Báo hỏng link

Hoàng Đế "Phế Vật" Tiến Hóa Sử

Dịch giả: Ngôn Phong
Thể loại:
Lần cập nhật cuối: 12-06-2018
DANH SÁCH CHƯƠNG
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 0 03-04-2018 06:01:00 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 1 03-04-2018 06:03:25 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 2 03-04-2018 06:01:44 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 3 03-04-2018 06:02:43 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 4 03-04-2018 06:01:20 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 5 03-04-2018 06:02:17 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 6 03-04-2018 06:07:32 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 7 03-04-2018 06:04:11 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 8 03-04-2018 06:03:57 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 9 03-04-2018 06:04:59 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 10 03-04-2018 06:05:57 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 11 03-04-2018 06:05:36 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 12 03-04-2018 06:09:09 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 13 03-04-2018 06:06:39 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 14 03-04-2018 06:09:38 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 15 03-04-2018 06:09:09 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 16 03-04-2018 06:06:21 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 17 03-04-2018 06:07:23 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 18 03-04-2018 06:07:07 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 19 03-04-2018 06:09:04 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 20 03-04-2018 06:08:45 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 21 03-04-2018 06:07:35 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 22 03-04-2018 06:08:54 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 23 03-04-2018 06:09:55 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 24 03-04-2018 06:09:35 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 25 03-04-2018 06:10:45 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 26 03-04-2018 06:12:22 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 27 03-04-2018 06:10:05 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 28 03-04-2018 06:10:16 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 29 03-04-2018 06:09:23 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 30 03-04-2018 06:10:42 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 31 03-04-2018 06:10:59 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 32 03-04-2018 06:12:17 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 33 03-04-2018 06:10:43 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 34 03-04-2018 06:11:51 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 35 03-05-2018 19:25:08 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử - chapter 38 03-05-2018 19:25:09 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 0 23-05-2018 10:39:18 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 1 23-05-2018 10:40:02 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 2 23-05-2018 10:40:40 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 3 23-05-2018 10:41:05 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 4 23-05-2018 10:41:18 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 5 23-05-2018 10:41:31 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 6 23-05-2018 10:43:36 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 7 23-05-2018 10:44:23 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 8 23-05-2018 10:44:44 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 9 23-05-2018 10:45:37 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 10 23-05-2018 10:45:38 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 11 23-05-2018 10:46:20 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 12 23-05-2018 10:46:56 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 13 23-05-2018 10:47:10 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 14 23-05-2018 10:48:02 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 15 23-05-2018 10:48:41 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 16 23-05-2018 10:48:34 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 17 23-05-2018 10:49:25 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 18 23-05-2018 10:49:41 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 19 23-05-2018 10:50:09 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 20 23-05-2018 10:50:58 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 21 23-05-2018 10:51:56 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 22 23-05-2018 10:51:35 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 23 23-05-2018 10:52:47 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 24 23-05-2018 10:53:04 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 25 23-05-2018 10:54:12 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 26 23-05-2018 10:54:35 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 27 23-05-2018 10:54:32 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 28 23-05-2018 10:55:41 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 29 23-05-2018 10:56:10 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 30 23-05-2018 10:56:30 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 31 23-05-2018 10:57:05 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 32 23-05-2018 10:57:38 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 33 23-05-2018 10:57:42 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 34 23-05-2018 10:58:03 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 35 23-05-2018 10:58:54 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 36 23-05-2018 10:59:04 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 37-40 23-05-2018 10:59:21 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 41 27-05-2018 10:31:03 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 42 31-05-2018 10:24:54 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 43 02-06-2018 10:21:55 Tải xuống
Hoàng đế “phế vật” tiến hóa sử – chap 44 12-06-2018 11:34:28 Tải xuống


NHẬN XÉT