Báo hỏng link

Thần Binh Khưu Phúc Long

Tác giả: Khưu Phúc Long
Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,
Lần cập nhật cuối: 15-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Sau chuỗi 12 bộ Thần Binh, Khưu Phúc Long làm lại từ đầu Thần Binh của riêng mình. Bối cảnh thế giới là trái đất và một thế giới ngoài vũ trụ, nhân vật chính là Kỷ Thần Thiên, là cơ thể mà Dương Thạch gá vào, có dị năng hủy diệt thực vật và sinh mệnh. Gánh vác sứ mạng cứu hai thế giới. Tấn Lôi, là kiếp trước của Kỷ Thần Thiên, còn được gọi là Dị Ma. Cốt truyện gồm các phần sau: - Dự Chương - Vũ Ngoại đào sát - Hồi qui địa cầu - Quỷ Ẩn, Thảo Suất, Miễn Tẩy Ghi chú của người dịch: Kỷ Thần Thiên đồng âm với Kế Thừa Thiên, ý là gánh vác và kế thừa nhiệm vụ của nhân vật chính Vấn Thiên trong Thần Binh thập nhị bộ,
Đọc Thêm
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0: Hồi mở đầu 04-01-2019 08:08:06 Tải xuống
Chapter 1: Dị giới Thần Binh 04-01-2019 08:08:11 Tải xuống
Chapter 0: Hồi mở đầu 06-09-2019 10:20:49 Tải xuống
Chapter 1: Dị giới Thần Binh 15-01-2019 02:30:18 Tải xuống
Chapter 2: Khôn Kiếp 15-01-2019 02:30:21 Tải xuống
Chapter 2: Khôn Kiếp 15-01-2019 02:32:06 Tải xuống
Chapter 3: Tổn Nhật 16-01-2019 02:10:06 Tải xuống
Chapter 3: Tổn Nhật 16-01-2019 04:10:33 Tải xuống
Chapter 4: Vũ Ngoại Lưu Hóa 17-01-2019 05:12:12 Tải xuống
Chapter 4: Vũ Ngoại Lưu Hóa 17-01-2019 06:24:06 Tải xuống
Chapter 5: Mê Li U Địa 20-01-2019 01:36:03 Tải xuống
Chapter 6: Truy Nã 22-01-2019 10:38:06 Tải xuống
Chapter 7: Bốn bề thọ địch 26-01-2019 09:32:18 Tải xuống
Chapter 8: Đao thương bất nhập 29-01-2019 03:50:05 Tải xuống
Chapter 5: Mê Li U Địa 29-01-2019 06:21:01 Tải xuống
Chapter 6: Truy Nã 29-01-2019 06:21:06 Tải xuống
Chapter 7: Bốn bề thọ địch 29-01-2019 06:21:12 Tải xuống
Chapter 8: Đao thương bất nhập 29-01-2019 06:21:17 Tải xuống
Chapter 9: Thần Thánh 01-02-2019 11:46:05 Tải xuống
Chapter 10: Đá Sinh Mệnh 05-02-2019 10:18:05 Tải xuống
Chapter 9: Thần Thánh 05-02-2019 13:32:47 Tải xuống
Chapter 10: Đá Sinh Mệnh 05-02-2019 13:32:54 Tải xuống
Chapter 11 06-02-2019 07:44:06 Tải xuống
Chapter 11 06-02-2019 10:40:54 Tải xuống
Chapter 11: Nhân gian Vũ ngoại 15-02-2019 02:12:59 Tải xuống
Chapter 12: Nguyên lực khai khiếu 15-02-2019 01:02:05 Tải xuống
Chapter 13: Nhất Nhật Vạn Lý 13-02-2019 21:57:56 Tải xuống
Chapter 14: Dương Thạch xuất thể 15-02-2019 02:48:32 Tải xuống
Chapter 11: Nhân gian Vũ ngoại 16-02-2019 09:03:33 Tải xuống
Chapter 12: Nguyên lực khai khiếu 16-02-2019 07:03:17 Tải xuống
Chapter 13: Nhất Nhật Vạn Lý 16-02-2019 08:03:12 Tải xuống
Chapter 14: Dương Thạch xuất thể 16-02-2019 10:04:06 Tải xuống
Chapter 15: Âm Dương hợp nhất 18-02-2019 00:07:23 Tải xuống
Chapter 16: Nhược điểm Khung Bạch 17-02-2019 14:36:56 Tải xuống
Chapter 15: Âm Dương hợp nhất 21-02-2019 03:17:14 Tải xuống
Chapter 16: Nhược điểm Khung Bạch 21-02-2019 03:17:19 Tải xuống
Chapter 17: Tái hồi Nhân gian 18-02-2019 14:42:41 Tải xuống
Chapter 18: Thánh Lực Vô Thượng 22-02-2019 16:42:05 Tải xuống
Chapter 19: Mỹ Nhân Kế 24-02-2019 15:18:06 Tải xuống
Chapter 20: Vô Lượng Thần Binh Giới 25-02-2019 15:12:09 Tải xuống
Chapter 21: Kiếp trước đời này 27-02-2019 17:48:12 Tải xuống
Chapter 22: Phá Cảnh Tiêu Ma 05-03-2019 12:36:08 Tải xuống
Chapter 17: Tái hồi Nhân gian 05-03-2019 17:03:16 Tải xuống
Chapter 18: Thánh Lực Vô Thượng 06-03-2019 11:01:23 Tải xuống
Chapter 19: Mỹ Nhân Kế 06-03-2019 11:06:20 Tải xuống
Chapter 20: Vô Lượng Thần Binh Giới 06-03-2019 06:01:20 Tải xuống
Chapter 21: Kiếp trước đời này 05-03-2019 17:03:26 Tải xuống
Chapter 22: Phá Cảnh Tiêu Ma 05-03-2019 17:03:29 Tải xuống
Chapter 23: Thần Ma Quyết 08-03-2019 16:24:05 Tải xuống
Chapter 24: Binh trung Chí Tôn 09-03-2019 12:06:41 Tải xuống
Chapter 25: Đại Viên Mãn 10-03-2019 16:40:53 Tải xuống
Chapter 26: Thiên hạ vô đạo nghĩa 12-03-2019 16:00:08 Tải xuống
Chapter 27: Đồng Thể Đại Bi Tâm 14-03-2019 09:24:20 Tải xuống
Chapter 28: Chính Đạo Tà Ma 15-03-2019 20:00:05 Tải xuống
Chapter 23: Thần Ma Quyết 17-03-2019 21:09:31 Tải xuống
Chapter 24: Binh trung Chí Tôn 17-03-2019 21:09:33 Tải xuống
Chapter 25: Đại Viên Mãn 17-03-2019 20:08:14 Tải xuống
Chapter 26: Thiên hạ vô đạo nghĩa 17-03-2019 19:05:59 Tải xuống
Chapter 27: Đồng Thể Đại Bi Tâm 17-03-2019 21:09:08 Tải xuống
Chapter 28: Chính Đạo Tà Ma 17-03-2019 21:09:06 Tải xuống
Chapter 29: Tiêu Hồn Kiếp 17-03-2019 07:24:05 Tải xuống
Chapter 29: Tiêu Hồn Kiếp 18-03-2019 15:08:59 Tải xuống
Chapter 30: Minh Hung 19-03-2019 15:51:08 Tải xuống
Chapter 31: Diệu Pháp 22-03-2019 07:36:05 Tải xuống
Chapter 32: Vũ khí ma quỷ 24-03-2019 16:36:05 Tải xuống
Chapter 33: Qui Ẩn Lệnh 26-03-2019 15:30:14 Tải xuống
Chapter 34: Dị năng Phật Binh 29-03-2019 08:06:41 Tải xuống
Chapter 35: Ma Quỷ Trọng Binh 30-03-2019 13:00:17 Tải xuống
Chapter 36: Tuyên chiến 08-04-2019 22:03:51 Tải xuống
Chapter 37: Lục Nguyệt Thành Hoàn 08-04-2019 20:00:25 Tải xuống
Chapter 38: Thần Đạo Ma Quyết 17-04-2019 20:17:13 Tải xuống
Chapter 39: Ma Quyết Phá Thần 17-04-2019 22:24:30 Tải xuống
Chapter 40: Chánh quả 23-04-2019 07:05:34 Tải xuống
Chapter 41: Thần phản kích 23-04-2019 01:21:52 Tải xuống
Chapter 42: Tuyệt Đối ĐỊa Ngục 23-04-2019 08:18:10 Tải xuống
Chapter 43: Dị Ma cứu thế 23-04-2019 08:55:21 Tải xuống
Chapter 44: Tấn Lôi trở lại 26-04-2019 05:12:42 Tải xuống
Chapter 45: Tinh anh Thần Binh Hội 26-04-2019 20:37:51 Tải xuống
Chapter 47: Chí Bảo Địa Ngục 26-04-2019 19:26:26 Tải xuống
Chapter 46: Chí Bảo Địa Ngục 26-04-2019 20:09:08 Tải xuống
Chapter 47: Đối thủ đầu tiên 27-04-2019 16:36:09 Tải xuống
Chapter 48: Chung Cực Chiến 30-04-2019 11:00:05 Tải xuống
Chapter 49: Thần Ma quyết 01-05-2019 16:54:05 Tải xuống
Chapter 50: Bạch Ứng Thiên 02-05-2019 16:36:14 Tải xuống
Chapter 51: Thần Binh hội chiến 03-05-2019 18:12:05 Tải xuống
Chapter 52: Âm mưu của thần thánh 04-05-2019 16:18:08 Tải xuống
Chapter 30: Minh Hung 04-05-2019 17:24:07 Tải xuống
Chapter 31: Diệu Pháp 04-05-2019 17:24:08 Tải xuống
Chapter 32: Vũ khí ma quỷ 04-05-2019 17:24:11 Tải xuống
Chapter 33: Qui Ẩn Lệnh 04-05-2019 17:24:14 Tải xuống
Chapter 34: Dị năng Phật Binh 04-05-2019 17:24:17 Tải xuống
Chapter 35: Ma Quỷ Trọng Binh 04-05-2019 17:24:20 Tải xuống
Chapter 36: Tuyên chiến 04-05-2019 17:24:23 Tải xuống
Chapter 37: Lục Nguyệt Thành Hoàn 04-05-2019 17:24:26 Tải xuống
Chapter 38: Thần Đạo Ma Quyết 04-05-2019 17:24:29 Tải xuống
Chapter 39: Ma Quyết Phá Thần 04-05-2019 17:24:32 Tải xuống
Chapter 40: Chánh quả 04-05-2019 17:24:35 Tải xuống
Chapter 41: Thần phản kích 04-05-2019 17:24:44 Tải xuống
Chapter 42: Tuyệt Đối ĐỊa Ngục 04-05-2019 17:24:47 Tải xuống
Chapter 43: Dị Ma cứu thế 04-05-2019 17:24:50 Tải xuống
Chapter 44: Tấn Lôi trở lại 04-05-2019 17:24:53 Tải xuống
Chapter 45: Tinh anh Thần Binh Hội 04-05-2019 17:24:56 Tải xuống
Chapter 46: Chí Bảo Địa Ngục 04-05-2019 17:24:57 Tải xuống
Chapter 47: Đối thủ đầu tiên 04-05-2019 17:25:00 Tải xuống
Chapter 48: Chung Cực Chiến 04-05-2019 17:25:01 Tải xuống
Chapter 49: Thần Ma quyết 04-05-2019 17:25:02 Tải xuống
Chapter 50: Bạch Ứng Thiên 04-05-2019 17:25:05 Tải xuống
Chapter 51: Thần Binh hội chiến 04-05-2019 17:25:08 Tải xuống
Chapter 52: Âm mưu của thần thánh 04-05-2019 17:25:14 Tải xuống
Chapter 53: Hiên Viên Kiếm 06-05-2019 11:24:05 Tải xuống
Chapter 53: Hiên Viên Kiếm 06-05-2019 11:36:11 Tải xuống
Chapter 54: Tuyệt Địa Phản Kích 08-05-2019 11:54:06 Tải xuống
Chapter 54: Tuyệt Địa Phản Kích 08-05-2019 21:00:46 Tải xuống
Chapter 55: Chân thân 10-05-2019 23:42:11 Tải xuống
Chapter 55: Chân thân 10-05-2019 23:48:08 Tải xuống
Chapter 56: Kháng Thiên 12-05-2019 00:00:05 Tải xuống
Chapter 56: Kháng Thiên 12-05-2019 01:19:59 Tải xuống
Chapter 57: Chân Thần đản sinh 13-05-2019 23:48:11 Tải xuống
Chapter 58: Thần Ma liên thủ 16-05-2019 00:00:08 Tải xuống
Chapter 59: Đào sát 17-05-2019 15:54:09 Tải xuống
Chapter 60: Chân ái 20-05-2019 11:06:06 Tải xuống
Chapter 61: Nguồn gốc Vũ Ngoại 22-05-2019 10:06:08 Tải xuống
Chapter 62: Sát Thần 28-05-2019 10:17:34 Tải xuống
Chapter 63: Hung Thánh 28-05-2019 11:11:07 Tải xuống
Chapter 64: Thề không quay đầu 28-05-2019 10:10:39 Tải xuống
Chapter 64: Không thể quay đầu 06-06-2019 20:42:06 Tải xuống
Chapter 65: Kẻ địch chung 06-06-2019 20:42:09 Tải xuống
Chapter 66: Linh Lưu 08-06-2019 22:02:39 Tải xuống
Chapter 67: Bí mật Thần Cung 06-06-2019 20:42:15 Tải xuống
Chapter 68: Chiến vô bất bại 06-06-2019 20:42:18 Tải xuống
Chapter 69: Thủy Tinh Khô Lâu 06-06-2019 20:42:21 Tải xuống
Chapter 70: Nghĩa Tình khó vẹn 06-06-2019 20:42:25 Tải xuống
Chapter 71: Thần Thiên quyết Phần Phong 06-06-2019 20:42:27 Tải xuống
Chapter 72: Minh Hung hiện thế 06-06-2019 20:42:31 Tải xuống
Chapter 73: Thần Nguyệt Hung Nguyệt 08-06-2019 16:12:08 Tải xuống
Chapter 74: Điềm báo hủy diệt 10-06-2019 11:24:31 Tải xuống
Chapter 75: Bên bờ diệt vong 12-06-2019 07:30:13 Tải xuống
Chapter 76: Vũ Ngoại hoại diệt 15-06-2019 09:05:58 Tải xuống
Chapter 77: Kiếp hậu dư sinh 16-06-2019 04:05:21 Tải xuống
Chapter 78: Thần Binh bất diệt 15-06-2019 17:12:33 Tải xuống
Chapter 79: Họa kiếp vẫn còn 18-06-2019 16:30:12 Tải xuống
Chapter 80: Thần Thánh hồi quy 20-06-2019 10:48:08 Tải xuống
Chapter 81: Thật thật giả giả 22-06-2019 11:42:09 Tải xuống
Chapter 82: Cự biến phùng sinh 23-06-2019 17:12:10 Tải xuống
Chapter 83: Diệt Vong chi Lôi 25-06-2019 10:12:13 Tải xuống
Chapter 84: Diệt Vong Thất Biến 26-06-2019 10:12:09 Tải xuống
Chapter 85: Vạn Thế Cự Tinh 27-06-2019 11:42:12 Tải xuống
Chapter 86: Thiện ác nhất thân 28-06-2019 16:30:14 Tải xuống
Chapter 87: Tiệt Quyền x Lưu Hóa 29-06-2019 17:12:10 Tải xuống
Chapter 88: Thất Ma lâm thế 02-07-2019 08:42:06 Tải xuống
Chapter 89: Thiên địa đại loạn 03-07-2019 10:00:19 Tải xuống
Chapter 90: Vô chiêu thắng hữu chiêu 04-07-2019 17:24:12 Tải xuống
Chapter 91: Khí phách anh hùng 06-07-2019 01:03:04 Tải xuống
Chapter 92: Nguy cơ diệt thế 06-07-2019 13:54:07 Tải xuống
Chapter 93: Thiên đạo an bày 07-07-2019 17:18:05 Tải xuống
Chapter 94: Mãnh Hổ 08-07-2019 18:06:28 Tải xuống
Chapter 95: Lôi Điện Thần Thối 09-07-2019 11:48:22 Tải xuống
Chapter 96: Hung Thần thú liệp 11-07-2019 10:00:39 Tải xuống
Chapter 97: Song Ma liên thủ 14-07-2019 10:00:09 Tải xuống
Chapter 98: Diệt Thạch chi chiến 15-07-2019 11:48:14 Tải xuống
Chapter 99: Điện Quang Độc Long Toản 16-07-2019 12:01:02 Tải xuống
Chapter 100: Thần Thối tru ma 18-07-2019 23:44:06 Tải xuống
Chapter 101: Kiếp trước Đời này 18-07-2019 23:44:10 Tải xuống
Chapter 102: Phần Phong Chiến Giáp 21-07-2019 09:06:12 Tải xuống
Chapter 103: Thiên Địa Chánh Khí 21-07-2019 07:24:09 Tải xuống
Chapter 104: Ma Hùng Thiên Hạ 25-07-2019 02:04:51 Tải xuống
Chapter 105: Vì yêu mà chiến 30-07-2019 10:03:28 Tải xuống
Chapter 106: Ý nghĩa sinh tồn 29-07-2019 22:05:17 Tải xuống
Chapter 107: Song Ma hội 30-07-2019 06:08:36 Tải xuống
Chapter 108: Tối cường vs Tối cường 30-07-2019 09:06:10 Tải xuống
Chapter 109: Diệt Thạch tương tàn 03-08-2019 15:48:16 Tải xuống
Chapter 110: Kim Chung Trạo 01-08-2019 11:30:27 Tải xuống
Chapter 111: Ma lâm Tịnh Thổ 02-08-2019 07:12:20 Tải xuống
Chapter 112: Ma nhược hữu tình 03-08-2019 16:18:23 Tải xuống
Chapter 113: Quy Nguyên Kết Giới 05-08-2019 07:18:10 Tải xuống
Chapter 114: Ân Cừu Nhất Chiến 08-08-2019 17:30:11 Tải xuống
Chapter 115: Diệu phá Ngân Giáp 07-08-2019 12:04:13 Tải xuống
Chapter 116: Vũ Ngoại Vương 08-08-2019 10:24:10 Tải xuống
Chapter 117: Định mệnh trớ trêu 12-08-2019 08:36:09 Tải xuống
Chapter 118: Độc Bộ Thiên Hạ 10-08-2019 07:00:07 Tải xuống
Chapter 119: Ngày tận thế 11-08-2019 07:24:10 Tải xuống
Chapter 120: Nguy cơ Mị Ảnh 12-08-2019 07:06:13 Tải xuống
Chapter 121: Thế giới hư ảo 13-08-2019 11:36:24 Tải xuống
Chapter 122: Ma lâm Thần Hội 14-08-2019 06:48:17 Tải xuống
Chapter 123: Khởi nguyên Kết thúc 15-08-2019 06:54:10 Tải xuống
Chapter 124: Mạt Nhật Quân Lâm 17-08-2019 10:24:13 Tải xuống
Chapter 125: Sứ mạng 18-08-2019 10:42:11 Tải xuống
Chapter 126: Không tự lượng sức 20-08-2019 19:02:54 Tải xuống
Chapter 127: Kinh tà động thương thiên 21-08-2019 21:18:16 Tải xuống
Chapter 128: Thần Ma chung chiến 23-08-2019 07:30:12 Tải xuống
Chapter 129: Ma Thể hoàn mỹ 25-08-2019 08:54:14 Tải xuống
Chapter 130: Chân Ma rơi lệ 26-08-2019 14:36:14 Tải xuống
Chapter 131: Hổ dữ không ăn thịt con 28-08-2019 08:48:57 Tải xuống
Chapter 132: Lương tri chưa tận 31-08-2019 10:06:10 Tải xuống
Chapter 133: Ma nhược hữu tình 04-09-2019 01:06:07 Tải xuống
Chapter 134: Trước ngày quyết chiến 03-09-2019 11:54:28 Tải xuống
Chapter 135: Trách nhiệm người cha 03-09-2019 11:54:31 Tải xuống
Chapter 136: Xả thân cầu đạo 05-09-2019 16:12:08 Tải xuống
Chapter 137: Sinh diệt hợp nhất 07-09-2019 08:42:43 Tải xuống
Chapter 138: Diệt tuyệt nhi sinh 09-09-2019 11:42:10 Tải xuống
Chapter 139: Làm lại từ đầu 11-09-2019 16:12:07 Tải xuống
Chapter 140: Tái chiến Khung Bạch 14-09-2019 10:54:10 Tải xuống
Chapter 141: Kết cục hoàn mỹ 15-09-2019 16:49:38 Tải xuống


NHẬN XÉT