Báo hỏng link

Hành Trình Tu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: Action , Drama , Mystery , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 07-08-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 401 16-09-2019 14:21:18 Tải xuống
Chapter 400 04-10-2019 23:24:52 Tải xuống
Chapter 399 22-08-2019 14:31:13 Tải xuống
Chapter 398 31-07-2019 12:06:20 Tải xuống
Chapter 397 29-07-2019 20:06:19 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 14-03-2019 15:48:28 Tải xuống
Chapter 2 24-02-2019 18:27:38 Tải xuống
Chapter 3 24-02-2019 18:27:41 Tải xuống
Chapter 4 24-02-2019 18:27:44 Tải xuống
Chapter 5 24-02-2019 18:27:47 Tải xuống
Chapter 6 24-02-2019 18:27:50 Tải xuống
Chapter 7 24-02-2019 18:27:53 Tải xuống
Chapter 8 24-02-2019 18:27:56 Tải xuống
Chapter 9 24-02-2019 18:27:59 Tải xuống
Chapter 10 24-02-2019 18:28:03 Tải xuống
Chapter 11 24-02-2019 18:28:06 Tải xuống
Chapter 11.5 24-02-2019 18:28:09 Tải xuống
Chapter 12 24-02-2019 18:28:11 Tải xuống
Chapter 13 24-02-2019 18:28:14 Tải xuống
Chapter 14 24-02-2019 18:28:17 Tải xuống
Chapter 15 24-02-2019 18:28:21 Tải xuống
Chapter 16 24-02-2019 18:28:24 Tải xuống
Chapter 17 24-02-2019 18:28:26 Tải xuống
Chapter 18 24-02-2019 18:28:29 Tải xuống
Chapter 19 24-02-2019 18:28:32 Tải xuống
Chapter 20 24-02-2019 18:28:36 Tải xuống
Chapter 21 24-02-2019 18:28:39 Tải xuống
Chapter 22 24-02-2019 18:28:42 Tải xuống
Chapter 23 24-02-2019 18:28:44 Tải xuống
Chapter 24 24-02-2019 18:28:47 Tải xuống
Chapter 25 24-02-2019 18:28:50 Tải xuống
Chapter 26 24-02-2019 18:28:53 Tải xuống
Chapter 27 24-02-2019 18:28:57 Tải xuống
Chapter 28 24-02-2019 18:28:59 Tải xuống
Chapter 29 24-02-2019 18:29:03 Tải xuống
Chapter 30 24-02-2019 18:29:06 Tải xuống
Chapter 31 24-02-2019 18:29:10 Tải xuống
Chapter 32 24-02-2019 18:29:12 Tải xuống
Chapter 33 24-02-2019 18:29:15 Tải xuống
Chapter 34 24-02-2019 18:29:18 Tải xuống
Chapter 35 24-02-2019 18:29:21 Tải xuống
Chapter 36 24-02-2019 18:29:24 Tải xuống
Chapter 37 24-02-2019 18:29:27 Tải xuống
Chapter 38 24-02-2019 18:29:30 Tải xuống
Chapter 39 24-02-2019 18:29:33 Tải xuống
Chapter 40 24-02-2019 18:29:36 Tải xuống
Chapter 41 24-02-2019 18:29:39 Tải xuống
Chapter 42 24-02-2019 18:29:42 Tải xuống
Chapter 43 24-02-2019 18:29:45 Tải xuống
Chapter 44 24-02-2019 18:29:48 Tải xuống
Chapter 45 24-02-2019 18:29:51 Tải xuống
Chapter 46 24-02-2019 18:29:54 Tải xuống
Chapter 47 24-02-2019 18:29:58 Tải xuống
Chapter 48 24-02-2019 18:30:00 Tải xuống
Chapter 49 24-02-2019 18:30:04 Tải xuống
Chapter 50 24-02-2019 18:30:07 Tải xuống
Chapter 51 24-02-2019 18:30:09 Tải xuống
Chapter 52 24-02-2019 18:30:12 Tải xuống
Chapter 53 24-02-2019 18:30:15 Tải xuống
Chapter 54 24-02-2019 18:30:18 Tải xuống
Chapter 55 24-02-2019 18:30:21 Tải xuống
Chapter 56 24-02-2019 18:30:24 Tải xuống
Chapter 57 24-02-2019 18:30:27 Tải xuống
Chapter 58 24-02-2019 18:30:30 Tải xuống
Chapter 59 24-02-2019 18:30:33 Tải xuống
Chapter 60 24-02-2019 18:30:36 Tải xuống
Chapter 61 24-02-2019 18:30:39 Tải xuống
Chapter 62 24-02-2019 18:30:42 Tải xuống
Chapter 63 24-02-2019 18:30:45 Tải xuống
Chapter 64 24-02-2019 18:30:48 Tải xuống
Chapter 65 24-02-2019 18:30:51 Tải xuống
Chapter 66 24-02-2019 18:30:54 Tải xuống
Chapter 67 24-02-2019 18:30:57 Tải xuống
Chapter 68 24-02-2019 18:31:00 Tải xuống
Chapter 69 24-02-2019 18:31:03 Tải xuống
Chapter 70 24-02-2019 18:31:06 Tải xuống
Chapter 71 24-02-2019 18:31:09 Tải xuống
Chapter 72 24-02-2019 18:31:11 Tải xuống
Chapter 73 24-02-2019 18:31:15 Tải xuống
Chapter 74 24-02-2019 18:31:17 Tải xuống
Chapter 75 24-02-2019 18:31:21 Tải xuống
Chapter 76 24-02-2019 18:31:23 Tải xuống
Chapter 77 24-02-2019 18:31:27 Tải xuống
Chapter 78 24-02-2019 18:31:30 Tải xuống
Chapter 79 24-02-2019 18:31:33 Tải xuống
Chapter 80 24-02-2019 18:31:36 Tải xuống
Chapter 81 24-02-2019 18:31:39 Tải xuống
Chapter 82 24-02-2019 18:31:42 Tải xuống
Chapter 82.5 24-02-2019 18:31:44 Tải xuống
Chapter 82.6 24-02-2019 18:31:49 Tải xuống
Chapter 82.7 24-02-2019 18:31:50 Tải xuống
Chapter 83 24-02-2019 18:31:53 Tải xuống
Chapter 84 24-02-2019 18:31:56 Tải xuống
Chapter 85 24-02-2019 18:32:00 Tải xuống
Chapter 86 24-02-2019 18:32:03 Tải xuống
Chapter 87 24-02-2019 18:32:05 Tải xuống
Chapter 88 24-02-2019 18:32:08 Tải xuống
Chapter 89 24-02-2019 18:32:11 Tải xuống
Chapter 90 24-02-2019 18:32:14 Tải xuống
Chapter 91 24-02-2019 18:32:17 Tải xuống
Chapter 92 24-02-2019 18:32:20 Tải xuống
Chapter 93 24-02-2019 18:32:23 Tải xuống
Chapter 94 24-02-2019 18:32:26 Tải xuống
Chapter 95 24-02-2019 18:32:29 Tải xuống
Chapter 96 24-02-2019 18:32:32 Tải xuống
Chapter 97 24-02-2019 18:32:35 Tải xuống
Chapter 98 24-02-2019 18:32:40 Tải xuống
Chapter 99 24-02-2019 18:32:41 Tải xuống
Chapter 100 24-02-2019 18:32:44 Tải xuống
Chapter 101 24-02-2019 18:32:47 Tải xuống
Chapter 102 24-02-2019 18:32:50 Tải xuống
Chapter 103 24-02-2019 18:32:53 Tải xuống
Chapter 104 24-02-2019 18:32:56 Tải xuống
Chapter 105 24-02-2019 18:32:59 Tải xuống
Chapter 106 24-02-2019 18:33:05 Tải xuống
Chapter 107 24-02-2019 18:33:06 Tải xuống
Chapter 108 24-02-2019 18:33:09 Tải xuống
Chapter 109 24-02-2019 18:33:12 Tải xuống
Chapter 110 24-02-2019 18:33:15 Tải xuống
Chapter 111 24-02-2019 18:33:18 Tải xuống
Chapter 112 24-02-2019 18:33:20 Tải xuống
Chapter 113 24-02-2019 18:33:24 Tải xuống
Chapter 114 24-02-2019 18:33:26 Tải xuống
Chapter 115 24-02-2019 18:33:30 Tải xuống
Chapter 116 24-02-2019 18:33:32 Tải xuống
Chapter 117 24-02-2019 18:33:36 Tải xuống
Chapter 118 24-02-2019 18:33:39 Tải xuống
Chapter 119 24-02-2019 18:33:42 Tải xuống
Chapter 120 24-02-2019 18:33:44 Tải xuống
Chapter 121 24-02-2019 18:33:47 Tải xuống
Chapter 122 24-02-2019 18:33:51 Tải xuống
Chapter 123 24-02-2019 18:33:53 Tải xuống
Chapter 124 24-02-2019 18:33:57 Tải xuống
Chapter 125 24-02-2019 18:33:59 Tải xuống
Chapter 126 24-02-2019 18:34:03 Tải xuống
Chapter 126.5 24-02-2019 18:34:05 Tải xuống
Chapter 127 24-02-2019 18:34:09 Tải xuống
Chapter 128 24-02-2019 18:34:12 Tải xuống
Chapter 129 24-02-2019 18:34:15 Tải xuống
Chapter 130 24-02-2019 18:34:18 Tải xuống
Chapter 131 24-02-2019 18:34:21 Tải xuống
Chapter 132 24-02-2019 18:34:24 Tải xuống
Chapter 133 24-02-2019 18:34:27 Tải xuống
Chapter 134 24-02-2019 18:34:30 Tải xuống
Chapter 135 24-02-2019 18:34:33 Tải xuống
Chapter 136 24-02-2019 18:34:36 Tải xuống
Chapter 137 24-02-2019 18:34:39 Tải xuống
Chapter 138 24-02-2019 18:34:42 Tải xuống
Chapter 139 24-02-2019 18:34:45 Tải xuống
Chapter 140 24-02-2019 18:34:48 Tải xuống
Chapter 141 24-02-2019 18:34:51 Tải xuống
Chapter 142 24-02-2019 18:34:54 Tải xuống
Chapter 143 24-02-2019 18:34:57 Tải xuống
Chapter 143.5 24-02-2019 18:35:00 Tải xuống
Chapter 144 24-02-2019 18:35:03 Tải xuống
Chapter 145 24-02-2019 18:35:05 Tải xuống
Chapter 146 24-02-2019 18:35:08 Tải xuống
Chapter 147 24-02-2019 18:35:11 Tải xuống
Chapter 148 24-02-2019 18:35:14 Tải xuống
Chapter 149 24-02-2019 18:35:17 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 24-02-2019 18:35:20 Tải xuống
Chapter 150 24-02-2019 18:35:23 Tải xuống
Chapter 151 24-02-2019 18:35:26 Tải xuống
Chapter 152 24-02-2019 18:35:29 Tải xuống
Chapter 153 24-02-2019 18:35:32 Tải xuống
Chapter 154 24-02-2019 18:35:35 Tải xuống
Chapter 155 24-02-2019 18:35:40 Tải xuống
Chapter 156 24-02-2019 18:35:41 Tải xuống
Chapter 157 24-02-2019 18:35:44 Tải xuống
Chapter 158 24-02-2019 18:35:47 Tải xuống
Chapter 159 24-02-2019 18:35:50 Tải xuống
Chapter 160 24-02-2019 18:35:53 Tải xuống
Chapter 161 24-02-2019 18:57:27 Tải xuống
Chapter 162 24-02-2019 18:35:59 Tải xuống
Chapter 163 24-02-2019 18:57:31 Tải xuống
Chapter 164 24-02-2019 18:36:06 Tải xuống
Chapter 165 24-02-2019 18:36:09 Tải xuống
Chapter 166 24-02-2019 18:36:12 Tải xuống
Chapter 167 24-02-2019 18:36:15 Tải xuống
Chapter 168 24-02-2019 18:36:18 Tải xuống
Chapter 169 24-02-2019 18:36:21 Tải xuống
Chapter 170 24-02-2019 18:36:24 Tải xuống
Chapter 171 24-02-2019 18:36:27 Tải xuống
Chapter 172 24-02-2019 18:36:30 Tải xuống
Chapter 173 24-02-2019 18:36:33 Tải xuống
Chapter 174 24-02-2019 18:36:36 Tải xuống
Chapter 175 24-02-2019 18:36:39 Tải xuống
Chapter 176 24-02-2019 18:36:42 Tải xuống
Chapter 177 24-02-2019 18:36:45 Tải xuống
Chapter 178 24-02-2019 18:36:48 Tải xuống
Chapter 179 24-02-2019 18:36:51 Tải xuống
Chapter 180 24-02-2019 18:36:54 Tải xuống
Chapter 181 24-02-2019 18:36:57 Tải xuống
Chapter 182 24-02-2019 18:37:00 Tải xuống
Chapter 183 24-02-2019 18:37:05 Tải xuống
Chapter 184 24-02-2019 18:37:06 Tải xuống
Chapter 185 24-02-2019 18:37:09 Tải xuống
Chapter 186 24-02-2019 18:37:11 Tải xuống
Chapter 187 24-02-2019 18:37:14 Tải xuống
Chapter 188 24-02-2019 18:37:18 Tải xuống
Chapter 189 24-02-2019 18:37:21 Tải xuống
Chapter 190 24-02-2019 18:37:24 Tải xuống
Chapter 191 24-02-2019 18:37:27 Tải xuống
Chapter 192 24-02-2019 18:37:30 Tải xuống
Chapter 193 24-02-2019 18:37:32 Tải xuống
Chapter 194 24-02-2019 18:37:35 Tải xuống
Chapter 195 24-02-2019 18:37:38 Tải xuống
Chapter 196 24-02-2019 18:37:42 Tải xuống
Chapter 197 24-02-2019 18:37:45 Tải xuống
Chapter 198 24-02-2019 18:37:48 Tải xuống
Chapter 199 24-02-2019 18:37:50 Tải xuống
Chapter 200 24-02-2019 18:37:54 Tải xuống
Chapter 201 24-02-2019 18:37:56 Tải xuống
Chapter 202 24-02-2019 18:38:00 Tải xuống
Chapter 203 24-02-2019 18:38:03 Tải xuống
Chapter 204 24-02-2019 18:38:05 Tải xuống
Chapter 205 24-02-2019 18:38:08 Tải xuống
Chapter 206 24-02-2019 18:38:11 Tải xuống
Chapter 207 24-02-2019 18:38:14 Tải xuống
Chapter 208 24-02-2019 18:38:17 Tải xuống
Chapter 209 24-02-2019 18:38:20 Tải xuống
Chapter 210 24-02-2019 18:38:23 Tải xuống
Chapter 211 24-02-2019 18:38:26 Tải xuống
Chapter 212 24-02-2019 18:38:29 Tải xuống
Chapter 213 24-02-2019 18:38:32 Tải xuống
Chapter 214 24-02-2019 18:38:35 Tải xuống
Chapter 215 24-02-2019 18:38:38 Tải xuống
Chapter 216 24-02-2019 18:38:41 Tải xuống
Chapter 217 24-02-2019 18:38:44 Tải xuống
Chapter 218 24-02-2019 18:38:47 Tải xuống
Chapter 219 24-02-2019 18:38:50 Tải xuống
Chapter 220 24-02-2019 18:38:53 Tải xuống
Chapter 221 24-02-2019 18:38:56 Tải xuống
Chapter 222 24-02-2019 18:38:59 Tải xuống
Chapter 223 24-02-2019 18:39:04 Tải xuống
Chapter 224 24-02-2019 18:39:06 Tải xuống
Chapter 225 24-02-2019 18:39:09 Tải xuống
Chapter 226 24-02-2019 18:39:12 Tải xuống
Chapter 227 24-02-2019 18:39:15 Tải xuống
Chapter 228 24-02-2019 18:39:18 Tải xuống
Chapter 229 24-02-2019 18:39:21 Tải xuống
Chapter 230 24-02-2019 18:39:24 Tải xuống
Chapter 231 24-02-2019 18:39:27 Tải xuống
Chapter 232 24-02-2019 18:39:30 Tải xuống
Chapter 233 24-02-2019 18:39:33 Tải xuống
Chapter 234 24-02-2019 18:39:36 Tải xuống
Chapter 235 24-02-2019 18:39:39 Tải xuống
Chapter 236 24-02-2019 18:39:42 Tải xuống
Chapter 237 24-02-2019 18:39:45 Tải xuống
Chapter 238 24-02-2019 18:39:48 Tải xuống
Chapter 239 24-02-2019 18:39:51 Tải xuống
Chapter 240 24-02-2019 18:39:54 Tải xuống
Chapter 241 24-02-2019 18:39:57 Tải xuống
Chapter 241.5 24-02-2019 18:40:00 Tải xuống
Chapter 242 24-02-2019 18:40:03 Tải xuống
Chapter 243 24-02-2019 18:40:05 Tải xuống
Chapter 244 24-02-2019 18:40:09 Tải xuống
Chapter 245 24-02-2019 18:40:11 Tải xuống
Chapter 246 24-02-2019 18:40:14 Tải xuống
Chapter 247 24-02-2019 18:40:17 Tải xuống
Chapter 248 24-02-2019 18:40:20 Tải xuống
Chapter 249 24-02-2019 18:40:23 Tải xuống
Chapter 250 24-02-2019 18:40:26 Tải xuống
Chapter 251 24-02-2019 18:40:29 Tải xuống
Chapter 252 24-02-2019 18:40:32 Tải xuống
Chapter 253 24-02-2019 18:40:35 Tải xuống
Chapter 254 24-02-2019 18:40:38 Tải xuống
Chapter 255 24-02-2019 18:40:41 Tải xuống
Chapter 256 24-02-2019 18:40:44 Tải xuống
Chapter 257 24-02-2019 18:40:49 Tải xuống
Chapter 258 24-02-2019 18:40:50 Tải xuống
Chapter 259 24-02-2019 18:40:53 Tải xuống
Chapter 260 24-02-2019 18:40:56 Tải xuống
Chapter 261 24-02-2019 18:41:01 Tải xuống
Chapter 262 24-02-2019 18:41:03 Tải xuống
Chapter 263 24-02-2019 18:41:06 Tải xuống
Chapter 264 24-02-2019 18:41:10 Tải xuống
Chapter 265 24-02-2019 18:41:12 Tải xuống
Chapter 266 24-02-2019 18:41:15 Tải xuống
Chapter 267 24-02-2019 18:41:18 Tải xuống
Chapter 268 24-02-2019 18:41:21 Tải xuống
Chapter 269 24-02-2019 18:41:24 Tải xuống
Chapter 270 24-02-2019 18:41:27 Tải xuống
Chapter 271 24-02-2019 18:41:30 Tải xuống
Chapter 272 24-02-2019 18:41:33 Tải xuống
Chapter 273 24-02-2019 18:41:36 Tải xuống
Chapter 274 24-02-2019 18:41:39 Tải xuống
Chapter 275 24-02-2019 18:41:42 Tải xuống
Chapter 276 24-02-2019 18:41:45 Tải xuống
Chapter 277 24-02-2019 18:41:48 Tải xuống
Chapter 278 24-02-2019 18:41:51 Tải xuống
Chapter 279 24-02-2019 18:41:54 Tải xuống
Chapter 280 24-02-2019 18:41:57 Tải xuống
Chapter 281 24-02-2019 18:41:59 Tải xuống
Chapter 282 24-02-2019 18:42:03 Tải xuống
Chapter 283 24-02-2019 18:42:05 Tải xuống
Chapter 284 24-02-2019 18:42:08 Tải xuống
Chapter 285 24-02-2019 18:42:11 Tải xuống
Chapter 286 24-02-2019 18:42:14 Tải xuống
Chapter 287 24-02-2019 18:42:17 Tải xuống
Chapter 288 24-02-2019 18:42:20 Tải xuống
Chapter 289 24-02-2019 18:42:23 Tải xuống
Chapter 290 24-02-2019 18:42:26 Tải xuống
Chapter 291 24-02-2019 18:42:30 Tải xuống
Chapter 292 24-02-2019 18:42:32 Tải xuống
Chapter 293 24-02-2019 18:42:35 Tải xuống
Chapter 294 24-02-2019 18:42:38 Tải xuống
Chapter 295 24-02-2019 18:42:41 Tải xuống
Chapter 296 24-02-2019 18:42:44 Tải xuống
Chapter 297 24-02-2019 18:42:47 Tải xuống
Chapter 298 24-02-2019 18:42:50 Tải xuống
Chapter 299 24-02-2019 18:42:53 Tải xuống
Chapter 300 24-02-2019 18:42:56 Tải xuống
Chapter 301 24-02-2019 18:42:59 Tải xuống
Chapter 302 24-02-2019 18:43:02 Tải xuống
Chapter 303 24-02-2019 18:43:05 Tải xuống
Chapter 304 24-02-2019 18:43:08 Tải xuống
Chapter 305 24-02-2019 18:43:11 Tải xuống
Chapter 306 24-02-2019 18:43:14 Tải xuống
Chapter 307 24-02-2019 18:43:17 Tải xuống
Chapter 308 24-02-2019 18:43:20 Tải xuống
Chapter 309 24-02-2019 18:43:23 Tải xuống
Chapter 310 24-02-2019 18:43:26 Tải xuống
Chapter 311 24-02-2019 18:43:29 Tải xuống
Chapter 312 24-02-2019 18:43:32 Tải xuống
Chapter 313 24-02-2019 18:43:35 Tải xuống
Chapter 314 24-02-2019 18:43:39 Tải xuống
Chapter 315 24-02-2019 18:43:41 Tải xuống
Chapter 316 24-02-2019 18:43:44 Tải xuống
Chapter 317 24-02-2019 18:43:47 Tải xuống
Chapter 318 24-02-2019 18:43:50 Tải xuống
Chapter 319 24-02-2019 18:43:53 Tải xuống
Chapter 320 24-02-2019 18:43:56 Tải xuống
Chapter 321 24-02-2019 18:43:59 Tải xuống
Chapter 322 24-02-2019 18:44:02 Tải xuống
Chapter 323 24-02-2019 18:44:05 Tải xuống
Chapter 324 24-02-2019 18:44:09 Tải xuống
Chapter 325 24-02-2019 18:44:11 Tải xuống
Chapter 326 24-02-2019 18:44:14 Tải xuống
Chapter 327 24-02-2019 18:44:17 Tải xuống
Chapter 328 24-02-2019 18:44:21 Tải xuống
Chapter 329 24-02-2019 18:44:24 Tải xuống
Chapter 330 24-02-2019 18:44:27 Tải xuống
Chapter 331 24-02-2019 18:44:30 Tải xuống
Chapter 332 24-02-2019 18:44:33 Tải xuống
Chapter 333 24-02-2019 18:44:35 Tải xuống
Chapter 334 24-02-2019 18:44:38 Tải xuống
Chapter 335 24-02-2019 18:44:41 Tải xuống
Chapter 336 24-02-2019 18:44:44 Tải xuống
Chapter 337 24-02-2019 18:44:48 Tải xuống
Chapter 338 24-02-2019 18:44:50 Tải xuống
Chapter 339 25-02-2019 18:12:05 Tải xuống
Chapter 1 03-05-2019 23:06:44 Tải xuống
Chapter 2 27-04-2019 10:05:35 Tải xuống
Chapter 3 27-04-2019 10:05:29 Tải xuống
Chapter 4 06-05-2019 00:45:31 Tải xuống
Chapter 5 13-06-2019 23:36:05 Tải xuống
Chapter 6 13-06-2019 04:31:27 Tải xuống
Chapter 7 28-06-2019 06:50:55 Tải xuống
Chapter 8 22-03-2019 00:50:44 Tải xuống
Chapter 9 11-08-2019 22:18:36 Tải xuống
Chapter 10 27-09-2019 16:08:34 Tải xuống
Chapter 11 10-08-2019 19:23:42 Tải xuống
Chapter 11.5 10-08-2019 19:31:16 Tải xuống
Chapter 12 06-09-2019 10:21:09 Tải xuống
Chapter 13 25-06-2019 01:50:05 Tải xuống
Chapter 14 28-04-2019 00:06:53 Tải xuống
Chapter 15 25-06-2019 01:54:12 Tải xuống
Chapter 16 22-09-2019 19:01:56 Tải xuống
Chapter 17 25-06-2019 02:02:06 Tải xuống
Chapter 18 25-06-2019 02:06:30 Tải xuống
Chapter 19 05-08-2019 00:55:01 Tải xuống
Chapter 20 25-06-2019 03:49:51 Tải xuống
Chapter 21 28-04-2019 00:28:29 Tải xuống
Chapter 22 25-06-2019 03:51:17 Tải xuống
Chapter 23 09-04-2019 21:11:51 Tải xuống
Chapter 24 28-04-2019 00:37:27 Tải xuống
Chapter 25 28-04-2019 00:37:45 Tải xuống
Chapter 26 28-04-2019 00:37:57 Tải xuống
Chapter 27 16-04-2019 09:42:15 Tải xuống
Chapter 28 04-05-2019 07:15:18 Tải xuống
Chapter 29 28-04-2019 00:45:35 Tải xuống
Chapter 30 28-04-2019 00:45:44 Tải xuống
Chapter 31 28-04-2019 00:45:50 Tải xuống
Chapter 32 28-04-2019 00:45:56 Tải xuống
Chapter 33 16-04-2019 10:05:13 Tải xuống
Chapter 34 16-04-2019 10:08:52 Tải xuống
Chapter 35 16-04-2019 10:12:36 Tải xuống
Chapter 36 26-06-2019 15:00:47 Tải xuống
Chapter 37 26-06-2019 15:03:38 Tải xuống
Chapter 38 28-04-2019 00:52:11 Tải xuống
Chapter 39 16-04-2019 10:25:40 Tải xuống
Chapter 40 16-04-2019 10:30:19 Tải xuống
Chapter 41 26-06-2019 15:16:37 Tải xuống
Chapter 42 16-04-2019 12:03:01 Tải xuống
Chapter 43 16-04-2019 12:09:15 Tải xuống
Chapter 44 26-06-2019 15:25:17 Tải xuống
Chapter 45 16-04-2019 18:36:16 Tải xuống
Chapter 46 06-09-2019 10:21:18 Tải xuống
Chapter 47 28-09-2019 13:50:04 Tải xuống
Chapter 48 28-04-2019 20:24:59 Tải xuống
Chapter 49 28-04-2019 20:32:03 Tải xuống
Chapter 50 26-06-2019 19:12:01 Tải xuống
Chapter 51 28-04-2019 20:45:06 Tải xuống
Chapter 52 28-04-2019 20:49:44 Tải xuống
Chapter 53 28-04-2019 21:09:47 Tải xuống
Chapter 54 28-04-2019 21:23:20 Tải xuống
Chapter 55 28-04-2019 21:28:12 Tải xuống
Chapter 56 28-04-2019 23:35:41 Tải xuống
Chapter 57 28-04-2019 23:44:56 Tải xuống
Chapter 58 29-04-2019 00:01:53 Tải xuống
Chapter 59 29-04-2019 00:08:29 Tải xuống
Chapter 60 29-04-2019 10:28:44 Tải xuống
Chapter 61 29-04-2019 10:41:48 Tải xuống
Chapter 62 12-08-2019 04:15:42 Tải xuống
Chapter 63 29-04-2019 01:23:59 Tải xuống
Chapter 64 29-04-2019 10:58:36 Tải xuống
Chapter 65 29-04-2019 11:03:59 Tải xuống
Chapter 66 27-04-2019 19:33:48 Tải xuống
Chapter 67 03-05-2019 22:43:45 Tải xuống
Chapter 68 29-04-2019 12:13:15 Tải xuống
Chapter 69 29-04-2019 12:20:56 Tải xuống
Chapter 70 29-04-2019 12:26:51 Tải xuống
Chapter 71 29-04-2019 12:32:59 Tải xuống
Chapter 72 29-04-2019 12:38:29 Tải xuống
Chapter 73 14-08-2019 09:55:32 Tải xuống
Chapter 74 29-04-2019 12:51:41 Tải xuống
Chapter 75 29-04-2019 13:04:48 Tải xuống
Chapter 76 05-05-2019 21:14:22 Tải xuống
Chapter 77 29-04-2019 13:23:23 Tải xuống
Chapter 78 13-08-2019 01:45:37 Tải xuống
Chapter 79 29-04-2019 13:33:41 Tải xuống
Chapter 80 14-08-2019 10:29:58 Tải xuống
Chapter 81 29-04-2019 13:45:54 Tải xuống
Chapter 82 29-04-2019 13:51:30 Tải xuống
Chapter 82.5 16-09-2019 18:43:54 Tải xuống
Chapter 82.6 26-02-2019 04:58:26 Tải xuống
Chapter 82.7 06-09-2019 10:21:12 Tải xuống
Chapter 83 24-08-2019 20:31:44 Tải xuống
Chapter 84 28-06-2019 19:43:07 Tải xuống
Chapter 85 14-08-2019 10:48:53 Tải xuống
Chapter 86 14-08-2019 10:50:46 Tải xuống
Chapter 87 15-09-2019 10:14:41 Tải xuống
Chapter 88 26-02-2019 17:02:14 Tải xuống
Chapter 89 26-02-2019 17:03:32 Tải xuống
Chapter 90 24-08-2019 20:45:40 Tải xuống
Chapter 91 27-02-2019 15:06:38 Tải xuống
Chapter 92 27-02-2019 15:06:41 Tải xuống
Chapter 93 26-02-2019 16:02:11 Tải xuống
Chapter 94 14-08-2019 11:06:28 Tải xuống
Chapter 95 26-02-2019 16:04:51 Tải xuống
Chapter 96 02-07-2019 19:28:20 Tải xuống
Chapter 97 27-02-2019 15:06:35 Tải xuống
Chapter 98 12-08-2019 15:14:17 Tải xuống
Chapter 99 27-02-2019 15:06:44 Tải xuống
Chapter 100 29-04-2019 15:10:36 Tải xuống
Chapter 101 06-05-2019 18:46:01 Tải xuống
Chapter 102 02-07-2019 19:40:51 Tải xuống
Chapter 103 26-02-2019 17:04:44 Tải xuống
Chapter 104 11-08-2019 15:36:36 Tải xuống
Chapter 105 02-07-2019 19:47:07 Tải xuống
Chapter 106 06-08-2019 22:07:16 Tải xuống
Chapter 107 22-09-2019 11:20:47 Tải xuống
Chapter 108 26-02-2019 04:59:48 Tải xuống
Chapter 109 06-08-2019 22:14:46 Tải xuống
Chapter 110 27-02-2019 15:06:32 Tải xuống
Chapter 111 26-02-2019 16:02:05 Tải xuống
Chapter 112 26-02-2019 17:04:48 Tải xuống
Chapter 113 18-09-2019 13:38:22 Tải xuống
Chapter 114 18-09-2019 13:38:10 Tải xuống
Chapter 115 21-09-2019 20:23:36 Tải xuống
Chapter 116 27-02-2019 15:06:23 Tải xuống
Chapter 117 18-09-2019 13:44:08 Tải xuống
Chapter 118 13-08-2019 10:19:38 Tải xuống
Chapter 119 18-09-2019 14:48:42 Tải xuống
Chapter 120 18-09-2019 14:48:53 Tải xuống
Chapter 121 18-09-2019 15:06:25 Tải xuống
Chapter 122 18-09-2019 16:15:32 Tải xuống
Chapter 123 26-02-2019 16:05:05 Tải xuống
Chapter 124 26-02-2019 05:00:36 Tải xuống
Chapter 125 27-02-2019 15:06:20 Tải xuống
Chapter 126 26-02-2019 05:00:42 Tải xuống
Chapter 126.5 08-08-2019 01:46:01 Tải xuống
Chapter 127 26-02-2019 17:02:03 Tải xuống
Chapter 128 26-02-2019 17:04:56 Tải xuống
Chapter 129 27-02-2019 16:10:23 Tải xuống
Chapter 130 26-02-2019 16:05:11 Tải xuống
Chapter 131 03-09-2019 09:02:57 Tải xuống
Chapter 132 29-04-2019 12:04:59 Tải xuống
Chapter 133 27-04-2019 21:40:47 Tải xuống
Chapter 134 27-04-2019 21:43:48 Tải xuống
Chapter 135 27-04-2019 21:47:24 Tải xuống
Chapter 136 27-04-2019 21:49:35 Tải xuống
Chapter 137 27-04-2019 21:53:20 Tải xuống
Chapter 138 14-08-2019 14:29:36 Tải xuống
Chapter 139 27-04-2019 21:59:12 Tải xuống
Chapter 140 27-04-2019 22:02:15 Tải xuống
Chapter 141 31-03-2019 09:01:02 Tải xuống
Chapter 142 27-04-2019 22:08:26 Tải xuống
Chapter 143 27-04-2019 22:11:57 Tải xuống
Chapter 143.5 28-04-2019 01:12:51 Tải xuống
Chapter 144 04-06-2019 22:11:21 Tải xuống
Chapter 145 28-04-2019 01:12:09 Tải xuống
Chapter 146 29-04-2019 18:11:29 Tải xuống
Chapter 147 04-05-2019 16:31:02 Tải xuống
Chapter 148 29-04-2019 18:22:17 Tải xuống
Chapter 149 29-04-2019 18:27:29 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 29-04-2019 18:32:38 Tải xuống
Chapter 150 29-04-2019 18:36:05 Tải xuống
Chapter 151 29-04-2019 18:54:56 Tải xuống
Chapter 152 29-04-2019 19:00:48 Tải xuống
Chapter 153 29-04-2019 19:06:26 Tải xuống
Chapter 154 18-08-2019 10:35:13 Tải xuống
Chapter 155 14-08-2019 21:34:19 Tải xuống
Chapter 156 12-08-2019 21:10:12 Tải xuống
Chapter 157 14-08-2019 21:39:25 Tải xuống
Chapter 158 28-09-2019 22:35:43 Tải xuống
Chapter 159 14-08-2019 21:42:28 Tải xuống
Chapter 160 14-08-2019 21:42:42 Tải xuống
Chapter 161 14-08-2019 21:42:51 Tải xuống
Chapter 162 14-08-2019 21:43:17 Tải xuống
Chapter 163 14-08-2019 21:43:29 Tải xuống
Chapter 164 14-08-2019 22:30:13 Tải xuống
Chapter 165 14-08-2019 22:30:20 Tải xuống
Chapter 166 17-08-2019 23:02:14 Tải xuống
Chapter 167 14-08-2019 22:30:42 Tải xuống
Chapter 168 14-08-2019 14:44:40 Tải xuống
Chapter 169 14-08-2019 14:01:47 Tải xuống
Chapter 170 30-04-2019 00:36:38 Tải xuống
Chapter 171 26-02-2019 15:04:05 Tải xuống
Chapter 172 10-09-2019 01:11:00 Tải xuống
Chapter 173 27-02-2019 16:09:45 Tải xuống
Chapter 174 14-08-2019 23:51:28 Tải xuống
Chapter 175 14-08-2019 23:51:47 Tải xuống
Chapter 176 14-08-2019 23:51:49 Tải xuống
Chapter 177 14-08-2019 23:52:07 Tải xuống
Chapter 178 14-08-2019 23:52:13 Tải xuống
Chapter 179 13-09-2019 21:24:01 Tải xuống
Chapter 180 15-08-2019 00:05:40 Tải xuống
Chapter 181 15-08-2019 00:05:43 Tải xuống
Chapter 182 15-08-2019 00:05:54 Tải xuống
Chapter 183 05-10-2019 19:39:02 Tải xuống
Chapter 184 15-08-2019 00:06:10 Tải xuống
Chapter 185 15-08-2019 00:06:40 Tải xuống
Chapter 186 15-08-2019 00:06:31 Tải xuống
Chapter 187 15-08-2019 00:06:55 Tải xuống
Chapter 188 05-05-2019 13:38:23 Tải xuống
Chapter 189 08-09-2019 22:02:55 Tải xuống
Chapter 190 25-09-2019 12:07:01 Tải xuống
Chapter 191 04-10-2019 09:39:50 Tải xuống
Chapter 192 29-09-2019 00:00:25 Tải xuống
Chapter 193 03-10-2019 00:12:03 Tải xuống
Chapter 194 04-10-2019 18:05:25 Tải xuống
Chapter 195 05-09-2019 16:06:16 Tải xuống
Chapter 196 05-09-2019 16:06:36 Tải xuống
Chapter 197 05-09-2019 16:09:51 Tải xuống
Chapter 198 05-09-2019 16:10:01 Tải xuống
Chapter 199 05-09-2019 04:13:46 Tải xuống
Chapter 200 29-09-2019 06:02:22 Tải xuống
Chapter 201 03-09-2019 09:03:24 Tải xuống
Chapter 202 06-09-2019 10:21:15 Tải xuống
Chapter 203 04-09-2019 13:33:22 Tải xuống
Chapter 204 25-09-2019 15:04:33 Tải xuống
Chapter 205 25-09-2019 15:13:55 Tải xuống
Chapter 206 25-09-2019 15:20:35 Tải xuống
Chapter 207 25-09-2019 15:29:33 Tải xuống
Chapter 208 25-09-2019 15:36:06 Tải xuống
Chapter 209 25-09-2019 15:43:37 Tải xuống
Chapter 210 25-09-2019 15:49:16 Tải xuống
Chapter 211 25-09-2019 15:50:36 Tải xuống
Chapter 212 25-09-2019 15:58:38 Tải xuống
Chapter 213 25-09-2019 19:16:46 Tải xuống
Chapter 214 06-10-2019 19:32:05 Tải xuống
Chapter 215 25-09-2019 19:01:23 Tải xuống
Chapter 216 07-08-2019 21:05:26 Tải xuống
Chapter 217 09-09-2019 18:42:57 Tải xuống
Chapter 218 25-09-2019 19:53:39 Tải xuống
Chapter 219 25-09-2019 19:56:18 Tải xuống
Chapter 220 25-09-2019 20:13:02 Tải xuống
Chapter 221 25-09-2019 20:16:57 Tải xuống
Chapter 222 25-09-2019 20:19:13 Tải xuống
Chapter 223 25-09-2019 20:22:06 Tải xuống
Chapter 224 10-08-2019 00:46:31 Tải xuống
Chapter 225 25-09-2019 20:31:38 Tải xuống
Chapter 226 25-09-2019 21:07:11 Tải xuống
Chapter 227 07-08-2019 22:49:58 Tải xuống
Chapter 228 07-08-2019 22:01:23 Tải xuống
Chapter 229 15-09-2019 19:14:42 Tải xuống
Chapter 230 25-09-2019 21:50:09 Tải xuống
Chapter 231 26-09-2019 08:08:44 Tải xuống
Chapter 232 26-09-2019 08:19:20 Tải xuống
Chapter 233 26-09-2019 08:25:20 Tải xuống
Chapter 234 26-09-2019 08:36:17 Tải xuống
Chapter 235 26-09-2019 08:39:20 Tải xuống
Chapter 236 26-09-2019 08:43:20 Tải xuống
Chapter 237 07-08-2019 02:10:52 Tải xuống
Chapter 238 05-10-2019 19:34:02 Tải xuống
Chapter 239 04-10-2019 16:03:44 Tải xuống
Chapter 240 26-09-2019 09:48:29 Tải xuống
Chapter 241 26-09-2019 10:02:56 Tải xuống
Chapter 241.5 13-06-2019 03:00:41 Tải xuống
Chapter 242 26-09-2019 10:36:23 Tải xuống
Chapter 243 26-09-2019 10:40:38 Tải xuống
Chapter 244 29-09-2019 07:55:30 Tải xuống
Chapter 245 06-08-2019 21:06:07 Tải xuống
Chapter 246 05-10-2019 19:39:02 Tải xuống
Chapter 247 26-09-2019 11:04:08 Tải xuống
Chapter 248 26-09-2019 11:06:38 Tải xuống
Chapter 249 26-09-2019 11:10:59 Tải xuống
Chapter 250 26-09-2019 11:14:36 Tải xuống
Chapter 251 13-08-2019 08:00:08 Tải xuống
Chapter 252 26-09-2019 11:19:02 Tải xuống
Chapter 253 26-09-2019 11:31:11 Tải xuống
Chapter 254 26-09-2019 11:34:32 Tải xuống
Chapter 255 26-09-2019 11:40:14 Tải xuống
Chapter 256 26-09-2019 11:44:12 Tải xuống
Chapter 257 26-09-2019 11:50:03 Tải xuống
Chapter 258 26-09-2019 11:53:06 Tải xuống
Chapter 259 28-08-2019 22:57:54 Tải xuống
Chapter 260 26-09-2019 11:59:45 Tải xuống
Chapter 261 26-09-2019 12:03:12 Tải xuống
Chapter 262 26-09-2019 12:10:09 Tải xuống
Chapter 263 26-09-2019 13:11:08 Tải xuống
Chapter 264 26-09-2019 13:15:33 Tải xuống
Chapter 265 26-09-2019 13:19:35 Tải xuống
Chapter 266 26-09-2019 13:32:45 Tải xuống
Chapter 267 26-09-2019 13:36:05 Tải xuống
Chapter 268 26-09-2019 13:41:36 Tải xuống
Chapter 269 26-09-2019 13:46:41 Tải xuống
Chapter 270 26-09-2019 13:52:00 Tải xuống
Chapter 271 26-09-2019 14:16:36 Tải xuống
Chapter 272 26-09-2019 14:20:49 Tải xuống
Chapter 273 26-09-2019 14:35:56 Tải xuống
Chapter 274 26-09-2019 14:40:42 Tải xuống
Chapter 275 26-09-2019 14:44:46 Tải xuống
Chapter 276 26-09-2019 15:08:50 Tải xuống
Chapter 277 26-09-2019 15:00:07 Tải xuống
Chapter 278 26-09-2019 15:10:12 Tải xuống
Chapter 279 26-09-2019 15:17:08 Tải xuống
Chapter 280 26-09-2019 15:20:31 Tải xuống
Chapter 281 26-09-2019 15:24:35 Tải xuống
Chapter 282 26-09-2019 15:30:30 Tải xuống
Chapter 283 26-09-2019 15:35:42 Tải xuống
Chapter 284 26-09-2019 15:41:19 Tải xuống
Chapter 285 26-09-2019 17:28:47 Tải xuống
Chapter 286 26-09-2019 17:31:18 Tải xuống
Chapter 287 26-09-2019 17:36:38 Tải xuống
Chapter 288 26-09-2019 17:42:47 Tải xuống
Chapter 289 26-09-2019 17:46:21 Tải xuống
Chapter 290 26-09-2019 17:57:20 Tải xuống
Chapter 291 26-09-2019 18:00:57 Tải xuống
Chapter 292 26-09-2019 18:30:21 Tải xuống
Chapter 293 26-09-2019 18:33:19 Tải xuống
Chapter 294 26-09-2019 18:41:14 Tải xuống
Chapter 295 26-09-2019 18:49:53 Tải xuống
Chapter 296 26-09-2019 18:54:24 Tải xuống
Chapter 297 26-09-2019 19:03:54 Tải xuống
Chapter 298 26-09-2019 19:13:12 Tải xuống
Chapter 299 26-09-2019 19:15:48 Tải xuống
Chapter 300 26-09-2019 19:20:29 Tải xuống
Chapter 301 26-09-2019 19:23:34 Tải xuống
Chapter 302 26-09-2019 19:26:34 Tải xuống
Chapter 303 26-09-2019 19:35:47 Tải xuống
Chapter 304 26-09-2019 19:39:19 Tải xuống
Chapter 305 26-09-2019 19:44:00 Tải xuống
Chapter 306 26-09-2019 19:48:26 Tải xuống
Chapter 307 26-09-2019 19:54:19 Tải xuống
Chapter 308 26-09-2019 19:59:25 Tải xuống
Chapter 309 26-09-2019 20:25:44 Tải xuống
Chapter 310 26-09-2019 20:40:20 Tải xuống
Chapter 311 26-09-2019 20:49:57 Tải xuống
Chapter 312 26-09-2019 20:54:41 Tải xuống
Chapter 313 26-09-2019 20:59:06 Tải xuống
Chapter 314 26-09-2019 21:02:59 Tải xuống
Chapter 315 26-09-2019 21:07:09 Tải xuống
Chapter 316 26-09-2019 21:11:32 Tải xuống
Chapter 317 26-09-2019 21:14:54 Tải xuống
Chapter 318 26-09-2019 21:18:13 Tải xuống
Chapter 319 26-09-2019 21:32:59 Tải xuống
Chapter 320 26-09-2019 21:38:45 Tải xuống
Chapter 321 26-09-2019 21:41:39 Tải xuống
Chapter 322 26-09-2019 21:44:31 Tải xuống
Chapter 323 26-09-2019 21:48:27 Tải xuống
Chapter 324 02-10-2019 04:57:25 Tải xuống
Chapter 325 26-09-2019 21:59:17 Tải xuống
Chapter 326 26-09-2019 22:13:07 Tải xuống
Chapter 327 27-09-2019 09:31:21 Tải xuống
Chapter 328 27-09-2019 09:23:48 Tải xuống
Chapter 329 08-05-2019 00:11:54 Tải xuống
Chapter 330 27-09-2019 10:35:22 Tải xuống
Chapter 331 22-07-2019 13:07:18 Tải xuống
Chapter 332 27-09-2019 11:05:15 Tải xuống
Chapter 333 27-09-2019 11:06:26 Tải xuống
Chapter 334 27-09-2019 12:26:29 Tải xuống
Chapter 335 27-09-2019 12:27:28 Tải xuống
Chapter 336 27-09-2019 12:31:17 Tải xuống
Chapter 337 27-09-2019 12:41:30 Tải xuống
Chapter 338 27-09-2019 12:45:10 Tải xuống
Chapter 339 27-09-2019 13:15:22 Tải xuống
Chapter 340 26-02-2019 18:06:05 Tải xuống
Chapter 341 27-02-2019 18:06:12 Tải xuống
Chapter 340 11-09-2019 18:00:22 Tải xuống
Chapter 341 27-09-2019 13:20:30 Tải xuống
Chapter 342 28-02-2019 18:06:08 Tải xuống
Chapter 342 25-08-2019 18:50:15 Tải xuống
Chapter 343 01-03-2019 18:06:50 Tải xuống
Chapter 343 28-06-2019 05:12:00 Tải xuống
Chapter 344 02-03-2019 18:00:57 Tải xuống
Chapter 345 04-03-2019 10:28:08 Tải xuống
Chapter 344 06-08-2019 11:54:46 Tải xuống
Chapter 345 27-09-2019 13:32:57 Tải xuống
Chapter 346 04-03-2019 18:06:05 Tải xuống
Chapter 347 05-03-2019 18:06:09 Tải xuống
Chapter 348 06-03-2019 18:06:08 Tải xuống
Chapter 349 07-03-2019 18:06:12 Tải xuống
Chapter 346 27-09-2019 13:36:36 Tải xuống
Chapter 347 27-09-2019 13:39:36 Tải xuống
Chapter 348 27-09-2019 13:43:33 Tải xuống
Chapter 349 27-09-2019 13:46:24 Tải xuống
Chapter 350 08-03-2019 18:06:05 Tải xuống
Chapter 351 13-03-2019 18:06:27 Tải xuống
Chapter 350 27-09-2019 13:53:15 Tải xuống
Chapter 351 27-09-2019 13:57:00 Tải xuống
Chapter 352 15-03-2019 18:06:11 Tải xuống
Chapter 353 20-03-2019 11:12:32 Tải xuống
Chapter 354 29-04-2019 15:13:23 Tải xuống
Chapter 355 24-03-2019 12:42:08 Tải xuống
Chapter 356 30-03-2019 22:00:59 Tải xuống
Chapter 357 01-04-2019 12:24:11 Tải xuống
Chapter 358 09-04-2019 12:42:15 Tải xuống
Chapter 359 17-04-2019 21:51:34 Tải xuống
Chapter 360 17-04-2019 23:17:18 Tải xuống
Chapter 361 22-04-2019 20:31:29 Tải xuống
Chapter 362 23-04-2019 07:29:03 Tải xuống
Chapter 363 23-04-2019 08:25:10 Tải xuống
Chapter 364 23-04-2019 09:14:19 Tải xuống
Chapter 365 26-04-2019 20:52:45 Tải xuống
Chapter 366 26-04-2019 19:29:56 Tải xuống
Chapter 367 28-04-2019 11:48:06 Tải xuống
Chapter 368 30-04-2019 14:30:09 Tải xuống
Chapter 369 02-05-2019 12:06:05 Tải xuống
Chapter 1 04-10-2019 05:34:52 Tải xuống
Chapter 2 04-10-2019 05:34:23 Tải xuống
Chapter 3 04-10-2019 05:33:45 Tải xuống
Chapter 4 04-10-2019 05:33:21 Tải xuống
Chapter 8 10-09-2019 07:47:03 Tải xuống
Chapter 14 04-10-2019 05:32:47 Tải xuống
Chapter 21 27-09-2019 17:41:13 Tải xuống
Chapter 23 27-09-2019 21:06:31 Tải xuống
Chapter 24 27-09-2019 21:10:01 Tải xuống
Chapter 25 27-09-2019 21:12:57 Tải xuống
Chapter 26 27-09-2019 21:17:04 Tải xuống
Chapter 27 27-09-2019 21:20:42 Tải xuống
Chapter 28 29-08-2019 21:27:29 Tải xuống
Chapter 29 27-09-2019 21:32:12 Tải xuống
Chapter 30 27-09-2019 21:36:43 Tải xuống
Chapter 31 28-09-2019 06:59:10 Tải xuống
Chapter 32 28-09-2019 12:57:26 Tải xuống
Chapter 33 26-06-2019 14:52:10 Tải xuống
Chapter 34 06-05-2019 11:25:54 Tải xuống
Chapter 35 13-08-2019 16:21:08 Tải xuống
Chapter 38 26-06-2019 15:07:08 Tải xuống
Chapter 39 26-06-2019 15:09:31 Tải xuống
Chapter 40 26-06-2019 15:13:06 Tải xuống
Chapter 42 26-06-2019 15:17:24 Tải xuống
Chapter 43 26-06-2019 15:21:09 Tải xuống
Chapter 45 28-09-2019 13:43:05 Tải xuống
Chapter 48 06-05-2019 11:26:19 Tải xuống
Chapter 49 26-06-2019 19:08:20 Tải xuống
Chapter 51 06-05-2019 11:26:23 Tải xuống
Chapter 52 06-05-2019 11:26:26 Tải xuống
Chapter 53 06-05-2019 11:26:29 Tải xuống
Chapter 54 28-06-2019 11:06:34 Tải xuống
Chapter 55 06-05-2019 11:26:35 Tải xuống
Chapter 56 28-06-2019 11:18:21 Tải xuống
Chapter 57 06-05-2019 11:26:41 Tải xuống
Chapter 58 26-06-2019 20:34:10 Tải xuống
Chapter 59 28-09-2019 14:36:21 Tải xuống
Chapter 60 26-06-2019 20:58:23 Tải xuống
Chapter 61 14-08-2019 09:11:25 Tải xuống
Chapter 63 26-06-2019 21:12:10 Tải xuống
Chapter 64 26-06-2019 21:12:57 Tải xuống
Chapter 65 26-06-2019 21:16:11 Tải xuống
Chapter 66 26-06-2019 21:19:07 Tải xuống
Chapter 67 07-08-2019 03:19:31 Tải xuống
Chapter 68 26-06-2019 21:32:55 Tải xuống
Chapter 69 26-06-2019 21:34:34 Tải xuống
Chapter 70 26-06-2019 21:38:24 Tải xuống
Chapter 71 28-09-2019 15:16:36 Tải xuống
Chapter 72 14-08-2019 09:49:56 Tải xuống
Chapter 74 14-08-2019 10:00:23 Tải xuống
Chapter 75 26-06-2019 23:42:10 Tải xuống
Chapter 76 14-08-2019 10:12:09 Tải xuống
Chapter 77 14-08-2019 10:16:31 Tải xuống
Chapter 79 14-08-2019 10:26:26 Tải xuống
Chapter 81 14-08-2019 10:32:18 Tải xuống
Chapter 82 14-08-2019 10:36:08 Tải xuống
Chapter 100 28-09-2019 18:18:07 Tải xuống
Chapter 132 28-09-2019 21:10:19 Tải xuống
Chapter 133 28-09-2019 21:13:53 Tải xuống
Chapter 134 28-09-2019 21:18:04 Tải xuống
Chapter 135 14-08-2019 14:14:04 Tải xuống
Chapter 136 14-08-2019 14:16:20 Tải xuống
Chapter 137 22-08-2019 21:20:33 Tải xuống
Chapter 139 14-08-2019 14:32:39 Tải xuống
Chapter 140 10-08-2019 12:42:43 Tải xuống
Chapter 141 14-08-2019 14:35:59 Tải xuống
Chapter 142 14-08-2019 14:38:27 Tải xuống
Chapter 143 14-08-2019 14:38:50 Tải xuống
Chapter 143.5 05-08-2019 07:52:49 Tải xuống
Chapter 144 28-09-2019 21:48:21 Tải xuống
Chapter 145 14-08-2019 14:42:51 Tải xuống
Chapter 146 14-08-2019 14:45:15 Tải xuống
Chapter 147 14-08-2019 14:42:51 Tải xuống
Chapter 148 14-08-2019 14:45:33 Tải xuống
Chapter 149 25-08-2019 10:45:39 Tải xuống
Chapter 149.5: Tô Linh Vận (kết) 25-08-2019 09:29:46 Tải xuống
Chapter 150 28-09-2019 22:09:06 Tải xuống
Chapter 151 28-09-2019 22:11:27 Tải xuống
Chapter 152 14-08-2019 14:55:29 Tải xuống
Chapter 153 14-08-2019 14:55:39 Tải xuống
Chapter 170 05-09-2019 03:20:40 Tải xuống
Chapter 188 15-08-2019 00:07:04 Tải xuống
Chapter 352 27-09-2019 15:31:58 Tải xuống
Chapter 353 27-09-2019 15:35:16 Tải xuống
Chapter 354 14-06-2019 20:18:03 Tải xuống
Chapter 355 27-09-2019 15:52:18 Tải xuống
Chapter 356 18-07-2019 23:03:05 Tải xuống
Chapter 357 27-09-2019 16:04:22 Tải xuống
Chapter 358 28-06-2019 05:37:55 Tải xuống
Chapter 359 15-09-2019 10:12:39 Tải xuống
Chapter 360 27-09-2019 18:29:54 Tải xuống
Chapter 361 28-06-2019 05:44:44 Tải xuống
Chapter 362 15-09-2019 10:14:44 Tải xuống
Chapter 363 27-09-2019 19:16:28 Tải xuống
Chapter 364 30-09-2019 15:36:44 Tải xuống
Chapter 365 27-09-2019 19:31:01 Tải xuống
Chapter 366 30-09-2019 15:44:27 Tải xuống
Chapter 367 27-09-2019 19:52:25 Tải xuống
Chapter 368 27-09-2019 20:05:24 Tải xuống
Chapter 369 27-09-2019 20:06:43 Tải xuống
Chapter 370 06-05-2019 11:30:02 Tải xuống
Chapter 370 27-09-2019 20:38:38 Tải xuống
Chapter 371 08-05-2019 11:06:08 Tải xuống
Chapter 101 02-07-2019 19:39:08 Tải xuống
Chapter 329 27-09-2019 09:35:40 Tải xuống
Chapter 371 27-09-2019 21:49:43 Tải xuống
Chapter 372 27-09-2019 21:52:16 Tải xuống
Chapter 373 28-09-2019 12:37:47 Tải xuống
Chapter 374 29-09-2019 15:02:04 Tải xuống
Chapter 375 29-09-2019 15:01:58 Tải xuống
Chapter 376 29-09-2019 15:21:54 Tải xuống
Chapter 377 12-06-2019 10:48:36 Tải xuống
Chapter 378 06-08-2019 15:27:15 Tải xuống
Chapter 379 16-06-2019 12:00:25 Tải xuống
Chapter 380 30-09-2019 09:00:53 Tải xuống
Chapter 381 30-09-2019 09:02:40 Tải xuống
Chapter 382 30-09-2019 09:13:21 Tải xuống
Chapter 383 24-06-2019 10:30:15 Tải xuống
Chapter 384 28-06-2019 10:30:29 Tải xuống
Chapter 385 02-10-2019 13:03:08 Tải xuống
Chapter 386 02-10-2019 13:02:05 Tải xuống
Chapter 387 05-10-2019 00:21:44 Tải xuống
Chapter 388 07-10-2019 00:02:07 Tải xuống
Chapter 389 04-10-2019 23:14:48 Tải xuống
Chapter 390 04-10-2019 23:13:48 Tải xuống
Chapter 391 08-08-2019 12:51:50 Tải xuống
Chapter 392 14-07-2019 10:36:06 Tải xuống
Chapter 393 29-09-2019 20:23:57 Tải xuống
Chapter 394 04-10-2019 23:18:53 Tải xuống
Chapter 395 23-07-2019 21:14:33 Tải xuống
Chapter 396 30-07-2019 05:06:15 Tải xuống
Chapter 397 29-07-2019 20:06:19 Tải xuống
Chapter 398 31-07-2019 12:06:20 Tải xuống
Chapter 399 22-08-2019 14:31:13 Tải xuống
Chapter 400 04-10-2019 23:24:52 Tải xuống
Chapter 401 16-09-2019 14:21:18 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM