Báo hỏng link

Tu La Thiếu Gia Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật
Thể loại: , Comedy , Manhua , Romance , School Life , Shoujo , Truyện Màu
Lần cập nhật cuối: 11-10-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Ngày đầu tiên đi học, Lục Thanh Thanh thấy việc nghĩa ra tay tương trợ, đụng độ một trong “Bộ tứ Tịch Đế” Mục Dật Thần, trở thành kẻ thù chung của cả trường học. Từ đó cô bị chơi xấu, bắt nạt, ức hiếp không biết bao nhiêu lần, ngày ngày sống giữa bầy lang sói…
Đọc Thêm
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 51 11-10-2019 09:01:12 Tải xuống
Chapter 50 16-09-2019 16:06:10 Tải xuống
Chapter 49 04-09-2019 10:18:09 Tải xuống
Chapter 48 26-08-2019 10:12:16 Tải xuống
Chapter 47 20-08-2019 11:48:33 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 08-01-2019 02:58:15 Tải xuống
Chapter 2 10-01-2019 11:48:31 Tải xuống
Chapter 1 10-01-2019 15:36:33 Tải xuống
Chapter 2 10-01-2019 15:36:27 Tải xuống
Chapter 3: VIDEO 12-01-2019 14:46:06 Tải xuống
Chapter 4: VIDEO 12-01-2019 14:46:09 Tải xuống
Chapter 5: VIDEO 12-01-2019 14:46:12 Tải xuống
Chapter 6 13-01-2019 04:56:05 Tải xuống
Chapter 3: VIDEO 13-01-2019 05:13:57 Tải xuống
Chapter 4: VIDEO 13-01-2019 05:14:00 Tải xuống
Chapter 5: VIDEO 13-01-2019 05:14:03 Tải xuống
Chapter 6 13-01-2019 05:14:06 Tải xuống
Chapter 7 14-01-2019 06:30:05 Tải xuống
Chapter 8 15-01-2019 08:30:03 Tải xuống
Chapter 7 15-01-2019 09:21:09 Tải xuống
Chapter 8 15-01-2019 09:21:12 Tải xuống
Chapter 9 17-01-2019 06:36:06 Tải xuống
Chapter 10 18-01-2019 12:24:03 Tải xuống
Chapter 11 20-01-2019 04:36:09 Tải xuống
Chapter 12 23-01-2019 11:13:33 Tải xuống
Chapter 13 24-01-2019 08:28:08 Tải xuống
Chapter 14 28-01-2019 06:06:05 Tải xuống
Chapter 15 21-02-2019 03:14:24 Tải xuống
Chapter 16 19-02-2019 22:09:30 Tải xuống
Chapter 9 20-02-2019 00:10:08 Tải xuống
Chapter 10 20-02-2019 03:02:33 Tải xuống
Chapter 11 19-02-2019 23:01:08 Tải xuống
Chapter 12 20-02-2019 03:02:36 Tải xuống
Chapter 13 19-02-2019 20:08:56 Tải xuống
Chapter 14 19-02-2019 10:03:00 Tải xuống
Chapter 15 20-02-2019 00:01:03 Tải xuống
Chapter 16 21-02-2019 03:27:50 Tải xuống
Chapter 17 23-02-2019 12:48:06 Tải xuống
Chapter 17 24-02-2019 16:01:24 Tải xuống
Chapter 18 26-02-2019 14:42:08 Tải xuống
Chapter 19 01-03-2019 12:36:05 Tải xuống
Chapter 20 02-03-2019 23:07:26 Tải xuống
Chapter 21 04-03-2019 10:12:41 Tải xuống
Chapter 22 06-03-2019 19:42:05 Tải xuống
Chapter 23 08-03-2019 10:00:08 Tải xuống
Chapter 24 10-03-2019 13:18:05 Tải xuống
Chapter 25 12-03-2019 20:36:12 Tải xuống
Chapter 26 14-03-2019 11:12:17 Tải xuống
Chapter 27 18-03-2019 23:12:05 Tải xuống
Chapter 18 19-03-2019 06:24:08 Tải xuống
Chapter 19 19-03-2019 06:24:11 Tải xuống
Chapter 20 19-03-2019 06:24:14 Tải xuống
Chapter 21 19-03-2019 06:24:23 Tải xuống
Chapter 22 19-03-2019 06:24:20 Tải xuống
Chapter 23 19-03-2019 06:24:23 Tải xuống
Chapter 24 19-03-2019 06:24:26 Tải xuống
Chapter 25 19-03-2019 06:24:29 Tải xuống
Chapter 26 19-03-2019 06:24:32 Tải xuống
Chapter 27 19-03-2019 06:24:35 Tải xuống
Chapter 28 20-03-2019 15:42:05 Tải xuống
Chapter 29 24-03-2019 10:11:53 Tải xuống
Chapter 30 25-03-2019 13:00:59 Tải xuống
Chapter 31 17-04-2019 21:51:40 Tải xuống
Chapter 32 23-04-2019 06:52:34 Tải xuống
Chapter 33 23-04-2019 02:09:07 Tải xuống
Chapter 34 26-04-2019 19:02:15 Tải xuống
Chapter 35 26-04-2019 20:00:30 Tải xuống
Chapter 36 02-05-2019 09:24:05 Tải xuống
Chapter 37 09-05-2019 17:00:10 Tải xuống
Chapter 28 10-05-2019 13:01:53 Tải xuống
Chapter 29 09-05-2019 17:19:21 Tải xuống
Chapter 30 10-05-2019 09:01:56 Tải xuống
Chapter 31 10-05-2019 15:01:47 Tải xuống
Chapter 32 10-05-2019 13:03:14 Tải xuống
Chapter 33 09-05-2019 17:19:33 Tải xuống
Chapter 34 10-05-2019 12:01:48 Tải xuống
Chapter 35 10-05-2019 08:05:29 Tải xuống
Chapter 36 10-05-2019 09:01:44 Tải xuống
Chapter 37 10-05-2019 15:03:54 Tải xuống
Chapter 38 17-05-2019 09:12:06 Tải xuống
Chapter 39 28-05-2019 12:04:17 Tải xuống
Chapter 40 04-06-2019 09:12:17 Tải xuống
Chapter 3 10-06-2019 09:00:24 Tải xuống
Chapter 4 10-06-2019 09:00:30 Tải xuống
Chapter 5 10-06-2019 09:00:33 Tải xuống
Chapter 41 10-06-2019 09:00:38 Tải xuống
Chapter 42 16-06-2019 08:10:42 Tải xuống
Chapter 43 14-07-2019 11:48:44 Tải xuống
Chapter 44 27-07-2019 16:22:04 Tải xuống
Chapter 45 05-08-2019 11:48:14 Tải xuống
Chapter 46 13-08-2019 17:36:11 Tải xuống
Chapter 47 20-08-2019 11:48:33 Tải xuống
Chapter 48 26-08-2019 10:12:16 Tải xuống
Chapter 49 04-09-2019 10:18:09 Tải xuống
Chapter 50 16-09-2019 16:06:10 Tải xuống
Chapter 51 11-10-2019 09:01:12 Tải xuống


NHẬN XÉT