Báo hỏng link

Kenja no Mago

Tác giả: Yoshioka Tsuyoshi
Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Romance , Shounen , Shoujo , Xuyên Không , Chuyển Sinh ,
Lần cập nhật cuối: 07-06-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Nhờ vào phép thuật, con người đã có thể thoát khỏi nhiều tai họa, và rất nhiều lần, Giữ lại ký ức từ cuộc sống trước kia , cậu bé tên Shin, được nuôi dưỡng bởi một ông già từ trong thế giới được gọi là "Magi"-.- Lần đầu dịch, nên sẽ rất sida
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 25.2 11-08-2019 16:48:52 Tải xuống
Chapter 25.1 11-04-2019 23:55:48 Tải xuống
Chapter 22.2 16-04-2019 18:02:07 Tải xuống
Chapter 22.1 15-04-2019 13:53:37 Tải xuống
Chapter 25.1 10-03-2019 15:30:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 28-11-2018 19:05:48 Tải xuống
Chapter 1 28-11-2018 19:05:51 Tải xuống
Chapter 1.2 28-11-2018 19:05:52 Tải xuống
Chapter 2.1 28-11-2018 19:05:55 Tải xuống
Chapter 2.2 28-11-2018 19:05:56 Tải xuống
Chapter 3.1 28-11-2018 19:05:59 Tải xuống
Chapter 3.2 28-11-2018 19:06:01 Tải xuống
Chapter 4.1 28-11-2018 19:06:05 Tải xuống
Chapter 4.2 28-11-2018 19:06:07 Tải xuống
Chapter 5.1 28-11-2018 19:06:09 Tải xuống
Chapter 5.2 28-11-2018 19:06:12 Tải xuống
Chapter 6.1 28-11-2018 19:06:13 Tải xuống
Chapter 6.2 28-11-2018 19:06:15 Tải xuống
Chapter 7.1 28-11-2018 19:06:17 Tải xuống
Chapter 7.2 28-11-2018 19:06:19 Tải xuống
Chapter 8.1 28-11-2018 19:06:21 Tải xuống
Chapter 8.2 28-11-2018 19:06:23 Tải xuống
Chapter 9.1 28-11-2018 19:06:25 Tải xuống
Chapter 9.2 28-11-2018 19:06:27 Tải xuống
Chapter 10.1 28-11-2018 19:06:29 Tải xuống
Chapter 10.2 28-11-2018 19:06:31 Tải xuống
Chapter 11.1 28-11-2018 19:06:33 Tải xuống
Chapter 11.2 28-11-2018 19:06:35 Tải xuống
Chapter 12.1 28-11-2018 19:06:37 Tải xuống
Chapter 12.2 28-11-2018 19:06:39 Tải xuống
Chapter 13 28-11-2018 19:06:41 Tải xuống
Chapter 14 28-11-2018 19:06:43 Tải xuống
Chapter 14.2 28-11-2018 19:06:45 Tải xuống
Chapter 15 28-11-2018 19:06:49 Tải xuống
Chapter 16 28-11-2018 19:06:50 Tải xuống
Chapter 17 28-11-2018 19:06:51 Tải xuống
Chapter 18 28-11-2018 19:06:54 Tải xuống
Chapter 19 28-11-2018 19:06:56 Tải xuống
Chapter 20 28-11-2018 19:06:57 Tải xuống
Chapter 21.1 28-11-2018 19:06:59 Tải xuống
Chapter 21.2 28-11-2018 19:07:03 Tải xuống
Chapter 23.1 28-11-2018 19:07:07 Tải xuống
Chapter 23.2 28-11-2018 19:07:09 Tải xuống
Chapter 23.3 04-12-2018 00:18:59 Tải xuống
Chapter 23.4 04-12-2018 00:47:44 Tải xuống
Chapter 2: 15/11/2016 13-08-2019 21:49:42 Tải xuống
Chapter 0 06-01-2019 09:58:12 Tải xuống
Chapter 24.1 06-01-2019 09:58:15 Tải xuống
Chapter 24.2 06-01-2019 09:58:17 Tải xuống
Chapter 0 06-01-2019 20:05:39 Tải xuống
Chapter 1 06-01-2019 20:05:42 Tải xuống
Chapter 1.2 06-01-2019 20:05:45 Tải xuống
Chapter 2.1 06-01-2019 20:05:49 Tải xuống
Chapter 2.2 06-01-2019 20:05:51 Tải xuống
Chapter 3.1 06-01-2019 20:05:55 Tải xuống
Chapter 3.2 06-01-2019 20:06:01 Tải xuống
Chapter 4.1 06-01-2019 20:06:02 Tải xuống
Chapter 4.2 06-01-2019 20:06:04 Tải xuống
Chapter 5.1 06-01-2019 20:06:06 Tải xuống
Chapter 5.2 06-01-2019 20:06:09 Tải xuống
Chapter 6.1 06-01-2019 20:06:12 Tải xuống
Chapter 6.2 06-01-2019 20:06:15 Tải xuống
Chapter 7.1 06-01-2019 20:06:18 Tải xuống
Chapter 7.2 06-01-2019 20:06:21 Tải xuống
Chapter 8.1 06-01-2019 20:06:24 Tải xuống
Chapter 8.2 06-01-2019 20:06:27 Tải xuống
Chapter 9.1 06-01-2019 20:06:31 Tải xuống
Chapter 9.2 22-03-2019 15:20:39 Tải xuống
Chapter 10.1 13-11-2019 08:19:09 Tải xuống
Chapter 10.2 20-09-2019 01:08:34 Tải xuống
Chapter 11.1 12-04-2019 19:05:22 Tải xuống
Chapter 11.2 06-01-2019 20:06:45 Tải xuống
Chapter 12.1 15-04-2019 21:53:43 Tải xuống
Chapter 12.2 13-11-2019 08:29:14 Tải xuống
Chapter 13 06-01-2019 20:06:54 Tải xuống
Chapter 14 06-01-2019 20:06:57 Tải xuống
Chapter 14.2 06-01-2019 20:07:00 Tải xuống
Chapter 15 21-04-2019 21:45:50 Tải xuống
Chapter 16 21-04-2019 20:04:08 Tải xuống
Chapter 17 22-04-2019 06:53:37 Tải xuống
Chapter 18 21-04-2019 09:52:23 Tải xuống
Chapter 19 14-04-2019 11:09:47 Tải xuống
Chapter 20 14-04-2019 11:16:09 Tải xuống
Chapter 21.1 16-04-2019 17:46:55 Tải xuống
Chapter 21.2 16-04-2019 17:47:04 Tải xuống
Chapter 23.1 06-01-2019 20:07:30 Tải xuống
Chapter 23.2 06-01-2019 20:07:33 Tải xuống
Chapter 24.1 27-04-2019 03:39:23 Tải xuống
Chapter 24.2 11-04-2019 22:31:28 Tải xuống
Chapter 0 12-01-2019 07:34:27 Tải xuống
Chapter 0 12-01-2019 07:34:30 Tải xuống
Chapter 0 12-01-2019 07:34:33 Tải xuống
Chapter 0 12-01-2019 07:34:36 Tải xuống
Chapter 0 12-01-2019 07:34:39 Tải xuống
Chapter 0 12-01-2019 07:34:42 Tải xuống
Chapter 0 12-01-2019 07:34:45 Tải xuống
Chapter 0 12-01-2019 07:34:48 Tải xuống
Chapter 0 11-04-2019 23:06:15 Tải xuống
Chapter 22.1 12-01-2019 07:34:54 Tải xuống
Chapter 22.2 12-01-2019 08:44:05 Tải xuống
Chapter 23.1 22-04-2019 01:11:43 Tải xuống
Chapter 23.2 16-04-2019 18:08:55 Tải xuống
Chapter 25.1 10-03-2019 15:30:05 Tải xuống
Chapter 22.1 15-04-2019 13:53:37 Tải xuống
Chapter 22.2 16-04-2019 18:02:07 Tải xuống
Chapter 25.1 11-04-2019 23:55:48 Tải xuống
Chapter 25.2 11-08-2019 16:48:52 Tải xuống


NHẬN XÉT