Báo hỏng link

Hoán Đổi Diệu Kỳ

Tác giả: Park Tae Joon
Thể loại: Comedy , Drama , Psychological , School Life , Seinen ,
Lần cập nhật cuối: 19-09-2019
TÓM TẮT NỘI DUNG
Park Hyung Suk, béo và xấu xí, luôn bị lôi ra làm trò cười và bắt nạt ở trường. Nhưng có một phép màu đã xảy ra.....
CHƯƠNG MỚI CẬP NHẬT
Chapter 185 20-09-2019 11:05:14 Tải xuống
Chapter 184 11-09-2019 17:06:24 Tải xuống
Chapter 183 11-09-2019 17:06:21 Tải xuống
Chapter 182 11-09-2019 17:06:21 Tải xuống
Chapter 181 30-08-2019 16:24:11 Tải xuống
DANH SÁCH CHƯƠNG
Chapter 1 30-11-2018 09:39:27 Tải xuống
Chapter 2 30-11-2018 09:39:28 Tải xuống
Chapter 3 30-11-2018 09:39:28 Tải xuống
Chapter 4 30-11-2018 09:39:29 Tải xuống
Chapter 5 30-11-2018 09:39:29 Tải xuống
Chapter 6 30-11-2018 09:39:30 Tải xuống
Chapter 7 30-11-2018 09:39:31 Tải xuống
Chapter 8 30-11-2018 09:39:32 Tải xuống
Chapter 9 30-11-2018 09:39:33 Tải xuống
Chapter 10 30-11-2018 09:39:34 Tải xuống
Chapter 11 30-11-2018 09:39:35 Tải xuống
Chapter 12 30-11-2018 09:39:37 Tải xuống
Chapter 13 30-11-2018 09:39:38 Tải xuống
Chapter 14 30-11-2018 09:39:39 Tải xuống
Chapter 15 30-11-2018 09:39:39 Tải xuống
Chapter 16 30-11-2018 09:39:42 Tải xuống
Chapter 17 30-11-2018 09:39:41 Tải xuống
Chapter 18 30-11-2018 09:39:42 Tải xuống
Chapter 19 30-11-2018 09:39:42 Tải xuống
Chapter 20 30-11-2018 09:39:44 Tải xuống
Chapter 21 30-11-2018 09:39:46 Tải xuống
Chapter 22 30-11-2018 09:39:46 Tải xuống
Chapter 23 30-11-2018 09:39:47 Tải xuống
Chapter 24 30-11-2018 09:39:48 Tải xuống
Chapter 25 30-11-2018 09:39:49 Tải xuống
Chapter 26 30-11-2018 09:39:51 Tải xuống
Chapter 27 30-11-2018 09:39:52 Tải xuống
Chapter 28 30-11-2018 09:39:52 Tải xuống
Chapter 29 30-11-2018 09:39:54 Tải xuống
Chapter 30 30-11-2018 09:39:55 Tải xuống
Chapter 31 30-11-2018 09:39:55 Tải xuống
Chapter 32 30-11-2018 09:39:57 Tải xuống
Chapter 33 30-11-2018 09:39:58 Tải xuống
Chapter 34 30-11-2018 09:39:58 Tải xuống
Chapter 35 30-11-2018 09:39:59 Tải xuống
Chapter 36 30-11-2018 09:40:00 Tải xuống
Chapter 37 30-11-2018 09:40:01 Tải xuống
Chapter 38 30-11-2018 09:40:02 Tải xuống
Chapter 39 30-11-2018 09:40:04 Tải xuống
Chapter 40 30-11-2018 09:40:05 Tải xuống
Chapter 41 30-11-2018 09:40:06 Tải xuống
Chapter 42 30-11-2018 09:40:07 Tải xuống
Chapter 43 30-11-2018 09:40:08 Tải xuống
Chapter 44 30-11-2018 09:40:09 Tải xuống
Chapter 45 30-11-2018 09:40:10 Tải xuống
Chapter 46 30-11-2018 09:40:11 Tải xuống
Chapter 47 30-11-2018 09:40:12 Tải xuống
Chapter 48 30-11-2018 09:40:13 Tải xuống
Chapter 49 30-11-2018 09:40:14 Tải xuống
Chapter 50 30-11-2018 09:40:15 Tải xuống
Chapter 51 30-11-2018 09:40:16 Tải xuống
Chapter 52 30-11-2018 09:40:17 Tải xuống
Chapter 53 30-11-2018 09:40:18 Tải xuống
Chapter 54 30-11-2018 09:40:19 Tải xuống
Chapter 55 30-11-2018 09:40:20 Tải xuống
Chapter 56 30-11-2018 09:40:21 Tải xuống
Chapter 57 30-11-2018 09:40:22 Tải xuống
Chapter 58 30-11-2018 09:40:23 Tải xuống
Chapter 59 30-11-2018 09:40:24 Tải xuống
Chapter 60 30-11-2018 09:40:25 Tải xuống
Chapter 61 30-11-2018 09:40:26 Tải xuống
Chapter 62 30-11-2018 09:40:26 Tải xuống
Chapter 63 30-11-2018 09:40:28 Tải xuống
Chapter 64 30-11-2018 09:40:29 Tải xuống
Chapter 65 30-11-2018 09:40:30 Tải xuống
Chapter 66 30-11-2018 09:40:31 Tải xuống
Chapter 67 30-11-2018 09:40:31 Tải xuống
Chapter 68 30-11-2018 09:40:33 Tải xuống
Chapter 69 30-11-2018 09:40:33 Tải xuống
Chapter 70 30-11-2018 09:40:35 Tải xuống
Chapter 71 30-11-2018 09:40:36 Tải xuống
Chapter 72 30-11-2018 09:40:37 Tải xuống
Chapter 73 30-11-2018 09:40:38 Tải xuống
Chapter 74 30-11-2018 09:40:39 Tải xuống
Chapter 75 30-11-2018 09:40:40 Tải xuống
Chapter 76 30-11-2018 09:40:41 Tải xuống
Chapter 77 30-11-2018 09:40:42 Tải xuống
Chapter 78 30-11-2018 09:40:43 Tải xuống
Chapter 79 30-11-2018 09:40:44 Tải xuống
Chapter 80 30-11-2018 09:40:45 Tải xuống
Chapter 81 30-11-2018 09:40:46 Tải xuống
Chapter 82 30-11-2018 09:40:47 Tải xuống
Chapter 83 30-11-2018 09:40:48 Tải xuống
Chapter 84 30-11-2018 09:40:49 Tải xuống
Chapter 85 30-11-2018 09:40:50 Tải xuống
Chapter 86 30-11-2018 09:40:51 Tải xuống
Chapter 87 30-11-2018 09:40:52 Tải xuống
Chapter 88 30-11-2018 09:40:53 Tải xuống
Chapter 89 30-11-2018 09:40:54 Tải xuống
Chapter 90 30-11-2018 09:40:54 Tải xuống
Chapter 91 30-11-2018 09:40:56 Tải xuống
Chapter 92 30-11-2018 09:40:58 Tải xuống
Chapter 93 30-11-2018 09:40:58 Tải xuống
Chapter 94 30-11-2018 09:40:59 Tải xuống
Chapter 95 30-11-2018 09:41:00 Tải xuống
Chapter 96 30-11-2018 09:41:02 Tải xuống
Chapter 97 30-11-2018 09:41:02 Tải xuống
Chapter 98 30-11-2018 09:41:05 Tải xuống
Chapter 99 30-11-2018 09:41:05 Tải xuống
Chapter 100 30-11-2018 09:41:06 Tải xuống
Chapter 101 30-11-2018 09:41:08 Tải xuống
Chapter 102 30-11-2018 09:41:08 Tải xuống
Chapter 103 30-11-2018 09:41:10 Tải xuống
Chapter 104 30-11-2018 09:41:10 Tải xuống
Chapter 105 30-11-2018 09:41:12 Tải xuống
Chapter 106 30-11-2018 09:41:13 Tải xuống
Chapter 107 30-11-2018 09:41:14 Tải xuống
Chapter 108 30-11-2018 09:41:15 Tải xuống
Chapter 109 30-11-2018 09:41:16 Tải xuống
Chapter 110 30-11-2018 09:41:17 Tải xuống
Chapter 111 30-11-2018 09:41:18 Tải xuống
Chapter 112 30-11-2018 09:41:19 Tải xuống
Chapter 113 30-11-2018 09:41:20 Tải xuống
Chapter 114 30-11-2018 09:41:20 Tải xuống
Chapter 115 30-11-2018 09:41:22 Tải xuống
Chapter 116 30-11-2018 09:41:23 Tải xuống
Chapter 117 30-11-2018 09:41:24 Tải xuống
Chapter 118 30-11-2018 09:41:25 Tải xuống
Chapter 119 30-11-2018 09:41:27 Tải xuống
Chapter 120 30-11-2018 09:41:28 Tải xuống
Chapter 121 30-11-2018 09:41:28 Tải xuống
Chapter 122 30-11-2018 09:41:28 Tải xuống
Chapter 123 30-11-2018 09:41:30 Tải xuống
Chapter 124 30-11-2018 09:41:31 Tải xuống
Chapter 125 30-11-2018 09:41:33 Tải xuống
Chapter 126 30-11-2018 09:41:34 Tải xuống
Chapter 127 30-11-2018 09:41:35 Tải xuống
Chapter 128 30-11-2018 09:41:36 Tải xuống
Chapter 129 30-11-2018 09:41:36 Tải xuống
Chapter 130 30-11-2018 09:41:38 Tải xuống
Chapter 131 30-11-2018 09:41:39 Tải xuống
Chapter 132 30-11-2018 09:41:38 Tải xuống
Chapter 133 30-11-2018 09:41:40 Tải xuống
Chapter 134 30-11-2018 09:41:41 Tải xuống
Chapter 135 30-11-2018 09:41:41 Tải xuống
Chapter 136 30-11-2018 09:41:43 Tải xuống
Chapter 137 30-11-2018 09:41:44 Tải xuống
Chapter 138 30-11-2018 09:41:47 Tải xuống
Chapter 139 30-11-2018 09:41:46 Tải xuống
Chapter 140 30-11-2018 09:41:50 Tải xuống
Chapter 141 30-11-2018 09:41:52 Tải xuống
Chapter 142 30-11-2018 09:41:50 Tải xuống
Chapter 143 30-11-2018 09:41:50 Tải xuống
Chapter 144 30-11-2018 09:41:51 Tải xuống
Chapter 144.2 30-11-2018 09:41:51 Tải xuống
Chapter 145 30-11-2018 09:41:53 Tải xuống
Chapter 146 19-01-2019 12:36:11 Tải xuống
Chapter 147 19-01-2019 12:36:15 Tải xuống
Chapter 148 26-01-2019 13:38:21 Tải xuống
Chapter 149 15-02-2019 02:20:06 Tải xuống
Chapter 150 15-02-2019 11:54:06 Tải xuống
Chapter 151 21-02-2019 03:26:51 Tải xuống
Chapter 152 20-02-2019 12:00:06 Tải xuống
Chapter 1 14-05-2019 04:23:58 Tải xuống
Chapter 2 26-04-2019 11:11:13 Tải xuống
Chapter 3 20-02-2019 12:36:52 Tải xuống
Chapter 4 20-02-2019 12:36:55 Tải xuống
Chapter 5 20-02-2019 12:36:59 Tải xuống
Chapter 6 20-02-2019 12:37:00 Tải xuống
Chapter 7 20-02-2019 12:37:03 Tải xuống
Chapter 8 26-04-2019 12:41:12 Tải xuống
Chapter 9 20-02-2019 12:37:10 Tải xuống
Chapter 10 20-02-2019 12:37:12 Tải xuống
Chapter 11 20-02-2019 12:37:16 Tải xuống
Chapter 12 15-08-2019 20:49:54 Tải xuống
Chapter 13 15-08-2019 20:53:10 Tải xuống
Chapter 14 15-08-2019 20:54:27 Tải xuống
Chapter 15 15-08-2019 20:59:54 Tải xuống
Chapter 16 15-08-2019 21:00:16 Tải xuống
Chapter 17 15-08-2019 21:03:13 Tải xuống
Chapter 18 15-08-2019 21:06:10 Tải xuống
Chapter 19 15-08-2019 21:08:03 Tải xuống
Chapter 20 15-08-2019 21:11:12 Tải xuống
Chapter 21 15-08-2019 21:13:31 Tải xuống
Chapter 22 15-08-2019 21:15:17 Tải xuống
Chapter 23 15-08-2019 21:18:15 Tải xuống
Chapter 24 15-08-2019 21:19:17 Tải xuống
Chapter 25 15-08-2019 21:24:22 Tải xuống
Chapter 26 15-08-2019 21:26:12 Tải xuống
Chapter 27 15-08-2019 21:29:11 Tải xuống
Chapter 28 15-08-2019 21:30:15 Tải xuống
Chapter 29 15-08-2019 21:33:06 Tải xuống
Chapter 30 15-08-2019 21:35:37 Tải xuống
Chapter 31 20-02-2019 12:38:15 Tải xuống
Chapter 32 20-02-2019 12:38:22 Tải xuống
Chapter 33 18-05-2019 13:50:03 Tải xuống
Chapter 34 20-02-2019 12:38:24 Tải xuống
Chapter 35 20-02-2019 12:38:35 Tải xuống
Chapter 36 20-02-2019 12:38:43 Tải xuống
Chapter 37 20-02-2019 12:38:33 Tải xuống
Chapter 38 26-04-2019 12:41:15 Tải xuống
Chapter 39 20-02-2019 12:38:39 Tải xuống
Chapter 40 20-02-2019 12:38:42 Tải xuống
Chapter 41 20-02-2019 12:38:45 Tải xuống
Chapter 42 20-02-2019 12:38:51 Tải xuống
Chapter 43 20-02-2019 12:38:53 Tải xuống
Chapter 44 20-02-2019 12:38:54 Tải xuống
Chapter 45 20-02-2019 12:38:57 Tải xuống
Chapter 46 20-02-2019 12:39:00 Tải xuống
Chapter 47 15-05-2019 06:58:30 Tải xuống
Chapter 48 20-02-2019 12:39:06 Tải xuống
Chapter 49 20-02-2019 12:39:09 Tải xuống
Chapter 50 20-02-2019 12:39:13 Tải xuống
Chapter 51 14-03-2019 17:12:22 Tải xuống
Chapter 52 20-02-2019 12:39:19 Tải xuống
Chapter 53 20-02-2019 12:39:21 Tải xuống
Chapter 54 20-02-2019 12:39:25 Tải xuống
Chapter 55 20-02-2019 12:39:27 Tải xuống
Chapter 56 20-02-2019 12:39:34 Tải xuống
Chapter 57 20-02-2019 12:39:34 Tải xuống
Chapter 58 20-02-2019 12:39:37 Tải xuống
Chapter 59 20-02-2019 12:39:42 Tải xuống
Chapter 60 26-04-2019 12:41:21 Tải xuống
Chapter 61 26-04-2019 12:41:24 Tải xuống
Chapter 62 20-02-2019 12:39:50 Tải xuống
Chapter 63 20-02-2019 12:39:55 Tải xuống
Chapter 64 20-02-2019 12:39:55 Tải xuống
Chapter 65 20-02-2019 12:39:59 Tải xuống
Chapter 66 20-02-2019 12:40:01 Tải xuống
Chapter 67 20-02-2019 12:40:04 Tải xuống
Chapter 68 20-02-2019 12:40:09 Tải xuống
Chapter 69 20-02-2019 12:40:12 Tải xuống
Chapter 70 16-03-2019 16:53:09 Tải xuống
Chapter 71 20-02-2019 12:40:15 Tải xuống
Chapter 72 20-02-2019 12:40:18 Tải xuống
Chapter 73 20-02-2019 12:40:33 Tải xuống
Chapter 74 20-02-2019 12:40:27 Tải xuống
Chapter 75 20-02-2019 12:40:27 Tải xuống
Chapter 76 19-03-2019 01:50:45 Tải xuống
Chapter 77 20-02-2019 12:40:40 Tải xuống
Chapter 78 19-03-2019 02:01:09 Tải xuống
Chapter 79 20-02-2019 12:40:42 Tải xuống
Chapter 80 20-02-2019 12:40:42 Tải xuống
Chapter 81 20-02-2019 12:40:49 Tải xuống
Chapter 82 20-02-2019 12:40:48 Tải xuống
Chapter 83 20-02-2019 12:40:53 Tải xuống
Chapter 84 20-02-2019 12:40:54 Tải xuống
Chapter 85 20-02-2019 12:41:01 Tải xuống
Chapter 86 20-02-2019 12:41:00 Tải xuống
Chapter 87 20-02-2019 12:41:04 Tải xuống
Chapter 88 20-02-2019 12:41:10 Tải xuống
Chapter 89 20-02-2019 12:41:09 Tải xuống
Chapter 90 19-03-2019 02:57:03 Tải xuống
Chapter 91 20-02-2019 12:41:15 Tải xuống
Chapter 92 20-02-2019 12:41:19 Tải xuống
Chapter 93 20-02-2019 12:41:24 Tải xuống
Chapter 94 20-02-2019 12:41:24 Tải xuống
Chapter 95 20-02-2019 12:41:27 Tải xuống
Chapter 96 20-02-2019 12:41:31 Tải xuống
Chapter 97 20-02-2019 12:41:33 Tải xuống
Chapter 98 20-02-2019 12:41:41 Tải xuống
Chapter 99 28-07-2019 07:33:54 Tải xuống
Chapter 100 05-05-2019 22:40:13 Tải xuống
Chapter 101 05-05-2019 22:44:58 Tải xuống
Chapter 102 20-02-2019 12:41:49 Tải xuống
Chapter 103 20-02-2019 12:41:52 Tải xuống
Chapter 104 20-02-2019 12:42:00 Tải xuống
Chapter 105 20-02-2019 12:41:58 Tải xuống
Chapter 106 20-02-2019 12:42:02 Tải xuống
Chapter 107 20-02-2019 12:42:06 Tải xuống
Chapter 108 06-05-2019 13:30:32 Tải xuống
Chapter 109 06-05-2019 13:27:22 Tải xuống
Chapter 110 20-02-2019 12:42:14 Tải xuống
Chapter 111 06-05-2019 13:55:29 Tải xuống
Chapter 112 20-02-2019 12:42:23 Tải xuống
Chapter 113 20-02-2019 12:42:23 Tải xuống
Chapter 114 06-05-2019 14:09:07 Tải xuống
Chapter 115 06-05-2019 14:12:30 Tải xuống
Chapter 116 06-05-2019 17:31:46 Tải xuống
Chapter 117 05-05-2019 19:13:38 Tải xuống
Chapter 118 06-05-2019 17:41:16 Tải xuống
Chapter 119 06-05-2019 17:41:58 Tải xuống
Chapter 120 06-05-2019 17:47:54 Tải xuống
Chapter 121 06-05-2019 17:48:30 Tải xuống
Chapter 122 06-05-2019 22:10:27 Tải xuống
Chapter 123 06-05-2019 22:17:02 Tải xuống
Chapter 124 06-05-2019 22:22:15 Tải xuống
Chapter 125 06-05-2019 22:26:07 Tải xuống
Chapter 126 15-05-2019 10:13:48 Tải xuống
Chapter 127 07-05-2019 01:16:13 Tải xuống
Chapter 128 07-05-2019 02:55:29 Tải xuống
Chapter 129 07-05-2019 03:01:28 Tải xuống
Chapter 130 07-05-2019 03:06:41 Tải xuống
Chapter 131 07-05-2019 03:08:17 Tải xuống
Chapter 132 07-05-2019 03:16:18 Tải xuống
Chapter 133 07-05-2019 03:20:16 Tải xuống
Chapter 134 07-05-2019 03:24:52 Tải xuống
Chapter 135 07-05-2019 11:13:21 Tải xuống
Chapter 136 20-02-2019 12:43:32 Tải xuống
Chapter 137 20-02-2019 13:16:29 Tải xuống
Chapter 138 05-05-2019 08:43:49 Tải xuống
Chapter 139 20-02-2019 12:43:43 Tải xuống
Chapter 140 25-04-2019 20:43:43 Tải xuống
Chapter 141 20-02-2019 12:43:53 Tải xuống
Chapter 142 15-06-2019 10:11:26 Tải xuống
Chapter 143 20-02-2019 12:43:53 Tải xuống
Chapter 144 20-02-2019 12:43:56 Tải xuống
Chapter 144.2 20-02-2019 12:43:56 Tải xuống
Chapter 145 20-02-2019 12:44:01 Tải xuống
Chapter 146 20-02-2019 12:44:05 Tải xuống
Chapter 147 20-02-2019 12:44:09 Tải xuống
Chapter 148 20-02-2019 12:44:15 Tải xuống
Chapter 149 20-02-2019 12:44:14 Tải xuống
Chapter 150 20-02-2019 12:44:15 Tải xuống
Chapter 151 20-02-2019 12:44:18 Tải xuống
Chapter 152 20-02-2019 12:44:21 Tải xuống
Chapter 144.2 08-04-2019 20:36:17 Tải xuống
Chapter 153 08-04-2019 20:36:19 Tải xuống
Chapter 154 23-04-2019 07:13:31 Tải xuống
Chapter 155 26-04-2019 20:01:20 Tải xuống
Chapter 156 02-05-2019 12:42:22 Tải xuống
Chapter 157 13-05-2019 08:24:13 Tải xuống
Chapter 158 15-05-2019 03:42:15 Tải xuống
Chapter 159 26-05-2019 09:30:18 Tải xuống
Chapter 160 14-06-2019 21:18:16 Tải xuống
Chapter 161 14-06-2019 21:18:21 Tải xuống
Chapter 162 10-07-2019 00:24:18 Tải xuống
Chapter 163 13-07-2019 23:12:43 Tải xuống
Chapter 164 18-07-2019 23:44:44 Tải xuống
Chapter 165 18-07-2019 23:44:48 Tải xuống
Chapter 166 20-07-2019 22:38:58 Tải xuống
Chapter 167 02-08-2019 12:46:04 Tải xuống
Chapter 168 05-08-2019 15:42:17 Tải xuống
Chapter 169 05-08-2019 15:48:15 Tải xuống
Chapter 170 05-08-2019 17:49:13 Tải xuống
Chapter 171 11-08-2019 19:12:09 Tải xuống
Chapter 172 12-08-2019 11:06:14 Tải xuống
Chapter 173 11-08-2019 19:30:23 Tải xuống
Chapter 174 11-08-2019 19:30:24 Tải xuống
Chapter 175 15-08-2019 17:36:35 Tải xuống
Chapter 176 23-08-2019 18:36:18 Tải xuống
Chapter 177 23-08-2019 18:36:22 Tải xuống
Chapter 178 23-08-2019 18:36:23 Tải xuống
Chapter 179 29-08-2019 10:54:27 Tải xuống
Chapter 180 29-08-2019 19:06:24 Tải xuống
Chapter 181 30-08-2019 16:24:11 Tải xuống
Chapter 182 11-09-2019 17:06:21 Tải xuống
Chapter 183 11-09-2019 17:06:21 Tải xuống
Chapter 184 11-09-2019 17:06:24 Tải xuống
Chapter 185 20-09-2019 11:05:14 Tải xuống


NHẬN XÉT
HÃY LIKE FANPAGE ỦNG HỘ TTT
TRUYỆN TƯƠNG TỰ
TRUYỆN VỪA XEM