Báo hỏng link

Kuro no Tantei

Tác giả: HIOKA Yen
Thể loại: Comedy , Mystery , Psychological , Shounen
Lần cập nhật cuối: 19-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Thám tử Kuroba Yo thích chơi đùa với cảm xúc và phá hoại tâm trí của tội phạm, nhưng chính vì điều đó đã khiến cậu mắc phải một sai lầm lớn...
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 27 19-08-2019 01:00:43 Tải xuống
Chapter 24.5 19-08-2019 01:00:29 Tải xuống
Chapter 24 19-08-2019 01:00:39 Tải xuống
Chapter 23.5 19-08-2019 01:00:30 Tải xuống
Chapter 23 19-08-2019 00:00:26 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 07:42:22 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 07:42:23 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 07:42:24 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 07:42:25 Tải xuống
Chapter 5.1 30-11-2018 07:42:25 Tải xuống
Chapter 5.2 30-11-2018 07:42:27 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 07:42:28 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 07:42:28 Tải xuống
Chapter 8.1 30-11-2018 07:42:29 Tải xuống
Chapter 8.2 30-11-2018 07:42:30 Tải xuống
Chapter 9.1 30-11-2018 07:42:31 Tải xuống
Chapter 9.2 30-11-2018 07:42:32 Tải xuống
Chapter 10.1 30-11-2018 07:42:33 Tải xuống
Chapter 10.2 30-11-2018 07:42:34 Tải xuống
Chapter 11.1 30-11-2018 07:42:35 Tải xuống
Chapter 11.2 30-11-2018 07:42:36 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 07:42:37 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 07:42:38 Tải xuống
Chapter 13.1 30-11-2018 07:42:39 Tải xuống
Chapter 13.2 30-11-2018 07:42:41 Tải xuống
Chapter 13.5 30-11-2018 07:42:42 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 07:42:42 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 07:42:44 Tải xuống
Chapter 15.1 30-11-2018 07:42:44 Tải xuống
Chapter 15.2 30-11-2018 07:42:45 Tải xuống
Chapter 15.5 30-11-2018 07:42:46 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 07:42:47 Tải xuống
Chapter 16.1 30-11-2018 07:42:48 Tải xuống
Chapter 16.2 30-11-2018 07:42:49 Tải xuống
Chapter 16.5 30-11-2018 07:42:50 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 07:42:51 Tải xuống
Chapter 17.1 30-11-2018 07:42:52 Tải xuống
Chapter 17.2 30-11-2018 07:42:53 Tải xuống
Chapter 17.5 30-11-2018 07:42:54 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 07:42:55 Tải xuống
Chapter 18.1 30-11-2018 07:42:56 Tải xuống
Chapter 18.2 30-11-2018 07:42:57 Tải xuống
Chapter 18.5 30-11-2018 07:42:58 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 07:42:59 Tải xuống
Chapter 19.1: - Bộc lộ oán hận 30-11-2018 07:43:00 Tải xuống
Chapter 19.2 30-11-2018 07:43:01 Tải xuống
Chapter 19.5 30-11-2018 07:43:03 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 07:43:05 Tải xuống
Chapter 20.1: - Đêm huyền bí 30-11-2018 07:43:06 Tải xuống
Chapter 20.2 30-11-2018 07:43:07 Tải xuống
Chapter 20.5 30-11-2018 07:43:08 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 07:43:09 Tải xuống
Chapter 21.1: - Bá tước 30-11-2018 07:43:10 Tải xuống
Chapter 21.2 30-11-2018 07:43:11 Tải xuống
Chapter 21.5 30-11-2018 07:43:12 Tải xuống
Chapter 22: - Trong đống tàn tích 30-11-2018 07:43:13 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 07:43:14 Tải xuống
Chapter 23.1: - Dấu vết của thủ phạm 30-11-2018 07:43:15 Tải xuống
Chapter 23.2 30-11-2018 07:43:16 Tải xuống
Chapter 23.5 30-11-2018 07:43:17 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 07:43:18 Tải xuống
Chapter 24.1: - Nghĩa vụ cao quý 30-11-2018 07:43:19 Tải xuống
Chapter 24.2 30-11-2018 07:43:20 Tải xuống
Chapter 24.5 30-11-2018 07:43:21 Tải xuống
Chapter 25: - Mắc bẫy 03-01-2019 08:40:44 Tải xuống
Chapter 26: - Tiến thoái lưỡng nan 23-01-2019 17:28:06 Tải xuống
Chapter 1 23-01-2019 19:40:07 Tải xuống
Chapter 2 23-01-2019 19:40:13 Tải xuống
Chapter 3 23-01-2019 19:40:19 Tải xuống
Chapter 4 23-01-2019 19:40:25 Tải xuống
Chapter 5.1 23-01-2019 19:40:30 Tải xuống
Chapter 5.2 23-01-2019 19:40:37 Tải xuống
Chapter 6 23-01-2019 19:40:43 Tải xuống
Chapter 7 23-01-2019 19:40:49 Tải xuống
Chapter 8.1 23-01-2019 19:40:54 Tải xuống
Chapter 8.2 23-01-2019 19:41:01 Tải xuống
Chapter 9.1 23-01-2019 19:41:07 Tải xuống
Chapter 9.2 23-01-2019 19:41:12 Tải xuống
Chapter 10.1 23-01-2019 19:41:18 Tải xuống
Chapter 10.2 23-01-2019 19:41:24 Tải xuống
Chapter 11.1 23-01-2019 19:41:31 Tải xuống
Chapter 11.2 23-01-2019 19:41:36 Tải xuống
Chapter 12 23-01-2019 19:41:43 Tải xuống
Chapter 13 23-01-2019 19:41:49 Tải xuống
Chapter 13.1 23-01-2019 19:41:55 Tải xuống
Chapter 13.2 23-01-2019 19:42:01 Tải xuống
Chapter 13.5 23-01-2019 19:42:07 Tải xuống
Chapter 14 23-01-2019 19:42:13 Tải xuống
Chapter 15 23-01-2019 19:42:18 Tải xuống
Chapter 15.1 23-01-2019 19:42:24 Tải xuống
Chapter 15.2 23-01-2019 19:42:30 Tải xuống
Chapter 15.5 23-01-2019 19:42:37 Tải xuống
Chapter 16 23-01-2019 19:42:42 Tải xuống
Chapter 16.1 23-01-2019 19:42:48 Tải xuống
Chapter 16.2 23-01-2019 19:42:54 Tải xuống
Chapter 16.5 23-01-2019 19:43:00 Tải xuống
Chapter 17 23-01-2019 19:43:06 Tải xuống
Chapter 17.1 23-01-2019 19:43:13 Tải xuống
Chapter 17.2 23-01-2019 19:43:19 Tải xuống
Chapter 17.5 23-01-2019 19:43:25 Tải xuống
Chapter 18 23-01-2019 19:43:31 Tải xuống
Chapter 18.1 23-01-2019 19:43:37 Tải xuống
Chapter 18.2 23-01-2019 19:43:43 Tải xuống
Chapter 18.5 23-01-2019 19:43:49 Tải xuống
Chapter 19 23-01-2019 19:43:55 Tải xuống
Chapter 19.1: - Bộc lộ oán hận 23-01-2019 19:44:01 Tải xuống
Chapter 19.2 23-01-2019 19:44:07 Tải xuống
Chapter 19.5 23-01-2019 19:44:13 Tải xuống
Chapter 20 23-01-2019 19:44:18 Tải xuống
Chapter 20.1: - Đêm huyền bí 23-01-2019 19:44:24 Tải xuống
Chapter 20.2 23-01-2019 19:44:30 Tải xuống
Chapter 20.5 23-01-2019 19:44:37 Tải xuống
Chapter 21 23-01-2019 19:44:43 Tải xuống
Chapter 21.1: - Bá tước 23-01-2019 19:44:49 Tải xuống
Chapter 21.2 23-01-2019 19:44:54 Tải xuống
Chapter 21.5 23-01-2019 19:45:01 Tải xuống
Chapter 22: - Trong đống tàn tích 23-01-2019 19:45:07 Tải xuống
Chapter 23 23-01-2019 19:45:12 Tải xuống
Chapter 23.1: - Dấu vết của thủ phạm 23-01-2019 19:45:18 Tải xuống
Chapter 23.2 23-01-2019 19:45:24 Tải xuống
Chapter 23.5 23-01-2019 19:45:30 Tải xuống
Chapter 24 23-01-2019 19:45:36 Tải xuống
Chapter 24.1: - Nghĩa vụ cao quý 23-01-2019 19:45:43 Tải xuống
Chapter 24.2 23-01-2019 19:45:48 Tải xuống
Chapter 24.5 23-01-2019 19:45:54 Tải xuống
Chapter 25: - Mắc bẫy 23-01-2019 19:46:01 Tải xuống
Chapter 26: - Tiến thoái lưỡng nan 23-01-2019 19:46:07 Tải xuống
Chapter 27.1: - Bóng tối của quá khứ 18-08-2019 20:24:38 Tải xuống
Chapter 19 19-08-2019 00:01:22 Tải xuống
Chapter 25.1 20-08-2019 00:24:11 Tải xuống
Chapter 27 18-08-2019 23:00:33 Tải xuống
Chapter 5 19-08-2019 01:01:21 Tải xuống
Chapter 5.5 19-08-2019 00:00:57 Tải xuống
Chapter 8 19-08-2019 00:00:58 Tải xuống
Chapter 8.5 19-08-2019 01:01:14 Tải xuống
Chapter 9 18-08-2019 23:24:25 Tải xuống
Chapter 9.5 19-08-2019 01:01:11 Tải xuống
Chapter 10 19-08-2019 01:01:09 Tải xuống
Chapter 10.5 19-08-2019 01:01:05 Tải xuống
Chapter 11 19-08-2019 01:01:00 Tải xuống
Chapter 11.5 19-08-2019 00:00:44 Tải xuống
Chapter 13 18-08-2019 23:24:43 Tải xuống
Chapter 13.5 19-08-2019 00:00:39 Tải xuống
Chapter 15 19-08-2019 00:00:47 Tải xuống
Chapter 15.5 19-08-2019 00:00:39 Tải xuống
Chapter 16 19-08-2019 00:00:36 Tải xuống
Chapter 16.5 19-08-2019 00:00:50 Tải xuống
Chapter 17 18-08-2019 23:25:01 Tải xuống
Chapter 17.5 19-08-2019 00:00:32 Tải xuống
Chapter 18 19-08-2019 00:00:52 Tải xuống
Chapter 18.5 19-08-2019 00:00:29 Tải xuống
Chapter 19.5 19-08-2019 00:01:03 Tải xuống
Chapter 20 19-08-2019 00:01:04 Tải xuống
Chapter 20.5 19-08-2019 01:00:38 Tải xuống
Chapter 21 19-08-2019 01:00:33 Tải xuống
Chapter 21.5 19-08-2019 00:00:21 Tải xuống
Chapter 23 19-08-2019 00:00:26 Tải xuống
Chapter 23.5 19-08-2019 01:00:30 Tải xuống
Chapter 24 19-08-2019 01:00:39 Tải xuống
Chapter 24.5 19-08-2019 01:00:29 Tải xuống
Chapter 27 19-08-2019 01:00:43 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM