Báo hỏng link

Zannen Jokanbu Black General-san

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Comedy
Lần cập nhật cuối: 12-07-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đọc rồi biết  :D
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 67: - Hậu thánh chiến - part 1 12-07-2019 19:36:13 Tải xuống
Chapter 66 22-05-2019 18:30:13 Tải xuống
Chapter 65 01-05-2019 22:18:41 Tải xuống
Chapter 64: Trận cuối (1) 24-03-2019 13:24:21 Tải xuống
Chapter 63: Trận 5 (1) 21-03-2019 17:36:05 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 05:09:13 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 05:09:14 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 05:09:15 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 05:09:16 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 05:09:17 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 05:09:18 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 05:09:19 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 05:09:20 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 05:09:21 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 05:09:22 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 05:09:23 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 05:09:24 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 05:09:25 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 05:09:26 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 05:09:27 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 05:09:28 Tải xuống
Chapter 16.5 30-11-2018 05:09:29 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 05:09:30 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 05:09:31 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 05:09:32 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 05:09:33 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 05:09:34 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 05:09:35 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 05:09:36 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 05:09:37 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 05:09:38 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 05:09:39 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 05:09:40 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 05:09:41 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 05:09:42 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 05:09:43 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 05:09:44 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 05:09:45 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 05:09:46 Tải xuống
Chapter 33.4: Hồ sơ nhân vật 30-11-2018 05:09:47 Tải xuống
Chapter 33.5 30-11-2018 05:09:48 Tải xuống
Chapter 33.6: Phụ chương 30-11-2018 05:09:49 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 05:09:50 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 05:09:51 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 05:09:52 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 05:09:53 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 05:09:54 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 05:09:55 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 05:09:56 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 05:09:57 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 05:09:58 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 05:09:59 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 05:10:00 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 05:10:01 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 05:10:02 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 05:10:04 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 05:10:06 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 05:10:06 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 05:10:07 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 05:10:08 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 05:10:09 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 05:10:10 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 05:10:11 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 05:10:12 Tải xuống
Chapter 56 14-12-2018 15:36:32 Tải xuống
Chapter 57 18-12-2018 12:10:33 Tải xuống
Chapter 58 26-12-2018 03:26:32 Tải xuống
Chapter 34.1: - Extra 26-12-2018 10:00:32 Tải xuống
Chapter 34.2: - Phụ chương 26-12-2018 10:00:35 Tải xuống
Chapter 35.1: - Extra 26-12-2018 10:00:38 Tải xuống
Chapter 35.2: - Phụ Chương 26-12-2018 10:00:41 Tải xuống
Chapter 49.5: - Phụ Chương 26-12-2018 10:00:44 Tải xuống
Chapter 49.6: - Hồ sơ nhân vật + Bonus 26-12-2018 10:00:47 Tải xuống
Chapter 49.7: - Sếp nhỏ-san 26-12-2018 10:01:35 Tải xuống
Chapter 58.5 03-01-2019 11:02:44 Tải xuống
Chapter 59: Trận 1 03-01-2019 11:02:47 Tải xuống
Chapter 60: Trận 2 16-01-2019 06:38:38 Tải xuống
Chapter 61: Trận 3 (1) 13-03-2019 18:24:21 Tải xuống
Chapter 62: Trận 4 (1) 17-03-2019 17:16:09 Tải xuống
Chapter 63: Trận 5 (1) 21-03-2019 17:36:05 Tải xuống
Chapter 64: Trận cuối (1) 24-03-2019 13:24:21 Tải xuống
Chapter 65 01-05-2019 22:18:41 Tải xuống
Chapter 66 22-05-2019 18:30:13 Tải xuống
Chapter 67: - Hậu thánh chiến - part 1 12-07-2019 19:36:13 Tải xuống


NHẬN XÉT