Báo hỏng link

Trường Học Siêu Anh Hùng

Tác giả: HORIKOSHI Kouhei
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Shounen , Supernatural ,
Lần cập nhật cuối: 06-12-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Câu chuyện lấy bối cảnh thời hiện đại, có khác một điều là những người có năng lực đặc biệt lại trở nên quá đỗi bình thường. Một cậu bé tên Midoriya Izuku tuy không có năng lực gì nhưng cậu vẫn mơ ước...
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 253: Raw 06-12-2019 15:49:56 Tải xuống
Chapter 253 06-12-2019 14:55:55 Tải xuống
Chapter 252: Raw 29-11-2019 16:18:37 Tải xuống
Chapter 252 29-11-2019 15:48:08 Tải xuống
Chapter 251: Raw 22-11-2019 20:25:09 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 2 15-03-2019 16:42:11 Tải xuống
Chapter 3 15-03-2019 16:42:14 Tải xuống
Chapter 4 15-03-2019 16:42:17 Tải xuống
Chapter 5 15-03-2019 16:42:59 Tải xuống
Chapter 6 15-03-2019 16:42:23 Tải xuống
Chapter 7 15-03-2019 16:42:44 Tải xuống
Chapter 8 15-03-2019 16:42:35 Tải xuống
Chapter 9 15-03-2019 16:42:32 Tải xuống
Chapter 10 15-03-2019 16:42:35 Tải xuống
Chapter 11 15-03-2019 16:42:38 Tải xuống
Chapter 12 15-03-2019 16:42:41 Tải xuống
Chapter 13 15-03-2019 16:42:44 Tải xuống
Chapter 14 15-03-2019 16:42:47 Tải xuống
Chapter 15 15-03-2019 16:42:50 Tải xuống
Chapter 16 15-03-2019 16:42:53 Tải xuống
Chapter 17 15-03-2019 16:42:56 Tải xuống
Chapter 18 15-03-2019 16:42:59 Tải xuống
Chapter 19 15-03-2019 16:43:02 Tải xuống
Chapter 20 15-03-2019 16:43:05 Tải xuống
Chapter 21 15-03-2019 16:43:08 Tải xuống
Chapter 22 15-03-2019 16:43:11 Tải xuống
Chapter 23 15-03-2019 16:43:14 Tải xuống
Chapter 24 15-03-2019 16:43:17 Tải xuống
Chapter 25 15-03-2019 16:43:20 Tải xuống
Chapter 26 15-03-2019 16:43:23 Tải xuống
Chapter 27 15-03-2019 16:43:26 Tải xuống
Chapter 28 15-03-2019 16:43:29 Tải xuống
Chapter 29 15-03-2019 16:43:32 Tải xuống
Chapter 30 15-03-2019 16:43:35 Tải xuống
Chapter 31 15-03-2019 16:43:39 Tải xuống
Chapter 32 15-03-2019 16:43:41 Tải xuống
Chapter 33 15-03-2019 16:43:44 Tải xuống
Chapter 34 15-03-2019 16:43:47 Tải xuống
Chapter 35 15-03-2019 16:43:50 Tải xuống
Chapter 36 15-03-2019 16:43:53 Tải xuống
Chapter 37 15-03-2019 16:43:56 Tải xuống
Chapter 38 15-03-2019 16:43:59 Tải xuống
Chapter 39 15-03-2019 16:44:03 Tải xuống
Chapter 40 15-03-2019 16:44:06 Tải xuống
Chapter 41 15-03-2019 16:44:09 Tải xuống
Chapter 42 15-03-2019 16:44:12 Tải xuống
Chapter 43 15-03-2019 16:44:15 Tải xuống
Chapter 44 15-03-2019 16:44:18 Tải xuống
Chapter 45 15-03-2019 16:44:21 Tải xuống
Chapter 46 15-03-2019 16:44:23 Tải xuống
Chapter 47 15-03-2019 16:44:27 Tải xuống
Chapter 48 15-03-2019 16:44:30 Tải xuống
Chapter 49 15-03-2019 16:44:33 Tải xuống
Chapter 50 15-03-2019 16:44:36 Tải xuống
Chapter 51 15-03-2019 16:44:39 Tải xuống
Chapter 52 15-03-2019 16:44:42 Tải xuống
Chapter 53 15-03-2019 16:44:45 Tải xuống
Chapter 54 15-03-2019 16:44:48 Tải xuống
Chapter 55 15-03-2019 16:44:51 Tải xuống
Chapter 56 15-03-2019 16:44:54 Tải xuống
Chapter 57 15-03-2019 16:44:57 Tải xuống
Chapter 58 15-03-2019 16:45:00 Tải xuống
Chapter 59 15-03-2019 16:45:03 Tải xuống
Chapter 60 15-03-2019 16:45:05 Tải xuống
Chapter 61 15-03-2019 16:45:08 Tải xuống
Chapter 62 15-03-2019 16:45:11 Tải xuống
Chapter 63 15-03-2019 16:45:14 Tải xuống
Chapter 64 15-03-2019 16:45:17 Tải xuống
Chapter 65 15-03-2019 16:45:20 Tải xuống
Chapter 66 15-03-2019 16:45:23 Tải xuống
Chapter 67 15-03-2019 16:45:26 Tải xuống
Chapter 68 15-03-2019 16:45:32 Tải xuống
Chapter 69 15-03-2019 16:45:35 Tải xuống
Chapter 70 15-03-2019 16:45:38 Tải xuống
Chapter 71 15-03-2019 16:45:41 Tải xuống
Chapter 72 15-03-2019 16:45:43 Tải xuống
Chapter 73 15-03-2019 16:45:45 Tải xuống
Chapter 74 15-03-2019 16:45:47 Tải xuống
Chapter 75 15-03-2019 16:45:50 Tải xuống
Chapter 76 15-03-2019 16:45:53 Tải xuống
Chapter 77 15-03-2019 16:45:56 Tải xuống
Chapter 78 15-03-2019 16:45:59 Tải xuống
Chapter 79 15-03-2019 16:46:02 Tải xuống
Chapter 80 15-03-2019 16:46:05 Tải xuống
Chapter 81 15-03-2019 16:46:08 Tải xuống
Chapter 82 15-03-2019 16:46:11 Tải xuống
Chapter 83 15-03-2019 16:46:14 Tải xuống
Chapter 84 15-03-2019 16:46:17 Tải xuống
Chapter 84.5: Omake 15-03-2019 16:46:19 Tải xuống
Chapter 85 15-03-2019 16:46:23 Tải xuống
Chapter 85.5: Bản RAW chưa dịch 15-03-2019 16:46:25 Tải xuống
Chapter 86 15-03-2019 16:46:29 Tải xuống
Chapter 87 15-03-2019 16:46:32 Tải xuống
Chapter 88 15-03-2019 16:46:35 Tải xuống
Chapter 89 15-03-2019 16:46:38 Tải xuống
Chapter 90 15-03-2019 16:46:41 Tải xuống
Chapter 91 15-03-2019 16:46:44 Tải xuống
Chapter 92 15-03-2019 16:46:47 Tải xuống
Chapter 93 15-03-2019 16:46:50 Tải xuống
Chapter 94 15-03-2019 16:46:53 Tải xuống
Chapter 95 15-03-2019 16:46:56 Tải xuống
Chapter 96 15-03-2019 16:46:59 Tải xuống
Chapter 97 15-03-2019 16:47:02 Tải xuống
Chapter 98 15-03-2019 16:47:05 Tải xuống
Chapter 99 15-03-2019 16:47:08 Tải xuống
Chapter 100 15-03-2019 16:47:11 Tải xuống
Chapter 101 15-03-2019 16:47:14 Tải xuống
Chapter 102 15-03-2019 16:47:17 Tải xuống
Chapter 103 15-03-2019 16:47:20 Tải xuống
Chapter 104 15-03-2019 16:47:23 Tải xuống
Chapter 105 15-03-2019 16:47:26 Tải xuống
Chapter 106 15-03-2019 16:47:29 Tải xuống
Chapter 107 15-03-2019 16:47:32 Tải xuống
Chapter 108 15-03-2019 16:47:35 Tải xuống
Chapter 109 15-03-2019 16:47:38 Tải xuống
Chapter 110 15-03-2019 16:47:41 Tải xuống
Chapter 111 15-03-2019 16:47:44 Tải xuống
Chapter 112 15-03-2019 16:47:50 Tải xuống
Chapter 113 15-03-2019 16:47:53 Tải xuống
Chapter 114 15-03-2019 16:47:56 Tải xuống
Chapter 115 15-03-2019 16:47:59 Tải xuống
Chapter 116: - Lời chào từ Tatarus 15-03-2019 16:48:02 Tải xuống
Chapter 117: - Là về năng lực của mày đấy thằng đần 15-03-2019 16:48:05 Tải xuống
Chapter 118 15-03-2019 16:48:05 Tải xuống
Chapter 119 15-03-2019 16:48:08 Tải xuống
Chapter 120 15-03-2019 16:48:11 Tải xuống
Chapter 121 15-03-2019 16:48:14 Tải xuống
Chapter 122 15-03-2019 16:48:17 Tải xuống
Chapter 123 15-03-2019 16:48:20 Tải xuống
Chapter 124 15-03-2019 16:48:23 Tải xuống
Chapter 125 15-03-2019 16:48:26 Tải xuống
Chapter 126 15-03-2019 16:48:29 Tải xuống
Chapter 127 15-03-2019 16:48:32 Tải xuống
Chapter 128 15-03-2019 16:48:35 Tải xuống
Chapter 129 15-03-2019 16:48:38 Tải xuống
Chapter 130 15-03-2019 16:48:41 Tải xuống
Chapter 131 15-03-2019 16:48:44 Tải xuống
Chapter 132 15-03-2019 16:48:47 Tải xuống
Chapter 133 15-03-2019 16:48:50 Tải xuống
Chapter 134 15-03-2019 16:48:56 Tải xuống
Chapter 135 15-03-2019 16:48:59 Tải xuống
Chapter 136 15-03-2019 16:49:02 Tải xuống
Chapter 137 15-03-2019 16:49:05 Tải xuống
Chapter 138 15-03-2019 16:49:08 Tải xuống
Chapter 139 15-03-2019 16:49:09 Tải xuống
Chapter 140 15-03-2019 16:49:11 Tải xuống
Chapter 141 15-03-2019 16:49:14 Tải xuống
Chapter 142 15-03-2019 16:49:17 Tải xuống
Chapter 143 15-03-2019 16:49:20 Tải xuống
Chapter 144 15-03-2019 16:49:24 Tải xuống
Chapter 145 15-03-2019 16:49:26 Tải xuống
Chapter 146 15-03-2019 16:49:29 Tải xuống
Chapter 147 15-03-2019 16:49:32 Tải xuống
Chapter 148 15-03-2019 16:49:35 Tải xuống
Chapter 149 15-03-2019 16:49:38 Tải xuống
Chapter 150 15-03-2019 16:49:41 Tải xuống
Chapter 151 15-03-2019 16:49:44 Tải xuống
Chapter 152 15-03-2019 16:49:47 Tải xuống
Chapter 153 15-03-2019 16:49:50 Tải xuống
Chapter 154 15-03-2019 16:49:53 Tải xuống
Chapter 155 15-03-2019 16:49:56 Tải xuống
Chapter 156 15-03-2019 16:49:59 Tải xuống
Chapter 157 15-03-2019 16:50:02 Tải xuống
Chapter 158 15-03-2019 16:50:05 Tải xuống
Chapter 159 15-03-2019 16:50:08 Tải xuống
Chapter 160 15-03-2019 16:50:11 Tải xuống
Chapter 161 15-03-2019 16:50:14 Tải xuống
Chapter 162 15-03-2019 16:50:17 Tải xuống
Chapter 163 15-03-2019 16:50:20 Tải xuống
Chapter 164 15-03-2019 16:50:26 Tải xuống
Chapter 165 15-03-2019 16:50:29 Tải xuống
Chapter 166 15-03-2019 16:50:32 Tải xuống
Chapter 167 15-03-2019 16:50:35 Tải xuống
Chapter 168 15-03-2019 16:50:38 Tải xuống
Chapter 169 15-03-2019 16:50:41 Tải xuống
Chapter 170 15-03-2019 16:50:44 Tải xuống
Chapter 171 15-03-2019 16:50:47 Tải xuống
Chapter 172 15-03-2019 16:50:50 Tải xuống
Chapter 173 15-03-2019 16:50:53 Tải xuống
Chapter 174 17-03-2019 03:14:35 Tải xuống
Chapter 175 17-03-2019 03:14:39 Tải xuống
Chapter 176 15-03-2019 16:51:02 Tải xuống
Chapter 177 15-03-2019 16:51:05 Tải xuống
Chapter 178 17-03-2019 03:14:33 Tải xuống
Chapter 179 15-03-2019 16:51:14 Tải xuống
Chapter 180 15-03-2019 16:51:17 Tải xuống
Chapter 181 15-03-2019 16:51:20 Tải xuống
Chapter 182 15-03-2019 16:51:23 Tải xuống
Chapter 183 15-03-2019 16:51:26 Tải xuống
Chapter 184 17-03-2019 03:14:29 Tải xuống
Chapter 185 15-03-2019 16:51:29 Tải xuống
Chapter 186 15-03-2019 16:51:32 Tải xuống
Chapter 187 15-03-2019 16:51:36 Tải xuống
Chapter 188 15-03-2019 16:51:38 Tải xuống
Chapter 189: Lý do để tiếp tục chiến đấu 15-03-2019 16:51:41 Tải xuống
Chapter 190 15-03-2019 16:51:44 Tải xuống
Chapter 191: Dabi - Hawks - Endeavor 15-03-2019 16:51:47 Tải xuống
Chapter 192 15-03-2019 16:51:51 Tải xuống
Chapter 193 15-03-2019 16:51:53 Tải xuống
Chapter 194: Mùa đông tại Cao trung U.A 15-03-2019 16:51:56 Tải xuống
Chapter 195 15-03-2019 16:51:59 Tải xuống
Chapter 196 15-03-2019 16:52:02 Tải xuống
Chapter 197 15-03-2019 16:52:07 Tải xuống
Chapter 198 15-03-2019 16:52:08 Tải xuống
Chapter 199 15-03-2019 16:52:12 Tải xuống
Chapter 200 15-03-2019 16:52:14 Tải xuống
Chapter 201 15-03-2019 16:52:17 Tải xuống
Chapter 202 15-03-2019 16:52:21 Tải xuống
Chapter 203 17-03-2019 06:08:35 Tải xuống
Chapter 204: Điều chỉnh 15-03-2019 16:52:26 Tải xuống
Chapter 205: Bước ngoặt 15-03-2019 16:52:29 Tải xuống
Chapter 206 15-03-2019 16:52:32 Tải xuống
Chapter 207 15-03-2019 16:52:35 Tải xuống
Chapter 208 15-03-2019 16:52:38 Tải xuống
Chapter 209 15-03-2019 16:52:41 Tải xuống
Chapter 210: Giấc mơ về One For All 15-03-2019 16:52:44 Tải xuống
Chapter 211 15-03-2019 16:52:47 Tải xuống
Chapter 212 15-03-2019 16:52:50 Tải xuống
Chapter 213 15-03-2019 16:52:53 Tải xuống
Chapter 214 17-03-2019 06:08:29 Tải xuống
Chapter 215 15-03-2019 16:52:59 Tải xuống
Chapter 216: Khép lại ván đấu 15-03-2019 16:53:02 Tải xuống
Chapter 217 17-03-2019 06:08:32 Tải xuống
Chapter 218 17-03-2019 06:08:38 Tải xuống
Chapter 219 15-03-2019 16:53:11 Tải xuống
Chapter 220: Raw 15-03-2019 16:53:14 Tải xuống
Chapter 1 17-03-2019 23:54:07 Tải xuống
Chapter 220 17-03-2019 23:54:08 Tải xuống
Chapter 221: Raw 21-03-2019 22:54:14 Tải xuống
Chapter 1 22-03-2019 01:42:27 Tải xuống
Chapter 2 22-03-2019 01:42:29 Tải xuống
Chapter 3 22-03-2019 01:42:32 Tải xuống
Chapter 4 22-03-2019 01:42:35 Tải xuống
Chapter 5 22-03-2019 01:42:38 Tải xuống
Chapter 6 22-03-2019 01:42:41 Tải xuống
Chapter 7 22-03-2019 01:42:44 Tải xuống
Chapter 8 22-03-2019 01:42:47 Tải xuống
Chapter 9 22-03-2019 01:42:50 Tải xuống
Chapter 10 22-03-2019 01:42:53 Tải xuống
Chapter 11 22-03-2019 01:42:56 Tải xuống
Chapter 12 22-03-2019 01:42:59 Tải xuống
Chapter 13 22-03-2019 01:43:02 Tải xuống
Chapter 14 22-03-2019 01:43:06 Tải xuống
Chapter 15 22-03-2019 01:43:09 Tải xuống
Chapter 16 22-03-2019 01:43:12 Tải xuống
Chapter 17 22-03-2019 01:43:15 Tải xuống
Chapter 18 22-03-2019 01:43:18 Tải xuống
Chapter 19 22-03-2019 01:43:21 Tải xuống
Chapter 20 22-03-2019 01:43:24 Tải xuống
Chapter 21 22-03-2019 01:43:30 Tải xuống
Chapter 22 22-03-2019 01:43:33 Tải xuống
Chapter 23 22-03-2019 01:43:36 Tải xuống
Chapter 24 22-03-2019 01:43:39 Tải xuống
Chapter 25 22-03-2019 01:43:42 Tải xuống
Chapter 26 22-03-2019 01:43:45 Tải xuống
Chapter 27 22-03-2019 01:43:47 Tải xuống
Chapter 28 22-03-2019 01:43:48 Tải xuống
Chapter 29 22-03-2019 01:43:51 Tải xuống
Chapter 30 22-03-2019 01:43:54 Tải xuống
Chapter 31 22-03-2019 01:43:57 Tải xuống
Chapter 32 22-03-2019 01:44:00 Tải xuống
Chapter 33 22-03-2019 01:44:03 Tải xuống
Chapter 34 22-03-2019 01:44:05 Tải xuống
Chapter 35 22-03-2019 01:44:08 Tải xuống
Chapter 36 22-03-2019 01:44:11 Tải xuống
Chapter 37 22-03-2019 01:44:14 Tải xuống
Chapter 38 22-03-2019 01:44:17 Tải xuống
Chapter 39 22-03-2019 01:44:20 Tải xuống
Chapter 40 22-03-2019 01:44:23 Tải xuống
Chapter 41 22-03-2019 01:44:26 Tải xuống
Chapter 42 22-03-2019 01:44:29 Tải xuống
Chapter 43 22-03-2019 01:44:32 Tải xuống
Chapter 44 22-03-2019 01:44:35 Tải xuống
Chapter 45 22-03-2019 01:44:38 Tải xuống
Chapter 46 22-03-2019 01:44:41 Tải xuống
Chapter 47 22-03-2019 01:44:44 Tải xuống
Chapter 48 22-03-2019 01:44:47 Tải xuống
Chapter 49 22-03-2019 01:44:50 Tải xuống
Chapter 50 22-03-2019 01:44:53 Tải xuống
Chapter 51 22-03-2019 01:44:56 Tải xuống
Chapter 52 22-03-2019 01:44:59 Tải xuống
Chapter 53 22-03-2019 01:45:02 Tải xuống
Chapter 54 22-03-2019 01:45:06 Tải xuống
Chapter 55 22-03-2019 01:45:09 Tải xuống
Chapter 56 22-03-2019 01:45:11 Tải xuống
Chapter 57 22-03-2019 01:45:14 Tải xuống
Chapter 58 22-03-2019 01:45:18 Tải xuống
Chapter 59 22-03-2019 01:45:21 Tải xuống
Chapter 60 22-03-2019 01:45:24 Tải xuống
Chapter 61 22-03-2019 01:45:27 Tải xuống
Chapter 62 22-03-2019 01:45:30 Tải xuống
Chapter 63 22-03-2019 01:45:33 Tải xuống
Chapter 64 22-03-2019 01:45:36 Tải xuống
Chapter 65 22-03-2019 01:45:38 Tải xuống
Chapter 66 22-03-2019 01:45:42 Tải xuống
Chapter 67 22-03-2019 01:45:45 Tải xuống
Chapter 68 22-03-2019 01:45:48 Tải xuống
Chapter 69 22-03-2019 01:45:51 Tải xuống
Chapter 70 22-03-2019 01:45:54 Tải xuống
Chapter 71 22-03-2019 01:45:56 Tải xuống
Chapter 72 22-03-2019 01:46:03 Tải xuống
Chapter 73 22-03-2019 01:46:05 Tải xuống
Chapter 74 22-03-2019 01:46:08 Tải xuống
Chapter 75 22-03-2019 01:46:11 Tải xuống
Chapter 76 22-03-2019 01:46:14 Tải xuống
Chapter 77 22-03-2019 01:46:17 Tải xuống
Chapter 78 22-03-2019 01:46:20 Tải xuống
Chapter 79 22-03-2019 01:46:21 Tải xuống
Chapter 80 22-03-2019 01:46:23 Tải xuống
Chapter 81 22-03-2019 01:46:26 Tải xuống
Chapter 82 22-03-2019 01:46:29 Tải xuống
Chapter 83 22-03-2019 01:46:32 Tải xuống
Chapter 84 22-03-2019 01:46:35 Tải xuống
Chapter 84.5: Omake 22-03-2019 01:46:37 Tải xuống
Chapter 85 22-03-2019 01:46:41 Tải xuống
Chapter 85.5: Bản RAW chưa dịch 22-03-2019 01:46:43 Tải xuống
Chapter 86 22-03-2019 01:46:47 Tải xuống
Chapter 87 22-03-2019 01:46:50 Tải xuống
Chapter 88 22-03-2019 01:46:53 Tải xuống
Chapter 89 22-03-2019 01:46:56 Tải xuống
Chapter 90 22-03-2019 01:46:59 Tải xuống
Chapter 91 22-03-2019 01:47:02 Tải xuống
Chapter 92 22-03-2019 01:47:05 Tải xuống
Chapter 93 22-03-2019 01:47:08 Tải xuống
Chapter 94 22-03-2019 01:47:11 Tải xuống
Chapter 95 22-03-2019 01:47:14 Tải xuống
Chapter 96 22-03-2019 01:47:17 Tải xuống
Chapter 97 22-03-2019 01:47:20 Tải xuống
Chapter 98 22-03-2019 01:47:23 Tải xuống
Chapter 99 22-03-2019 01:47:26 Tải xuống
Chapter 100 22-03-2019 01:47:29 Tải xuống
Chapter 101 22-03-2019 01:47:32 Tải xuống
Chapter 102 22-03-2019 01:47:35 Tải xuống
Chapter 103 22-03-2019 01:47:38 Tải xuống
Chapter 104 22-03-2019 01:47:41 Tải xuống
Chapter 105 22-03-2019 01:47:45 Tải xuống
Chapter 106 22-03-2019 01:47:47 Tải xuống
Chapter 107 22-03-2019 01:47:50 Tải xuống
Chapter 108 22-03-2019 01:47:53 Tải xuống
Chapter 109 22-03-2019 01:47:56 Tải xuống
Chapter 110 22-03-2019 01:47:59 Tải xuống
Chapter 111 22-03-2019 01:48:02 Tải xuống
Chapter 112 22-03-2019 01:48:06 Tải xuống
Chapter 113 22-03-2019 01:48:09 Tải xuống
Chapter 114 22-03-2019 01:48:12 Tải xuống
Chapter 115 22-03-2019 01:48:15 Tải xuống
Chapter 116: - Lời chào từ Tatarus 22-03-2019 01:48:18 Tải xuống
Chapter 117: - Là về năng lực của mày đấy thằng đần 22-03-2019 01:48:21 Tải xuống
Chapter 118 22-03-2019 01:48:24 Tải xuống
Chapter 119 22-03-2019 01:48:27 Tải xuống
Chapter 120 22-03-2019 01:48:30 Tải xuống
Chapter 121 22-03-2019 01:48:33 Tải xuống
Chapter 122 22-03-2019 01:48:36 Tải xuống
Chapter 123 22-03-2019 01:48:39 Tải xuống
Chapter 124 22-03-2019 01:48:42 Tải xuống
Chapter 125 22-03-2019 01:48:45 Tải xuống
Chapter 126 22-03-2019 01:48:48 Tải xuống
Chapter 127 22-03-2019 01:48:51 Tải xuống
Chapter 128 22-03-2019 01:48:54 Tải xuống
Chapter 129 22-03-2019 01:48:57 Tải xuống
Chapter 130 22-03-2019 01:49:00 Tải xuống
Chapter 131 22-03-2019 01:49:03 Tải xuống
Chapter 132 22-03-2019 01:49:05 Tải xuống
Chapter 133 22-03-2019 01:49:08 Tải xuống
Chapter 134 22-03-2019 01:49:11 Tải xuống
Chapter 135 22-03-2019 01:49:14 Tải xuống
Chapter 136 22-03-2019 01:49:17 Tải xuống
Chapter 137 22-03-2019 01:49:20 Tải xuống
Chapter 138 22-03-2019 01:49:23 Tải xuống
Chapter 139 22-03-2019 01:49:26 Tải xuống
Chapter 140 22-03-2019 01:49:30 Tải xuống
Chapter 141 22-03-2019 01:49:32 Tải xuống
Chapter 142 22-03-2019 01:49:35 Tải xuống
Chapter 143 22-03-2019 01:49:38 Tải xuống
Chapter 144 22-03-2019 01:49:41 Tải xuống
Chapter 145 22-03-2019 01:49:44 Tải xuống
Chapter 146 22-03-2019 01:49:47 Tải xuống
Chapter 147 22-03-2019 01:49:50 Tải xuống
Chapter 148 22-03-2019 01:49:53 Tải xuống
Chapter 149 22-03-2019 01:49:56 Tải xuống
Chapter 150 22-03-2019 01:49:59 Tải xuống
Chapter 151 22-03-2019 01:50:02 Tải xuống
Chapter 152 22-03-2019 01:50:05 Tải xuống
Chapter 153 22-03-2019 01:50:08 Tải xuống
Chapter 154 22-03-2019 01:50:12 Tải xuống
Chapter 155 22-03-2019 01:50:14 Tải xuống
Chapter 156 22-03-2019 01:50:18 Tải xuống
Chapter 157 22-03-2019 01:50:21 Tải xuống
Chapter 158 22-03-2019 01:50:26 Tải xuống
Chapter 159 22-03-2019 01:50:29 Tải xuống
Chapter 160 22-03-2019 01:50:33 Tải xuống
Chapter 161 22-03-2019 01:50:35 Tải xuống
Chapter 162 22-03-2019 01:50:38 Tải xuống
Chapter 163 22-03-2019 01:50:41 Tải xuống
Chapter 164 22-03-2019 01:50:45 Tải xuống
Chapter 165 22-03-2019 01:50:45 Tải xuống
Chapter 166 22-03-2019 01:50:47 Tải xuống
Chapter 167 22-03-2019 01:50:51 Tải xuống
Chapter 168 22-03-2019 01:50:53 Tải xuống
Chapter 169 22-03-2019 01:50:57 Tải xuống
Chapter 170 22-03-2019 01:50:59 Tải xuống
Chapter 171 22-03-2019 01:51:03 Tải xuống
Chapter 172 22-03-2019 01:51:06 Tải xuống
Chapter 173 22-03-2019 01:51:09 Tải xuống
Chapter 174 22-03-2019 01:51:12 Tải xuống
Chapter 175 22-03-2019 01:51:15 Tải xuống
Chapter 176 22-03-2019 01:51:18 Tải xuống
Chapter 177 22-03-2019 01:51:21 Tải xuống
Chapter 178 22-03-2019 01:51:24 Tải xuống
Chapter 179 22-03-2019 01:51:27 Tải xuống
Chapter 180 22-03-2019 01:51:30 Tải xuống
Chapter 181 22-03-2019 01:51:33 Tải xuống
Chapter 182 22-03-2019 01:51:36 Tải xuống
Chapter 183 22-03-2019 01:51:39 Tải xuống
Chapter 184 22-03-2019 01:51:42 Tải xuống
Chapter 185 22-03-2019 01:51:45 Tải xuống
Chapter 186 22-03-2019 01:51:48 Tải xuống
Chapter 187 22-03-2019 01:51:51 Tải xuống
Chapter 188 22-03-2019 01:51:53 Tải xuống
Chapter 189: Lý do để tiếp tục chiến đấu 22-03-2019 01:51:57 Tải xuống
Chapter 190 22-03-2019 01:52:00 Tải xuống
Chapter 191: Dabi - Hawks - Endeavor 22-03-2019 01:52:03 Tải xuống
Chapter 192 22-03-2019 01:52:05 Tải xuống
Chapter 193 22-03-2019 01:52:08 Tải xuống
Chapter 194: Mùa đông tại Cao trung U.A 22-03-2019 01:52:11 Tải xuống
Chapter 195 22-03-2019 01:52:14 Tải xuống
Chapter 196 22-03-2019 01:52:17 Tải xuống
Chapter 197 22-03-2019 01:52:20 Tải xuống
Chapter 198 22-03-2019 01:52:23 Tải xuống
Chapter 199 22-03-2019 01:52:26 Tải xuống
Chapter 200 22-03-2019 01:52:29 Tải xuống
Chapter 201 22-03-2019 01:52:32 Tải xuống
Chapter 202 22-03-2019 01:52:35 Tải xuống
Chapter 203 22-03-2019 01:52:38 Tải xuống
Chapter 204: Điều chỉnh 22-03-2019 01:52:41 Tải xuống
Chapter 205: Bước ngoặt 22-03-2019 01:52:44 Tải xuống
Chapter 206 22-03-2019 01:52:47 Tải xuống
Chapter 207 22-03-2019 01:52:50 Tải xuống
Chapter 208 22-03-2019 01:52:53 Tải xuống
Chapter 209 22-03-2019 01:52:56 Tải xuống
Chapter 210: Giấc mơ về One For All 22-03-2019 01:52:59 Tải xuống
Chapter 211 22-03-2019 01:53:02 Tải xuống
Chapter 212 22-03-2019 01:53:05 Tải xuống
Chapter 213 22-03-2019 01:53:08 Tải xuống
Chapter 214 22-03-2019 01:53:11 Tải xuống
Chapter 215 22-03-2019 01:53:14 Tải xuống
Chapter 216: Khép lại ván đấu 22-03-2019 01:53:17 Tải xuống
Chapter 217 22-03-2019 01:53:20 Tải xuống
Chapter 218 22-03-2019 01:53:23 Tải xuống
Chapter 219 22-03-2019 01:53:26 Tải xuống
Chapter 220 22-03-2019 01:53:29 Tải xuống
Chapter 221: Raw 22-03-2019 01:53:32 Tải xuống
Chapter 221 25-03-2019 20:09:14 Tải xuống
Chapter 222: Raw 29-03-2019 21:43:33 Tải xuống
Chapter 223: Raw 07-04-2019 20:13:54 Tải xuống
Chapter 1 12-05-2019 00:03:05 Tải xuống
Chapter 2 12-05-2019 00:03:20 Tải xuống
Chapter 3 12-05-2019 00:28:26 Tải xuống
Chapter 4 23-04-2019 06:22:22 Tải xuống
Chapter 5 23-04-2019 07:06:27 Tải xuống
Chapter 6 23-04-2019 06:22:25 Tải xuống
Chapter 7 22-04-2019 15:28:56 Tải xuống
Chapter 8 23-04-2019 07:06:30 Tải xuống
Chapter 9 23-04-2019 07:06:33 Tải xuống
Chapter 10 23-04-2019 07:06:36 Tải xuống
Chapter 11 23-04-2019 07:06:39 Tải xuống
Chapter 12 23-04-2019 04:25:15 Tải xuống
Chapter 13 22-04-2019 19:07:10 Tải xuống
Chapter 14 23-04-2019 06:22:17 Tải xuống
Chapter 15 23-04-2019 07:06:42 Tải xuống
Chapter 16 23-04-2019 07:06:45 Tải xuống
Chapter 17 23-04-2019 07:06:48 Tải xuống
Chapter 18 23-04-2019 07:06:51 Tải xuống
Chapter 19 23-04-2019 04:25:19 Tải xuống
Chapter 20 23-04-2019 06:22:12 Tải xuống
Chapter 21 23-04-2019 06:22:13 Tải xuống
Chapter 22 23-04-2019 05:23:51 Tải xuống
Chapter 23 23-04-2019 07:06:54 Tải xuống
Chapter 24 23-04-2019 06:22:10 Tải xuống
Chapter 25 23-04-2019 07:06:57 Tải xuống
Chapter 26 23-04-2019 07:07:00 Tải xuống
Chapter 27 22-04-2019 19:07:46 Tải xuống
Chapter 28 22-04-2019 19:15:25 Tải xuống
Chapter 29 23-04-2019 04:25:02 Tải xuống
Chapter 30 22-04-2019 19:07:49 Tải xuống
Chapter 31 23-04-2019 06:22:01 Tải xuống
Chapter 32 23-04-2019 07:07:03 Tải xuống
Chapter 33 23-04-2019 07:07:07 Tải xuống
Chapter 34 23-04-2019 04:24:55 Tải xuống
Chapter 35 23-04-2019 04:24:59 Tải xuống
Chapter 36 22-04-2019 19:07:55 Tải xuống
Chapter 37 22-04-2019 19:15:04 Tải xuống
Chapter 38 23-04-2019 05:23:30 Tải xuống
Chapter 39 23-04-2019 07:07:10 Tải xuống
Chapter 40 22-04-2019 19:08:06 Tải xuống
Chapter 41 22-04-2019 16:23:02 Tải xuống
Chapter 42 23-04-2019 04:24:46 Tải xuống
Chapter 43 22-04-2019 16:23:00 Tải xuống
Chapter 44 23-04-2019 07:07:13 Tải xuống
Chapter 45 23-04-2019 06:21:39 Tải xuống
Chapter 46 23-04-2019 05:23:19 Tải xuống
Chapter 47 23-04-2019 07:07:16 Tải xuống
Chapter 48 23-04-2019 07:07:19 Tải xuống
Chapter 49 23-04-2019 06:21:36 Tải xuống
Chapter 50 23-04-2019 07:07:22 Tải xuống
Chapter 51 23-04-2019 07:07:25 Tải xuống
Chapter 52 22-04-2019 20:25:52 Tải xuống
Chapter 53 23-04-2019 05:23:15 Tải xuống
Chapter 54 22-04-2019 20:25:43 Tải xuống
Chapter 55 23-04-2019 06:21:30 Tải xuống
Chapter 56 23-04-2019 06:21:33 Tải xuống
Chapter 57 23-04-2019 06:21:45 Tải xuống
Chapter 58 23-04-2019 07:07:28 Tải xuống
Chapter 59 22-04-2019 19:08:46 Tải xuống
Chapter 60 23-04-2019 07:07:31 Tải xuống
Chapter 61 23-04-2019 07:07:34 Tải xuống
Chapter 62 23-04-2019 07:07:37 Tải xuống
Chapter 63 22-04-2019 19:08:52 Tải xuống
Chapter 64 23-04-2019 04:24:25 Tải xuống
Chapter 65 23-04-2019 07:07:40 Tải xuống
Chapter 66 23-04-2019 07:07:43 Tải xuống
Chapter 67 23-04-2019 07:07:46 Tải xuống
Chapter 68 23-04-2019 07:07:49 Tải xuống
Chapter 69 22-04-2019 19:14:46 Tải xuống
Chapter 70 23-04-2019 07:07:52 Tải xuống
Chapter 71 23-04-2019 07:07:55 Tải xuống
Chapter 72 23-04-2019 06:21:18 Tải xuống
Chapter 73 23-04-2019 07:07:58 Tải xuống
Chapter 74 23-04-2019 07:08:01 Tải xuống
Chapter 75 23-04-2019 04:24:19 Tải xuống
Chapter 76 22-04-2019 20:25:02 Tải xuống
Chapter 77 22-04-2019 19:09:22 Tải xuống
Chapter 78 23-04-2019 06:21:13 Tải xuống
Chapter 79 23-04-2019 07:08:04 Tải xuống
Chapter 80 22-04-2019 19:14:44 Tải xuống
Chapter 81 23-04-2019 07:08:06 Tải xuống
Chapter 82 23-04-2019 07:08:09 Tải xuống
Chapter 83 23-04-2019 07:08:12 Tải xuống
Chapter 84 23-04-2019 07:08:16 Tải xuống
Chapter 84.5: Omake 23-04-2019 04:24:04 Tải xuống
Chapter 85 23-04-2019 05:22:55 Tải xuống
Chapter 85.5: Bản RAW chưa dịch 23-04-2019 07:08:18 Tải xuống
Chapter 86 23-04-2019 06:21:05 Tải xuống
Chapter 87 22-04-2019 17:18:54 Tải xuống
Chapter 88 22-04-2019 19:14:34 Tải xuống
Chapter 89 23-04-2019 07:08:21 Tải xuống
Chapter 90 22-04-2019 19:09:55 Tải xuống
Chapter 91 23-04-2019 07:08:24 Tải xuống
Chapter 92 23-04-2019 07:08:27 Tải xuống
Chapter 93 23-04-2019 07:08:30 Tải xuống
Chapter 94 23-04-2019 07:08:33 Tải xuống
Chapter 95 22-04-2019 20:24:20 Tải xuống
Chapter 96 23-04-2019 07:08:36 Tải xuống
Chapter 97 23-04-2019 06:20:55 Tải xuống
Chapter 98 23-04-2019 07:08:39 Tải xuống
Chapter 99 23-04-2019 05:22:31 Tải xuống
Chapter 100 23-04-2019 07:08:42 Tải xuống
Chapter 101 22-04-2019 19:10:16 Tải xuống
Chapter 102 23-04-2019 06:20:49 Tải xuống
Chapter 103 23-04-2019 07:08:45 Tải xuống
Chapter 104 23-04-2019 05:22:28 Tải xuống
Chapter 105 23-04-2019 07:08:48 Tải xuống
Chapter 106 23-04-2019 07:08:51 Tải xuống
Chapter 107 23-04-2019 07:08:54 Tải xuống
Chapter 108 23-04-2019 07:08:57 Tải xuống
Chapter 109 23-04-2019 07:09:00 Tải xuống
Chapter 110 23-04-2019 04:23:46 Tải xuống
Chapter 111 23-04-2019 07:09:03 Tải xuống
Chapter 112 23-04-2019 07:09:07 Tải xuống
Chapter 113 23-04-2019 07:09:10 Tải xuống
Chapter 114 23-04-2019 07:09:13 Tải xuống
Chapter 115 23-04-2019 07:09:16 Tải xuống
Chapter 116: - Lời chào từ Tatarus 23-04-2019 06:20:46 Tải xuống
Chapter 117: - Là về năng lực của mày đấy thằng đần 23-04-2019 06:20:46 Tải xuống
Chapter 118 23-04-2019 04:23:36 Tải xuống
Chapter 119 23-04-2019 07:09:19 Tải xuống
Chapter 120 23-04-2019 06:20:44 Tải xuống
Chapter 121 22-04-2019 20:24:34 Tải xuống
Chapter 122 23-04-2019 07:09:22 Tải xuống
Chapter 123 22-04-2019 20:24:43 Tải xuống
Chapter 124 22-04-2019 19:11:13 Tải xuống
Chapter 125 22-04-2019 19:11:16 Tải xuống
Chapter 126 23-04-2019 07:09:25 Tải xuống
Chapter 127 22-04-2019 20:23:37 Tải xuống
Chapter 128 23-04-2019 07:09:28 Tải xuống
Chapter 129 23-04-2019 07:09:31 Tải xuống
Chapter 130 23-04-2019 07:09:34 Tải xuống
Chapter 131 23-04-2019 07:09:37 Tải xuống
Chapter 132 22-04-2019 20:23:29 Tải xuống
Chapter 133 23-04-2019 07:09:40 Tải xuống
Chapter 134 23-04-2019 06:20:34 Tải xuống
Chapter 135 22-04-2019 19:11:37 Tải xuống
Chapter 136 22-04-2019 19:11:44 Tải xuống
Chapter 137 22-04-2019 19:11:39 Tải xuống
Chapter 138 23-04-2019 07:09:43 Tải xuống
Chapter 139 22-04-2019 08:21:22 Tải xuống
Chapter 140 23-04-2019 06:20:25 Tải xuống
Chapter 141 23-04-2019 07:09:46 Tải xuống
Chapter 142 23-04-2019 05:21:57 Tải xuống
Chapter 143 23-04-2019 07:09:49 Tải xuống
Chapter 144 23-04-2019 07:09:52 Tải xuống
Chapter 145 23-04-2019 07:09:55 Tải xuống
Chapter 146 23-04-2019 07:09:58 Tải xuống
Chapter 147 23-04-2019 07:10:01 Tải xuống
Chapter 148 22-04-2019 19:12:00 Tải xuống
Chapter 149 23-04-2019 07:10:04 Tải xuống
Chapter 150 23-04-2019 07:10:06 Tải xuống
Chapter 151 23-04-2019 07:10:09 Tải xuống
Chapter 152 23-04-2019 07:10:12 Tải xuống
Chapter 153 22-04-2019 07:21:51 Tải xuống
Chapter 154 23-04-2019 05:21:51 Tải xuống
Chapter 155 23-04-2019 07:10:15 Tải xuống
Chapter 156 23-04-2019 04:22:58 Tải xuống
Chapter 157 23-04-2019 07:10:18 Tải xuống
Chapter 158 23-04-2019 07:10:21 Tải xuống
Chapter 159 23-04-2019 07:10:24 Tải xuống
Chapter 160 23-04-2019 07:10:27 Tải xuống
Chapter 161 23-04-2019 06:20:13 Tải xuống
Chapter 162 23-04-2019 07:10:30 Tải xuống
Chapter 163 22-04-2019 20:22:42 Tải xuống
Chapter 164 23-04-2019 07:10:33 Tải xuống
Chapter 165 22-04-2019 19:13:59 Tải xuống
Chapter 166 23-04-2019 07:10:36 Tải xuống
Chapter 167 23-04-2019 06:20:07 Tải xuống
Chapter 168 23-04-2019 07:10:39 Tải xuống
Chapter 169 22-04-2019 19:12:46 Tải xuống
Chapter 170 23-04-2019 07:10:42 Tải xuống
Chapter 171 23-04-2019 06:20:10 Tải xuống
Chapter 172 23-04-2019 04:22:43 Tải xuống
Chapter 173 22-04-2019 19:13:54 Tải xuống
Chapter 174 23-04-2019 07:10:45 Tải xuống
Chapter 175 23-04-2019 07:10:48 Tải xuống
Chapter 176 23-04-2019 07:10:51 Tải xuống
Chapter 177 23-04-2019 07:10:54 Tải xuống
Chapter 178 23-04-2019 06:20:03 Tải xuống
Chapter 179 23-04-2019 07:10:57 Tải xuống
Chapter 180 23-04-2019 06:20:17 Tải xuống
Chapter 181 23-04-2019 07:11:00 Tải xuống
Chapter 182 23-04-2019 07:11:03 Tải xuống
Chapter 183 23-04-2019 04:22:38 Tải xuống
Chapter 184 22-04-2019 19:13:25 Tải xuống
Chapter 185 23-04-2019 04:22:31 Tải xuống
Chapter 186 23-04-2019 06:19:55 Tải xuống
Chapter 187 23-04-2019 06:19:58 Tải xuống
Chapter 188 23-04-2019 04:22:29 Tải xuống
Chapter 189: Lý do để tiếp tục chiến đấu 23-04-2019 04:22:46 Tải xuống
Chapter 190 22-04-2019 06:19:01 Tải xuống
Chapter 191: Dabi - Hawks - Endeavor 23-04-2019 07:11:06 Tải xuống
Chapter 192 22-04-2019 20:21:38 Tải xuống
Chapter 193 23-04-2019 07:11:09 Tải xuống
Chapter 194: Mùa đông tại Cao trung U.A 22-04-2019 20:21:40 Tải xuống
Chapter 195 22-04-2019 19:14:00 Tải xuống
Chapter 196 23-04-2019 06:19:40 Tải xuống
Chapter 197 23-04-2019 07:11:12 Tải xuống
Chapter 198 22-04-2019 17:17:23 Tải xuống
Chapter 199 23-04-2019 05:21:04 Tải xuống
Chapter 200 23-04-2019 07:11:15 Tải xuống
Chapter 201 22-04-2019 19:14:13 Tải xuống
Chapter 202 23-04-2019 04:22:13 Tải xuống
Chapter 203 23-04-2019 07:11:18 Tải xuống
Chapter 204: Điều chỉnh 22-04-2019 20:21:13 Tải xuống
Chapter 205: Bước ngoặt 23-04-2019 04:22:11 Tải xuống
Chapter 206 23-04-2019 07:11:21 Tải xuống
Chapter 207 23-04-2019 07:11:24 Tải xuống
Chapter 208 23-04-2019 06:19:28 Tải xuống
Chapter 209 23-04-2019 07:11:27 Tải xuống
Chapter 210: Giấc mơ về One For All 23-04-2019 07:11:30 Tải xuống
Chapter 211 23-04-2019 05:20:52 Tải xuống
Chapter 212 23-04-2019 07:11:33 Tải xuống
Chapter 213 22-04-2019 08:19:58 Tải xuống
Chapter 214 23-04-2019 07:11:36 Tải xuống
Chapter 215 22-04-2019 19:15:29 Tải xuống
Chapter 216: Khép lại ván đấu 23-04-2019 07:11:39 Tải xuống
Chapter 217 23-04-2019 07:11:42 Tải xuống
Chapter 218 23-04-2019 07:11:45 Tải xuống
Chapter 219 23-04-2019 02:23:16 Tải xuống
Chapter 220 22-04-2019 20:20:55 Tải xuống
Chapter 221 23-04-2019 07:11:48 Tải xuống
Chapter 222: Tomura Shigaraki lạc lối 23-04-2019 07:11:51 Tải xuống
Chapter 223: Con gián 23-04-2019 07:11:54 Tải xuống
Chapter 224: Raw 23-04-2019 07:11:57 Tải xuống
Chapter 225 23-04-2019 09:18:27 Tải xuống
Chapter 224 23-04-2019 05:04:03 Tải xuống
Chapter 225: Raw 23-04-2019 20:19:07 Tải xuống
Chapter 226 30-04-2019 21:04:23 Tải xuống
Chapter 226: Raw 30-04-2019 21:04:26 Tải xuống
Chapter 226: Raw - Kẻ cuồng máu 11-05-2019 00:42:08 Tải xuống
Chapter 227: Raw 11-05-2019 01:00:17 Tải xuống
Chapter 227 11-05-2019 21:36:05 Tải xuống
Chapter 228 18-05-2019 14:00:24 Tải xuống
Chapter 228: Raw 18-05-2019 15:00:22 Tải xuống
Chapter 228: Trái tim bị tổn thương 28-05-2019 09:11:21 Tải xuống
Chapter 229 28-05-2019 17:03:51 Tải xuống
Chapter 229: Raw 28-05-2019 04:08:28 Tải xuống
Chapter 230 04-06-2019 08:22:49 Tải xuống
Chapter 231: Raw 10-06-2019 11:16:13 Tải xuống
Chapter 231 10-06-2019 10:48:36 Tải xuống
Chapter 232 17-06-2019 11:10:11 Tải xuống
Chapter 233 26-06-2019 03:56:39 Tải xuống
Chapter 233: Raw 26-06-2019 03:56:27 Tải xuống
Chapter 234 07-07-2019 00:00:44 Tải xuống
Chapter 235 19-07-2019 00:11:35 Tải xuống
Chapter 236: Raw 21-07-2019 03:41:33 Tải xuống
Chapter 236 21-07-2019 02:26:52 Tải xuống
Chapter 237 26-07-2019 20:42:19 Tải xuống
Chapter 237: Raw 27-07-2019 07:37:09 Tải xuống
Chapter 238 07-08-2019 12:35:27 Tải xuống
Chapter 239 18-08-2019 18:36:25 Tải xuống
Chapter 239: Raw 23-08-2019 16:12:45 Tải xuống
Chapter 240 23-08-2019 16:12:40 Tải xuống
Chapter 240: Raw 23-08-2019 16:30:48 Tải xuống
Chapter 241: Raw 04-09-2019 19:21:45 Tải xuống
Chapter 241 09-09-2019 00:33:06 Tải xuống
Chapter 242 07-09-2019 09:06:45 Tải xuống
Chapter 242: Raw 07-09-2019 09:54:30 Tải xuống
Chapter 243 13-09-2019 16:18:09 Tải xuống
Chapter 243: Raw 13-09-2019 16:36:05 Tải xuống
Chapter 244: Raw 29-09-2019 19:19:23 Tải xuống
Chapter 244 29-09-2019 18:48:16 Tải xuống
Chapter 245 05-10-2019 08:25:13 Tải xuống
Chapter 245: Raw 05-10-2019 09:01:19 Tải xuống
Chapter 246: Raw 11-10-2019 13:54:45 Tải xuống
Chapter 246 13-10-2019 08:24:41 Tải xuống
Chapter 247 21-10-2019 09:39:17 Tải xuống
Chapter 248: Raw 25-10-2019 15:01:17 Tải xuống
Chapter 248 29-10-2019 22:06:44 Tải xuống
Chapter 1 09-11-2019 01:38:21 Tải xuống
Chapter 2 09-11-2019 01:25:55 Tải xuống
Chapter 3 09-11-2019 01:42:15 Tải xuống
Chapter 4 09-11-2019 00:31:54 Tải xuống
Chapter 5 09-11-2019 00:31:25 Tải xuống
Chapter 6 09-11-2019 00:30:58 Tải xuống
Chapter 7 09-11-2019 00:30:14 Tải xuống
Chapter 8 09-11-2019 00:29:28 Tải xuống
Chapter 9 09-11-2019 00:18:34 Tải xuống
Chapter 10 09-11-2019 01:30:52 Tải xuống
Chapter 11 09-11-2019 01:51:19 Tải xuống
Chapter 12 09-11-2019 02:08:13 Tải xuống
Chapter 13 09-11-2019 00:26:37 Tải xuống
Chapter 14 09-11-2019 00:15:05 Tải xuống
Chapter 15 09-11-2019 00:11:38 Tải xuống
Chapter 16 09-11-2019 00:11:08 Tải xuống
Chapter 17 09-11-2019 00:10:57 Tải xuống
Chapter 18 09-11-2019 00:10:10 Tải xuống
Chapter 19 09-11-2019 00:10:01 Tải xuống
Chapter 20 09-11-2019 00:08:59 Tải xuống
Chapter 21 09-11-2019 00:06:52 Tải xuống
Chapter 22 09-11-2019 00:05:55 Tải xuống
Chapter 23 09-11-2019 00:05:09 Tải xuống
Chapter 24 09-11-2019 00:04:41 Tải xuống
Chapter 25 09-11-2019 00:04:27 Tải xuống
Chapter 26 09-11-2019 00:03:42 Tải xuống
Chapter 27 09-11-2019 00:02:54 Tải xuống
Chapter 28 09-11-2019 00:13:41 Tải xuống
Chapter 29 09-11-2019 00:01:04 Tải xuống
Chapter 30 09-11-2019 00:00:22 Tải xuống
Chapter 31 08-11-2019 23:59:55 Tải xuống
Chapter 32 08-11-2019 23:59:09 Tải xuống
Chapter 33 09-11-2019 00:09:08 Tải xuống
Chapter 34 08-11-2019 23:58:35 Tải xuống
Chapter 35 09-11-2019 00:08:22 Tải xuống
Chapter 36 09-11-2019 00:07:54 Tải xuống
Chapter 37 09-11-2019 00:07:10 Tải xuống
Chapter 38 08-11-2019 23:55:53 Tải xuống
Chapter 39 08-11-2019 23:54:39 Tải xuống
Chapter 40 08-11-2019 23:53:39 Tải xuống
Chapter 41 08-11-2019 23:53:09 Tải xuống
Chapter 42 08-11-2019 23:50:52 Tải xuống
Chapter 43 08-11-2019 23:49:42 Tải xuống
Chapter 44 08-11-2019 23:49:15 Tải xuống
Chapter 45 08-11-2019 23:48:39 Tải xuống
Chapter 46 08-11-2019 23:48:09 Tải xuống
Chapter 47 08-11-2019 23:46:43 Tải xuống
Chapter 48 08-11-2019 23:46:10 Tải xuống
Chapter 49 08-11-2019 23:45:39 Tải xuống
Chapter 50 08-11-2019 23:45:09 Tải xuống
Chapter 51 08-11-2019 23:44:57 Tải xuống
Chapter 52 08-11-2019 23:54:09 Tải xuống
Chapter 53 08-11-2019 23:43:18 Tải xuống
Chapter 54 08-11-2019 23:42:55 Tải xuống
Chapter 55 08-11-2019 23:42:09 Tải xuống
Chapter 56 08-11-2019 23:52:39 Tải xuống
Chapter 57 08-11-2019 23:51:39 Tải xuống
Chapter 58 08-11-2019 23:39:57 Tải xuống
Chapter 59 08-11-2019 23:38:39 Tải xuống
Chapter 60 08-11-2019 23:38:29 Tải xuống
Chapter 61 08-11-2019 23:37:39 Tải xuống
Chapter 62 08-11-2019 23:37:30 Tải xuống
Chapter 63 08-11-2019 22:50:43 Tải xuống
Chapter 64 08-11-2019 23:47:40 Tải xuống
Chapter 65 08-11-2019 22:28:54 Tải xuống
Chapter 66 08-11-2019 23:47:08 Tải xuống
Chapter 67 08-11-2019 23:35:39 Tải xuống
Chapter 68 08-11-2019 23:35:09 Tải xuống
Chapter 69 08-11-2019 20:08:40 Tải xuống
Chapter 70 08-11-2019 19:46:35 Tải xuống
Chapter 71 08-11-2019 20:08:20 Tải xuống
Chapter 72 08-11-2019 19:43:50 Tải xuống
Chapter 73 08-11-2019 19:49:54 Tải xuống
Chapter 74 08-11-2019 19:35:46 Tải xuống
Chapter 75 08-11-2019 23:34:39 Tải xuống
Chapter 76 08-11-2019 19:50:25 Tải xuống
Chapter 77 08-11-2019 19:33:47 Tải xuống
Chapter 78 08-11-2019 20:04:22 Tải xuống
Chapter 79 08-11-2019 22:49:19 Tải xuống
Chapter 80 08-11-2019 19:17:02 Tải xuống
Chapter 81 08-11-2019 22:05:12 Tải xuống
Chapter 82 08-11-2019 18:58:55 Tải xuống
Chapter 83 08-11-2019 19:17:47 Tải xuống
Chapter 84 08-11-2019 23:34:09 Tải xuống
Chapter 84.5: Omake 08-11-2019 19:05:31 Tải xuống
Chapter 85 08-11-2019 19:15:32 Tải xuống
Chapter 85.5: Bản RAW chưa dịch 08-11-2019 19:26:09 Tải xuống
Chapter 86 08-11-2019 18:52:50 Tải xuống
Chapter 87 08-11-2019 22:15:18 Tải xuống
Chapter 88 08-11-2019 19:00:24 Tải xuống
Chapter 89 08-11-2019 18:49:19 Tải xuống
Chapter 90 08-11-2019 19:00:02 Tải xuống
Chapter 91 08-11-2019 19:14:35 Tải xuống
Chapter 92 08-11-2019 19:02:45 Tải xuống
Chapter 93 08-11-2019 19:35:34 Tải xuống
Chapter 94 08-11-2019 18:50:17 Tải xuống
Chapter 95 08-11-2019 18:28:18 Tải xuống
Chapter 96 08-11-2019 18:27:51 Tải xuống
Chapter 97 08-11-2019 18:27:17 Tải xuống
Chapter 98 08-11-2019 18:26:50 Tải xuống
Chapter 99 08-11-2019 19:34:40 Tải xuống
Chapter 100 08-11-2019 19:11:44 Tải xuống
Chapter 101 08-11-2019 22:26:26 Tải xuống
Chapter 102 08-11-2019 18:24:21 Tải xuống
Chapter 103 08-11-2019 18:23:49 Tải xuống
Chapter 104 08-11-2019 18:57:30 Tải xuống
Chapter 105 08-11-2019 19:32:42 Tải xuống
Chapter 106 08-11-2019 19:43:20 Tải xuống
Chapter 107 08-11-2019 18:55:30 Tải xuống
Chapter 108 08-11-2019 18:20:19 Tải xuống
Chapter 109 08-11-2019 18:19:47 Tải xuống
Chapter 110 08-11-2019 18:19:13 Tải xuống
Chapter 111 08-11-2019 18:18:52 Tải xuống
Chapter 112 08-11-2019 18:18:20 Tải xuống
Chapter 113 08-11-2019 18:17:54 Tải xuống
Chapter 114 08-11-2019 18:17:19 Tải xuống
Chapter 115 08-11-2019 18:16:46 Tải xuống
Chapter 116: - Lời chào từ Tatarus 08-11-2019 18:15:52 Tải xuống
Chapter 117: - Là về năng lực của mày đấy thằng đần 08-11-2019 18:12:47 Tải xuống
Chapter 118 08-11-2019 18:11:48 Tải xuống
Chapter 119 08-11-2019 18:11:17 Tải xuống
Chapter 120 08-11-2019 18:10:51 Tải xuống
Chapter 121 08-11-2019 18:10:21 Tải xuống
Chapter 122 08-11-2019 18:09:50 Tải xuống
Chapter 123 08-11-2019 18:08:48 Tải xuống
Chapter 124 08-11-2019 18:07:51 Tải xuống
Chapter 125 08-11-2019 18:07:20 Tải xuống
Chapter 126 08-11-2019 18:06:49 Tải xuống
Chapter 127 08-11-2019 18:04:51 Tải xuống
Chapter 128 08-11-2019 18:15:11 Tải xuống
Chapter 129 08-11-2019 18:14:42 Tải xuống
Chapter 130 08-11-2019 18:14:11 Tải xuống
Chapter 131 08-11-2019 18:13:42 Tải xuống
Chapter 132 08-11-2019 18:13:13 Tải xuống
Chapter 133 08-11-2019 18:12:12 Tải xuống
Chapter 134 08-11-2019 18:01:19 Tải xuống
Chapter 135 08-11-2019 18:00:49 Tải xuống
Chapter 136 08-11-2019 18:00:22 Tải xuống
Chapter 137 08-11-2019 17:59:48 Tải xuống
Chapter 138 08-11-2019 17:59:17 Tải xuống
Chapter 139 08-11-2019 17:58:46 Tải xuống
Chapter 140 08-11-2019 18:09:12 Tải xuống
Chapter 141 08-11-2019 18:08:12 Tải xuống
Chapter 142 08-11-2019 17:57:25 Tải xuống
Chapter 143 08-11-2019 17:56:59 Tải xuống
Chapter 144 08-11-2019 17:56:16 Tải xuống
Chapter 145 08-11-2019 17:56:00 Tải xuống
Chapter 146 08-11-2019 17:55:17 Tải xuống
Chapter 147 08-11-2019 17:53:48 Tải xuống
Chapter 148 08-11-2019 17:53:17 Tải xuống
Chapter 149 08-11-2019 17:51:46 Tải xuống
Chapter 150 08-11-2019 17:51:15 Tải xuống
Chapter 151 08-11-2019 17:51:02 Tải xuống
Chapter 152 08-11-2019 17:50:18 Tải xuống
Chapter 153 08-11-2019 17:49:47 Tải xuống
Chapter 154 08-11-2019 17:49:15 Tải xuống
Chapter 155 08-11-2019 17:48:17 Tải xuống
Chapter 156 08-11-2019 17:47:44 Tải xuống
Chapter 157 08-11-2019 17:47:16 Tải xuống
Chapter 158 08-11-2019 17:47:02 Tải xuống
Chapter 159 08-11-2019 17:46:20 Tải xuống
Chapter 160 08-11-2019 17:45:47 Tải xuống
Chapter 161 08-11-2019 17:45:16 Tải xuống
Chapter 162 08-11-2019 17:44:54 Tải xuống
Chapter 163 08-11-2019 17:55:15 Tải xuống
Chapter 164 08-11-2019 17:42:56 Tải xuống
Chapter 165 08-11-2019 17:42:20 Tải xuống
Chapter 166 08-11-2019 17:52:44 Tải xuống
Chapter 167 08-11-2019 17:52:13 Tải xuống
Chapter 168 08-11-2019 17:40:50 Tải xuống
Chapter 169 08-11-2019 17:40:29 Tải xuống
Chapter 170 08-11-2019 17:39:55 Tải xuống
Chapter 171 08-11-2019 17:39:14 Tải xuống
Chapter 172 08-11-2019 17:38:45 Tải xuống
Chapter 173 08-11-2019 17:38:17 Tải xuống
Chapter 174 08-11-2019 17:37:51 Tải xuống
Chapter 175 08-11-2019 17:37:23 Tải xuống
Chapter 176 08-11-2019 17:36:48 Tải xuống
Chapter 177 08-11-2019 17:36:18 Tải xuống
Chapter 178 08-11-2019 17:35:55 Tải xuống
Chapter 179 08-11-2019 17:34:52 Tải xuống
Chapter 180 08-11-2019 17:33:49 Tải xuống
Chapter 181 08-11-2019 17:33:17 Tải xuống
Chapter 182 08-11-2019 17:44:17 Tải xuống
Chapter 183 08-11-2019 17:30:17 Tải xuống
Chapter 184 08-11-2019 17:29:50 Tải xuống
Chapter 185 08-11-2019 17:29:18 Tải xuống
Chapter 186 08-11-2019 17:28:50 Tải xuống
Chapter 187 08-11-2019 17:28:26 Tải xuống
Chapter 188 08-11-2019 17:27:56 Tải xuống
Chapter 189: Lý do để tiếp tục chiến đấu 08-11-2019 17:27:27 Tải xuống
Chapter 190 08-11-2019 17:26:51 Tải xuống
Chapter 191: Dabi - Hawks - Endeavor 08-11-2019 17:26:18 Tải xuống
Chapter 192 08-11-2019 17:25:50 Tải xuống
Chapter 193 08-11-2019 17:25:25 Tải xuống
Chapter 194: Mùa đông tại Cao trung U.A 08-11-2019 17:24:47 Tải xuống
Chapter 195 08-11-2019 17:35:13 Tải xuống
Chapter 196 08-11-2019 17:34:14 Tải xuống
Chapter 197 08-11-2019 17:23:31 Tải xuống
Chapter 198 08-11-2019 17:22:44 Tải xuống
Chapter 199 08-11-2019 17:22:18 Tải xuống
Chapter 200 08-11-2019 17:21:45 Tải xuống
Chapter 201 08-11-2019 17:21:24 Tải xuống
Chapter 202 08-11-2019 17:20:46 Tải xuống
Chapter 203 08-11-2019 17:20:14 Tải xuống
Chapter 204: Điều chỉnh 08-11-2019 17:19:47 Tải xuống
Chapter 205: Bước ngoặt 08-11-2019 17:19:20 Tải xuống
Chapter 206 08-11-2019 17:18:52 Tải xuống
Chapter 207 08-11-2019 17:18:18 Tải xuống
Chapter 208 08-11-2019 17:17:47 Tải xuống
Chapter 209 08-11-2019 17:17:19 Tải xuống
Chapter 210: Giấc mơ về One For All 08-11-2019 17:16:47 Tải xuống
Chapter 211 08-11-2019 17:16:13 Tải xuống
Chapter 212 08-11-2019 17:15:43 Tải xuống
Chapter 213 08-11-2019 17:15:14 Tải xuống
Chapter 214 08-11-2019 17:14:46 Tải xuống
Chapter 215 08-11-2019 17:14:15 Tải xuống
Chapter 216: Khép lại ván đấu 08-11-2019 17:13:44 Tải xuống
Chapter 217 08-11-2019 17:13:14 Tải xuống
Chapter 218 08-11-2019 17:12:15 Tải xuống
Chapter 219 08-11-2019 17:11:45 Tải xuống
Chapter 220 08-11-2019 17:11:15 Tải xuống
Chapter 221 08-11-2019 17:10:46 Tải xuống
Chapter 222: Tomura Shigaraki lạc lối 08-11-2019 17:10:15 Tải xuống
Chapter 223: Con gián 08-11-2019 17:09:46 Tải xuống
Chapter 224 08-11-2019 17:09:15 Tải xuống
Chapter 225 08-11-2019 17:06:40 Tải xuống
Chapter 226 08-11-2019 17:06:14 Tải xuống
Chapter 227 08-11-2019 17:05:48 Tải xuống
Chapter 228: Trái tim bị tổn thương 08-11-2019 17:05:16 Tải xuống
Chapter 229 08-11-2019 17:04:52 Tải xuống
Chapter 230 08-11-2019 17:04:16 Tải xuống
Chapter 231 08-11-2019 17:03:44 Tải xuống
Chapter 232 08-11-2019 17:03:18 Tải xuống
Chapter 233 08-11-2019 17:02:52 Tải xuống
Chapter 234 08-11-2019 17:02:19 Tải xuống
Chapter 235 08-11-2019 17:01:57 Tải xuống
Chapter 236 08-11-2019 17:01:22 Tải xuống
Chapter 237 08-11-2019 17:00:54 Tải xuống
Chapter 238 08-11-2019 17:00:28 Tải xuống
Chapter 239 08-11-2019 16:59:51 Tải xuống
Chapter 240 08-11-2019 16:59:23 Tải xuống
Chapter 241 08-11-2019 16:58:41 Tải xuống
Chapter 242 08-11-2019 16:58:21 Tải xuống
Chapter 243 08-11-2019 16:57:53 Tải xuống
Chapter 244 08-11-2019 16:57:24 Tải xuống
Chapter 245 08-11-2019 16:56:51 Tải xuống
Chapter 246 08-11-2019 16:56:17 Tải xuống
Chapter 247 08-11-2019 16:55:45 Tải xuống
Chapter 248 08-11-2019 16:55:15 Tải xuống
Chapter 249: Raw 08-11-2019 16:54:43 Tải xuống
Chapter 249 12-11-2019 10:57:44 Tải xuống
Chapter 250 16-11-2019 10:20:12 Tải xuống
Chapter 250: Raw 16-11-2019 10:42:43 Tải xuống
Chapter 251 22-11-2019 19:12:39 Tải xuống
Chapter 251: Raw 22-11-2019 20:25:09 Tải xuống
Chapter 252 29-11-2019 15:48:08 Tải xuống
Chapter 252: Raw 29-11-2019 16:18:37 Tải xuống
Chapter 253 06-12-2019 14:55:55 Tải xuống
Chapter 253: Raw 06-12-2019 15:49:56 Tải xuống


NHẬN XÉT