Báo hỏng link

Hoàn Mỹ Lão Công Tiến Hóa Luân

Tác giả: Hữu Lộc Văn Hóa
Thể loại: Manhua , Ngôn Tình , Truyện Màu , Comic , Romance , , Drama , NetTruyen , Smut
Lần cập nhật cuối: 21-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Đang cập nhật, nhưng rất hay :v
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 99 22-09-2019 02:48:58 Tải xuống
Chapter 98 22-09-2019 02:48:55 Tải xuống
Chapter 97.5 22-09-2019 02:48:51 Tải xuống
Chapter 97 22-09-2019 02:48:49 Tải xuống
Chapter 104: Video 21-09-2019 21:06:08 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 0 14-12-2018 15:00:32 Tải xuống
Chapter 1 14-12-2018 15:00:35 Tải xuống
Chapter 2 14-12-2018 15:00:44 Tải xuống
Chapter 3 07-01-2019 15:10:19 Tải xuống
Chapter 0 18-06-2019 10:42:52 Tải xuống
Chapter 1 18-06-2019 10:45:42 Tải xuống
Chapter 2 18-06-2019 10:47:53 Tải xuống
Chapter 3 18-06-2019 10:55:07 Tải xuống
Chapter 4 08-01-2019 06:10:09 Tải xuống
Chapter 5 11-01-2019 04:44:06 Tải xuống
Chapter 6 11-01-2019 07:44:04 Tải xuống
Chapter 7 14-01-2019 13:30:09 Tải xuống
Chapter 4 18-06-2019 10:55:32 Tải xuống
Chapter 5 18-06-2019 11:03:52 Tải xuống
Chapter 6 18-06-2019 11:06:24 Tải xuống
Chapter 7 18-06-2019 11:10:39 Tải xuống
Chapter 8 16-01-2019 04:48:31 Tải xuống
Chapter 8 18-06-2019 11:14:28 Tải xuống
Chapter 9 20-01-2019 14:50:09 Tải xuống
Chapter 9 18-06-2019 11:18:46 Tải xuống
Chapter 10 23-01-2019 04:46:07 Tải xuống
Chapter 11 24-01-2019 15:28:07 Tải xuống
Chapter 0.1 24-01-2019 16:37:59 Tải xuống
Chapter 10 24-01-2019 16:38:07 Tải xuống
Chapter 12 24-01-2019 16:38:12 Tải xuống
Chapter 0.1 18-06-2019 10:44:53 Tải xuống
Chapter 10 18-06-2019 11:22:39 Tải xuống
Chapter 11 18-06-2019 11:25:37 Tải xuống
Chapter 12 18-06-2019 11:30:37 Tải xuống
Chapter 13 28-01-2019 16:20:06 Tải xuống
Chapter 13 18-06-2019 11:36:59 Tải xuống
Chapter 14 30-01-2019 13:34:36 Tải xuống
Chapter 15 31-01-2019 16:06:12 Tải xuống
Chapter 14 18-06-2019 11:41:13 Tải xuống
Chapter 15 31-01-2019 21:27:36 Tải xuống
Chapter 16 05-02-2019 15:58:06 Tải xuống
Chapter 16 06-02-2019 08:23:48 Tải xuống
Chapter 17 06-02-2019 10:56:12 Tải xuống
Chapter 18 14-02-2019 02:13:51 Tải xuống
Chapter 18 15-02-2019 01:14:11 Tải xuống
Chapter 17.5 15-02-2019 02:13:23 Tải xuống
Chapter 17 14-02-2019 23:11:41 Tải xuống
Chapter 17.5 15-02-2019 09:04:29 Tải xuống
Chapter 18 15-02-2019 12:03:36 Tải xuống
Chapter 19 14-02-2019 22:15:35 Tải xuống
Chapter 20 22-02-2019 21:30:09 Tải xuống
Chapter 21 23-02-2019 13:24:06 Tải xuống
Chapter 22 24-02-2019 21:54:08 Tải xuống
Chapter 23 26-02-2019 13:02:57 Tải xuống
Chapter 19 28-02-2019 04:11:36 Tải xuống
Chapter 20 28-02-2019 06:08:33 Tải xuống
Chapter 21 28-02-2019 02:10:15 Tải xuống
Chapter 22 28-02-2019 06:08:54 Tải xuống
Chapter 23 28-02-2019 02:10:22 Tải xuống
Chapter 24 28-02-2019 21:24:07 Tải xuống
Chapter 25 03-03-2019 23:12:06 Tải xuống
Chapter 26 04-03-2019 00:36:11 Tải xuống
Chapter 24 06-03-2019 10:04:39 Tải xuống
Chapter 25 04-03-2019 11:12:21 Tải xuống
Chapter 26 06-03-2019 09:03:47 Tải xuống
Chapter 27 06-03-2019 16:54:05 Tải xuống
Chapter 28 11-03-2019 21:12:09 Tải xuống
Chapter 27 13-03-2019 02:01:47 Tải xuống
Chapter 28 13-03-2019 09:03:38 Tải xuống
Chapter 29 08-04-2019 11:21:46 Tải xuống
Chapter 30 08-04-2019 20:16:43 Tải xuống
Chapter 29 08-04-2019 23:16:42 Tải xuống
Chapter 30 08-04-2019 23:17:55 Tải xuống
Chapter 30.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 12-04-2019 23:24:12 Tải xuống
Chapter 31 12-04-2019 23:27:07 Tải xuống
Chapter 31.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 12-04-2019 16:11:45 Tải xuống
Chapter 32 12-04-2019 17:12:10 Tải xuống
Chapter 32.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 17-04-2019 22:10:43 Tải xuống
Chapter 33 18-04-2019 11:02:36 Tải xuống
Chapter 33.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 21-04-2019 21:25:48 Tải xuống
Chapter 34 22-04-2019 06:57:06 Tải xuống
Chapter 34.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 23-04-2019 09:00:54 Tải xuống
Chapter 35 23-04-2019 09:00:58 Tải xuống
Chapter 35.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 26-04-2019 16:02:20 Tải xuống
Chapter 36 26-04-2019 19:23:59 Tải xuống
Chapter 36.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 28-04-2019 23:12:17 Tải xuống
Chapter 37 28-04-2019 23:12:20 Tải xuống
Chapter 37.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 30-04-2019 23:48:05 Tải xuống
Chapter 38 30-04-2019 23:48:08 Tải xuống
Chapter 38.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 02-05-2019 20:00:08 Tải xuống
Chapter 39 02-05-2019 20:00:11 Tải xuống
Chapter 31 04-05-2019 22:36:19 Tải xuống
Chapter 32 04-05-2019 22:36:20 Tải xuống
Chapter 33 04-05-2019 22:36:25 Tải xuống
Chapter 34 04-05-2019 22:55:52 Tải xuống
Chapter 35 04-05-2019 22:36:30 Tải xuống
Chapter 36 04-05-2019 22:36:34 Tải xuống
Chapter 37 04-05-2019 22:36:37 Tải xuống
Chapter 38 04-05-2019 22:36:40 Tải xuống
Chapter 39 04-05-2019 22:36:43 Tải xuống
Chapter 39.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 04-05-2019 22:36:46 Tải xuống
Chapter 40 04-05-2019 22:36:47 Tải xuống
Chapter 39.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 04-05-2019 22:42:09 Tải xuống
Chapter 40 04-05-2019 23:36:30 Tải xuống
Chapter 40.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 08-05-2019 13:06:05 Tải xuống
Chapter 41 08-05-2019 13:06:07 Tải xuống
Chapter 40.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 09-05-2019 00:04:17 Tải xuống
Chapter 41 08-05-2019 21:02:20 Tải xuống
Chapter 41.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 14-05-2019 02:08:23 Tải xuống
Chapter 42 13-05-2019 23:13:54 Tải xuống
Chapter 41.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 13-05-2019 20:06:51 Tải xuống
Chapter 42 12-05-2019 06:54:11 Tải xuống
Chapter 42.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 13-05-2019 19:30:13 Tải xuống
Chapter 43 16-05-2019 09:01:54 Tải xuống
Chapter 43.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 17-05-2019 18:05:57 Tải xuống
Chapter 44 16-05-2019 09:00:10 Tải xuống
Chapter 44.5: Tổng bộ Manhua của MH Team Truyện 17-05-2019 18:04:48 Tải xuống
Chapter 45 16-05-2019 18:12:21 Tải xuống
Chapter 45.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 17-05-2019 18:00:50 Tải xuống
Chapter 46 17-05-2019 16:22:18 Tải xuống
Chapter 46.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 19-05-2019 22:42:06 Tải xuống
Chapter 47 19-05-2019 22:42:09 Tải xuống
Chapter 47.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 18-06-2019 11:46:30 Tải xuống
Chapter 48 20-05-2019 22:30:10 Tải xuống
Chapter 48.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 21-05-2019 21:12:05 Tải xuống
Chapter 49 21-05-2019 21:12:09 Tải xuống
Chapter 49.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 28-05-2019 09:12:59 Tải xuống
Chapter 50 28-05-2019 06:10:39 Tải xuống
Chapter 50.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 28-05-2019 11:12:31 Tải xuống
Chapter 51 28-05-2019 17:02:22 Tải xuống
Chapter 51.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 28-05-2019 09:05:10 Tải xuống
Chapter 52 28-05-2019 13:08:25 Tải xuống
Chapter 52.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 28-05-2019 17:08:47 Tải xuống
Chapter 53 28-05-2019 07:03:24 Tải xuống
Chapter 53.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 28-05-2019 17:13:26 Tải xuống
Chapter 54 28-05-2019 12:02:33 Tải xuống
Chapter 54.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 30-05-2019 22:34:15 Tải xuống
Chapter 55 30-05-2019 22:34:20 Tải xuống
Chapter 55.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 06-06-2019 08:00:23 Tải xuống
Chapter 56 06-06-2019 01:00:13 Tải xuống
Chapter 56.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 15-06-2019 09:05:17 Tải xuống
Chapter 57 13-06-2019 18:36:10 Tải xuống
Chapter 57.5: [Đặc biệt] - XẢ ẢNH 10 TRUYỆN của Nhóm 15-06-2019 12:37:27 Tải xuống
Chapter 58 18-06-2019 11:45:59 Tải xuống
Chapter 58.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 15-06-2019 23:02:12 Tải xuống
Chapter 59 15-06-2019 13:31:04 Tải xuống
Chapter 59.5: TOP 10 MANHUA - MH Team Truyện 16-06-2019 21:36:08 Tải xuống
Chapter 60 18-06-2019 11:45:08 Tải xuống
Chapter 60.5: [Đặc biệt] - XẢ ẢNH 10 TRUYỆN của Nhóm 18-06-2019 22:48:13 Tải xuống
Chapter 61 18-06-2019 22:48:15 Tải xuống
Chapter 62 19-06-2019 00:00:14 Tải xuống
Chapter 62.5: [Đặc biệt] - XẢ ẢNH 10 TRUYỆN của Nhóm 27-06-2019 22:01:39 Tải xuống
Chapter 63 27-06-2019 21:00:28 Tải xuống
Chapter 64 29-06-2019 20:48:11 Tải xuống
Chapter 65 04-07-2019 00:36:10 Tải xuống
Chapter 66 16-07-2019 14:00:07 Tải xuống
Chapter 67 30-07-2019 10:09:00 Tải xuống
Chapter 68 30-07-2019 03:06:22 Tải xuống
Chapter 69 03-08-2019 23:12:10 Tải xuống
Chapter 69.5 04-08-2019 22:04:13 Tải xuống
Chapter 70 07-08-2019 17:54:13 Tải xuống
Chapter 71 16-08-2019 01:06:16 Tải xuống
Chapter 71.5 16-08-2019 15:30:18 Tải xuống
Chapter 72 16-08-2019 16:12:08 Tải xuống
Chapter 72.2 20-08-2019 13:36:49 Tải xuống
Chapter 72.3 20-08-2019 13:48:12 Tải xuống
Chapter 73 23-08-2019 03:48:20 Tải xuống
Chapter 73.5 20-08-2019 18:18:10 Tải xuống
Chapter 74 21-08-2019 16:12:13 Tải xuống
Chapter 74.5 25-08-2019 21:48:16 Tải xuống
Chapter 75 26-08-2019 23:06:12 Tải xuống
Chapter 75.5 29-08-2019 15:06:06 Tải xuống
Chapter 76 31-08-2019 19:18:06 Tải xuống
Chapter 76.5 29-08-2019 16:42:19 Tải xuống
Chapter 76.2 30-08-2019 22:36:12 Tải xuống
Chapter 76.5 30-08-2019 22:36:15 Tải xuống
Chapter 77 03-09-2019 09:37:46 Tải xuống
Chapter 77.5 03-09-2019 20:30:17 Tải xuống
Chapter 78 05-09-2019 18:36:10 Tải xuống
Chapter 78.5 05-09-2019 19:00:14 Tải xuống
Chapter 79 05-09-2019 21:36:20 Tải xuống
Chapter 79.5 06-09-2019 23:48:08 Tải xuống
Chapter 80 11-09-2019 13:03:05 Tải xuống
Chapter 30.5 11-09-2019 12:24:16 Tải xuống
Chapter 80 11-09-2019 12:24:19 Tải xuống
Chapter 80.1 11-09-2019 12:36:21 Tải xuống
Chapter 80.2 11-09-2019 15:24:08 Tải xuống
Chapter 81 11-09-2019 15:24:12 Tải xuống
Chapter 82 11-09-2019 15:36:15 Tải xuống
Chapter 82.5 11-09-2019 15:36:18 Tải xuống
Chapter 83 12-09-2019 18:18:10 Tải xuống
Chapter 83.5 12-09-2019 18:18:12 Tải xuống
Chapter 83.9: TRAILER NEW 12-09-2019 18:18:15 Tải xuống
Chapter 83.9: TRAILER NEW 84-92 13-09-2019 00:42:11 Tải xuống
Chapter 84 13-09-2019 00:42:13 Tải xuống
Chapter 85 13-09-2019 18:36:11 Tải xuống
Chapter 86 14-09-2019 15:18:29 Tải xuống
Chapter 87 18-09-2019 08:00:51 Tải xuống
Chapter 88 18-09-2019 18:00:24 Tải xuống
Chapter 89 19-09-2019 16:03:21 Tải xuống
Chapter 90 21-09-2019 15:03:24 Tải xuống
Chapter 90: Raw 21-09-2019 15:00:58 Tải xuống
Chapter 90: Video 21-09-2019 15:00:28 Tải xuống
Chapter 91: Video 21-09-2019 15:00:34 Tải xuống
Chapter 92: Video 21-09-2019 15:00:25 Tải xuống
Chapter 93: Video 21-09-2019 15:00:37 Tải xuống
Chapter 94: Video 21-09-2019 15:00:21 Tải xuống
Chapter 95: Video 21-09-2019 20:01:31 Tải xuống
Chapter 96: Video 21-09-2019 20:01:34 Tải xuống
Chapter 97: Video 22-09-2019 03:03:04 Tải xuống
Chapter 97.5: Video 22-09-2019 03:03:00 Tải xuống
Chapter 91 21-09-2019 14:48:10 Tải xuống
Chapter 92 21-09-2019 14:48:13 Tải xuống
Chapter 93 21-09-2019 14:48:16 Tải xuống
Chapter 98: Video 22-09-2019 03:02:52 Tải xuống
Chapter 99: Video 22-09-2019 03:02:55 Tải xuống
Chapter 100: Video 21-09-2019 15:00:39 Tải xuống
Chapter 101: Video 21-09-2019 15:00:42 Tải xuống
Chapter 102: Video 21-09-2019 15:06:15 Tải xuống
Chapter 102.5: THÔNG BÁO 22-09-2019 03:02:26 Tải xuống
Chapter 103: Video 21-09-2019 15:42:09 Tải xuống
Chapter 94 21-09-2019 16:30:20 Tải xuống
Chapter 95 21-09-2019 19:12:41 Tải xuống
Chapter 96 21-09-2019 19:36:43 Tải xuống
Chapter 104: Video 21-09-2019 21:06:08 Tải xuống
Chapter 97 22-09-2019 02:48:49 Tải xuống
Chapter 97.5 22-09-2019 02:48:51 Tải xuống
Chapter 98 22-09-2019 02:48:55 Tải xuống
Chapter 99 22-09-2019 02:48:58 Tải xuống


NHẬN XÉT