
Chapter 514 29-11-2018 00:48:15 Tải xuống
Chapter 515 29-11-2018 00:48:17 Tải xuống
Chapter 516 29-11-2018 00:48:20 Tải xuống
Chapter 517 29-11-2018 00:48:22 Tải xuống
Chapter 518 29-11-2018 00:48:23 Tải xuống
Chapter 519 29-11-2018 00:48:25 Tải xuống
Chapter 520 29-11-2018 00:48:27 Tải xuống
Chapter 521 29-11-2018 00:48:29 Tải xuống
Chapter 522 29-11-2018 00:48:31 Tải xuống
Chapter 523 29-11-2018 00:48:33 Tải xuống
Chapter 524 29-11-2018 00:48:35 Tải xuống
Chapter 525 29-11-2018 00:48:37 Tải xuống
Chapter 526 29-11-2018 00:48:39 Tải xuống
Chapter 527 29-11-2018 00:48:41 Tải xuống
Chapter 528 29-11-2018 00:48:43 Tải xuống
Chapter 529 29-11-2018 00:48:45 Tải xuống
Chapter 530 29-11-2018 00:48:47 Tải xuống
Chapter 531 29-11-2018 00:48:49 Tải xuống
Chapter 532 29-11-2018 00:48:51 Tải xuống
Chapter 533 29-11-2018 00:48:53 Tải xuống
Chapter 534 29-11-2018 00:48:55 Tải xuống
Chapter 535 29-11-2018 00:48:57 Tải xuống
Chapter 536 29-11-2018 00:48:59 Tải xuống
Chapter 537 29-11-2018 00:49:03 Tải xuống
Chapter 538 29-11-2018 00:49:05 Tải xuống
Chapter 539 29-11-2018 00:49:07 Tải xuống
Chapter 540 29-11-2018 00:49:09 Tải xuống
Chapter 541 29-11-2018 00:49:11 Tải xuống
Chapter 542 29-11-2018 00:49:13 Tải xuống
Chapter 543 29-11-2018 00:49:15 Tải xuống
Chapter 544 29-11-2018 00:49:17 Tải xuống
Chapter 545 29-11-2018 00:49:19 Tải xuống
Chapter 546 29-11-2018 00:49:21 Tải xuống
Chapter 547 29-11-2018 00:49:23 Tải xuống
Chapter 548 29-11-2018 00:49:25 Tải xuống
Chapter 549 29-11-2018 00:49:27 Tải xuống
Chapter 550 29-11-2018 00:49:29 Tải xuống
Chapter 551 29-11-2018 00:49:31 Tải xuống
Chapter 552 29-11-2018 00:49:33 Tải xuống
Chapter 553 29-11-2018 00:49:35 Tải xuống
Chapter 554 29-11-2018 00:49:37 Tải xuống
Chapter 555 29-11-2018 00:49:39 Tải xuống
Chapter 556 29-11-2018 00:49:41 Tải xuống
Chapter 557 29-11-2018 00:49:43 Tải xuống
Chapter 558 29-11-2018 00:49:45 Tải xuống
Chapter 559 29-11-2018 00:49:47 Tải xuống
Chapter 560 29-11-2018 00:49:49 Tải xuống
Chapter 561 29-11-2018 00:49:51 Tải xuống
Chapter 562 29-11-2018 00:49:53 Tải xuống
Chapter 563 29-11-2018 00:49:55 Tải xuống
Chapter 564 29-11-2018 00:49:57 Tải xuống
Chapter 565 29-11-2018 00:50:00 Tải xuống
Chapter 566 29-11-2018 00:50:03 Tải xuống
Chapter 567 29-11-2018 00:50:06 Tải xuống
Chapter 568 29-11-2018 00:50:07 Tải xuống
Chapter 569 29-11-2018 00:50:09 Tải xuống
Chapter 570 29-11-2018 00:50:11 Tải xuống
Chapter 571 29-11-2018 00:50:13 Tải xuống
Chapter 572 29-11-2018 00:50:15 Tải xuống
Chapter 573 29-11-2018 00:50:17 Tải xuống
Chapter 574 29-11-2018 00:50:19 Tải xuống
Chapter 575 29-11-2018 00:50:21 Tải xuống
Chapter 576 29-11-2018 00:50:23 Tải xuống
Chapter 577 29-11-2018 00:50:25 Tải xuống
Chapter 578 29-11-2018 00:50:28 Tải xuống
Chapter 579 29-11-2018 00:50:29 Tải xuống
Chapter 580 29-11-2018 00:50:31 Tải xuống
Chapter 581 29-11-2018 00:50:33 Tải xuống
Chapter 582 29-11-2018 00:50:35 Tải xuống
Chapter 583 29-11-2018 00:50:37 Tải xuống
Chapter 584 29-11-2018 00:50:40 Tải xuống
Chapter 585 29-11-2018 00:50:41 Tải xuống
Chapter 586 29-11-2018 00:50:43 Tải xuống
Chapter 587 29-11-2018 00:50:45 Tải xuống
Chapter 588 29-11-2018 00:50:47 Tải xuống
Chapter 589: - Đao Thần 29-11-2018 00:50:49 Tải xuống
Chapter 590: Cửu Dương chiến Đạo Kinh 29-11-2018 00:50:51 Tải xuống
Chapter 591: Tối Cường xuất Tối Cường 29-11-2018 00:50:53 Tải xuống
Chapter 592: Long - Chung 29-11-2018 00:50:55 Tải xuống
Chapter 593: Thiếu niên anh hùng Đại Tông Sư ... 29-11-2018 00:50:57 Tải xuống
Chapter 594: Đao Quyết 29-11-2018 00:50:59 Tải xuống
Chapter 595: Tử Kiếp 29-11-2018 00:51:03 Tải xuống
Chapter 596: Chiến Thần bất tử? 29-11-2018 00:51:05 Tải xuống
Chapter 597: Giết Giết Giết - Giết không tha ... 29-11-2018 00:51:07 Tải xuống
Chapter 598: Chết cùng ngày cùng tháng cùng năm ... 29-11-2018 00:51:09 Tải xuống
Chapter 599: Huyết Vũ Phong Bạo 29-11-2018 00:51:11 Tải xuống
Chapter 600: Đại Báo Phục 29-11-2018 00:51:13 Tải xuống
Chapter 601: Đại Đối Đầu 29-11-2018 00:51:15 Tải xuống
Chapter 602: Cái chết của Bạch Cừu 29-11-2018 00:51:17 Tải xuống
Chapter 603: Điên nhất, Mạnh nhất, Cuồng nhất ... 29-11-2018 00:51:19 Tải xuống
Chapter 604: Có thù phải báo 29-11-2018 00:51:21 Tải xuống
Chapter 605: Quỷ Khóc Thần Gào chấn Thông Thiên (f ... 29-11-2018 00:51:23 Tải xuống
Chapter 606: Băng Phách diệt Cửu Dương 29-11-2018 00:51:25 Tải xuống
Chapter 607: Không có Thần công không thể phá ... 29-11-2018 00:51:27 Tải xuống
Chapter 608: Lão Thiên Tôn không là Lão Thiên Tôn ... 29-11-2018 00:51:29 Tải xuống
Chapter 609: Nộ Hải Đồ Long 29-11-2018 00:51:31 Tải xuống
Chapter 610: Song Long chiến Si Vưu 29-11-2018 00:51:33 Tải xuống
Chapter 611: Liệp Mệnh Sát Cục 29-11-2018 00:51:35 Tải xuống
Chapter 612: Hồn Đoạn Chiến Thần Đảo 29-11-2018 00:51:37 Tải xuống
Chapter 613: Chiến Vân Phong Bạo Khởi 29-11-2018 00:51:39 Tải xuống
Chapter 614: Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Tuyệt Thông Thiên ... 29-11-2018 00:51:41 Tải xuống
Chapter 615: Thông Thiên Biến - Tái Khởi Phong Vân ... 29-11-2018 00:51:43 Tải xuống
Chapter 616: Phá Vạn Độc Diệt Khung Thương ... 29-11-2018 00:51:46 Tải xuống
Chapter 617: Thông Thiên Tranh Bá Chiến 29-11-2018 00:51:48 Tải xuống
Chapter 618: Huyết Thù Phong Bạo 29-11-2018 00:51:49 Tải xuống
Chapter 619: Ngày tàn Thông Thiên Giáo 29-11-2018 00:51:51 Tải xuống
Chapter 620: Nguyên Tổ Tà Thần 29-11-2018 00:51:53 Tải xuống
Chapter 621: Nguyên Tổ hội Cực Đạo 29-11-2018 00:51:55 Tải xuống
Chapter 622: Thiên Võ Thần Công 29-11-2018 00:51:57 Tải xuống
Chapter 623: Hồn Đoạn Địa Ngục Cốc 29-11-2018 00:51:59 Tải xuống
Chapter 624: Thần công Maha Thích Đạt 29-11-2018 00:52:03 Tải xuống
Chapter 625: Tân La Sát Song Yêu 29-11-2018 00:52:05 Tải xuống
Chapter 626: Yêu Đạo Ma Kinh - Tu La Đại Đạo ... 29-11-2018 00:52:07 Tải xuống
Chapter 627: La Sát Bắc Hộ Pháp Bá Cuồng 29-11-2018 00:52:09 Tải xuống
Chapter 628: Kim Ưng Thất Đoạt Quyết 29-11-2018 00:52:11 Tải xuống
Chapter 629: Sơ hội Thần Võ Anh Kiệt 29-11-2018 00:52:16 Tải xuống
Chapter 630: Tà Thần khác đáng sợ hơn 29-11-2018 00:52:16 Tải xuống
Chapter 631: Bí mật Kim Ưng Đoạt 29-11-2018 00:52:17 Tải xuống
Chapter 632: Cuồng Long Tiêm Bá 29-11-2018 00:52:19 Tải xuống
Chapter 633: Băng Hỏa Cực Lạc Thiên Đạo Vạn Nghị ... 29-11-2018 00:52:22 Tải xuống
Chapter 634: Tà ác đương diệt Chính nghĩa trường t ... 29-11-2018 00:52:23 Tải xuống
Chapter 635: La Sát Tế Đồ Long 29-11-2018 00:52:25 Tải xuống
Chapter 636: Anh hùng khí tráng nào sợ chết ... 29-11-2018 00:52:27 Tải xuống
Chapter 637: Quyết định Anh Minh 29-11-2018 00:52:29 Tải xuống
Chapter 638: Võ Đang Tru Tà 29-11-2018 00:52:31 Tải xuống
Chapter 639: Thái Cực Cương Nhu Đạo 29-11-2018 00:52:33 Tải xuống
Chapter 640: Vi Đà Hồi Quy 29-11-2018 00:52:35 Tải xuống
Chapter 641: Xảo Phá Tích Lịch Cuồng Long 29-11-2018 00:52:37 Tải xuống
Chapter 642: Yêu Súc Ma Cầm Tà Sát Chú 29-11-2018 00:52:39 Tải xuống
Chapter 643: Huyết Tẩy Thần Hạc Đạo Trường ... 29-11-2018 00:52:41 Tải xuống
Chapter 644: Nghĩa Dũng Xích Đảm 29-11-2018 00:52:43 Tải xuống
Chapter 645: Đông Phương Long và Nam Ma Thủ 29-11-2018 00:52:45 Tải xuống
Chapter 646: Hoàng Đế Huyền Kinh 29-11-2018 00:52:47 Tải xuống
Chapter 647: Hoàng Đế Thánh Chỉ 29-11-2018 00:52:48 Tải xuống
Chapter 648: Cửu Tiêu Chân Nguyên Thái Cực Cang ... 29-11-2018 00:52:51 Tải xuống
Chapter 649: Long Phá Cửu Tiêu Toái Thái Cực ... 29-11-2018 00:52:53 Tải xuống
Chapter 650: Thiếu Lâm Kỳ Tài Đạt Ma Truyền Nhân ... 29-11-2018 00:52:55 Tải xuống
Chapter 651: Thiên Võ Thần Công chi Bí 29-11-2018 00:52:57 Tải xuống
Chapter 652: Thiếu Lâm Đệ Nhất Thần Công Tẩy Tủy K ... 29-11-2018 00:52:59 Tải xuống
Chapter 653: Đông Doanh Vô Song - Kinh Thế Tuyệt Đ ... 29-11-2018 00:53:02 Tải xuống
Chapter 654: Tinh Võ Anh Hùng Chi - Nộ Toái Lang T ... 29-11-2018 00:53:06 Tải xuống
Chapter 655: Hổ Uy Dương Trung Võ 29-11-2018 00:53:08 Tải xuống
Chapter 656: Anh Hùng Thiết Can Đảm 29-11-2018 00:53:10 Tải xuống
Chapter 657: Dịch Cân tái chiến Cửu Dương ... 29-11-2018 00:53:12 Tải xuống
Chapter 658: Võ Đạo Cuồng 29-11-2018 00:53:14 Tải xuống
Chapter 659: Khiêu chiến Chiến Vô Bất Thắng ... 29-11-2018 00:53:16 Tải xuống
Chapter 660: Phá Thiếu Lâm Bại Võ Đang Chiến Khí V ... 29-11-2018 00:53:18 Tải xuống
Chapter 661: - Trung Nhật Chi Võ Chiến 29-11-2018 00:53:20 Tải xuống
Chapter 662: Chí Cương Chi Quyền 29-11-2018 00:53:22 Tải xuống
Chapter 663: Tẩy Tủy Hàng Long 29-11-2018 00:53:24 Tải xuống
Chapter 664: Hung khí tối cường 29-11-2018 00:53:26 Tải xuống
Chapter 665: Sử Thượng Chí Tôn Thần Công 29-11-2018 00:53:28 Tải xuống
Chapter 666: Kháng Long Hữu Hối Tiểu Long Bất Hối ... 29-11-2018 00:53:30 Tải xuống
Chapter 667: Nghĩa tại nhân tâm 29-11-2018 00:53:32 Tải xuống
Chapter 668: Ma Thủ Táng Phật 29-11-2018 00:53:34 Tải xuống
Chapter 669: Âm Dương Bí Điển 29-11-2018 00:53:36 Tải xuống
Chapter 670: Ác Hữu Ác Báo Thời Thần Đáo ... 29-11-2018 00:53:38 Tải xuống
Chapter 671: Âm Dương li hợp Maha hỗn độn ... 29-11-2018 00:53:40 Tải xuống
Chapter 672: Huyết Nhục Đan Đỉnh Luyện Âm Thần ... 29-11-2018 00:53:42 Tải xuống
Chapter 673: Chân Võ Anh Hùng 29-11-2018 00:53:44 Tải xuống
Chapter 674: Ác Mộng chưa kết thúc 29-11-2018 00:53:46 Tải xuống
Chapter 675: Phá Giáp Tam Thốn Kình 29-11-2018 00:53:48 Tải xuống
Chapter 676: Sơ hội Thần Võ Hùng Bá 29-11-2018 00:53:50 Tải xuống
Chapter 677: Giáo Chủ Anh Minh 29-11-2018 00:53:52 Tải xuống
Chapter 678: Hàng Long phá Thiên Quan 29-11-2018 00:53:54 Tải xuống
Chapter 679: Yêu Dạ Đồ Hùng Âm Dương Sát ... 29-11-2018 00:53:56 Tải xuống
Chapter 680: Vạn Phệ Yêu Đồ Sát Tru Tà 29-11-2018 00:53:58 Tải xuống
Chapter 681: Máu nhuộm La Sát Bảo 29-11-2018 00:54:00 Tải xuống
Chapter 682: Bát Sát Trảo Bát Tuyệt Chưởng ... 29-11-2018 00:54:03 Tải xuống
Chapter 683: Thần Thối Tru Tà Tế Anh Hùng 29-11-2018 00:54:06 Tải xuống
Chapter 684: Thần Thối Hàng Long 29-11-2018 00:54:08 Tải xuống
Chapter 685: Mãnh hổ đương quan Quần Tà mạc địch ... 29-11-2018 00:54:10 Tải xuống
Chapter 686: Quần Tà Loạn Vũ Trung Hoa Hạo Kiếp ... 29-11-2018 00:54:12 Tải xuống
Chapter 687: Tẩy Tủy Tà Công 29-11-2018 00:54:14 Tải xuống
Chapter 688: Thần Võ chiến Cửu Tiêu 29-11-2018 00:54:16 Tải xuống
Chapter 689: Phá Môn Lục Tuyệt 29-11-2018 00:54:18 Tải xuống
Chapter 690: Hổ Uy yêu cụ ma kinh 29-11-2018 00:54:20 Tải xuống
Chapter 691: Kháng Long Hữu Hối không thể phá ... 29-11-2018 00:54:22 Tải xuống
Chapter 692: Maha chiến Dịch Cân 29-11-2018 00:54:24 Tải xuống
Chapter 693: Bạch Liên Thánh Thượng Quân Lâm Trung ... 29-11-2018 00:54:26 Tải xuống
Chapter 694: Cửu Dương Tích Lịch Cửu Âm Hàng Long ... 29-11-2018 00:54:28 Tải xuống
Chapter 695: Bạch Liên Nghĩa Thái Tử 29-11-2018 00:54:30 Tải xuống
Chapter 696: Âm mưu sau lưng Nguy nan trước mắt ... 29-11-2018 00:54:32 Tải xuống
Chapter 697: Bạch Cừu khác xưa 29-11-2018 00:54:34 Tải xuống
Chapter 698: Tuyệt đối gian hùng 29-11-2018 00:54:37 Tải xuống
Chapter 699: Tẩy Tủy Kiếp 29-11-2018 00:54:38 Tải xuống
Chapter 700: Hỏa Vân Tái Hiện Tà Thần Hồi Qui ... 29-11-2018 00:54:40 Tải xuống
Chapter 701: Tà Thần Tái Hội Thánh Thượng ... 29-11-2018 00:54:42 Tải xuống
Chapter 702: Tri Kỷ Tử Địch 29-11-2018 00:54:43 Tải xuống
Chapter 703: Thái độ cường giả lên một tầng cao ... 29-11-2018 00:54:46 Tải xuống
Chapter 704: Dịch Cân thắng Cửu Dương 29-11-2018 00:54:48 Tải xuống
Chapter 705: Diệt Phật Trừ Tâm Ma 29-11-2018 00:54:50 Tải xuống
Chapter 706: Đả Cẩu Bổng không phá được ... 29-11-2018 00:54:51 Tải xuống
Chapter 707: La Sát Gia Tộc 29-11-2018 00:54:53 Tải xuống
Chapter 708: Tây Thành Cừu 29-11-2018 00:54:56 Tải xuống
Chapter 709: Cường Trận Tổ Hợp 29-11-2018 00:54:58 Tải xuống
Chapter 710: Song Thánh Hội 29-11-2018 00:55:00 Tải xuống
Chapter 711: Sai lầm không gì sửa chữa được ... 29-11-2018 00:55:03 Tải xuống
Chapter 712: Tà Thần quyết chiến Tà Thần 29-11-2018 00:55:05 Tải xuống
Chapter 713: La Sát Bảo huyết chiến 29-11-2018 00:55:07 Tải xuống
Chapter 714: Thế Thượng Đệ Nhất Gian Hùng ... 29-11-2018 00:55:09 Tải xuống
Chapter 715: Thiên Hạ Đệ Nhất Thần Công 29-11-2018 00:55:11 Tải xuống
Chapter 716: Vong Tình Tuyệt Nghĩa 29-11-2018 00:55:13 Tải xuống
Chapter 717: Tà Thần Thắng 29-11-2018 00:55:15 Tải xuống
Chapter 718: Vẫn là ngươi đủ ác 29-11-2018 00:55:17 Tải xuống
Chapter 719: Hắc Cấp Phù Đồ vs Ám Hắc Tà Quyền ... 29-11-2018 00:55:19 Tải xuống
Chapter 720: La Sát Minh Chủ 29-11-2018 00:55:21 Tải xuống
Chapter 721: Hổ Ngục 29-11-2018 00:55:23 Tải xuống
Chapter 722: Tại Kiếp Nan Đào 29-11-2018 00:55:25 Tải xuống
Chapter 723: Tà Thần Lạc Nạn 29-11-2018 00:55:27 Tải xuống
Chapter 724: Lịch Kiếp Tại Kiếp Vạn Kiếp Bất Phục ... 29-11-2018 00:55:29 Tải xuống
Chapter 725: Quỷ Khốc Thần Hào Nộ Long Khiếu ... 29-11-2018 00:55:31 Tải xuống
Chapter 726: Cửu Dương Qui Nhất Luyện Chân Nguyên ... 29-11-2018 00:55:33 Tải xuống
Chapter 727: Kim Chung Trạo gặp Kim Chung Trạo ... 29-11-2018 00:55:35 Tải xuống
Chapter 728: Thiết Hộ Pháp và Đồng Hộ Pháp ... 29-11-2018 00:55:37 Tải xuống
Chapter 729: Âm Dương bái Tà Thần 29-11-2018 00:55:39 Tải xuống
Chapter 730: Côn Ma và Ma Côn 29-11-2018 00:55:41 Tải xuống
Chapter 731: La Sát Kim Hộ Pháp 29-11-2018 00:55:43 Tải xuống
Chapter 732: Bồng Lai Tiên Đạo đúc Kim Đan ... 29-11-2018 00:55:45 Tải xuống
Chapter 733: Trưởng Lão và Hộ Pháp 29-11-2018 00:55:47 Tải xuống
Chapter 734: Thiên Cang Linh Tử Khí 29-11-2018 00:55:49 Tải xuống
Chapter 735: Truy Hồn Côn vs Ma Côn 29-11-2018 00:55:51 Tải xuống
Chapter 736: Trí chư tử địa vô hoạt lộ 29-11-2018 00:55:53 Tải xuống
Chapter 737: Danh sách tử vong 29-11-2018 00:55:55 Tải xuống
Chapter 738: Cao thủ đến từ Âm Thế 29-11-2018 00:55:57 Tải xuống
Chapter 739: Âm Cơ 29-11-2018 00:55:59 Tải xuống
Chapter 740: Nộ toái Thạch Hắc Long 29-11-2018 00:56:03 Tải xuống
Chapter 741: Dịch Cân đệ tam Cửu Dương đệ ngũ ... 29-11-2018 00:56:05 Tải xuống
Chapter 742: Hợp Khí chi Đạo 29-11-2018 00:56:07 Tải xuống
Chapter 743: Bá Tước Ma Quỷ 29-11-2018 00:56:09 Tải xuống
Chapter 744: Long Hổ đồng nạn họa đồng đương ... 29-11-2018 00:56:11 Tải xuống
Chapter 745: Diệt Dương Tử Kiếp 29-11-2018 00:56:13 Tải xuống
Chapter 746: Thần Mạch và Chân Nguyên 29-11-2018 00:56:15 Tải xuống
Chapter 747: Cầu Bại Bất Bại 29-11-2018 00:56:17 Tải xuống
Chapter 748: Ma lâm Phật cảnh 29-11-2018 00:56:19 Tải xuống
Chapter 749: La Sát Tam Phụ Tử 29-11-2018 00:56:21 Tải xuống
Chapter 750: Đản sanh của Thiên Hạ Vô Địch ... 29-11-2018 00:56:23 Tải xuống
Chapter 751: Hắc Long ác đấu Côn Ma 29-11-2018 00:56:25 Tải xuống
Chapter 752: Vĩnh Biệt Li 29-11-2018 00:56:27 Tải xuống
Chapter 753: Bạch Liên Nguyệt Thánh Thông Thiên Ng ... 29-11-2018 00:56:29 Tải xuống
Chapter 754: Tam Hoàng Quần Anh Hội 29-11-2018 00:56:31 Tải xuống
Chapter 755: Thiên Hạ Thần Công đấu Đệ Nhất ... 29-11-2018 00:56:33 Tải xuống
Chapter 756: Võ Thần Bảng đệ nhất chiến ... 29-11-2018 00:56:35 Tải xuống
Chapter 757: Bàn Cổ toái Cửu Tiêu 29-11-2018 00:56:37 Tải xuống
Chapter 758: Minh Giám Hắc Tử Công 29-11-2018 00:56:39 Tải xuống
Chapter 759: Chính tà đối quyết 29-11-2018 00:56:41 Tải xuống
Chapter 760: Kháng Long 29-11-2018 00:56:43 Tải xuống
Chapter 761: Tử địch của Tà Thần 29-11-2018 00:56:45 Tải xuống
Chapter 762: Khí Cái Thế 29-11-2018 00:56:47 Tải xuống
Chapter 763: Vô Địch Thần Kỹ Ngự Kiếm 29-11-2018 00:56:49 Tải xuống
Chapter 764: Tụ Long Nhất Kích 29-11-2018 00:56:51 Tải xuống
Chapter 765: Khung Thương Bảo Giám 29-11-2018 00:56:53 Tải xuống
Chapter 766: Duy Trẫm Vô Địch 29-11-2018 00:56:55 Tải xuống
Chapter 767: Long Sát Thủ 29-11-2018 00:56:57 Tải xuống
Chapter 768: Cửu Âm Hàng Long 29-11-2018 00:56:59 Tải xuống
Chapter 769: Nhân Nghĩa Chiến Tà Lang 29-11-2018 00:57:02 Tải xuống
Chapter 770: Vương Giả hội Chí Tôn 29-11-2018 00:57:05 Tải xuống
Chapter 771: Đại Châu Thần Kiếm 29-11-2018 00:57:07 Tải xuống
Chapter 772: Vô Địch, dám địch người thiên hạ ... 29-11-2018 00:57:09 Tải xuống
Chapter 773: Long Thiên Hạ 29-11-2018 00:57:11 Tải xuống
Chapter 774: Mãnh Hổ Cuồng Long 29-11-2018 00:57:13 Tải xuống
Chapter 775: Cửu Tiêu chiến Âm Thế 29-11-2018 00:57:15 Tải xuống
Chapter 776: Toản phá Linh Tử Khí 29-11-2018 00:57:16 Tải xuống
Chapter 777: Thích Thần 29-11-2018 00:57:19 Tải xuống
Chapter 778: Long - Ngự Thiên Hạ chi khí 29-11-2018 00:57:21 Tải xuống
Chapter 779: Tà Thần hội Chí Tôn 29-11-2018 00:57:23 Tải xuống
Chapter 780: Cừu Hận Vô Tận Kỳ 29-11-2018 00:57:25 Tải xuống
Chapter 781: Bạch Cừu Vạn Kiếp Bất Phục 29-11-2018 00:57:27 Tải xuống
Chapter 782: Vạn Ác Trần Ngạo Vân 29-11-2018 00:57:29 Tải xuống
Chapter 783: Vạn Độc Xuất Khiếu 29-11-2018 00:57:31 Tải xuống
Chapter 784: Vạn Thọ Vô Cương 29-11-2018 00:57:33 Tải xuống
Chapter 785: Ta là Tây Thành Cừu 29-11-2018 00:57:35 Tải xuống
Chapter 786: Sơ hội Gia Cát Vô Ngã 29-11-2018 00:57:37 Tải xuống
Chapter 787: Lưỡng diện bất thị nhân 29-11-2018 00:57:39 Tải xuống
Chapter 788: Lời nguyền truy mệnh 29-11-2018 00:57:41 Tải xuống
Chapter 789: Tái sấm La Sát Bảo 29-11-2018 00:57:43 Tải xuống
Chapter 790: Long Hổ chiến Quần Tà 29-11-2018 00:57:45 Tải xuống
Chapter 791: Cửu Dương Qui Nhất 29-11-2018 00:57:47 Tải xuống
Chapter 792: Cưỡng sấm Bắc Thái Cực Quốc 29-11-2018 00:57:49 Tải xuống
Chapter 793 29-11-2018 00:57:51 Tải xuống
Chapter 794 29-11-2018 00:57:53 Tải xuống
Chapter 795 29-11-2018 00:57:55 Tải xuống
Chapter 796 29-11-2018 00:57:57 Tải xuống
Chapter 797 29-11-2018 00:57:58 Tải xuống
Chapter 798 29-11-2018 00:58:02 Tải xuống
Chapter 799 29-11-2018 00:58:06 Tải xuống
Chapter 800 29-11-2018 00:58:08 Tải xuống
Chapter 801 29-11-2018 00:58:10 Tải xuống
Chapter 802 29-11-2018 00:58:12 Tải xuống
Chapter 803 29-11-2018 00:58:14 Tải xuống
Chapter 804 29-11-2018 00:58:16 Tải xuống
Chapter 805 29-11-2018 00:58:18 Tải xuống
Chapter 806 29-11-2018 00:58:20 Tải xuống
Chapter 807 29-11-2018 00:58:22 Tải xuống
Chapter 808 29-11-2018 00:58:24 Tải xuống
Chapter 809 29-11-2018 00:58:26 Tải xuống
Chapter 810 29-11-2018 00:58:28 Tải xuống
Chapter 811 29-11-2018 00:58:30 Tải xuống
Chapter 812 29-11-2018 00:58:32 Tải xuống
Chapter 813 29-11-2018 00:58:34 Tải xuống
Chapter 814 29-11-2018 00:58:36 Tải xuống
Chapter 815 29-11-2018 00:58:38 Tải xuống
Chapter 816 29-11-2018 00:58:40 Tải xuống
Chapter 817: Truyền thuyết Thiên Hạ Vô Địch 29-11-2018 00:58:41 Tải xuống
Chapter 818 29-11-2018 00:58:43 Tải xuống
Chapter 819 29-11-2018 00:58:45 Tải xuống
Chapter 820 29-11-2018 00:58:48 Tải xuống
Chapter 821: Vạn Độc Tâm Kinh 29-11-2018 00:58:49 Tải xuống
Chapter 822: Cô Tinh Côn 29-11-2018 00:58:52 Tải xuống
Chapter 823: Tà Quyền đại phá Thiên Long Quyết 29-11-2018 00:58:53 Tải xuống
Chapter 824: Hỏa Vân Tà Uy 29-11-2018 00:58:56 Tải xuống
Chapter 825: Thiên Địa Âm Dương 29-11-2018 00:58:58 Tải xuống
Chapter 826: Tam Đại Thần Công luyện Vạn Độc ... 29-11-2018 00:59:00 Tải xuống
Chapter 827: Ta sẽ giết mi 29-11-2018 00:59:04 Tải xuống
Chapter 828: Đông Phương Long Thiên Hạ 29-11-2018 00:59:05 Tải xuống
Chapter 829: Chí Tôn Ngũ Kỳ 29-11-2018 00:59:07 Tải xuống
Chapter 830: Thiết Hán Anh Hùng 29-11-2018 00:59:09 Tải xuống
Chapter 831: Bắc Thối chiến Hỏa Kỳ 29-11-2018 00:59:11 Tải xuống
Chapter 832: Yêu Diệm Tà Canh 29-11-2018 00:59:13 Tải xuống
Chapter 833: Tồi Tâm Độc Long Toản 29-11-2018 00:59:15 Tải xuống
Chapter 834: Tỏa Hồn Toái Mộng Tử 29-11-2018 00:59:17 Tải xuống
Chapter 835: Tà Thần toán Gia Cát 29-11-2018 00:59:19 Tải xuống
Chapter 836: Thiên Quỳ Bảo Giám 29-11-2018 00:59:21 Tải xuống
Chapter 837: Thiên Ngoại Phi Tiên 29-11-2018 00:59:23 Tải xuống
Chapter 838: Kim Chung Trạo không hoàn mỹ 29-11-2018 00:59:25 Tải xuống
Chapter 839: Kiêu Hùng mạt lộ 29-11-2018 00:59:27 Tải xuống
Chapter 840: Bí mật Phi Thăng 29-11-2018 00:59:29 Tải xuống
Chapter 841: Văn Thù Thiên Tôn 29-11-2018 00:59:31 Tải xuống
Chapter 842: Vạn Kiếm Tùng Trung 29-11-2018 00:59:33 Tải xuống
Chapter 843: Thiên Y Thần Cứu 29-11-2018 00:59:35 Tải xuống
Chapter 844: Ma Tiên 29-11-2018 00:59:37 Tải xuống
Chapter 845: Tà hồn hồi Thần thể 29-11-2018 00:59:39 Tải xuống
Chapter 846: Huyền Võ Thần Đạo 29-11-2018 00:59:41 Tải xuống
Chapter 847: Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm 29-11-2018 00:59:43 Tải xuống
Chapter 848: Thiên Tiên Chân Khí 29-11-2018 00:59:45 Tải xuống
Chapter 849: Đả Cẩu Bổng Pháp 29-11-2018 00:59:47 Tải xuống
Chapter 850: Ma Chưởng Toái Thiết Tâm 29-11-2018 00:59:50 Tải xuống
Chapter 851: Cản Si Vưu phải chết 29-11-2018 00:59:51 Tải xuống
Chapter 852: Thiết Hán Tuyệt Tâm 29-11-2018 00:59:53 Tải xuống
Chapter 853: Ma Đạo Kinh 29-11-2018 00:59:55 Tải xuống
Chapter 854: Dị Nhân Kỳ Tài 29-11-2018 00:59:57 Tải xuống
Chapter 855: Kiêu Hùng Hội 29-11-2018 00:59:59 Tải xuống
Chapter 856: Mãnh Hổ Đương Quan 29-11-2018 01:00:03 Tải xuống
Chapter 857: Tham kiến Đại Ma Vương 29-11-2018 01:00:05 Tải xuống
Chapter 858: Nguyên Thủy thế ngoại hữu Thiên Kiêu 29-11-2018 01:00:07 Tải xuống
Chapter 859: Đại Kiếm Sư 29-11-2018 01:00:09 Tải xuống
Chapter 861: (cam): Thiếu Chủ Dị Nhân Quán 29-11-2018 01:00:11 Tải xuống
Chapter 862: (cam): Bạch Cừu Tái Hội Si Vưu 29-11-2018 01:00:13 Tải xuống
Chapter 864: A: Vô Tướng Kiếp Mạc Tà Hận 29-11-2018 01:00:15 Tải xuống
Chapter 864.2: B: Vô Tướng Kiếp Mạc Tà Hận 29-11-2018 01:00:17 Tải xuống
Chapter 865.1: Hoành Luyện Thiết chiến Cửu U Sâm La 29-11-2018 01:00:19 Tải xuống
Chapter 865.2: Hoành Luyện Thiết chiến Cửu U Sâm La 29-11-2018 01:00:21 Tải xuống
Chapter 866.1: Nghịch Phản Dịch Cân Kinh 29-11-2018 01:00:23 Tải xuống
Chapter 866.2 29-11-2018 01:00:25 Tải xuống
Chapter 867.1: Phi Thăng Quyết Liệp Thần Giả 29-11-2018 01:00:27 Tải xuống
Chapter 867.2: Phi Thăng Quyết Liệp Thần Giả 29-11-2018 01:00:29 Tải xuống
Chapter 868.1: Sức mạnh Minh Quan 29-11-2018 01:00:31 Tải xuống
Chapter 868.2: Sức mạnh Minh Quan 29-11-2018 01:00:34 Tải xuống
Chapter 869.1: Tuyệt Sát Vô Sinh 29-11-2018 01:00:35 Tải xuống
Chapter 869.2: Tuyệt Sát Vô Sinh 29-11-2018 01:00:38 Tải xuống
Chapter 870.1: Liệp Thần Giả 29-11-2018 01:00:40 Tải xuống
Chapter 870.2: Liệp Thần Giả 29-11-2018 01:00:41 Tải xuống
Chapter 871.1: Tử Hà Thượng Nhân 29-11-2018 01:00:43 Tải xuống
Chapter 871.2: Tử Hà Thượng Nhân 29-11-2018 01:00:45 Tải xuống
Chapter 872.1: Ma Chủng 29-11-2018 01:00:47 Tải xuống
Chapter 872.2: Ma Chủng 29-11-2018 01:00:49 Tải xuống
Chapter 873.1: Vô Địch Kim Chung 29-11-2018 01:00:51 Tải xuống
Chapter 873.2: Vô Địch Kim Chung 29-11-2018 01:00:53 Tải xuống
Chapter 874.1: Thiên Nhân Chi Chiến (1) 29-11-2018 01:00:55 Tải xuống
Chapter 874.2: Thiên Nhân Chi Chiến (1) 29-11-2018 01:00:57 Tải xuống
Chapter 875.1: Liệp Thần Vương Kim Thần Ma Quân 29-11-2018 01:00:59 Tải xuống
Chapter 875.2: Liệp Thần Vương Kim Thần Ma Quân 29-11-2018 01:01:02 Tải xuống
Chapter 876.1: Dị Nhân Quán Chủ 29-11-2018 01:01:04 Tải xuống
Chapter 876.2: Dị Nhân Quán Chủ 29-11-2018 01:01:06 Tải xuống
Chapter 877.1 29-11-2018 01:01:08 Tải xuống
Chapter 877.2: Sát Thủ chi Vương 29-11-2018 01:01:11 Tải xuống
Chapter 878.1: Thiên Cơ Nguyên Anh 29-11-2018 01:01:12 Tải xuống
Chapter 878.2: Thiên Cơ Nguyên Anh 29-11-2018 01:01:15 Tải xuống
Chapter 879.1: Dị Phẩm Tiềm Năng 29-11-2018 01:01:17 Tải xuống
Chapter 879.2: Dị Phẩm Tiềm Năng 29-11-2018 01:01:18 Tải xuống
Chapter 880.1: Linh Niệm 29-11-2018 01:01:20 Tải xuống
Chapter 880.2: Linh Niệm 29-11-2018 01:01:23 Tải xuống
Chapter 881: Sơ hội Kim Canh Thần Đạo 29-11-2018 01:01:25 Tải xuống
Chapter 882.1: Khung Thương Liệt Vô Địch Bại 29-11-2018 01:01:27 Tải xuống
Chapter 882.2: Khung Thương Liệt Vô Địch Bại 29-11-2018 01:01:29 Tải xuống
Chapter 883.1: Quần Tà Loạn Vũ 29-11-2018 01:01:30 Tải xuống
Chapter 883.2: Quần Tà Loạn Vũ 29-11-2018 01:01:33 Tải xuống
Chapter 884.1: Khổ chiến Kim Thần 29-11-2018 01:01:34 Tải xuống
Chapter 884.2: Khổ chiến Kim Thần 29-11-2018 01:01:36 Tải xuống
Chapter 885.1: Thảm Liệt 29-11-2018 01:01:38 Tải xuống
Chapter 885.2: Thảm Liệt 29-11-2018 01:01:40 Tải xuống
Chapter 886.1: Ngự binh 29-11-2018 01:01:43 Tải xuống
Chapter 886.2 29-11-2018 01:01:44 Tải xuống
Chapter 887.1: Si Vưu tái hội Văn Thù 29-11-2018 01:01:47 Tải xuống
Chapter 887.2: Si Vưu tái hội Văn Thù 29-11-2018 01:01:48 Tải xuống
Chapter 888.1: Trảm thủ 29-11-2018 01:01:50 Tải xuống
Chapter 888.2: Trảm thủ 29-11-2018 01:01:52 Tải xuống
Chapter 889.1: Giết anh em tao hỏi tao trước 29-11-2018 01:01:54 Tải xuống
Chapter 889.2 29-11-2018 01:01:56 Tải xuống
Chapter 890.1: Diệt Môn Cách Sát Lệnh 29-11-2018 01:01:58 Tải xuống
Chapter 890.2: Diệt Môn Cách Sát Lệnh 29-11-2018 01:02:02 Tải xuống
Chapter 891.1: Thần cũng có nhược điểm 29-11-2018 01:02:05 Tải xuống
Chapter 891.2: Thần cũng có nhược điểm 29-11-2018 01:02:06 Tải xuống
Chapter 892.1: Tuyệt Địa Sinh Tử Chiến 29-11-2018 01:02:09 Tải xuống
Chapter 892.2: Tuyệt Địa Sinh Tử Chiến 29-11-2018 01:02:12 Tải xuống
Chapter 893.1: Vô tình mới có thể Vô Địch 29-11-2018 01:02:15 Tải xuống
Chapter 893.2: Vô tình mới có thể vô địch 29-11-2018 01:02:16 Tải xuống
Chapter 894.1: Vạn Độc Tổ Tông 29-11-2018 01:02:17 Tải xuống
Chapter 894.2: Vạn Độc Tổ Tông 29-11-2018 01:02:21 Tải xuống
Chapter 895.1: Không cần mạng 29-11-2018 01:02:21 Tải xuống
Chapter 895.2: Không cần mạng 29-11-2018 01:02:24 Tải xuống
Chapter 896.1: Tiểu Hổ phế công 29-11-2018 01:02:25 Tải xuống
Chapter 896.2: Tiểu Hổ phế công 29-11-2018 01:02:26 Tải xuống
Chapter 897.1: Âm mưu của Nghịch Thiên Nhi Hành 29-11-2018 01:02:28 Tải xuống
Chapter 897.2: Âm mưu của Nghịch Thiên Nhi Hành 29-11-2018 01:02:30 Tải xuống
Chapter 898.1: Chiến Nguyên Anh 29-11-2018 01:02:33 Tải xuống
Chapter 898.2: Chiến Nguyên Anh 29-11-2018 01:02:34 Tải xuống
Chapter 899.1: Tiềm dị năng Tuyệt thế công 29-11-2018 01:02:37 Tải xuống
Chapter 899.2: Tiệm dị năng Tuyệt thế công 29-11-2018 01:02:39 Tải xuống
Chapter 900.1: Long Hổ Hùng Phong Đãng Quần Tà 29-11-2018 01:02:40 Tải xuống
Chapter 900.2: Long Hổ Hùng Phong Đãng Quần Tà 29-11-2018 01:02:43 Tải xuống
Chapter 901.1: Sinh Tử Tương Tùy 29-11-2018 01:02:44 Tải xuống
Chapter 901.2: Sinh Tử Tương Tùy 29-11-2018 01:02:46 Tải xuống
Chapter 902.1: Huyền Thiên Đại Khí 29-11-2018 01:02:48 Tải xuống
Chapter 902.2: Huyền Thiên Đại Khí 29-11-2018 01:02:51 Tải xuống
Chapter 903.1: Thiết Chưởng Luyện Hùng Tâm 29-11-2018 01:02:53 Tải xuống
Chapter 903.2: Thiết Chưởng Luyện Hùng Tâm 29-11-2018 01:02:54 Tải xuống
Chapter 904.1: Song Ma Hội 29-11-2018 01:02:57 Tải xuống
Chapter 904.2: Song Ma Hội 29-11-2018 01:02:59 Tải xuống
Chapter 905.1: Đồng Tâm, Bất Tương Mưu 29-11-2018 01:03:02 Tải xuống
Chapter 905.2: Đồng Tâm, Bất Tương Mưu 29-11-2018 01:03:05 Tải xuống
Chapter 906.1: Dược Thần và tuyệt chứng 29-11-2018 01:03:07 Tải xuống
Chapter 906.2: Dược Thần và tuyệt chứng 29-11-2018 01:03:09 Tải xuống
Chapter 907.1: Di Hồn thực nghiệm 29-11-2018 01:03:11 Tải xuống
Chapter 907.2: Di hồn thực nghiệm 29-11-2018 01:03:13 Tải xuống
Chapter 908.1: Kiếm Quyết 29-11-2018 01:03:15 Tải xuống
Chapter 908.2: Kiếm Quyết 29-11-2018 01:03:17 Tải xuống
Chapter 909.1: Ngũ Hình Thần Khí 29-11-2018 01:03:19 Tải xuống
Chapter 909.2: Ngũ Hình Thần Khí 29-11-2018 01:03:21 Tải xuống
Chapter 910.1: Anh Hùng Vô Địch 29-11-2018 01:03:23 Tải xuống
Chapter 910.2: Anh Hùng Vô Địch 29-11-2018 01:03:25 Tải xuống
Chapter 911.1: Trọng Nghĩa Khinh Cừu 29-11-2018 01:03:27 Tải xuống
Chapter 911.2: Trọng Nghĩa Khinh Cừu 29-11-2018 01:03:29 Tải xuống
Chapter 912.1: Là Hán Thái Cực Quyền 29-11-2018 01:03:31 Tải xuống
Chapter 912.2: La Hán Thái Cực Quyền 29-11-2018 01:03:34 Tải xuống
Chapter 913.1: Thiên Uy Thần Chưởng 29-11-2018 01:03:35 Tải xuống
Chapter 913.2: Thiên Uy Thần Chưởng 29-11-2018 01:03:37 Tải xuống
Chapter 914: Thông Thiên Nguyên Thủy diệt Quảng Pháp 29-11-2018 01:03:40 Tải xuống
Chapter 915: Kết hạ Cừu Chủng hạ Ân 29-11-2018 01:03:42 Tải xuống
Chapter 916: Võ Thánh qui thiên 29-11-2018 01:03:44 Tải xuống
Chapter 917: Hổ Khiếu Long Ngâm 29-11-2018 01:03:46 Tải xuống
Chapter 918: Kiếp nạn dồn dập 29-11-2018 01:03:48 Tải xuống
Chapter 919: Thần Châu Bát Tuyệt Huyền Khí Kình 29-11-2018 01:03:50 Tải xuống
Chapter 920: Bát Sát chiến Bát Tuyệt 29-11-2018 01:03:52 Tải xuống
Chapter 921: Nộ sát Trần Ngạo Vân 29-11-2018 01:03:54 Tải xuống
Chapter 922: Khai Thiên Liệt Vân 29-11-2018 01:03:56 Tải xuống
Chapter 923: Quần Ma Loạn Vũ 29-11-2018 01:03:58 Tải xuống
Chapter 924: Hỏa đấu Trường Không 29-11-2018 01:04:00 Tải xuống
Chapter 925: Quần Anh đấu Quần Tà 29-11-2018 01:04:04 Tải xuống
Chapter 926: Tích Lịch Cuồng Long 29-11-2018 01:04:05 Tải xuống
Chapter 927: Thanh Minh Thần Công 29-11-2018 01:04:08 Tải xuống
Chapter 928: Hữu tình mới có thể vô tình 29-11-2018 01:04:09 Tải xuống
Chapter 929: Cái chết Thạch Võ Phu 03-12-2018 22:34:30 Tải xuống
Chapter 864.1 04-12-2018 01:23:37 Tải xuống
Chapter 877 04-12-2018 01:23:41 Tải xuống
Chapter 878 04-12-2018 01:23:46 Tải xuống
Chapter 884 04-12-2018 01:23:52 Tải xuống
Chapter 885 04-12-2018 01:24:17 Tải xuống
Chapter 886 04-12-2018 01:24:58 Tải xuống
Chapter 887 04-12-2018 01:25:06 Tải xuống
Chapter 888 04-12-2018 01:25:04 Tải xuống
Chapter 889 04-12-2018 01:25:18 Tải xuống
Chapter 890 04-12-2018 01:25:25 Tải xuống
Chapter 891 04-12-2018 01:25:28 Tải xuống
Chapter 892 04-12-2018 01:25:31 Tải xuống
Chapter 893 04-12-2018 01:25:33 Tải xuống
Chapter 894 04-12-2018 01:25:36 Tải xuống
Chapter 895 04-12-2018 01:25:37 Tải xuống
Chapter 896 04-12-2018 01:25:37 Tải xuống
Chapter 897 04-12-2018 01:25:44 Tải xuống
Chapter 898 04-12-2018 01:25:50 Tải xuống
Chapter 899 04-12-2018 01:25:53 Tải xuống
Chapter 900 04-12-2018 01:25:56 Tải xuống
Chapter 901 04-12-2018 01:25:56 Tải xuống
Chapter 904 04-12-2018 01:26:09 Tải xuống
Chapter 905 04-12-2018 01:26:36 Tải xuống
Chapter 906 04-12-2018 01:26:40 Tải xuống
Chapter 907 04-12-2018 01:26:43 Tải xuống
Chapter 908 04-12-2018 01:26:47 Tải xuống
Chapter 909 04-12-2018 01:26:50 Tải xuống
Chapter 910 04-12-2018 01:26:53 Tải xuống
Chapter 911 04-12-2018 01:26:57 Tải xuống
Chapter 913 04-12-2018 01:26:59 Tải xuống
Chapter 864.1 18-12-2018 11:01:36 Tải xuống
Chapter 877 18-12-2018 06:10:36 Tải xuống
Chapter 878 18-12-2018 06:10:38 Tải xuống
Chapter 884 18-12-2018 11:01:39 Tải xuống
Chapter 885 18-12-2018 11:01:42 Tải xuống
Chapter 886 18-12-2018 11:01:45 Tải xuống
Chapter 886.2: Ngự Binh 18-12-2018 06:11:32 Tải xuống
Chapter 887 18-12-2018 11:01:48 Tải xuống
Chapter 888 18-12-2018 11:02:36 Tải xuống
Chapter 889 18-12-2018 11:02:39 Tải xuống
Chapter 890 18-12-2018 11:02:43 Tải xuống
Chapter 891 18-12-2018 11:02:46 Tải xuống
Chapter 892 18-12-2018 11:02:49 Tải xuống
Chapter 893 18-12-2018 11:03:33 Tải xuống
Chapter 894 18-12-2018 11:00:49 Tải xuống
Chapter 895 18-12-2018 11:03:35 Tải xuống
Chapter 896 18-12-2018 11:00:44 Tải xuống
Chapter 897 18-12-2018 11:03:38 Tải xuống
Chapter 898 18-12-2018 11:00:43 Tải xuống
Chapter 899 18-12-2018 11:03:41 Tải xuống
Chapter 900 18-12-2018 11:03:44 Tải xuống
Chapter 901 18-12-2018 11:00:40 Tải xuống
Chapter 904 18-12-2018 11:00:37 Tải xuống
Chapter 905 18-12-2018 11:03:48 Tải xuống
Chapter 906 18-12-2018 11:00:34 Tải xuống
Chapter 907 18-12-2018 11:04:37 Tải xuống
Chapter 908 18-12-2018 11:04:39 Tải xuống
Chapter 909 18-12-2018 11:04:42 Tải xuống
Chapter 910 18-12-2018 11:04:45 Tải xuống
Chapter 911 18-12-2018 11:04:48 Tải xuống
Chapter 913 18-12-2018 11:05:33 Tải xuống
Chapter 930: Ma Đạo Kinh 18-12-2018 06:15:36 Tải xuống
Chapter 931: Truyền nhân Thối Vương 18-12-2018 06:15:39 Tải xuống
Chapter 932: Trò hề Phi Thăng 18-12-2018 06:15:42 Tải xuống
Chapter 933: Huyền Thiên Đại Khí 18-12-2018 06:15:45 Tải xuống
Chapter 401.4 27-12-2018 06:07:33 Tải xuống
Chapter 864.5 27-12-2018 06:07:35 Tải xuống
Chapter 865 27-12-2018 06:07:39 Tải xuống
Chapter 865.5 27-12-2018 06:01:48 Tải xuống
Chapter 866 27-12-2018 06:01:45 Tải xuống
Chapter 866.5 27-12-2018 06:07:41 Tải xuống
Chapter 867 27-12-2018 06:01:42 Tải xuống
Chapter 867.5 27-12-2018 05:51:40 Tải xuống
Chapter 868 27-12-2018 05:51:42 Tải xuống
Chapter 868.5 27-12-2018 05:51:44 Tải xuống
Chapter 869 27-12-2018 06:01:36 Tải xuống
Chapter 869.5 27-12-2018 05:52:33 Tải xuống
Chapter 870 27-12-2018 06:01:33 Tải xuống
Chapter 870.5 27-12-2018 05:52:39 Tải xuống
Chapter 871 27-12-2018 05:52:41 Tải xuống
Chapter 871.5 27-12-2018 05:52:44 Tải xuống
Chapter 872 27-12-2018 06:01:39 Tải xuống
Chapter 872.5 27-12-2018 05:53:32 Tải xuống
Chapter 873 27-12-2018 05:53:36 Tải xuống
Chapter 873.5 27-12-2018 05:53:39 Tải xuống
Chapter 874 27-12-2018 05:53:42 Tải xuống
Chapter 874.5 27-12-2018 05:53:46 Tải xuống
Chapter 875 27-12-2018 05:53:48 Tải xuống
Chapter 875.5 27-12-2018 05:54:33 Tải xuống
Chapter 876 27-12-2018 05:54:36 Tải xuống
Chapter 876.5 27-12-2018 05:54:40 Tải xuống
Chapter 877.5 27-12-2018 05:54:43 Tải xuống
Chapter 878.5 27-12-2018 05:54:46 Tải xuống
Chapter 879 27-12-2018 05:54:49 Tải xuống
Chapter 879.5 27-12-2018 05:55:33 Tải xuống
Chapter 880 27-12-2018 05:55:36 Tải xuống
Chapter 880.5 27-12-2018 05:55:39 Tải xuống
Chapter 882 27-12-2018 05:55:41 Tải xuống
Chapter 882.5 27-12-2018 05:55:45 Tải xuống
Chapter 883 27-12-2018 05:55:48 Tải xuống
Chapter 883.5 27-12-2018 05:56:33 Tải xuống
Chapter 883.5 27-12-2018 05:56:37 Tải xuống
Chapter 884 27-12-2018 05:56:39 Tải xuống
Chapter 884.5 27-12-2018 05:56:43 Tải xuống
Chapter 885 27-12-2018 05:56:45 Tải xuống
Chapter 885.5 27-12-2018 05:56:49 Tải xuống
Chapter 886 27-12-2018 05:57:33 Tải xuống
Chapter 887 27-12-2018 05:57:35 Tải xuống
Chapter 887.5 27-12-2018 05:57:39 Tải xuống
Chapter 888 27-12-2018 05:57:42 Tải xuống
Chapter 888.5 27-12-2018 05:57:46 Tải xuống
Chapter 889 27-12-2018 05:57:48 Tải xuống
Chapter 889.5 27-12-2018 05:58:34 Tải xuống
Chapter 890 27-12-2018 05:58:37 Tải xuống
Chapter 890.5 27-12-2018 05:58:40 Tải xuống
Chapter 891 27-12-2018 05:58:42 Tải xuống
Chapter 891.5 27-12-2018 05:58:46 Tải xuống
Chapter 892 27-12-2018 05:58:49 Tải xuống
Chapter 892.5 27-12-2018 05:59:32 Tải xuống
Chapter 893 27-12-2018 05:59:35 Tải xuống
Chapter 893.5 27-12-2018 05:59:39 Tải xuống
Chapter 894 27-12-2018 05:59:42 Tải xuống
Chapter 894.5 27-12-2018 05:59:45 Tải xuống
Chapter 895 27-12-2018 05:59:47 Tải xuống
Chapter 895.5 27-12-2018 06:00:32 Tải xuống
Chapter 896 27-12-2018 06:00:37 Tải xuống
Chapter 896.5 27-12-2018 06:00:38 Tải xuống
Chapter 897 27-12-2018 06:00:41 Tải xuống
Chapter 897.5 27-12-2018 06:00:45 Tải xuống
Chapter 934: vạn niệm câu tiêu 27-12-2018 06:00:48 Tải xuống
Chapter 935: Tuyệt Địa Thiên Lao 27-12-2018 06:07:45 Tải xuống
Chapter 936: Thù Cha 27-12-2018 06:07:48 Tải xuống
Chapter 937: Trận chiến Dị Nhân 09-01-2019 10:36:06 Tải xuống
Chapter 938: Dị năng tối cường 09-01-2019 10:36:09 Tải xuống
Chapter 939: Tùng Ma Nhập Đạo 09-01-2019 10:36:12 Tải xuống
Chapter 1 09-01-2019 11:16:34 Tải xuống
Chapter 2 09-01-2019 11:16:37 Tải xuống
Chapter 3 09-01-2019 11:16:40 Tải xuống
Chapter 4 09-01-2019 11:16:43 Tải xuống
Chapter 5 09-01-2019 11:16:46 Tải xuống
Chapter 6 09-01-2019 11:16:49 Tải xuống
Chapter 7 09-01-2019 11:16:52 Tải xuống
Chapter 8 09-01-2019 11:16:55 Tải xuống
Chapter 9 09-01-2019 11:16:58 Tải xuống
Chapter 10 09-01-2019 11:17:01 Tải xuống
Chapter 11 09-01-2019 11:17:04 Tải xuống
Chapter 12 09-01-2019 11:17:07 Tải xuống
Chapter 13 09-01-2019 11:17:10 Tải xuống
Chapter 14 09-01-2019 11:17:13 Tải xuống
Chapter 15 09-01-2019 11:17:16 Tải xuống
Chapter 16 09-01-2019 11:17:19 Tải xuống
Chapter 17 09-01-2019 11:17:22 Tải xuống
Chapter 18 09-01-2019 11:17:25 Tải xuống
Chapter 19 09-01-2019 11:17:28 Tải xuống
Chapter 20 09-01-2019 11:17:31 Tải xuống
Chapter 21 09-01-2019 11:17:34 Tải xuống
Chapter 22 09-01-2019 11:17:37 Tải xuống
Chapter 23 09-01-2019 11:17:39 Tải xuống
Chapter 24 09-01-2019 11:17:43 Tải xuống
Chapter 25 09-01-2019 11:17:45 Tải xuống
Chapter 26 09-01-2019 11:17:48 Tải xuống
Chapter 27 09-01-2019 11:17:52 Tải xuống
Chapter 28 09-01-2019 11:17:55 Tải xuống
Chapter 29 09-01-2019 11:17:58 Tải xuống
Chapter 30 09-01-2019 11:18:01 Tải xuống
Chapter 31 09-01-2019 11:18:04 Tải xuống
Chapter 32 09-01-2019 11:18:07 Tải xuống
Chapter 33 09-01-2019 11:18:10 Tải xuống
Chapter 34 09-01-2019 11:18:12 Tải xuống
Chapter 35 09-01-2019 11:18:17 Tải xuống
Chapter 36 09-01-2019 11:18:19 Tải xuống
Chapter 37 09-01-2019 11:18:22 Tải xuống
Chapter 38 09-01-2019 11:18:24 Tải xuống
Chapter 39 09-01-2019 11:18:28 Tải xuống
Chapter 40 09-01-2019 11:18:31 Tải xuống
Chapter 41 09-01-2019 11:18:34 Tải xuống
Chapter 42 09-01-2019 11:18:36 Tải xuống
Chapter 43 09-01-2019 11:18:39 Tải xuống
Chapter 44 09-01-2019 11:18:43 Tải xuống
Chapter 45 09-01-2019 11:18:46 Tải xuống
Chapter 46 09-01-2019 11:18:49 Tải xuống
Chapter 47 09-01-2019 11:18:52 Tải xuống
Chapter 48 09-01-2019 11:18:54 Tải xuống
Chapter 49 09-01-2019 11:18:58 Tải xuống
Chapter 50 09-01-2019 11:19:01 Tải xuống
Chapter 51 09-01-2019 11:19:03 Tải xuống
Chapter 52 09-01-2019 11:19:06 Tải xuống
Chapter 53 09-01-2019 11:19:10 Tải xuống
Chapter 54 09-01-2019 11:19:12 Tải xuống
Chapter 55 09-01-2019 11:19:16 Tải xuống
Chapter 56 09-01-2019 11:19:19 Tải xuống
Chapter 57 09-01-2019 11:19:23 Tải xuống
Chapter 58 09-01-2019 11:19:25 Tải xuống
Chapter 59 09-01-2019 11:19:28 Tải xuống
Chapter 60 09-01-2019 11:19:31 Tải xuống
Chapter 61 09-01-2019 11:19:34 Tải xuống
Chapter 62 09-01-2019 11:19:37 Tải xuống
Chapter 63 09-01-2019 11:19:40 Tải xuống
Chapter 64 09-01-2019 11:19:43 Tải xuống
Chapter 65 09-01-2019 11:19:49 Tải xuống
Chapter 66 09-01-2019 11:19:50 Tải xuống
Chapter 67 09-01-2019 11:19:53 Tải xuống
Chapter 68 09-01-2019 11:19:58 Tải xuống
Chapter 69 09-01-2019 11:19:59 Tải xuống
Chapter 70 09-01-2019 11:20:01 Tải xuống
Chapter 71 09-01-2019 11:20:04 Tải xuống
Chapter 72 09-01-2019 11:20:06 Tải xuống
Chapter 73 09-01-2019 11:20:10 Tải xuống
Chapter 74 09-01-2019 11:20:13 Tải xuống
Chapter 75 09-01-2019 11:20:16 Tải xuống
Chapter 76 09-01-2019 11:20:19 Tải xuống
Chapter 77 09-01-2019 11:20:21 Tải xuống
Chapter 78 09-01-2019 11:20:26 Tải xuống
Chapter 79 09-01-2019 11:20:27 Tải xuống
Chapter 80 09-01-2019 11:20:31 Tải xuống
Chapter 81 09-01-2019 11:20:33 Tải xuống
Chapter 82 09-01-2019 11:20:36 Tải xuống
Chapter 83 09-01-2019 11:20:39 Tải xuống
Chapter 84 09-01-2019 11:20:42 Tải xuống
Chapter 85 09-01-2019 11:20:45 Tải xuống
Chapter 86 09-01-2019 11:20:48 Tải xuống
Chapter 87 09-01-2019 11:20:51 Tải xuống
Chapter 88 09-01-2019 11:20:54 Tải xuống
Chapter 89 09-01-2019 11:20:57 Tải xuống
Chapter 90 09-01-2019 11:21:00 Tải xuống
Chapter 91 09-01-2019 11:21:03 Tải xuống
Chapter 92 09-01-2019 11:21:06 Tải xuống
Chapter 93 09-01-2019 11:21:09 Tải xuống
Chapter 94 09-01-2019 11:21:12 Tải xuống
Chapter 95 09-01-2019 11:21:15 Tải xuống
Chapter 96 09-01-2019 11:21:18 Tải xuống
Chapter 97 09-01-2019 11:21:21 Tải xuống
Chapter 98 09-01-2019 11:21:24 Tải xuống
Chapter 99 09-01-2019 11:21:27 Tải xuống
Chapter 100 09-01-2019 11:21:30 Tải xuống
Chapter 101 09-01-2019 11:21:33 Tải xuống
Chapter 102 09-01-2019 11:21:36 Tải xuống
Chapter 103 09-01-2019 11:21:39 Tải xuống
Chapter 104 09-01-2019 11:21:42 Tải xuống
Chapter 105 09-01-2019 11:21:45 Tải xuống
Chapter 106 09-01-2019 11:21:48 Tải xuống
Chapter 107 09-01-2019 11:21:51 Tải xuống
Chapter 108 09-01-2019 11:21:54 Tải xuống
Chapter 109 09-01-2019 11:21:57 Tải xuống
Chapter 110 09-01-2019 11:22:00 Tải xuống
Chapter 111 09-01-2019 11:22:03 Tải xuống
Chapter 112 09-01-2019 11:22:07 Tải xuống
Chapter 113 09-01-2019 11:22:10 Tải xuống
Chapter 114 09-01-2019 11:22:13 Tải xuống
Chapter 115 09-01-2019 11:22:16 Tải xuống
Chapter 116 09-01-2019 11:22:19 Tải xuống
Chapter 117 09-01-2019 11:22:22 Tải xuống
Chapter 118 09-01-2019 11:22:25 Tải xuống
Chapter 119 09-01-2019 11:22:28 Tải xuống
Chapter 120 09-01-2019 11:22:31 Tải xuống
Chapter 121 09-01-2019 11:22:34 Tải xuống
Chapter 122 09-01-2019 11:22:37 Tải xuống
Chapter 123 09-01-2019 11:22:40 Tải xuống
Chapter 124 09-01-2019 11:22:43 Tải xuống
Chapter 125 09-01-2019 11:22:46 Tải xuống
Chapter 126 09-01-2019 11:22:49 Tải xuống
Chapter 127 09-01-2019 11:22:52 Tải xuống
Chapter 128 09-01-2019 11:22:55 Tải xuống
Chapter 129 09-01-2019 11:22:58 Tải xuống
Chapter 130 09-01-2019 11:23:01 Tải xuống
Chapter 131 09-01-2019 11:23:04 Tải xuống
Chapter 132 09-01-2019 11:23:07 Tải xuống
Chapter 133 09-01-2019 11:23:10 Tải xuống
Chapter 134 09-01-2019 11:23:13 Tải xuống
Chapter 135 09-01-2019 11:23:16 Tải xuống
Chapter 136 09-01-2019 11:23:19 Tải xuống
Chapter 137 09-01-2019 11:23:22 Tải xuống
Chapter 138 09-01-2019 11:23:25 Tải xuống
Chapter 139 09-01-2019 11:23:28 Tải xuống
Chapter 140 09-01-2019 11:23:30 Tải xuống
Chapter 141 09-01-2019 11:23:34 Tải xuống
Chapter 142 09-01-2019 11:23:37 Tải xuống
Chapter 143 09-01-2019 11:23:40 Tải xuống
Chapter 144 09-01-2019 11:23:43 Tải xuống
Chapter 145 09-01-2019 11:23:46 Tải xuống
Chapter 146 09-01-2019 11:23:49 Tải xuống
Chapter 147 09-01-2019 11:23:52 Tải xuống
Chapter 148 09-01-2019 11:23:55 Tải xuống
Chapter 149 09-01-2019 11:23:58 Tải xuống
Chapter 150 09-01-2019 11:24:01 Tải xuống
Chapter 151 09-01-2019 11:24:04 Tải xuống
Chapter 152 09-01-2019 11:24:07 Tải xuống
Chapter 153 09-01-2019 11:24:09 Tải xuống
Chapter 154 09-01-2019 11:24:12 Tải xuống
Chapter 155 09-01-2019 11:24:15 Tải xuống
Chapter 156 09-01-2019 11:24:19 Tải xuống
Chapter 157 09-01-2019 11:24:21 Tải xuống
Chapter 158 09-01-2019 11:24:24 Tải xuống
Chapter 159 09-01-2019 11:24:28 Tải xuống
Chapter 160 09-01-2019 11:24:30 Tải xuống
Chapter 161 09-01-2019 11:24:33 Tải xuống
Chapter 162 09-01-2019 11:24:36 Tải xuống
Chapter 163 09-01-2019 11:24:39 Tải xuống
Chapter 164 09-01-2019 11:24:43 Tải xuống
Chapter 165 09-01-2019 11:24:45 Tải xuống
Chapter 166 09-01-2019 11:24:49 Tải xuống
Chapter 167 09-01-2019 11:24:51 Tải xuống
Chapter 168 09-01-2019 11:24:54 Tải xuống
Chapter 169 09-01-2019 11:24:57 Tải xuống
Chapter 170 09-01-2019 11:25:00 Tải xuống
Chapter 171 09-01-2019 11:25:04 Tải xuống
Chapter 172 09-01-2019 11:25:06 Tải xuống
Chapter 173 09-01-2019 11:25:09 Tải xuống
Chapter 174 09-01-2019 11:25:12 Tải xuống
Chapter 175 09-01-2019 11:25:15 Tải xuống
Chapter 176 09-01-2019 11:25:18 Tải xuống
Chapter 177 09-01-2019 11:25:21 Tải xuống
Chapter 178 09-01-2019 11:25:24 Tải xuống
Chapter 179 09-01-2019 11:25:27 Tải xuống
Chapter 180 09-01-2019 11:25:30 Tải xuống
Chapter 181 09-01-2019 11:25:33 Tải xuống
Chapter 182 09-01-2019 11:25:36 Tải xuống
Chapter 183 09-01-2019 11:25:39 Tải xuống
Chapter 184 09-01-2019 11:25:42 Tải xuống
Chapter 185 09-01-2019 11:25:45 Tải xuống
Chapter 186 09-01-2019 11:25:48 Tải xuống
Chapter 187 09-01-2019 11:25:51 Tải xuống
Chapter 188 09-01-2019 11:25:54 Tải xuống
Chapter 189 09-01-2019 11:25:57 Tải xuống
Chapter 190 09-01-2019 11:26:00 Tải xuống
Chapter 191 09-01-2019 11:26:03 Tải xuống
Chapter 192 09-01-2019 11:26:07 Tải xuống
Chapter 193 09-01-2019 11:26:10 Tải xuống
Chapter 194 09-01-2019 11:26:13 Tải xuống
Chapter 195 09-01-2019 11:26:16 Tải xuống
Chapter 196 09-01-2019 11:26:19 Tải xuống
Chapter 197 09-01-2019 11:26:22 Tải xuống
Chapter 198 09-01-2019 11:26:25 Tải xuống
Chapter 199 09-01-2019 11:26:28 Tải xuống
Chapter 200 09-01-2019 11:26:31 Tải xuống
Chapter 201 09-01-2019 11:26:34 Tải xuống
Chapter 202 09-01-2019 11:26:37 Tải xuống
Chapter 203 09-01-2019 11:26:40 Tải xuống
Chapter 204 09-01-2019 11:26:43 Tải xuống
Chapter 205 09-01-2019 11:26:46 Tải xuống
Chapter 206 09-01-2019 11:26:49 Tải xuống
Chapter 207 09-01-2019 11:26:52 Tải xuống
Chapter 208 09-01-2019 11:26:55 Tải xuống
Chapter 209 09-01-2019 11:26:58 Tải xuống
Chapter 210 09-01-2019 11:27:01 Tải xuống
Chapter 211 09-01-2019 11:27:04 Tải xuống
Chapter 212 09-01-2019 11:27:06 Tải xuống
Chapter 213 09-01-2019 11:27:10 Tải xuống
Chapter 214 09-01-2019 11:27:12 Tải xuống
Chapter 215 09-01-2019 11:27:16 Tải xuống
Chapter 216 09-01-2019 11:27:19 Tải xuống
Chapter 217 09-01-2019 11:27:22 Tải xuống
Chapter 218 09-01-2019 11:27:24 Tải xuống
Chapter 219 09-01-2019 11:27:27 Tải xuống
Chapter 220 09-01-2019 11:27:31 Tải xuống
Chapter 221 09-01-2019 11:27:33 Tải xuống
Chapter 222 09-01-2019 11:27:37 Tải xuống
Chapter 223 09-01-2019 11:27:39 Tải xuống
Chapter 224 09-01-2019 11:27:42 Tải xuống
Chapter 225 09-01-2019 11:27:45 Tải xuống
Chapter 226 09-01-2019 11:27:48 Tải xuống
Chapter 227 09-01-2019 11:27:51 Tải xuống
Chapter 228 09-01-2019 11:27:55 Tải xuống
Chapter 229 09-01-2019 11:27:57 Tải xuống
Chapter 230 09-01-2019 11:28:00 Tải xuống
Chapter 231 09-01-2019 11:28:04 Tải xuống
Chapter 232 09-01-2019 11:28:06 Tải xuống
Chapter 233 09-01-2019 11:28:09 Tải xuống
Chapter 234 09-01-2019 11:28:12 Tải xuống
Chapter 235 09-01-2019 11:28:15 Tải xuống
Chapter 236 09-01-2019 11:28:19 Tải xuống
Chapter 237 09-01-2019 11:28:21 Tải xuống
Chapter 238 09-01-2019 11:28:24 Tải xuống
Chapter 239 09-01-2019 11:28:27 Tải xuống
Chapter 240 09-01-2019 11:28:30 Tải xuống
Chapter 241 09-01-2019 11:28:33 Tải xuống
Chapter 242 09-01-2019 11:28:36 Tải xuống
Chapter 243 09-01-2019 11:28:39 Tải xuống
Chapter 244 09-01-2019 11:28:42 Tải xuống
Chapter 245 09-01-2019 11:28:45 Tải xuống
Chapter 246 09-01-2019 11:28:48 Tải xuống
Chapter 247 09-01-2019 11:28:51 Tải xuống
Chapter 248 09-01-2019 11:28:54 Tải xuống
Chapter 249 09-01-2019 11:28:57 Tải xuống
Chapter 250 09-01-2019 11:29:00 Tải xuống
Chapter 251 09-01-2019 11:29:03 Tải xuống
Chapter 252 09-01-2019 11:29:06 Tải xuống
Chapter 253 09-01-2019 11:29:09 Tải xuống
Chapter 254 09-01-2019 11:29:12 Tải xuống
Chapter 255 09-01-2019 11:29:15 Tải xuống
Chapter 256 09-01-2019 11:29:18 Tải xuống
Chapter 257 09-01-2019 11:29:21 Tải xuống
Chapter 258 09-01-2019 11:29:24 Tải xuống
Chapter 259 09-01-2019 11:29:27 Tải xuống
Chapter 260 09-01-2019 11:29:30 Tải xuống
Chapter 261 09-01-2019 11:29:33 Tải xuống
Chapter 262 09-01-2019 11:29:36 Tải xuống
Chapter 263 09-01-2019 11:29:39 Tải xuống
Chapter 264 09-01-2019 11:29:42 Tải xuống
Chapter 265 09-01-2019 11:29:45 Tải xuống
Chapter 266 09-01-2019 11:29:48 Tải xuống
Chapter 267 09-01-2019 11:29:51 Tải xuống
Chapter 268 09-01-2019 11:29:54 Tải xuống
Chapter 269 09-01-2019 11:29:57 Tải xuống
Chapter 270 09-01-2019 11:30:00 Tải xuống
Chapter 271 09-01-2019 11:30:03 Tải xuống
Chapter 272 09-01-2019 11:30:07 Tải xuống
Chapter 273 09-01-2019 11:30:10 Tải xuống
Chapter 274 09-01-2019 11:30:13 Tải xuống
Chapter 275 09-01-2019 11:30:16 Tải xuống
Chapter 276 09-01-2019 11:30:19 Tải xuống
Chapter 277 09-01-2019 11:30:22 Tải xuống
Chapter 278 09-01-2019 11:30:25 Tải xuống
Chapter 279 09-01-2019 11:30:28 Tải xuống
Chapter 280 09-01-2019 11:30:31 Tải xuống
Chapter 281 09-01-2019 11:30:34 Tải xuống
Chapter 282 09-01-2019 11:30:37 Tải xuống
Chapter 283 09-01-2019 11:30:40 Tải xuống
Chapter 284 09-01-2019 11:30:43 Tải xuống
Chapter 285 09-01-2019 11:30:46 Tải xuống
Chapter 286 09-01-2019 11:30:49 Tải xuống
Chapter 287 09-01-2019 11:30:52 Tải xuống
Chapter 288 09-01-2019 11:30:55 Tải xuống
Chapter 289 09-01-2019 11:30:58 Tải xuống
Chapter 290 09-01-2019 11:31:01 Tải xuống
Chapter 291 09-01-2019 11:31:04 Tải xuống
Chapter 292 09-01-2019 11:31:07 Tải xuống
Chapter 293 09-01-2019 11:31:10 Tải xuống
Chapter 294 09-01-2019 11:31:13 Tải xuống
Chapter 295 09-01-2019 11:31:15 Tải xuống
Chapter 296 09-01-2019 11:31:19 Tải xuống
Chapter 297 09-01-2019 11:31:22 Tải xuống
Chapter 298 09-01-2019 11:31:24 Tải xuống
Chapter 299 09-01-2019 11:31:27 Tải xuống
Chapter 300 09-01-2019 11:31:31 Tải xuống
Chapter 301 09-01-2019 11:31:33 Tải xuống
Chapter 302 09-01-2019 11:31:36 Tải xuống
Chapter 303 09-01-2019 11:31:39 Tải xuống
Chapter 304 09-01-2019 11:31:43 Tải xuống
Chapter 305 09-01-2019 11:31:45 Tải xuống
Chapter 306 09-01-2019 11:31:48 Tải xuống
Chapter 307 09-01-2019 11:31:51 Tải xuống
Chapter 308 09-01-2019 11:31:54 Tải xuống
Chapter 309 09-01-2019 11:31:57 Tải xuống
Chapter 310 09-01-2019 11:32:00 Tải xuống
Chapter 311 09-01-2019 11:32:03 Tải xuống
Chapter 312 09-01-2019 11:32:06 Tải xuống
Chapter 313 09-01-2019 11:32:10 Tải xuống
Chapter 314 09-01-2019 11:32:13 Tải xuống
Chapter 315 09-01-2019 11:32:15 Tải xuống
Chapter 316 09-01-2019 11:32:18 Tải xuống
Chapter 317 09-01-2019 11:32:22 Tải xuống
Chapter 318 09-01-2019 11:32:25 Tải xuống
Chapter 319 09-01-2019 11:32:27 Tải xuống
Chapter 320 09-01-2019 11:32:30 Tải xuống
Chapter 321 09-01-2019 11:32:34 Tải xuống
Chapter 322 09-01-2019 11:32:37 Tải xuống
Chapter 323 09-01-2019 11:32:39 Tải xuống
Chapter 324 09-01-2019 11:32:43 Tải xuống
Chapter 325 09-01-2019 11:32:46 Tải xuống
Chapter 326 09-01-2019 11:32:49 Tải xuống
Chapter 327 09-01-2019 11:32:52 Tải xuống
Chapter 328 09-01-2019 11:32:54 Tải xuống
Chapter 329 09-01-2019 11:32:58 Tải xuống
Chapter 330 09-01-2019 11:33:00 Tải xuống
Chapter 331 09-01-2019 11:33:03 Tải xuống
Chapter 332 09-01-2019 11:33:06 Tải xuống
Chapter 333 09-01-2019 11:33:09 Tải xuống
Chapter 334 09-01-2019 11:33:12 Tải xuống
Chapter 335 09-01-2019 11:33:15 Tải xuống
Chapter 336 09-01-2019 11:33:18 Tải xuống
Chapter 337 09-01-2019 11:33:21 Tải xuống
Chapter 338 09-01-2019 11:33:24 Tải xuống
Chapter 339 09-01-2019 11:33:27 Tải xuống
Chapter 340 09-01-2019 11:33:30 Tải xuống
Chapter 341 09-01-2019 11:33:33 Tải xuống
Chapter 342 09-01-2019 11:33:36 Tải xuống
Chapter 343 09-01-2019 11:33:39 Tải xuống
Chapter 344 09-01-2019 11:33:42 Tải xuống
Chapter 345 09-01-2019 11:33:45 Tải xuống
Chapter 346 09-01-2019 11:33:48 Tải xuống
Chapter 347 09-01-2019 11:33:51 Tải xuống
Chapter 348 09-01-2019 11:33:54 Tải xuống
Chapter 349 09-01-2019 11:33:58 Tải xuống
Chapter 350 09-01-2019 11:34:00 Tải xuống
Chapter 351 09-01-2019 11:34:03 Tải xuống
Chapter 352 09-01-2019 11:34:07 Tải xuống
Chapter 353 09-01-2019 11:34:10 Tải xuống
Chapter 354 09-01-2019 11:34:13 Tải xuống
Chapter 355 09-01-2019 11:34:16 Tải xuống
Chapter 356 09-01-2019 11:34:19 Tải xuống
Chapter 357 09-01-2019 11:34:22 Tải xuống
Chapter 358 09-01-2019 11:34:25 Tải xuống
Chapter 359 09-01-2019 11:34:28 Tải xuống
Chapter 360 09-01-2019 11:34:31 Tải xuống
Chapter 361 09-01-2019 11:34:34 Tải xuống
Chapter 362 09-01-2019 11:34:37 Tải xuống
Chapter 363 09-01-2019 11:34:40 Tải xuống
Chapter 364 09-01-2019 11:34:43 Tải xuống
Chapter 365 09-01-2019 11:34:46 Tải xuống
Chapter 366 09-01-2019 11:34:49 Tải xuống
Chapter 367 09-01-2019 11:34:52 Tải xuống
Chapter 368 09-01-2019 11:34:55 Tải xuống
Chapter 369 09-01-2019 11:34:58 Tải xuống
Chapter 370 09-01-2019 11:35:01 Tải xuống
Chapter 371 09-01-2019 11:35:04 Tải xuống
Chapter 372 09-01-2019 11:35:06 Tải xuống
Chapter 373 09-01-2019 11:35:09 Tải xuống
Chapter 374 09-01-2019 11:35:12 Tải xuống
Chapter 375 09-01-2019 11:35:16 Tải xuống
Chapter 376 09-01-2019 11:35:18 Tải xuống
Chapter 377 09-01-2019 11:35:22 Tải xuống
Chapter 378 09-01-2019 11:35:25 Tải xuống
Chapter 379 09-01-2019 11:35:28 Tải xuống
Chapter 380 09-01-2019 11:35:31 Tải xuống
Chapter 381 09-01-2019 11:35:34 Tải xuống
Chapter 382 09-01-2019 11:35:37 Tải xuống
Chapter 383 09-01-2019 11:35:40 Tải xuống
Chapter 384 09-01-2019 11:35:43 Tải xuống
Chapter 385 09-01-2019 11:35:46 Tải xuống
Chapter 386 09-01-2019 11:35:49 Tải xuống
Chapter 387 09-01-2019 11:35:52 Tải xuống
Chapter 388 09-01-2019 11:35:55 Tải xuống
Chapter 389 09-01-2019 11:35:58 Tải xuống
Chapter 390 09-01-2019 11:36:01 Tải xuống
Chapter 391 09-01-2019 11:36:04 Tải xuống
Chapter 392 09-01-2019 11:36:06 Tải xuống
Chapter 393 09-01-2019 11:36:09 Tải xuống
Chapter 394 09-01-2019 11:36:12 Tải xuống
Chapter 395 09-01-2019 11:36:15 Tải xuống
Chapter 396 09-01-2019 11:36:18 Tải xuống
Chapter 397 09-01-2019 11:36:21 Tải xuống
Chapter 398 09-01-2019 11:36:24 Tải xuống
Chapter 399 09-01-2019 11:36:27 Tải xuống
Chapter 400 09-01-2019 11:36:30 Tải xuống
Chapter 401: -402 09-01-2019 11:36:34 Tải xuống
Chapter 403 09-01-2019 11:36:37 Tải xuống
Chapter 404 09-01-2019 11:36:39 Tải xuống
Chapter 405 09-01-2019 11:36:42 Tải xuống
Chapter 406 09-01-2019 11:36:45 Tải xuống
Chapter 407 09-01-2019 11:36:48 Tải xuống
Chapter 408 09-01-2019 11:36:51 Tải xuống
Chapter 409 09-01-2019 11:36:54 Tải xuống
Chapter 410 09-01-2019 11:36:58 Tải xuống
Chapter 411 09-01-2019 11:37:00 Tải xuống
Chapter 412 09-01-2019 11:37:03 Tải xuống
Chapter 413 09-01-2019 11:37:06 Tải xuống
Chapter 414 09-01-2019 11:37:09 Tải xuống
Chapter 415 09-01-2019 11:37:13 Tải xuống
Chapter 416 09-01-2019 11:37:15 Tải xuống
Chapter 417 09-01-2019 11:37:18 Tải xuống
Chapter 418 09-01-2019 11:37:21 Tải xuống
Chapter 419 09-01-2019 11:37:24 Tải xuống
Chapter 420 09-01-2019 11:37:27 Tải xuống
Chapter 421 09-01-2019 11:37:30 Tải xuống
Chapter 422 09-01-2019 11:37:33 Tải xuống
Chapter 423 09-01-2019 11:37:36 Tải xuống
Chapter 424 09-01-2019 11:37:39 Tải xuống
Chapter 425 09-01-2019 11:37:42 Tải xuống
Chapter 426 09-01-2019 11:37:45 Tải xuống
Chapter 427 09-01-2019 11:37:48 Tải xuống
Chapter 428 09-01-2019 11:37:51 Tải xuống
Chapter 429 09-01-2019 11:37:54 Tải xuống
Chapter 430 09-01-2019 11:37:57 Tải xuống
Chapter 431 09-01-2019 11:38:00 Tải xuống
Chapter 432 09-01-2019 11:38:03 Tải xuống
Chapter 433 09-01-2019 11:38:07 Tải xuống
Chapter 434 09-01-2019 11:38:10 Tải xuống
Chapter 435 09-01-2019 11:38:13 Tải xuống
Chapter 436 09-01-2019 11:38:16 Tải xuống
Chapter 437 09-01-2019 11:38:20 Tải xuống
Chapter 438 09-01-2019 11:38:22 Tải xuống
Chapter 439 09-01-2019 11:38:25 Tải xuống
Chapter 440 09-01-2019 11:38:28 Tải xuống
Chapter 441 09-01-2019 11:38:31 Tải xuống
Chapter 442 09-01-2019 11:38:34 Tải xuống
Chapter 443 09-01-2019 11:38:37 Tải xuống
Chapter 444 09-01-2019 11:38:40 Tải xuống
Chapter 445 09-01-2019 11:38:43 Tải xuống
Chapter 446 09-01-2019 11:38:46 Tải xuống
Chapter 447 09-01-2019 11:38:49 Tải xuống
Chapter 448 09-01-2019 11:38:52 Tải xuống
Chapter 449 09-01-2019 11:38:55 Tải xuống
Chapter 450 09-01-2019 11:38:58 Tải xuống
Chapter 451 09-01-2019 11:39:01 Tải xuống
Chapter 452 09-01-2019 11:39:04 Tải xuống
Chapter 453 09-01-2019 11:39:06 Tải xuống
Chapter 454 09-01-2019 11:39:09 Tải xuống
Chapter 455 09-01-2019 11:39:12 Tải xuống
Chapter 456 09-01-2019 11:39:16 Tải xuống
Chapter 457 09-01-2019 11:39:19 Tải xuống
Chapter 458 09-01-2019 11:39:22 Tải xuống
Chapter 459 09-01-2019 11:39:24 Tải xuống
Chapter 460 09-01-2019 11:39:27 Tải xuống
Chapter 461 09-01-2019 11:39:31 Tải xuống
Chapter 462 09-01-2019 11:39:34 Tải xuống
Chapter 463 09-01-2019 11:39:37 Tải xuống
Chapter 464 09-01-2019 11:39:40 Tải xuống
Chapter 465 09-01-2019 11:39:42 Tải xuống
Chapter 466 09-01-2019 11:39:45 Tải xuống
Chapter 467 09-01-2019 11:39:49 Tải xuống
Chapter 468 09-01-2019 11:39:52 Tải xuống
Chapter 469 09-01-2019 11:39:55 Tải xuống
Chapter 470 09-01-2019 11:39:57 Tải xuống
Chapter 471 09-01-2019 11:40:00 Tải xuống
Chapter 472 09-01-2019 11:40:03 Tải xuống
Chapter 473 09-01-2019 11:40:06 Tải xuống
Chapter 474 09-01-2019 11:40:09 Tải xuống
Chapter 475 09-01-2019 11:40:12 Tải xuống
Chapter 476 09-01-2019 11:40:15 Tải xuống
Chapter 477 09-01-2019 11:40:18 Tải xuống
Chapter 478 09-01-2019 11:40:21 Tải xuống
Chapter 479 09-01-2019 11:40:25 Tải xuống
Chapter 480 09-01-2019 11:40:27 Tải xuống
Chapter 481 09-01-2019 11:40:30 Tải xuống
Chapter 482 09-01-2019 11:40:33 Tải xuống
Chapter 483 09-01-2019 11:40:36 Tải xuống
Chapter 484 09-01-2019 11:40:39 Tải xuống
Chapter 485 09-01-2019 11:40:42 Tải xuống
Chapter 486 09-01-2019 11:40:45 Tải xuống
Chapter 487 09-01-2019 11:40:48 Tải xuống
Chapter 488 09-01-2019 11:40:51 Tải xuống
Chapter 489 09-01-2019 11:40:54 Tải xuống
Chapter 490 09-01-2019 11:40:57 Tải xuống
Chapter 491 09-01-2019 11:41:00 Tải xuống
Chapter 492 09-01-2019 11:41:03 Tải xuống
Chapter 493 09-01-2019 11:41:06 Tải xuống
Chapter 494 09-01-2019 11:41:09 Tải xuống
Chapter 495 09-01-2019 11:41:12 Tải xuống
Chapter 496 09-01-2019 11:41:15 Tải xuống
Chapter 497 09-01-2019 11:41:18 Tải xuống
Chapter 498 09-01-2019 11:41:21 Tải xuống
Chapter 499 09-01-2019 11:41:24 Tải xuống
Chapter 500 09-01-2019 11:41:28 Tải xuống
Chapter 501 09-01-2019 11:41:30 Tải xuống
Chapter 502 09-01-2019 11:41:33 Tải xuống
Chapter 503 09-01-2019 11:41:36 Tải xuống
Chapter 504 09-01-2019 11:41:39 Tải xuống
Chapter 505 09-01-2019 11:41:42 Tải xuống
Chapter 506 09-01-2019 11:41:45 Tải xuống
Chapter 507 09-01-2019 11:41:48 Tải xuống
Chapter 508 09-01-2019 11:41:52 Tải xuống
Chapter 509 09-01-2019 11:41:54 Tải xuống
Chapter 510 09-01-2019 11:41:58 Tải xuống
Chapter 511 09-01-2019 11:42:00 Tải xuống
Chapter 512 09-01-2019 11:42:03 Tải xuống
Chapter 513 09-01-2019 11:42:06 Tải xuống
Chapter 514 09-01-2019 11:42:09 Tải xuống
Chapter 515 09-01-2019 11:42:12 Tải xuống
Chapter 516 09-01-2019 11:42:15 Tải xuống
Chapter 517 09-01-2019 11:42:18 Tải xuống
Chapter 518 09-01-2019 11:42:21 Tải xuống
Chapter 519 09-01-2019 11:42:24 Tải xuống
Chapter 520 09-01-2019 11:42:27 Tải xuống
Chapter 521 09-01-2019 11:42:30 Tải xuống
Chapter 522 09-01-2019 11:42:33 Tải xuống
Chapter 523 09-01-2019 11:42:36 Tải xuống
Chapter 524 09-01-2019 11:42:40 Tải xuống
Chapter 525 09-01-2019 11:42:42 Tải xuống
Chapter 526 09-01-2019 11:42:45 Tải xuống
Chapter 527 09-01-2019 11:42:48 Tải xuống
Chapter 528 09-01-2019 11:42:51 Tải xuống
Chapter 529 09-01-2019 11:42:54 Tải xuống
Chapter 530 09-01-2019 11:42:57 Tải xuống
Chapter 531 09-01-2019 11:43:00 Tải xuống
Chapter 532 09-01-2019 11:43:03 Tải xuống
Chapter 533 09-01-2019 11:43:07 Tải xuống
Chapter 534 09-01-2019 11:43:10 Tải xuống
Chapter 535 09-01-2019 11:43:13 Tải xuống
Chapter 536 09-01-2019 11:43:16 Tải xuống
Chapter 537 09-01-2019 11:43:19 Tải xuống
Chapter 538 09-01-2019 11:43:22 Tải xuống
Chapter 539 09-01-2019 11:43:24 Tải xuống
Chapter 540 09-01-2019 11:43:28 Tải xuống
Chapter 541 09-01-2019 11:43:31 Tải xuống
Chapter 542 09-01-2019 11:43:34 Tải xuống
Chapter 543 09-01-2019 11:43:37 Tải xuống
Chapter 544 09-01-2019 11:43:40 Tải xuống
Chapter 545 09-01-2019 11:43:43 Tải xuống
Chapter 546 09-01-2019 11:43:46 Tải xuống
Chapter 547 09-01-2019 11:43:49 Tải xuống
Chapter 548 09-01-2019 11:43:52 Tải xuống
Chapter 549 09-01-2019 11:43:55 Tải xuống
Chapter 550 09-01-2019 11:43:58 Tải xuống
Chapter 551 09-01-2019 11:44:00 Tải xuống
Chapter 552 09-01-2019 11:44:03 Tải xuống
Chapter 553 09-01-2019 11:44:06 Tải xuống
Chapter 554 09-01-2019 11:44:09 Tải xuống
Chapter 555 09-01-2019 11:44:12 Tải xuống
Chapter 556 09-01-2019 11:44:15 Tải xuống
Chapter 557 09-01-2019 11:44:18 Tải xuống
Chapter 558 09-01-2019 11:44:21 Tải xuống
Chapter 559 09-01-2019 11:44:24 Tải xuống
Chapter 560 09-01-2019 11:44:27 Tải xuống
Chapter 561 09-01-2019 11:44:30 Tải xuống
Chapter 562 09-01-2019 11:44:34 Tải xuống
Chapter 563 09-01-2019 11:44:36 Tải xuống
Chapter 564 09-01-2019 11:44:39 Tải xuống
Chapter 565 09-01-2019 11:44:43 Tải xuống
Chapter 566 09-01-2019 11:44:45 Tải xuống
Chapter 567 09-01-2019 11:44:49 Tải xuống
Chapter 568 09-01-2019 11:44:51 Tải xuống
Chapter 569 09-01-2019 11:44:54 Tải xuống
Chapter 570 09-01-2019 11:44:57 Tải xuống
Chapter 571 09-01-2019 11:45:00 Tải xuống
Chapter 572 09-01-2019 11:45:03 Tải xuống
Chapter 573 09-01-2019 11:45:07 Tải xuống
Chapter 574 09-01-2019 11:45:10 Tải xuống
Chapter 575 09-01-2019 11:45:13 Tải xuống
Chapter 576 09-01-2019 11:45:16 Tải xuống
Chapter 577 09-01-2019 11:45:19 Tải xuống
Chapter 578 09-01-2019 11:45:23 Tải xuống
Chapter 579 09-01-2019 11:45:25 Tải xuống
Chapter 580 09-01-2019 11:45:28 Tải xuống
Chapter 581 09-01-2019 11:45:31 Tải xuống
Chapter 582 09-01-2019 11:45:34 Tải xuống
Chapter 583 09-01-2019 11:45:37 Tải xuống
Chapter 584 09-01-2019 11:45:40 Tải xuống
Chapter 585 09-01-2019 11:45:43 Tải xuống
Chapter 586 09-01-2019 11:45:46 Tải xuống
Chapter 587 09-01-2019 11:45:49 Tải xuống
Chapter 588 09-01-2019 11:45:52 Tải xuống
Chapter 589: - Đao Thần 09-01-2019 11:45:55 Tải xuống
Chapter 590: Cửu Dương chiến Đạo Kinh 09-01-2019 11:45:58 Tải xuống
Chapter 591: Tối Cường xuất Tối Cường 09-01-2019 11:46:01 Tải xuống
Chapter 592: Long - Chung 09-01-2019 11:46:04 Tải xuống
Chapter 593: Thiếu niên anh hùng Đại Tông Sư ... 09-01-2019 11:46:06 Tải xuống
Chapter 594: Đao Quyết 09-01-2019 11:46:10 Tải xuống
Chapter 595: Tử Kiếp 09-01-2019 11:46:13 Tải xuống
Chapter 596: Chiến Thần bất tử? 09-01-2019 11:46:16 Tải xuống
Chapter 597: Giết Giết Giết - Giết không tha ... 09-01-2019 11:46:18 Tải xuống
Chapter 598: Chết cùng ngày cùng tháng cùng năm ... 09-01-2019 11:46:22 Tải xuống
Chapter 599: Huyết Vũ Phong Bạo 09-01-2019 11:46:25 Tải xuống