Báo hỏng link

Mỹ Nhân Làm Tướng

Tác giả: Chi Trăn
Thể loại: Comedy , Historical , Manhua , Romance , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 10-01-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Một nữ tướng quân anh dũng hung hãn, tỉnh dậy biến thành một cô gái yếu đuối. Đối mặt với sự ân sủng của hoàng đế lại càng muốn ra sa trường bảo vệ quốc gia? Nhưng mà hoàng ân cuồn cuộn như vậy, cô phải làm thế nào cho phải đây?
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 81 10-01-2019 17:01:45 Tải xuống
Chapter 81 10-01-2019 08:36:07 Tải xuống
Chapter 80 04-01-2019 21:06:03 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 21:06:00 Tải xuống
Chapter 78 04-01-2019 21:05:58 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 29-11-2018 16:16:18 Tải xuống
Chapter 2 29-11-2018 16:16:19 Tải xuống
Chapter 3 29-11-2018 16:16:21 Tải xuống
Chapter 4 29-11-2018 16:16:23 Tải xuống
Chapter 5 29-11-2018 16:16:26 Tải xuống
Chapter 6 29-11-2018 16:16:28 Tải xuống
Chapter 7 29-11-2018 16:16:29 Tải xuống
Chapter 8 29-11-2018 16:16:33 Tải xuống
Chapter 9 29-11-2018 16:16:34 Tải xuống
Chapter 10 29-11-2018 16:16:35 Tải xuống
Chapter 11 29-11-2018 16:16:38 Tải xuống
Chapter 12 29-11-2018 16:16:40 Tải xuống
Chapter 13 29-11-2018 16:16:42 Tải xuống
Chapter 14 29-11-2018 16:16:44 Tải xuống
Chapter 15 29-11-2018 16:16:46 Tải xuống
Chapter 16 29-11-2018 16:16:48 Tải xuống
Chapter 17 29-11-2018 16:16:49 Tải xuống
Chapter 18 29-11-2018 16:16:51 Tải xuống
Chapter 19 29-11-2018 16:16:53 Tải xuống
Chapter 20 29-11-2018 16:16:55 Tải xuống
Chapter 21 29-11-2018 16:16:57 Tải xuống
Chapter 22 29-11-2018 16:16:59 Tải xuống
Chapter 23 29-11-2018 16:17:03 Tải xuống
Chapter 24 29-11-2018 16:17:07 Tải xuống
Chapter 25 29-11-2018 16:17:08 Tải xuống
Chapter 26 29-11-2018 16:17:10 Tải xuống
Chapter 27 29-11-2018 16:17:12 Tải xuống
Chapter 28 29-11-2018 16:17:14 Tải xuống
Chapter 29 29-11-2018 16:17:16 Tải xuống
Chapter 30 29-11-2018 16:17:18 Tải xuống
Chapter 31 29-11-2018 16:17:20 Tải xuống
Chapter 32 29-11-2018 16:17:22 Tải xuống
Chapter 33 29-11-2018 16:17:25 Tải xuống
Chapter 34 29-11-2018 16:17:26 Tải xuống
Chapter 35 29-11-2018 16:17:28 Tải xuống
Chapter 36 29-11-2018 16:17:29 Tải xuống
Chapter 37 29-11-2018 16:17:32 Tải xuống
Chapter 38 29-11-2018 16:17:34 Tải xuống
Chapter 39 29-11-2018 16:17:36 Tải xuống
Chapter 40 29-11-2018 16:17:38 Tải xuống
Chapter 41 29-11-2018 16:17:40 Tải xuống
Chapter 42 29-11-2018 16:17:42 Tải xuống
Chapter 43 29-11-2018 16:17:44 Tải xuống
Chapter 44 29-11-2018 16:17:46 Tải xuống
Chapter 45 29-11-2018 16:17:48 Tải xuống
Chapter 46 29-11-2018 16:17:50 Tải xuống
Chapter 47 29-11-2018 16:17:52 Tải xuống
Chapter 48 29-11-2018 16:17:54 Tải xuống
Chapter 49 29-11-2018 16:17:56 Tải xuống
Chapter 50 29-11-2018 16:17:58 Tải xuống
Chapter 51 29-11-2018 16:18:00 Tải xuống
Chapter 52 29-11-2018 16:18:04 Tải xuống
Chapter 53 29-11-2018 16:18:06 Tải xuống
Chapter 54 29-11-2018 16:18:08 Tải xuống
Chapter 55 29-11-2018 16:18:10 Tải xuống
Chapter 56 29-11-2018 16:18:12 Tải xuống
Chapter 57 29-11-2018 16:18:14 Tải xuống
Chapter 58 29-11-2018 16:18:16 Tải xuống
Chapter 59 29-11-2018 16:18:18 Tải xuống
Chapter 60 29-11-2018 16:18:21 Tải xuống
Chapter 61 29-11-2018 16:18:22 Tải xuống
Chapter 62 29-11-2018 16:18:24 Tải xuống
Chapter 63 29-11-2018 16:18:26 Tải xuống
Chapter 64 29-11-2018 16:18:28 Tải xuống
Chapter 65 29-11-2018 16:18:30 Tải xuống
Chapter 66 29-11-2018 16:18:32 Tải xuống
Chapter 67 29-11-2018 16:18:34 Tải xuống
Chapter 68 29-11-2018 16:18:36 Tải xuống
Chapter 69 29-11-2018 16:18:39 Tải xuống
Chapter 70 29-11-2018 16:18:40 Tải xuống
Chapter 71 29-11-2018 16:18:42 Tải xuống
Chapter 72 29-11-2018 16:18:44 Tải xuống
Chapter 73 29-11-2018 16:18:46 Tải xuống
Chapter 74 29-11-2018 16:18:48 Tải xuống
Chapter 75 29-11-2018 16:18:50 Tải xuống
Chapter 76 29-11-2018 16:18:52 Tải xuống
Chapter 77 03-12-2018 21:57:19 Tải xuống
Chapter 78 19-12-2018 05:12:33 Tải xuống
Chapter 79 02-01-2019 14:19:35 Tải xuống
Chapter 80 04-01-2019 07:56:52 Tải xuống
Chapter 1 04-01-2019 21:02:07 Tải xuống
Chapter 2 04-01-2019 21:02:10 Tải xuống
Chapter 3 04-01-2019 21:02:12 Tải xuống
Chapter 4 04-01-2019 21:02:15 Tải xuống
Chapter 5 04-01-2019 21:02:19 Tải xuống
Chapter 6 04-01-2019 21:02:22 Tải xuống
Chapter 7 04-01-2019 21:02:25 Tải xuống
Chapter 8 04-01-2019 21:02:28 Tải xuống
Chapter 9 04-01-2019 21:02:31 Tải xuống
Chapter 10 04-01-2019 21:02:34 Tải xuống
Chapter 11 04-01-2019 21:02:37 Tải xuống
Chapter 12 04-01-2019 21:02:40 Tải xuống
Chapter 13 04-01-2019 21:02:43 Tải xuống
Chapter 14 04-01-2019 21:02:46 Tải xuống
Chapter 15 04-01-2019 21:02:49 Tải xuống
Chapter 16 04-01-2019 21:02:52 Tải xuống
Chapter 17 04-01-2019 21:02:54 Tải xuống
Chapter 18 04-01-2019 21:02:58 Tải xuống
Chapter 19 04-01-2019 21:03:00 Tải xuống
Chapter 20 04-01-2019 21:03:03 Tải xuống
Chapter 21 04-01-2019 21:03:07 Tải xuống
Chapter 22 04-01-2019 21:03:09 Tải xuống
Chapter 23 04-01-2019 21:03:13 Tải xuống
Chapter 24 04-01-2019 21:03:16 Tải xuống
Chapter 25 04-01-2019 21:03:19 Tải xuống
Chapter 26 04-01-2019 21:03:22 Tải xuống
Chapter 27 04-01-2019 21:03:24 Tải xuống
Chapter 28 04-01-2019 21:03:28 Tải xuống
Chapter 29 04-01-2019 21:03:31 Tải xuống
Chapter 30 04-01-2019 21:03:34 Tải xuống
Chapter 31 04-01-2019 21:03:37 Tải xuống
Chapter 32 04-01-2019 21:03:40 Tải xuống
Chapter 33 04-01-2019 21:03:43 Tải xuống
Chapter 34 04-01-2019 21:03:46 Tải xuống
Chapter 35 04-01-2019 21:03:49 Tải xuống
Chapter 36 04-01-2019 21:03:51 Tải xuống
Chapter 37 04-01-2019 21:03:54 Tải xuống
Chapter 38 04-01-2019 21:03:57 Tải xuống
Chapter 39 04-01-2019 21:04:00 Tải xuống
Chapter 40 04-01-2019 21:04:04 Tải xuống
Chapter 41 04-01-2019 21:04:06 Tải xuống
Chapter 42 04-01-2019 21:04:09 Tải xuống
Chapter 43 04-01-2019 21:04:12 Tải xuống
Chapter 44 04-01-2019 21:04:15 Tải xuống
Chapter 45 04-01-2019 21:04:18 Tải xuống
Chapter 46 04-01-2019 21:04:21 Tải xuống
Chapter 47 04-01-2019 21:04:24 Tải xuống
Chapter 48 04-01-2019 21:04:27 Tải xuống
Chapter 49 04-01-2019 21:04:30 Tải xuống
Chapter 50 04-01-2019 21:04:33 Tải xuống
Chapter 51 04-01-2019 21:04:36 Tải xuống
Chapter 52 04-01-2019 21:04:39 Tải xuống
Chapter 53 04-01-2019 21:04:42 Tải xuống
Chapter 54 04-01-2019 21:04:45 Tải xuống
Chapter 55 04-01-2019 21:04:48 Tải xuống
Chapter 56 04-01-2019 21:04:51 Tải xuống
Chapter 57 04-01-2019 21:04:54 Tải xuống
Chapter 58 04-01-2019 21:04:57 Tải xuống
Chapter 59 04-01-2019 21:05:00 Tải xuống
Chapter 60 04-01-2019 21:05:03 Tải xuống
Chapter 61 04-01-2019 21:05:06 Tải xuống
Chapter 62 04-01-2019 21:05:09 Tải xuống
Chapter 63 04-01-2019 21:05:12 Tải xuống
Chapter 64 04-01-2019 21:05:15 Tải xuống
Chapter 65 04-01-2019 21:05:18 Tải xuống
Chapter 66 04-01-2019 21:05:21 Tải xuống
Chapter 67 04-01-2019 21:05:24 Tải xuống
Chapter 68 04-01-2019 21:05:27 Tải xuống
Chapter 69 04-01-2019 21:05:31 Tải xuống
Chapter 70 04-01-2019 21:05:33 Tải xuống
Chapter 71 04-01-2019 21:05:36 Tải xuống
Chapter 72 04-01-2019 21:05:39 Tải xuống
Chapter 73 04-01-2019 21:05:42 Tải xuống
Chapter 74 04-01-2019 21:05:45 Tải xuống
Chapter 75 04-01-2019 21:05:48 Tải xuống
Chapter 76 04-01-2019 21:05:51 Tải xuống
Chapter 77 04-01-2019 21:05:54 Tải xuống
Chapter 78 04-01-2019 21:05:58 Tải xuống
Chapter 79 04-01-2019 21:06:00 Tải xuống
Chapter 80 04-01-2019 21:06:03 Tải xuống
Chapter 81 10-01-2019 08:36:07 Tải xuống
Chapter 81 10-01-2019 17:01:45 Tải xuống


NHẬN XÉT